Право на виконання будівельних робіт

Право на виконання будівельних робіт

Стаття 34. Право на виконання будівельних робіт 
     1. Замовник має право виконувати будівельні роботи після: 
     1) направлення  замовником повідомлення про початок виконання 
будівельних   робіт   центральному  органу  виконавчої  влади,  що 
реалізує     державну     політику     з     питань     державного 
архітектурно-будівельного   контролю   (далі  –  орган  державного 
архітектурно-будівельного  контролю)  – щодо об\’єктів, будівництво 
яких  здійснюється  на  підставі  будівельного  паспорта,  які  не 
потребують реєстрації декларації про початок виконання будівельних 
робіт  або отримання дозволу на виконання будівельних робіт згідно 
з переліком об\’єктів будівництва, затвердженим центральним органом 
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у 
сфері  містобудування.  Форма  повідомлення  про початок виконання 
будівельних робіт та порядок його подання визначаються центральним 
органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної 
політики у сфері містобудування;
{ Пункт 1 частини першої статті 34 із змінами, внесеними згідно із 
Законами   N  4220-VI  (  4220-17  )  від  22.12.2011,  N  5459-VI 
( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     2)  реєстрації  органом  державного архітектурно-будівельного 
контролю декларації про початок виконання будівельних робіт – щодо 
об\’єктів будівництва, що належать до I-III категорій складності; 
     3)       видачі       замовнику       органом      державного 
архітектурно-будівельного    контролю    дозволу    на   виконання 
будівельних робіт – щодо об\’єктів будівництва, що належать до IV і 
V категорій складності. 
     2. Зазначені  у  частині  першій  цієї  статті документи,  що 
надають  право  на  виконання  будівельних  робіт,  є  чинними  до 
завершення будівництва. 
     3.  Орган  державного  архітектурно-будівельного  контролю  у 
порядку  (  z0885-11 ), визначеному центральним органом виконавчої 
влади,   що  забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері 
містобудування,  веде  єдиний  реєстр  отриманих  повідомлень  про 
початок  виконання  підготовчих  будівельних робіт, зареєстрованих 
декларацій  про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, 
виданих  дозволів  на  виконання будівельних робіт, зареєстрованих 
декларацій  про  готовність  об\’єкта  до  експлуатації  та виданих 
сертифікатів,  повернених  декларацій  та  відмов  у  видачі таких 
дозволів  і  сертифікатів, який формується на підставі інформації, 
поданої  органами  державного  архітектурно-будівельного контролю. 
{  Абзац  перший  частини  третьої статті 34 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     Доступ користувачів до даних реєстру здійснюється  безоплатно 
через       офіційний       веб-сайт       органу       державного 
архітектурно-будівельного контролю. 
     4. Реконструкцію, реставрацію або капітальний ремонт об\’єктів 
будівництва   без   зміни   зовнішніх   геометричних  розмірів  їх 
фундаментів  у плані, а також реконструкцію або капітальний ремонт 
автомобільних  доріг,  залізничних  колій,  ліній електропередачі, 
зв\’язку,  трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель 
їх   розміщення,   а  так  само  нове  будівництво  відповідно  до 
містобудівної    документації    об’єктів   інженерно-транспортної 
інфраструктури  на  замовлення  органів державної влади та органів 
місцевого   самоврядування  на  відповідних  землях  державної  чи 
комунальної   власності,   може   бути  проведено  за  відсутності 
документа,  що засвідчує право власності чи користування земельною 
ділянкою. 
     Встановлене   право  земельного  сервітуту  щодо  будівництва 
об’єктів  інженерно-транспортної  інфраструктури  є  підставою для 
отримання  документа,  що  дає  право  на виконання підготовчих чи 
будівельних  робіт. { Частину четверту статті 34 доповнено абзацом 
другим згідно із Законом N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 }
{  Частина  четверта  статті  34  із  змінами, внесеними згідно із 
Законами   N  4052-VI  (  4052-17  )  від  17.11.2011,  N  5496-VI 
( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     5. Контроль  за  виконанням  підготовчих  робіт  з  винесення 
інженерних   мереж,   будівельних   робіт   здійснюється  органами 
державного архітектурно-будівельного контролю. 
     6.  Інформація  про  документ,  що  дає  право  на  виконання 
будівельних  робіт,  а  також  відомості  про категорію складності 
об\’єкта  будівництва,  замовника  та  підрядників  розміщуються на 
відповідному   стенді,   який   встановлюється   на   будівельному 
майданчику  в  доступному  для  огляду  місці (крім індивідуальних 
(садибних)    житлових   будинків,   садових,   дачних   будинків, 
господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них). 
