Декларація про початок виконання будівельних робіт

Декларація про початок виконання будівельних робіт

 Стаття 36. Декларація про початок виконання будівельних робіт 
     1. Право  на  виконання  підготовчих робіт (якщо вони не були 
виконані  раніше  згідно  з   повідомленням   або   зареєстрованою 
декларацією про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних 
робіт на об\’єктах,  що належать  до  I-III  категорій  складності, 
підключення  об\’єкта  будівництва  до  інженерних  мереж та споруд 
надається замовнику та генеральному підряднику  чи  підряднику  (у 
разі    якщо   будівельні   роботи   виконуються   без   залучення 
субпідрядників) після реєстрації декларації про початок  виконання 
будівельних робіт. 
     2. Реєстрацію  декларації  про  початок виконання будівельних 
робіт   проводить   орган   державного   архітектурно-будівельного 
контролю  на  безоплатній основі протягом п\’яти робочих днів з дня 
надходження декларації. { Абзац перший частини другої статті 36 із 
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 
16.10.2012 } 
     Виконувати будівельні роботи,  підключати об\’єкт  будівництва 
до інженерних мереж та споруд без реєстрації зазначеної декларації 
забороняється. 
     За наявності зареєстрованої декларації про початок  виконання 
будівельних  робіт отримання замовником та генеральним підрядником 
чи підрядником (у разі  якщо  будівельні  роботи  виконуються  без 
залучення  субпідрядників)  інших документів дозвільного характеру 
для виконання будівельних робіт та видалення зелених  насаджень  у 
межах будівельного майданчика не вимагається. 
     3. Форма  декларації про початок виконання будівельних робіт, 
порядок її подання та реєстрації,  форма  повідомлення  про  зміну 
даних у зареєстрованій декларації визначаються центральним органом 
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у 
сфері містобудування.
{  Частина третя статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     4.  Інспекції  державного  архітектурно-будівельного контролю 
повертають  декларацію  про  початок  виконання  будівельних робіт 
замовникові,  якщо  декларація  подана  чи  оформлена з порушенням 
установлених вимог, з обґрунтуванням причини у строк, передбачений 
для її реєстрації.
{   Частина  четверта  статті  36  в  редакції  Закону  N  5496-VI 
( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     5.  У  разі  якщо  орган державного архітектурно-будівельного 
контролю   не   зареєстрував   декларацію  про  початок  виконання 
будівельних  робіт  або  не  прийняв  рішення  про  відмову  в  її 
реєстрації  в  установлений цією статтею строк, право на виконання 
будівельних  робіт виникає на одинадцятий робочий день з дня, коли 
декларація  повинна  бути  зареєстрована  або  повернена.  { Абзац 
перший  частини  п\’ятої  статті 36 із змінами, внесеними згідно із 
Законами N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
{  Зміни  до абзацу першого частини п\’ятої статті 36 див. в Законі 
N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     У такому разі декларація вважається зареєстрованою. 
     6. У  разі  якщо право на будівництво об\’єкта передано іншому 
замовнику   або   змінено   осіб,   відповідальних  за  проведення 
авторського  і технічного нагляду, замовник протягом трьох робочих 
днів     повідомляє    про    такі    зміни    орган    державного 
архітектурно-будівельного  контролю,  який зареєстрував декларацію 
про початок виконання будівельних робіт.
{ Частина шоста статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N  5459-VI  (  5459-17 ) від 16.10.2012, N 5496-VI ( 5496-17 ) від 
20.11.2012 } 
     7. Замовник зобов\’язаний протягом семи календарних днів з дня 
реєстрації  декларації про початок виконання будівельних робіт або 
з дня набуття права на виконання будівельних робіт  відповідно  до 
частини п\’ятої цієї статті письмово поінформувати виконавчий орган 
сільської,   селищної,   міської   ради   або   місцеву   державну 
адміністрацію за місцезнаходженням об\’єкта будівництва про початок 
виконання будівельних робіт. 
     8. Замовник відповідно до  закону  несе  відповідальність  за 
повноту   та   достовірність   даних,  зазначених  у  поданій  ним 
декларації про початок виконання будівельних робіт,  та  виконання 
будівельних робіт без зареєстрованої декларації. 
     Стаття 37. Дозвіл на виконання будівельних робіт 
     1. Право  на  виконання  підготовчих робіт (якщо вони не були 
виконані  раніше  згідно  з   повідомленням   або   зареєстрованою 
декларацією про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних 
робіт на об\’єктах будівництва,  що належать до IV  і  V  категорій 
складності, підключення об\’єкта будівництва до інженерних мереж та 
споруд  надається  замовнику   та   генеральному   підряднику   чи 
підряднику   (у   разі  якщо  будівельні  роботи  виконуються  без 
залучення субпідрядників) після  отримання  дозволу  на  виконання 
будівельних робіт. 
     2. Дозвіл    на   виконання   будівельних   робіт   видається 
органами    державного   архітектурно-будівельного   контролю   на 
безоплатній  основі  протягом десяти робочих днів з дня реєстрації 
заяви. 
