Розроблення та затвердження проекту об\’єкта архітектури | Адвокат Прокопенко Вадим, г. Киев

Розроблення та затвердження проекту об\’єкта архітектури

Розроблення та затвердження проекту об\’єкта архітектури

 Стаття 7. Розроблення та затвердження проекту об\’єкта 
               архітектури 
     Проект об\’єкта архітектури розробляється під керівництвом або 
з   обов\’язковою   участю  головного  архітектора  проекту  та/або 
головного  інженера проекту, які мають відповідний кваліфікаційний 
сертифікат.
{  Частина  перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     Проект об\’єкта    архітектури    завіряється    підписом    і 
скріплюється  особистою  печаткою  головного  архітектора  проекту 
та/або  головного  інженера  проекту,  які  мають  кваліфікаційний 
сертифікат.
{  Частина  друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     Проектна документація  на  будівництво  об\’єктів,  розроблена 
відповідно до містобудівних умов та  обмежень  забудови  земельної 
ділянки, не підлягає погодженню з відповідними органами виконавчої 
влади,  органами  місцевого   самоврядування,   органами   охорони 
культурної спадщини, державної санітарно-епідеміологічної служби і 
природоохоронними органами. 
     Проекти об\’єктів   архітектури   затверджуються   замовником. 
Затвердження  проектів об\’єктів архітектури,  які споруджуються із 
залученням   бюджетних  коштів,  коштів  державних  і  комунальних 
підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під 
державні  гарантії,  здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України.
{  Частина  четверта  статті  7  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     Перед затвердженням    проектів    у   випадках,   визначених 
статтею 31   Закону   України   \”Про   регулювання   містобудівної 
діяльності\” ( 3038-17 ), проводиться їх експертиза. 
     До проведення   експертизи   архітектурного  рішення  проекту 
об\’єкта архітектури обов\’язково залучається архітектор,  який  має 
відповідний кваліфікаційний сертифікат. 
     Внесення змін  до  затвердженого проекту проводиться виключно 
за згодою автора проекту, а в разі відхилення від технічних умов – 
за  погодженням з підприємствами, установами та організаціями, які 
надали такі технічні умови, та замовником.
{  Частина  сьома статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     Внесення до затвердженого проекту змін,  пов\’язаних із зміною 
державних  стандартів,  норм  і  правил,  здійснюється  за  згодою 
замовника, якщо інше не передбачено законом. 
     Особи, які беруть участь у  розробленні  проектів,  не  мають 
права проводити експертизу зазначених проектів, погоджувати їх або 
надавати  дозвіл  на  виконання  будівельних   робіт   за   такими 
проектами. 
     Забороняється вимагати       від      замовників      рішення 
архітектурно-містобудівної  ради   для   подальшого   розгляду   і 
погодження проектної документації.
{  Стаття  7  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законами N 58-V 
(  58-16  )  від  01.08.2006, N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007, 
N  509-VI  (  509-17  )  від  16.09.2008,  N 800-VI ( 800-17 ) від 
25.12.2008;   в   редакції  Закону  N  3038-VI  (  3038-17  )  від 
17.02.2011 } 
     Стаття 8. Робоча документація для будівництва 
     Робоча документація    для    будівництва     (реконструкції, 
реставрації, капітального ремонту) об\’єкта архітектури виконується 
відповідно до державних стандартів,  норм  і  правил  на  підставі 
затвердженого проекту. 
     Робоча документація для будівництва або авторський нагляд  за 
її   розробкою   виконуються   за   участю  архітектора  –  автора 
затвердженого  проекту  відповідно  до  укладеного   договору   на 
розроблення  проекту  цього  об\’єкта  архітектури. { Частина друга 
статті 8 в редакції Закону N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     Стаття 9. Будівництво об\’єкта архітектури 
     Будівництво  (нове  будівництво,  реконструкція, реставрація, 
капітальний ремонт) об\’єкта архітектури здійснюється відповідно до 
затвердженої проектної документації,  державних стандартів, норм і 
правил у порядку,  визначеному Законом  України  \”Про  регулювання 
містобудівної діяльності\” ( 3038-17 ).
{  Частина  перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N  58-V  (  58-16  )  від  01.08.2006; в редакції Закону N 3038-VI 
( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
     Архітектор – автор проекту або уповноважена  ним  особа  бере 
участь у прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об\’єкта 
архітектури та підписує відповідний акт. 
     Без підпису архітектора – автора  проекту  або  уповноваженої 
ним особи такий акт є недійсним. 
     Стаття 10. Державний архітектурно-будівельний контроль та 
                нагляд
{ Назва статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1026-V 
( 1026-16 ) від 16.05.2007 } 
     Для забезпечення  під  час  забудови територій,  розміщення і 
будівництва    об\’єктів    архітектури    додержання    суб\’єктами 
архітектурної   діяльності  затвердженої  містобудівної  та  іншої 
проектної  документації,  вимог  вихідних  даних,  а також з метою 
захисту    державою    прав   споживачів   будівельної   продукції 
здійснюється  в  установленому  законодавством  порядку  державний 
архітектурно-будівельний контроль та нагляд.
{ Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N  1026-V  (  1026-16  ) від 16.05.2007, N 3038-VI ( 3038-17 ) від 
17.02.2011 } 
     Державний   архітектурно-будівельний   контроль   та   нагляд 
здійснює  центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику  з  питань  державного архітектурно-будівельного контролю 
(далі – орган державного архітектурно-будівельного контролю).
{  Частина друга статті 10 в редакції Законів N 1026-V ( 1026-16 ) 
від  16.05.2007,  N  4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011, N 5459-VI 
( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
{  Положення  статті  10 визнано конституційними згідно з Рішенням 
Конституційного Суду N 4-рп/2009 ( v004p710-09 ) від 03.02.2009 } 
     Стаття 11. Авторський та технічний нагляди 
{ Назва  статті  11  в  редакції  Закону  N  58-V  (  58-16 )  від 
01.08.2006 } 
     Під час   будівництва   об\’єкта   архітектури    здійснюється 
авторський  та  технічний  нагляд.  {  Частина  перша статті 11 із 
змінами,  внесеними  згідно із  Законом  N  58-V  (  58-16  )  від 
01.08.2006 } 
     Технічний  нагляд  забезпечується  замовником та здійснюється 
особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат.
{  Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) 
від 01.08.2006 } 
     Авторський нагляд здійснюється архітектором – автором проекту 
об\’єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або 
уповноваженими   ними   особами.  Авторський  нагляд  здійснюється 
відповідно до законодавства та договору із замовником. 
     У разі виявлення відхилень від  проектних  рішень,  допущених 
під  час  будівництва  об\’єкта архітектури,  та відмови підрядника 
щодо  їх  усунення  особа,  яка  здійснює авторський або технічний 
нагляд,   повідомляє   про   це   замовника   і  орган  державного 
архітектурно-будівельного  контролю  для вжиття заходів відповідно 
до законодавства.
{  Частина  четверта  статті  11  із  змінами, внесеними згідно із 
Законами  N  58-V  ( 58-16 ) від 01.08.2006, N 5459-VI ( 5459-17 ) 
від 16.10.2012 } 
     Порядок   проведення   авторського   і   технічного  наглядів 
(   903-2007-п   )  установлюється  Кабінетом  Міністрів  України. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code