Розроблення та затвердження проекту об\’єкта архітектури

Розроблення та затвердження проекту об\’єкта архітектури

 Стаття 7. Розроблення та затвердження проекту об\’єкта 
               архітектури 
     Проект об\’єкта архітектури розробляється під керівництвом або 
з   обов\’язковою   участю  головного  архітектора  проекту  та/або 
головного  інженера проекту, які мають відповідний кваліфікаційний 
сертифікат.
{  Частина  перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     Проект об\’єкта    архітектури    завіряється    підписом    і 
скріплюється  особистою  печаткою  головного  архітектора  проекту 
та/або  головного  інженера  проекту,  які  мають  кваліфікаційний 
сертифікат.
{  Частина  друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     Проектна документація  на  будівництво  об\’єктів,  розроблена 
відповідно до містобудівних умов та  обмежень  забудови  земельної 
ділянки, не підлягає погодженню з відповідними органами виконавчої 
влади,  органами  місцевого   самоврядування,   органами   охорони 
культурної спадщини, державної санітарно-епідеміологічної служби і 
природоохоронними органами. 
     Проекти об\’єктів   архітектури   затверджуються   замовником. 
Затвердження  проектів об\’єктів архітектури,  які споруджуються із 
залученням   бюджетних  коштів,  коштів  державних  і  комунальних 
підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під 
державні  гарантії,  здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України.
{  Частина  четверта  статті  7  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     Перед затвердженням    проектів    у   випадках,   визначених 
статтею 31   Закону   України   \”Про   регулювання   містобудівної 
діяльності\” ( 3038-17 ), проводиться їх експертиза. 
     До проведення   експертизи   архітектурного  рішення  проекту 
об\’єкта архітектури обов\’язково залучається архітектор,  який  має 
відповідний кваліфікаційний сертифікат. 
     Внесення змін  до  затвердженого проекту проводиться виключно 
за згодою автора проекту, а в разі відхилення від технічних умов – 
за  погодженням з підприємствами, установами та організаціями, які 
надали такі технічні умови, та замовником.
{  Частина  сьома статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     Внесення до затвердженого проекту змін,  пов\’язаних із зміною 
державних  стандартів,  норм  і  правил,  здійснюється  за  згодою 
замовника, якщо інше не передбачено законом. 
     Особи, які беруть участь у  розробленні  проектів,  не  мають 
права проводити експертизу зазначених проектів, погоджувати їх або 
надавати  дозвіл  на  виконання  будівельних   робіт   за   такими 
проектами. 
     Забороняється вимагати       від      замовників      рішення 
архітектурно-містобудівної  ради   для   подальшого   розгляду   і 
погодження проектної документації.
{  Стаття  7  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законами N 58-V 
(  58-16  )  від  01.08.2006, N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007, 
N  509-VI  (  509-17  )  від  16.09.2008,  N 800-VI ( 800-17 ) від 
25.12.2008;   в   редакції  Закону  N  3038-VI  (  3038-17  )  від 
17.02.2011 } 
     Стаття 8. Робоча документація для будівництва 
     Робоча документація    для    будівництва     (реконструкції, 
реставрації, капітального ремонту) об\’єкта архітектури виконується 
відповідно до державних стандартів,  норм  і  правил  на  підставі 
затвердженого проекту. 
     Робоча документація для будівництва або авторський нагляд  за 
її   розробкою   виконуються   за   участю  архітектора  –  автора 
затвердженого  проекту  відповідно  до  укладеного   договору   на 
розроблення  проекту  цього  об\’єкта  архітектури. { Частина друга 
статті 8 в редакції Закону N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     Стаття 9. Будівництво об\’єкта архітектури 
     Будівництво  (нове  будівництво,  реконструкція, реставрація, 
капітальний ремонт) об\’єкта архітектури здійснюється відповідно до 
затвердженої проектної документації,  державних стандартів, норм і 
правил у порядку,  визначеному Законом  України  \”Про  регулювання 
містобудівної діяльності\” ( 3038-17 ).
{  Частина  перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N  58-V  (  58-16  )  від  01.08.2006; в редакції Закону N 3038-VI 
( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
     Архітектор – автор проекту або уповноважена  ним  особа  бере 
участь у прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об\’єкта 
архітектури та підписує відповідний акт. 
     Без підпису архітектора – автора  проекту  або  уповноваженої 
ним особи такий акт є недійсним. 
     Стаття 10. Державний архітектурно-будівельний контроль та 
                нагляд
{ Назва статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1026-V 
( 1026-16 ) від 16.05.2007 } 
     Для забезпечення  під  час  забудови територій,  розміщення і 
будівництва    об\’єктів    архітектури    додержання    суб\’єктами 
архітектурної   діяльності  затвердженої  містобудівної  та  іншої 
проектної  документації,  вимог  вихідних  даних,  а також з метою 
захисту    державою    прав   споживачів   будівельної   продукції 
здійснюється  в  установленому  законодавством  порядку  державний 
архітектурно-будівельний контроль та нагляд.
{ Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N  1026-V  (  1026-16  ) від 16.05.2007, N 3038-VI ( 3038-17 ) від 
17.02.2011 } 
     Державний   архітектурно-будівельний   контроль   та   нагляд 
здійснює  центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику  з  питань  державного архітектурно-будівельного контролю 
(далі – орган державного архітектурно-будівельного контролю).
{  Частина друга статті 10 в редакції Законів N 1026-V ( 1026-16 ) 
від  16.05.2007,  N  4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011, N 5459-VI 
( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
{  Положення  статті  10 визнано конституційними згідно з Рішенням 
Конституційного Суду N 4-рп/2009 ( v004p710-09 ) від 03.02.2009 } 
     Стаття 11. Авторський та технічний нагляди 
{ Назва  статті  11  в  редакції  Закону  N  58-V  (  58-16 )  від 
01.08.2006 } 
     Під час   будівництва   об\’єкта   архітектури    здійснюється 
авторський  та  технічний  нагляд.  {  Частина  перша статті 11 із 
змінами,  внесеними  згідно із  Законом  N  58-V  (  58-16  )  від 
01.08.2006 } 
     Технічний  нагляд  забезпечується  замовником та здійснюється 
особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат.
{  Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) 
від 01.08.2006 } 
     Авторський нагляд здійснюється архітектором – автором проекту 
об\’єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або 
уповноваженими   ними   особами.  Авторський  нагляд  здійснюється 
відповідно до законодавства та договору із замовником. 
     У разі виявлення відхилень від  проектних  рішень,  допущених 
під  час  будівництва  об\’єкта архітектури,  та відмови підрядника 
щодо  їх  усунення  особа,  яка  здійснює авторський або технічний 
нагляд,   повідомляє   про   це   замовника   і  орган  державного 
архітектурно-будівельного  контролю  для вжиття заходів відповідно 
до законодавства.
{  Частина  четверта  статті  11  із  змінами, внесеними згідно із 
Законами  N  58-V  ( 58-16 ) від 01.08.2006, N 5459-VI ( 5459-17 ) 
від 16.10.2012 } 
     Порядок   проведення   авторського   і   технічного  наглядів 
(   903-2007-п   )  установлюється  Кабінетом  Міністрів  України. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code