Ліцензування та професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов\’язаних із створенням об\’єктів архітектури

Ліцензування та професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов\’язаних із створенням об\’єктів архітектури

Розділ IV 
               ЗДІЙСНЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
     Стаття 17. Ліцензування та професійна атестація виконавців 
                робіт (послуг), пов\’язаних із створенням об\’єктів 
                архітектури 
     Господарська діяльність,   пов\’язана  із  створенням  об\’єкта 
архітектури, підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства. 
     Порядок ліцензування господарської діяльності,  пов\’язаної із 
створенням об\’єктів архітектури,  визначається Кабінетом Міністрів 
України. 
     Органом       ліцензування       є      орган      державного 
архітектурно-будівельного контролю.
{  Частина третя статті 17 в редакції Закону N 5459-VI ( 5459-17 ) 
від 16.10.2012 } 
     Відповідальні виконавці   окремих   видів   робіт   (послуг), 
пов\’язаних   із   створенням   об\’єктів   архітектури,   проходять 
професійну атестацію. Перелік таких видів робіт (послуг) і порядок 
професійної  атестації  (  554-2011-п  )  встановлюються Кабінетом 
Міністрів України. 
     Професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов\’язаних із 
створенням  об\’єктів  архітектури, проводиться центральним органом 
виконавчої   влади,   що   реалізує   державну  політику  у  сфері 
архітектури.  Повноваження  щодо  проведення професійної атестації 
можуть   бути   делеговані  саморегулівним  організаціям  у  сфері 
архітектурної   діяльності.   Саморегулівна   організація  набуває 
делегованих їй повноважень з дня опублікування центральним органом 
виконавчої   влади,   що   реалізує   державну  політику  у  сфері 
архітектури, рішення про надання (делегування) таких повноважень в 
офіційному виданні, визначеному таким органом.
{  Частина п\’ята статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     До професійної атестації допускаються громадяни, які: 
     здобули вищу   освіту  за  освітньо-кваліфікаційними  рівнями 
спеціаліста,  магістра за напрямом  професійної  атестації,  мають 
стаж роботи за фахом не менш як три роки; 
     не здобули  вищої  освіти  за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліст,  магістр за напрямом професійної атестації,  але мають 
стаж роботи у сфері містобудування не менш як десять років. 
     Для проведення професійної атестації громадяни подають заяву, 
до якої додаються: 
     копії  паспорта  та  реєстраційного  номера  облікової картки 
платника  податків (не подається фізичними особами, які через свої 
релігійні  переконання  відмовилися  від  прийняття реєстраційного 
номера  облікової  картки  платника  податків та повідомили про це 
відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті); 
{  Абзац  другий  частини  сьомої  статті 17 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 } 
     засвідчені в установленому порядку копії документів: 
     про освіту; 
     про трудову діяльність та стаж; 
     про  підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років за 
відповідними програмами за напрямом професійної атестації; 
     стислий   звіт   про   професійну  діяльність  та/або  творчі 
досягнення.
{  Частина сьома статті 17 в редакції Закону N 5496-VI ( 5496-17 ) 
від 20.11.2012 } 
     Крім  того,  громадяни  можуть  подавати  інші  документи, що 
підтверджують   їх   професійну  спеціалізацію,  рівень  знань  та 
кваліфікацію.
{  Частина  статті  17 в редакції Закону N 5496-VI ( 5496-17 ) від 
20.11.2012 } 
     Подані   документи   розглядаються   та  рішення  про  видачу 
кваліфікаційного   сертифіката  або  про  відмову  в  його  видачі 
приймається у місячний строк.
{  Частина  статті  17 в редакції Закону N 5496-VI ( 5496-17 ) від 
20.11.2012 } 
     Підставою для відмови у видачі сертифіката є: 
     невідповідність заявника кваліфікаційним вимогам; 
     непідтвердження  професійної  спеціалізації,  рівня  знань та 
кваліфікації за результатами іспиту; 
     виявлення  у  поданих  документах  недостовірної  інформації. 
{  Частина  статті  17 в редакції Закону N 5496-VI ( 5496-17 ) від 
20.11.2012 } 
     Громадянам,   які  пройшли  професійну  атестацію,  видається 
відповідний кваліфікаційний сертифікат.
{  Частина  статті  17 в редакції Закону N 5496-VI ( 5496-17 ) від 
20.11.2012 } 
     Строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які не мають 
перерви   в   роботі   за  фахом  понад  три  роки  та  підвищують 
кваліфікацію  відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на 
п’ять років, не обмежується.
{  Частина  статті  17 в редакції Закону N 5496-VI ( 5496-17 ) від 
20.11.2012 } 
     Громадяни, які    одержали    відповідний     кваліфікаційний 
сертифікат,   можуть   виконувати   окремі  види  робіт  (послуг), 
пов\’язані  із  створенням  об\’єкта  архітектури,  без  відповідної 
ліцензії,  мають  особисту  печатку  та несуть відповідальність за 
неналежне виконання робіт (послуг), право виконання яких визначено 
кваліфікаційним  сертифікатом,  та  порушення вимог законодавства, 
будівельних норм, стандартів і правил. 
     Відомості про особу, яка отримала кваліфікаційний сертифікат, 
вносяться до реєстру атестованих осіб. 
     Форма кваліфікаційного сертифіката, порядок внесення плати за 
проведення професійної  атестації  та  її  розміри  затверджуються 
центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування 
державної політики у сфері архітектури.
{  Частина  статті  17  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
{  Стаття  17  із  змінами, внесеними згідно із Законами N 3370-IV 
(  3370-15 ) від 19.01.2006, N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008; в 
редакції Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
 
