Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об\’єктів

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об\’єктів

 Стаття 39. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 
                об\’єктів 
     1. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об\’єктів, 
що  належать  до  I-III   категорій   складності,   та   об\’єктів, 
будівництво  яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, 
здійснюється      шляхом     реєстрації     органом     державного 
архітектурно-будівельного  контролю  на безоплатній основі поданої 
замовником декларації про готовність об\’єкта до експлуатації. 
     Форма декларації  про  готовність  об\’єкта  до  експлуатації, 
порядок  її  подання і реєстрації визначаються Кабінетом Міністрів 
України ( 461-2011-п ). 
     2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об\’єктів, 
що  належать  до  IV  і  V  категорій складності,  здійснюється на 
підставі акта готовності об\’єкта  до  експлуатації  шляхом  видачі 
органами  державного архітектурно-будівельного контролюсертифіката 
у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 
     Форма акта  готовності   об\’єкта   до   експлуатації,   форма 
сертифіката, порядок його видачі, розмір та порядок внесення плати 
за  видачу  сертифіката  визначаються  Кабінетом Міністрів України 
( 461-2011-п ). 
     Акт готовності   об\’єкта   до    експлуатації    підписується 
замовником,  генеральним проектувальником, генеральним підрядником 
або підрядником (у разі якщо  будівельні  роботи  виконуються  без 
залучення   субпідрядників),  субпідрядниками,  страховиком  (якщо 
об\’єкт застрахований). 
     3. Орган державного архітектурно-будівельного контролю у разі 
необхідності   під  час  розгляду  питань,  пов\’язаних  з  видачею 
сертифіката,   може   звернутися  до  державних  органів  з  метою 
отримання відповідних висновків. 
     Неподання  таких  висновків  у  визначений органом державного 
архітектурно-будівельного   контролю  строк  не  є  підставою  для 
продовження строку видачі сертифіката або відмови в його видачі. 
     4.  Прийняття  рішення про реєстрацію (повернення) декларації 
про  готовність об\’єкта до експлуатації, видачу (відмову у видачі) 
сертифіката         здійснюється        органами        державного 
архітектурно-будівельного  контролю протягом десяти робочих днів з 
дати подання відповідних документів.
{  Частина  четверта  статті  39  із  змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     5. Датою  прийняття  в  експлуатацію закінченого будівництвом 
об\’єкта є дата реєстрації декларації  про  готовність  об\’єкта  до 
експлуатації або видачі сертифіката. 
     6.  Інспекції  державного  архітектурно-будівельного контролю 
повертають  декларацію  про  готовність  об’єкта  до  експлуатації 
замовникові,  якщо  декларація  подана  чи  оформлена з порушенням 
установлених вимог, з обґрунтуванням причини у строк, передбачений 
для її реєстрації.
{  Частина шоста статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N  5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012; в редакції Закону N 5496-VI 
( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     7.   Орган   державного   архітектурно-будівельного  контролю 
відмовляє  у  видачі  сертифіката  з таких підстав: { Абзац перший 
частини  сьомої  статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     1) неподання документів, необхідних для прийняття рішення про 
видачу сертифіката; 
     2) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах; 
     3) невідповідність   об\’єкта   проектній   документації    на 
будівництво  такого об\’єкта та вимогам будівельних норм, державних 
стандартів і правил. 
     Відмова  у  видачі сертифіката надається замовникові у строк, 
передбачений для його видачі. { Абзац п\’ятий частини сьомої статті 
39 в редакції Закону N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     8. Експлуатація    закінчених   будівництвом   об\’єктів,   не 
прийнятих  (якщо  таке  прийняття  передбачено  законодавством)  в 
експлуатацію, забороняється.
{ Частина восьма статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     9. Зареєстрована  декларація  про   готовність   об\’єкта   до 
експлуатації  або  сертифікат  є підставою для укладення договорів 
про постачання на прийнятий в експлуатацію об\’єкт  необхідних  для 
його функціонування ресурсів – води,  газу, тепла, електроенергії, 
включення  даних  про  такий  об\’єкт  до  державної   статистичної 
звітності та оформлення права власності на нього. 
     Підключення закінченого  будівництвом  об\’єкта,  прийнятого в 
експлуатацію,  до інженерних мереж  здійснюється  протягом  десяти 
днів  з  дня  відповідного  звернення  замовника  до  осіб,  які є 
власниками відповідних  елементів  інженерної  інфраструктури  або 
здійснюють їх експлуатацію. 
     10. Замовник  відповідно  до  закону несе відповідальність за 
повноту  та  достовірність  даних,  зазначених   у   поданій   ним 
декларації   про   готовність   об\’єкта  до  експлуатації,  та  за 
експлуатацію   об\’єкта   без   зареєстрованої    декларації    або 
сертифіката. 
     11. Замовник  зобов\’язаний  протягом  семи календарних днів з 
дня  прийняття  в  експлуатацію  закінченого  будівництвом об\’єкта 
письмово  поінформувати про це місцевий орган виконавчої влади або 
орган   місцевого   самоврядування  за  місцезнаходженням  об\’єкта 
будівництва.