{  Статтю 34 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 4220-VI 
( 4220-17 ) від 22.12.2011 } 
     Стаття 35. Виконання підготовчих робіт 
     1. Після набуття права  на  земельну  ділянку  замовник  може 
виконувати  підготовчі  роботи,  визначені  будівельними  нормами, 
державними  стандартами  і  правилами,  крім  винесення інженерних 
мереж  та  видалення  зелених  насаджень,  з  повідомленням органу 
державного архітектурно-будівельного контролю. 
     2. Підготовчі  роботи  з  винесення   інженерних   мереж   та 
видалення   зелених   насаджень   замовник  здійснює  на  підставі 
зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт. 
     Виконання підготовчих  робіт,  у  тому  числі   з   винесення 
інженерних    мереж   та   видалення   зелених   насаджень,   може 
здійснюватися на підставі зареєстрованої  декларації  про  початок 
виконання  будівельних  робіт  чи дозволу на виконання будівельних 
робіт. 
     Виконання підготовчих робіт з винесення інженерних  мереж  та 
видалення  зелених  насаджень без реєстрації зазначеної декларації 
або   отримання   дозволу   на   виконання    будівельних    робіт 
забороняється. 
     3. Зареєстрована декларація про початок виконання підготовчих 
робіт не дає права на виконання будівельних робіт. 
     4. Реєстрацію декларації про  початок  виконання  підготовчих 
робіт здійснює орган державного архітектурно-будівельного контролю 
на  безоплатній основі протягом п\’яти робочих днів з дня отримання 
декларації. { Абзац перший частини четвертої статті 35 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     За наявності  зареєстрованої декларації про початок виконання 
підготовчих  робіт  (направлення повідомлення до органу державного 
архітектурно-будівельного  контролю  відповідно  до частини першої 
цієї  статті)  отримання  замовником та генеральним підрядником чи 
підрядником  інших  документів дозвільного характеру для виконання 
підготовчих   робіт   та   видалення  зелених  насаджень  у  межах 
будівельного майданчика не вимагається. 
     5. Форма  декларації про початок виконання підготовчих робіт, 
порядок її подання та реєстрації,  форма  повідомлення  про  зміну 
даних у зареєстрованій декларації визначаються центральним органом 
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у 
сфері містобудування.
{  Частина п\’ята статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     6.  Інспекції  державного  архітектурно-будівельного контролю 
повертають  декларацію  про  початок  виконання  підготовчих робіт 
замовникові,  якщо  декларація  подана  чи  оформлена з порушенням 
установлених вимог, з обґрунтуванням причини у строк, передбачений 
для її реєстрації.
{  Частина шоста статті 35 в редакції Закону N 5496-VI ( 5496-17 ) 
від 20.11.2012 } 
     7.  У  разі  якщо  орган державного архітектурно-будівельного 
контролю   не   зареєстрував   декларацію  про  початок  виконання 
підготовчих  робіт  або не відмовив в її реєстрації в установлений 
цією  статтею  строк, право на виконання підготовчих робіт виникає 
на  одинадцятий  робочий  день з дня, коли декларація повинна бути 
зареєстрована  або  повернена. У такому разі декларація вважається 
зареєстрованою.
{  Частина сьома статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
{  Зміни  до  частини  сьомої  статті  35  див. в Законі N 5496-VI 
( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     8. У  разі  якщо право на будівництво об\’єкта передано іншому 
замовнику   або   змінено   осіб,   відповідальних  за  проведення 
авторського   нагляду,   замовник   протягом  трьох  робочих  днів 
повідомляє      про      такі      зміни      орган     державного 
архітектурно-будівельного контролю. { Абзац перший частини восьмої 
статті  35  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 5496-VI 
( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     Продовження виконання    підготовчих    робіт    без   такого 
повідомлення забороняється. 
     9. Замовник зобов\’язаний протягом семи календарних днів з дня 
надіслання       повідомлення       до      органу      державного 
архітектурно-будівельного  контролю  відповідно  до частини першої 
цієї  статті  або  реєстрації  декларації  про  початок  виконання 
підготовчих   робіт,   або   з  дня  набуття  права  на  виконання 
підготовчих   робіт  відповідно  до  частини  сьомої  цієї  статті 
письмово  поінформувати  місцевий  орган виконавчої влади чи орган 
місцевого  самоврядування за місцезнаходженням об\’єкта будівництва 
про початок виконання підготовчих робіт. 
     10. Замовник відповідно до закону  несе  відповідальність  за 
повноту і достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації 
про початок виконання підготовчих робіт,  та виконання підготовчих 
робіт з порушенням вимог, визначених у цій статті. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code