Про архітектурну діяльність

Про архітектурну діяльність

 З А К О Н  У К Р А Ї Н И 
                   Про архітектурну діяльність 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 31, ст.246 ) 
 { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
   N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238 
   N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 
   N   58-V  (   58-16 ) від 01.08.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.342 
   N 1026-V  ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444 
   N  509-VI (  509-17 ) від 16.09.2008, ВВР, 2008, N 48, ст.358 
   N  800-VI (  800-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.257 } 
      { Щодо визнання конституційними окремих положень див. 
                               Рішення Конституційного Суду 
        N 4-рп/2009 ( v004p710-09 ) від 03.02.2009 } 
 { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
   N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011, ВВР, 2011, N 34, ст.343 
   N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 29, ст.345 
   N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 
   N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 
   N 406-VII (  406-18 ) від 04.07.2013 } 
 
 { У тексті Закону після слова \”замовник\” у відповідних відмінках 
   і  числах  доповнено  словом  \”(забудовник)\”   у  відповідному 
   відмінку  і  числі;  слова   \”Державний  комітет  будівництва, 
   архітектури  та житлової політики  України\”  в  усіх відмінках 
   замінено  словами \”центральний   орган   виконавчої   влади  з 
   питань   будівництва,   містобудування   та   архітектури\”   у 
   відповідному  відмінку  згідно  із  Законом  N  58-V ( 58-16 ) 
   від 01.08.2006 } 
 { У тексті Закону слова \”замовник (забудовник)\” в усіх відмінках 
   і числах замінено словом \”замовник\” у  відповідному відмінку і 
   числі згідно із Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
 { Зміни в частині заміни слів у тексті Закону див. у підпункті 5 
   пункту 4  Закону  N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
 
     Цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення 
архітектурної  діяльності і спрямований на формування сприятливого 
життєвого   середовища,    досягнення    естетичної    виразності, 
економічної  доцільності  і  надійності  будинків,  споруд  та  їх 
комплексів. 
                             Розділ I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     Стаття 1. Визначення основних термінів 
     У цьому  Законі  наведені  нижче  терміни вживаються в такому 
значенні: 
     архітектурна  діяльність  –  діяльність по створенню об\’єктів 
архітектури, яка  включає  творчий  процес  пошуку  архітектурного 
рішення та його втілення,  координацію дій  учасників  розроблення 
всіх   складових   частин   проектів   з  планування,  забудови  і 
благоустрою    територій,    будівництва    (нового   будівництва, 
реконструкції,   реставрації,  капітального  ремонту)  будівель  і 
споруд,    здійснення    архітектурно-будівельного    контролю   і 
авторського   нагляду  за  їх  будівництвом,  а  також  здійснення 
науково-дослідної  та  викладацької  роботи  у  цій сфері; { Абзац 
другий  частини  першої  статті  1 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     об\’єкти  архітектурної  діяльності  (об\’єкти  архітектури)  – 
будинки  і  споруди житлово-цивільного, комунального, промислового 
та   іншого   призначення,   їх  комплекси,  об\’єкти  благоустрою, 
садово-паркової  та  ландшафтної  архітектури,  монументального  і 
монументально-декоративного    мистецтва,    території    (частини 
територій)   адміністративно-територіальних  одиниць  і  населених 
пунктів;  { Абзац третій частини першої статті 1 в редакції Закону 
N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     суб\’єкти архітектурної діяльності – архітектори,  інші особи, 
які  беруть  участь  у  підготовці  і  розробленні   містобудівної 
документації,     проектної    документації    для    будівництва, 
реконструкції,  реставрації,  капітального  ремонту   будинків   і 
споруд,  благоустрою,  ландшафтних  та  садово-паркових  об\’єктів, 
науково-дослідній  і  викладацькій  роботі,  замовники проектів та 
будівництва   об\’єктів   архітектури,   підрядники   на  виконання 
проектних  і  будівельних робіт, виробники будівельних матеріалів, 
виробів   та   конструкцій,   власники   і   користувачі  об\’єктів 
архітектури, а також органи влади, що реалізують свої повноваження 
у сфері містобудування; 
     архітектурне рішення  –  авторський  задум щодо  просторової, 
планувальної,  функціональної організації,  зовнішнього вигляду  й 
інтер\’єру  об\’єкта  архітектури,  а  також  інженерного  та іншого 
забезпечення його реалізації,  викладений в архітектурній  частині 
проекту  на  всіх  стадіях проектування і зафіксований у будь-якій 
формі;  { Абзац п\’ятий частини першої статті 1 в  редакції  Закону 
N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     проект – документація для будівництва  об\’єктів  архітектури, 
що  складається  з  креслень,  графічних  і  текстових матеріалів, 
інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, 
об\’ємно-планувальні,   архітектурні,  конструктивні,  технічні  та 
технологічні  рішення,  вартісні  показники  конкретного   об\’єкта 
архітектури,   та   відповідає   вимогам   державних   стандартів, 
будівельних  норм і правил; { Абзац шостий частини першої статті 1 
в редакції Закону N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
 