{  Частина  одинадцята  статті  39 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     12. Замовник зобов\’язаний передати закінчений будівництвом та 
підключений до інженерних мереж житловий будинок, що споруджувався 
із  залученням  коштів  фізичних  та  юридичних  осіб,  об\’єднанню 
співвласників або власнику, або експлуатуючій організації протягом 
ста двадцяти календарних днів з дня його прийняття в експлуатацію. 
{  Статтю  39  доповнено  частиною  дванадцятою  згідно із Законом 
N 5059-VI ( 5059-17 ) від 05.07.2012; із змінами, внесеними згідно 
із Законом N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     Стаття 39-1. Внесення змін до повідомлення або декларації, 
                  скасування реєстрації повідомлення або 
                  декларації 
     1.  У разі якщо замовник самостійно виявив технічну помилку у 
надісланому  повідомленні  про  початок  виконання  підготовчих чи 
будівельних робіт, зареєстрованій декларації про початок виконання 
підготовчих  чи  будівельних  робіт  або про готовність об’єкта до 
експлуатації,  а  також  у  разі  виявлення  інспекцією державного 
архітектурно-будівельного  контролю недостовірних даних, наведених 
у  надісланому повідомленні чи зареєстрованій декларації, які не є 
підставою  вважати  об’єкт  самочинним  будівництвом відповідно до 
закону,  до  такого  повідомлення або декларації вносяться зміни у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
     Замовник  зобов’язаний  протягом  трьох  робочих  днів надати 
достовірні  дані  щодо інформації, яка потребує змін, для внесення 
інспекцією     державного    архітектурно-будівельного    контролю 
відповідних  відомостей  до  реєстру,  а також до повідомлення або 
декларації. 
     2.     У     разі     виявлення     інспекцією     державного 
архітектурно-будівельного  контролю  факту  подання  недостовірних 
даних,  наведених  у  надісланому  повідомленні  чи зареєстрованій 
декларації,    які   є   підставою   вважати   об’єкт   самочинним 
будівництвом,   зокрема  якщо  він  збудований  або  будується  на 
земельній  ділянці,  що  не  була відведена для цієї мети, або без 
відповідного  документа,  який  дає  право  виконувати  будівельні 
роботи,   чи   належно   затвердженого  проекту  або  будівельного 
паспорта,  реєстрація  такого повідомлення або декларації підлягає 
скасуванню    інспекцією    державного   архітектурно-будівельного 
контролю у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Про 
скасування   повідомлення   або   декларації   замовник   письмово 
повідомляється протягом трьох робочих днів з дня скасування. 
     3.  Після скасування реєстрації відповідного повідомлення або 
декларації  замовник має право повторно надіслати повідомлення або 
подати декларацію згідно з вимогами, встановленими законодавством. 
     4.  До  замовника,  який  самостійно виявив допущену технічну 
помилку і подав відповідну заяву, штрафні санкції за раніше подані 
з   помилками  повідомлення  або  декларацію  чи  виявлені  в  них 
недостовірні дані не застосовуються.
{  Закон  доповнено  статтею  39-1  згідно  із  Законом  N 5496-VI 
( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     Стаття 39-2. Огляд, обстеження та паспортизація об’єктів 
     1.  Власники або управителі об’єктів будівництва забезпечують 
поточний  огляд і періодичне обстеження прийнятих в експлуатацію у 
встановленому  законодавством  порядку  об’єктів  протягом  усього 
періоду їх існування та несуть відповідальність за їх експлуатацію 
згідно із законом. 
     2. Обстеження об’єкта будівництва здійснюється з метою оцінки 
його   відповідності   основним  вимогам  до  будівель  і  споруд, 
визначеним  технічним регламентом, та вжиття обґрунтованих заходів 
щодо забезпечення надійності та безпеки під час його експлуатації. 
     Порядок  проведення  обстеження  встановлює Кабінет Міністрів 
України. 
     Результати   обстеження  відображаються  у  паспорті  об’єкта 
будівництва, форму та вимоги до якого затверджує центральний орган 
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури. 
     3.  Обов’язковому обстеженню підлягають об’єкти, що за класом 
наслідків  (відповідальності)  належать до об’єктів з середніми та 
значними  наслідками  (III, IV та V категорії складності), а також 
багатоквартирні  житлові  будинки  незалежно  від  класу наслідків 
(відповідальності). 
     За  рішенням власників або управителів також може проводитися 
обстеження інших об\’єктів, не передбачених цією частиною. 
     4.  У  період між обстеженнями власники або управителі своїми 
силами   чи   із   залученням   інших   суб’єктів   господарювання 
забезпечують  огляд об’єктів та вживають заходів щодо забезпечення 
надійності та безпеки під час їх експлуатації. 
     5.  Контроль  за  дотриманням  порядку  проведення обстеження 
об’єктів  та  реалізацією  заходів щодо забезпечення надійності та 
безпеки   під   час   їх   експлуатації  здійснюється  інспекціями 
державного    архітектурно-будівельного    контролю   у   порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 
     6.  Незабезпечення  обстеження  та  паспортизації об’єкта, що 
підлягає  обов’язковому  обстеженню,  порушення порядку проведення 
такого   обстеження  та  нереалізація  заходів  щодо  забезпечення 
надійності  та  безпеки  під  час його експлуатації тягне за собою 
відповідальність, передбачену законом.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code