     За наявності дозволу на виконання будівельних робіт отримання 
замовником  та генеральним підрядником чи підрядником (у разі якщо 
будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)  інших 
документів  дозвільного  характеру для виконання будівельних робіт 
та видалення зелених насаджень у межах будівельного майданчика  не 
вимагається. 
     3. Форма дозволу на виконання будівельних робіт, форма заяви, 
що подається для його отримання,  перелік документів, що додаються 
до заяви,  форма відмови у видачі дозволу на виконання будівельних 
робіт,   порядок   видачі   та  анулювання  дозволу  на  виконання 
будівельних  робіт ( 466-2011-п ) визначаються центральним органом 
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у 
сфері містобудування.
{ Частина третя статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N  5459-VI  (  5459-17 ) від 16.10.2012, N 5496-VI ( 5496-17 ) від 
20.11.2012 } 
     4. Відмова у видачі дозволу на  виконання  будівельних  робіт 
видається    заявнику   в   письмовому   вигляді   з   відповідним 
обґрунтуванням у строк, передбачений для видачі дозволу. 
     Підставою для  відмови  у   видачі   дозволу   на   виконання 
будівельних робіт є: 
     1) неподання документів, необхідних для прийняття рішення про 
видачу такого дозволу; 
     2) невідповідність поданих документів вимогам законодавства; 
     3) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах. 
     Відмову у видачі дозволу на виконання будівельних робіт  може 
бути оскаржено до суду. 
     5.  У  разі  якщо  в  установлений цією статтею строк органом 
державного  архітектурно-будівельного контролю не видано дозвіл на 
виконання  будівельних  робіт  або відмову в його видачі, замовник 
звертається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування  державної  політики у сфері містобудування, для вжиття 
протягом   десяти  робочих  днів  заходів,  пов\’язаних  з  видачею 
зазначеного  дозволу  або  відмовою  в  його  видачі.  У разі якщо 
протягом  зазначеного  строку  не  буде видано дозвіл на виконання 
будівельних  робіт  або  відмову в його видачі, право на виконання 
будівельних робіт виникає на десятий робочий день з дня реєстрації 
звернення  до  центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування  державної  політики  у  сфері містобудування, а дозвіл 
вважається виданим. 
     6.   Дозвіл   на   виконання   будівельних  робіт  може  бути 
анульовано: 
     1)  органом  державного  архітектурно-будівельного контролю у 
разі: 
     а)   подання  замовником  заяви  про  анулювання  дозволу  на 
виконання будівельних робіт; 
     б)  наявності  відомостей  про припинення юридичної особи або 
підприємницької   діяльності   фізичною   особою   –   підприємцем 
(замовником),  смерті  фізичної  особи – замовника або визнання її 
безвісно відсутньою; 
     2)   адміністративним  судом  за  позовом  органу  державного 
архітектурно-будівельного контролю щодо застосування такого заходу 
реагування  у  разі  перешкоджання проведенню перевірки посадовими 
особами органу державного архітектурно-будівельного контролю, якщо 
таке  перешкоджання  було  здійснено  протягом  одного  року після 
накладення штрафу за зазначене порушення.
{  Частина шоста статті 37 в редакції Закону N 5459-VI ( 5459-17 ) 
від 16.10.2012 } 
     7.  У  разі якщо право на будівництво об’єкта передано іншому 
замовникові  або  змінено  генерального  підрядника  чи підрядника 
(якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), 
замовник  протягом  трьох  робочих  днів повідомляє про такі зміни 
інспекції   державного   архітектурно-будівельного  контролю,  яка 
видала  дозвіл,  з  поданням  засвідчених  у встановленому порядку 
копій  документів,  що  підтверджують зазначені зміни. Продовження 
виконання    будівельних    робіт    без    такого    повідомлення 
забороняється.  { Абзац перший частини сьомої статті 37 в редакції 
Закону N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     У разі зміни осіб, відповідальних за проведення авторського і 
технічного  нагляду,  або відповідальних виконавців робіт замовник 
повідомляє  орган  державного  архітектурно-будівельного контролю, 
який  видав  дозвіл,  про  такі зміни протягом трьох днів з дня їх 
настання.  {  Абзац  другий  частини  сьомої статті 37 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     8. Замовник зобов\’язаний протягом семи календарних днів з дня 
видачі  дозволу  на  виконання будівельних робіт або з дня набуття 
права на виконання таких робіт відповідно до частини  п\’ятої  цієї 
статті   письмово   поінформувати   виконавчий   орган  сільської, 
селищної,  міської  ради,  місцеву   державну   адміністрацію   за 
місцезнаходженням   об\’єкта   будівництва  про  початок  виконання 
будівельних робіт. 
     Виконавчий орган сільської,  селищної,  міської ради, місцева 
державна  адміністрація  повідомляють через місцеві засоби масової 
інформації про початок виконання  будівельних  робіт  на  об\’єктах 
будівництва,  що  належать  до  IV  і  V категорій складності,  на 
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code