     {   Статтю   18   виключено  на  підставі  Закону  N  5459-VI 
( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
 
     Стаття 19.  Проектні роботи, виконання яких не потребує 
                 наявності відповідного    кваліфікаційного 
                 сертифіката 
     Виконання проектних  робіт  по створенню об\’єктів архітектури 
не потребує наявності  у  фахівців  відповідного  кваліфікаційного 
сертифіката у разі: 
     здійснення фахівцями   проектних   робіт   під   керівництвом 
архітектора чи іншого фахівця, який має кваліфікаційний сертифікат 
на виконання робіт відповідного профілю; 
     розроблення проектних   матеріалів,   не   передбачених   для 
реалізації (ескізні,  пошукові,  концептуальні  тощо),  пропозицій 
щодо можливості і умов забудови будь-якої земельної ділянки; 
     виконання робіт,  що  пов\’язані  з  участю в містобудівних та 
архітектурних конкурсах, якщо їх умовами не передбачено інше; 
     проектування  об\’єктів,  які  відповідно  до законодавства не 
потребують реєстрації декларації про початок виконання будівельних 
робіт або отримання дозволу на їх виконання. { Статтю 19 доповнено 
абзацом  п\’ятим згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006; 
із  змінами, внесеними згідно із Законом N 4220-VI ( 4220-17 ) від 
22.12.2011 } 
     Стаття 20.  Здійснення архітектурної діяльності іноземцями та 
                 особами без громадянства 
     Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні 
на законних підставах,  при  здійсненні  архітектурної  діяльності 
користуються  такими самими правами та несуть такі самі обов\’язки, 
як і громадяни  України,  якщо  інше  не  передбачено  законами  і 
міжнародними  договорами  України,  згода  на  обов\’язковість яких 
надана Верховною Радою України. 
     На території України іноземці та особи без громадянства,  які 
не   отримали   відповідний   кваліфікаційний  сертифікат,  можуть 
виконувати  роботи,  визначені  статтею  19 цього Закону, та брати 
участь   у  розробленні  містобудівної  документації,  здійснювати 
проектування  об\’єктів архітектури, розробляти робочу документацію 
для   будівництва   лише   на   підставі  договорів  з  суб\’єктами 
підприємницької   діяльності,  які  мають  ліцензію  на  виконання 
окремих  видів  господарської  діяльності  у  будівництві  або  із 
фахівцями,  які  мають кваліфікаційний сертифікат. { Частина друга 
статті  20  із  змінами,  внесеними згідно із Законами  N  3370-IV 
( 3370-15 ) від 19.01.2006, N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     Стаття 21.  Здійснення  архітектурної діяльності фізичними та 
                 юридичними особами України на території іноземних 
                 держав 
     Фізичні та  юридичні  особи  України  здійснюють архітектурну 
діяльність на території інших  держав  відповідно  до  законів  та 
міжнародних договорів України, згода на обов\’язковість яких надана 
Верховною Радою  України,  а  так  само  до  законодавства  країни 
перебування. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code