     {   Абзац  сьомий  статті  1  виключено  на  підставі  Закону 
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
 
     завдання  на  проектування  –  документ,  у  якому  містяться 
обґрунтовані   в   межах   законодавства   вимоги   замовника   до 
планувальних,  архітектурних, інженерних і технологічних рішень та 
властивостей   об\’єкта   архітектури,  його  основних  параметрів, 
вартості  та  організації  його  будівництва  і  який  складається 
відповідно  до  містобудівних  умов  і обмежень забудови земельної 
ділянки,  технічних  умов; { Абзац восьмий частини першої статті 1 
із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законами N 58-V ( 58-16 ) від 
01.08.2006, N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 } 
     погодження  проекту  –  процедура  встановлення відповідності 
проектних  рішень  вихідним даним на проектування; { Частину першу 
статті  1  доповнено  абзацом  дев\’ятим  згідно із  Законом N 58-V 
( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     експертиза –   діяльність   фахівців-експертів,   які   мають 
відповідні  кваліфікаційні  сертифікати  і за дорученням замовника 
надають   звіти   щодо   відповідності  проектних  рішень  вимогам 
законодавства,  державним нормам, стандартам, будівельним нормам і 
правилам  та  які несуть відповідальність за достовірність наданих 
звітів;  { Частину першу статті 1 доповнено абзацом десятим згідно 
із  Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006; із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011 } 
     замовник  –  фізична  або юридична особа, яка має у власності 
або  у  користуванні  земельну  ділянку,  подала  у  встановленому 
законодавством  порядку  заяву  (клопотання)  щодо її забудови для 
здійснення  будівництва  або  зміни (у тому числі шляхом знесення) 
об\’єкта містобудування; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом 
одинадцятим  згідно  із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006; в 
редакції Закону N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 } 
     інжинірингова діяльність  у  сфері будівництва (інжиніринг) – 
діяльність з надання послуг інженерного та  технічного  характеру, 
до   яких   належать   проведення  попередніх  техніко-економічних 
обґрунтувань і досліджень,  експертизи проекту,  розробка  програм 
фінансування   будівництва,   організація  виготовлення  проектної 
документації,  проведення конкурсів і  торгів, укладання договорів 
підряду,  координація  діяльності  всіх  учасників будівництва,  а 
також  здійснення  технічного  нагляду  за  будівництвом   об\’єкта 
архітектури  та консультації економічного,  фінансового або іншого 
характеру;  { Частину першу статті 1 доповнено абзацом дванадцятим 
згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     архітектор (інженер),  що має кваліфікаційний  сертифікат,  – 
фахівець, який за результатами атестації отримав такий сертифікат, 
що надає йому повноваження ведення особистої  діяльності  у  сфері 
архітектурної   діяльності,   і   який  несе  відповідальність  за 
результати  своєї  роботи;  {  Частину  першу  статті  1 доповнено 
абзацом  тринадцятим  згідно із  Законом  N  58-V  (  58-16  ) від 
01.08.2006 } 
     технічний   нагляд   –   здійснення  замовником  контролю  за 
дотриманням   проектних  рішень  та  вимог  державних  стандартів, 
будівельних  норм  і  правил, а також контролю за якістю виконаних 
робіт  та  їх обсягами під час будівництва або зміни (у тому числі 
шляхом  знесення) об\’єкта містобудування; { Частину першу статті 1 
доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) 
від 01.08.2006 } 
     саморегулівні  організації у сфері архітектурної діяльності – 
неприбуткові  добровільні об\’єднання фізичних та юридичних осіб за 
відповідним  напрямом  підприємницької  чи професійної діяльності, 
які  в установленому порядку набули відповідного статусу. { Статтю 
1  доповнено  абзацом  п\’ятнадцятим  згідно  із  Законом N 3038-VI 
( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
     Стаття 2. Державне сприяння архітектурній діяльності 
     Держава забезпечує   умови   для   здійснення   архітектурної 
діяльності шляхом: 
     підтримки наукових    досліджень,   сприяння   підготовці   і 
підвищенню   кваліфікації   кадрів   в   галузі    містобудування, 
архітектури і будівництва; 
     залучення інвестицій  у  проектування  і будівництво об\’єктів 
архітектури; 
     проведення містобудівних  та   архітектурних   конкурсів   на 
створення  нових,  реконструкцію  та реставрацію існуючих об\’єктів 
архітектури загальнодержавного значення; { Абзац четвертий частини 
першої  статті  2  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V 
( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     захисту авторських  прав  і  забезпечення  свободи  творчості 
архітекторів; 
     створення сприятливих організаційних, правових та економічних 
умов для діяльності творчих спілок архітекторів; 
     заохочення архітекторів,    інших   суб\’єктів   архітектурної 
діяльності  за  видатні  досягнення  у  сфері  містобудування   та 
архітектури; 
     забезпечення  участі  України  в  міжнародних організаціях та 
заходах  з  питань  архітектури, містобудування і охорони пам\’яток 
архітектури;  { Частину першу статті 2 доповнено абзацом згідно із 
Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     забезпечення адаптації нормативно-правової бази та навчальних 
професійних    програм    до   міжнародних   вимог,   впровадження 
фундаментальних наукових знань,  нових технологій проектування  та 
будівництва  у  сфері  містобудування;  {  Частину  першу статті 2 
доповнено   абзацом   згідно  із   Законом  N  58-V  ( 58-16 ) від 
01.08.2006 } 
     сприяння діяльності   самоврядних   професійних   організацій 
архітекторів  та  інженерів;  {  Частину  першу статті 2 доповнено 
абзацом згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     забезпечення безпеки будівництва,  довговічності будинків  та 
споруд, стимулювання  заходів  щодо  заощадження енергії,  захисту 
навколишнього  природного  середовища,  створення  безперешкодного 
життєвого  середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями 
та  інших  маломобільних  груп  населення,  а  також  забезпечення 
економічних  та  інших  аспектів,  важливих  з погляду задоволення 
інтересів  суспільства; { Частину першу статті 2 доповнено абзацом 
згідно  із  Законом  N  58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006; із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     здійснення інших    заходів,    спрямованих    на    розвиток 
національної архітектури. 
     Стаття 3. Законодавство про архітектурну діяльність 
     Законодавство про  архітектурну  діяльність   складається   з 
Конституції України ( 254к/96-ВР ),  законів України  \”Про  основи 
містобудування\”   (  2780-12  ),  \”Про  регулювання  містобудівної 
діяльності\” ( 3038-17 ), \”Про відповідальність за правопорушення у 
сфері  містобудівної  діяльності\”  (  208/94-ВР ), цього Закону та 
інших нормативно-правових актів.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code