Державний архітектурно-будівельний контроль

Державний архітектурно-будівельний контроль

 Стаття 41. Державний архітектурно-будівельний контроль 
     1. Державний  архітектурно-будівельний  контроль – сукупність 
заходів,  спрямованих на дотримання вимог  законодавства  у  сфері 
містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і 
правил.
{  Частина перша статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011 } 
     2.  Державний  архітектурно-будівельний контроль здійснюється 
органами  державного  архітектурно-будівельного контролю в порядку 
( 553-2011-п ), встановленому Кабінетом Міністрів України. 
     3.   Орган   державного   архітектурно-будівельного  контролю 
розглядає  відповідно  до закону справи про правопорушення у сфері 
містобудівної діяльності.
{  Частина третя статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     4.        Посадові       особи       органів       державного 
архітектурно-будівельного контролю під час перевірки мають право: 
     1)  безперешкодного  доступу до місць будівництва об\’єктів та 
до об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню;
{  Пункт 1 частини четвертої статті 41 в редакції Закону N 5496-VI 
( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     2) складати   протоколи   про  вчинення  правопорушень,  акти 
перевірок та накладати штрафи відповідно до закону; 
     3) видавати обов\’язкові для виконання приписи щодо: 
     а) усунення   порушення   вимог   законодавства    у    сфері 
містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і 
правил; 
     б)   зупинення  підготовчих  та  будівельних  робіт,  які  не 
відповідають  вимогам  законодавства,  зокрема  будівельних  норм, 
містобудівним  умовам  та  обмеженням,  затвердженому  проекту або 
будівельному  паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без 
повідомлення,  реєстрації  декларації про початок їх виконання або 
дозволу на виконання будівельних робіт;
{  Підпункт  \”б\”  пункту  3 частини четвертої статті 41 в редакції 
Закону N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     4) проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та 
будівельних робіт вимогам будівельних норм, державних стандартів і 
правил,  затвердженим  проектним  вимогам,   рішенням,   технічним 
умовам,    своєчасності    та   якості   проведення   передбачених 
нормативно-технічною і проектною  документацією  зйомки,  замірів, 
випробувань,   а   також   ведення  журналів  робіт,  наявності  у 
передбачених   законодавством   випадках   паспортів,   актів   та 
протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації; 
     4-1)    проводити    перевірку    відповідності   будівельних 
матеріалів,  виробів  і  конструкцій,  що використовуються під час 
будівництва  об’єктів, вимогам державних стандартів, норм і правил 
згідно із законодавством;
{  Частину  четверту  статті  41  доповнено  пунктом 4-1 згідно із 
Законом N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     5) здійснювати    контроль    за    додержанням    суб\’єктами 
господарювання   ліцензійних   умов   провадження    господарської 
діяльності,  пов\’язаної  із  створенням об\’єктів містобудування та 
архітектури; 
     6) залучати до проведення перевірок представників центральних 
і   місцевих   органів   виконавчої   влади,   органів   місцевого 
самоврядування,   експертних   та   громадських   організацій  (за 
погодженням     з     їх    керівниками),    фахівців    галузевих 
науково-дослідних  та науково-технічних організацій, які пройшли у 
порядку,   встановленому  Кабінетом  Міністрів  України,  державну 
атестацію  в  центральному  органі  виконавчої  влади, що реалізує 
державну політику у сфері архітектури;
{  Пункт 6 частини четвертої статті 41 в редакції Закону N 4220-VI 
(  4220-17  )  від  22.12.2011;  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законами   N  5459-VI  (  5459-17  )  від  16.10.2012,  N  5496-VI 
( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     7) одержувати  в  установленому  законодавством  порядку  від 
органів   виконавчої   влади,  органів  місцевого  самоврядування, 
підприємств,  установ та організацій,  фізичних осіб інформацію та 
документи,      необхідні      для      здійснення      державного 
архітектурно-будівельного контролю. 
     Забороняється витребовувати    інформацію    та     документи 
податкової,  фінансової звітності,  щодо оплати праці, руху коштів 
та    інші,    не    пов\’язані    із    здійсненням     державного 
архітектурно-будівельного контролю; 
     8) вимагати    у    випадках,    визначених   законодавством, 
вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків  і 
споруд,  проведення  зйомки і замірів,  додаткових лабораторних та 
інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій; 
     9) забороняти за вмотивованим  письмовим  рішенням  керівника 
органу   державного  архітектурно-будівельного  контролю  чи  його 
заступника   експлуатацію  закінчених  будівництвом  об\’єктів,  не 
прийнятих в експлуатацію;
{ Пункт 9 частини четвертої статті 41 із змінами, внесеними згідно 
із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     10) здійснювати фіксування  процесу  проведення  перевірки  з 
використанням аудіо- та відеотехніки. 
     5.  Орган  державного  архітектурно-будівельного  контролю  у 
своїй   діяльності  взаємодіє  з  органами  виконавчої  влади,  що 
здійснюють     контроль     за    дотриманням    природоохоронних, 
санітарно-гігієнічних,  протипожежних вимог, вимог у сфері охорони 
праці,  енергозбереження  та  інших вимог, передбачених законом, а 
також   з   органами   внутрішніх  справ,  прокуратури,  державної 
статистики та іншими правоохоронними і контролюючими органами.
{  Частина п\’ята статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     6.      Забезпечення     діяльності     органу     державного 
архітектурно-будівельного контролю та його працівників необхідними 
засобами  здійснюється  в  порядку  (  558-2011-п  ),  визначеному 
Кабінетом Міністрів України.
{  Частина шоста статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     7.        Посадові       особи       органів       державного 
архітектурно-будівельного    контролю   підлягають   обов\’язковому 
державному   страхуванню  у  порядку  (  227-95-п  ),  визначеному 
Кабінетом Міністрів України. 
     8.  Постанови  органів  державного  архітектурно-будівельного 
контролю  можуть  бути оскаржені до центрального органу виконавчої 
влади,   що  забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері 
містобудування, або до суду.
{  Зміни  до  частини  восьмої  статті  41 див. в Законі N 5496-VI 
( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     9. У  разі  заподіяння  шкоди,  завдання  збитків   внаслідок 
порушення працівниками органу державного архітектурно-будівельного 
контролю вимог, встановлених цим та іншими законами, а також вимог 
щодо  перевірок  суб\’єкт господарювання може звернутися до суду із 
заявою про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. 
     10. Суб\’єкт господарювання має право звернутися до суду  щодо 
оскарження  рішень,  дій  чи  бездіяльності  посадових осіб органу 
державного архітектурно-будівельного контролю. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code