ПОЛОЖЕННЯ про містобудівний кадастр

ПОЛОЖЕННЯ про містобудівний кадастр

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 травня 2011 р. N 559 
                            ПОЛОЖЕННЯ 
                    про містобудівний кадастр 
 { У тексті Положення слова \”Міністерство регіонального розвитку, 
   будівництва  та  житлово-комунального  господарства\”  в   усіх 
   відмінках замінено  словом \”Мінрегіон\” у відповідному відмінку 
   згідно з Постановою КМ N 532 ( 532-2013-п ) від 24.07.2013 } 
                         Загальна частина 
     1. Це Положення визначає структуру  містобудівного  кадастру, 
порядок   його   створення,   ведення   та  надання  інформації  з 
містобудівного кадастру. 
     2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: 
     геопортал містобудівного      кадастру      –      сукупність 
інтернет-засобів та сервісів геопросторових даних,  що підтримують 
метадані про геоінформаційні  ресурси  містобудівного  кадастру  і 
забезпечують  доступ до них та до публічних інформаційних ресурсів 
містобудівного кадастру в Інтернеті; 
     геопросторовий об\’єкт   –   об\’єкт   реального   світу,    що 
характеризується  певним місцезнаходженням на Землі і визначений у 
встановленій системі просторово-часових координат; 
     геопросторові дані – використовується у значенні,  наведеному 
у   Законі   України  \”Про  топографо-геодезичну  і  картографічну 
діяльність\” ( 353-14 ); 
     інтероперабельність –  здатність  геоінформаційних  ресурсів, 
технічних    та    програмних    засобів   інформаційної   системи 
містобудівного  кадастру  до   функціональної   та   інформаційної 
взаємодії в середовищі геоінформаційних систем; 
     інформаційні   ресурси   системи  містобудівного  кадастру  – 
затверджена  містобудівна,  проектна  та планувальна документація, 
склад  і  зміст  якої  визначено  законодавством  України  у сфері 
містобудівної   діяльності  та  будівельними  нормами,  державними 
стандартами   і   правилами,   метадані  про  цю  документацію  та 
електронні   копії   містобудівної,   проектної   та  планувальної 
документації,   що   вводяться   і   зберігаються  в  базах  даних 
інформаційної системи містобудівного кадастру, бази геопросторових 
даних  єдиної  цифрової  топографічної  основи  території, реєстри 
адрес,  вулиць  та  інших  поіменованих об\’єктів, профільні набори 
геопросторових  даних  із  земельного та інших видових (галузевих) 
кадастрів,   будівельні   норми,  державні  стандарти  і  правила, 
регламенти,  інші  документи  та  масиви документів, що підлягають 
реєстрації  та обліку в системі містобудівного кадастру відповідно 
до  законодавства;  {  Абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N 532 ( 532-2013-п ) від 24.07.2013 } 
     інформаційна автоматизована  система  (далі  –   інформаційна 
система)  –  використовується  у  значенні,  наведеному  у  Законі 
України \”Про захист інформації  в  інформаційно-телекомунікаційних 
системах\” ( 80/94-ВР ); 
     кадастрова довідка   –   документ,   що   містить  запитувані 
споживачем  офіційні   відомості   містобудівного   кадастру,   що 
характеризують  діючі  на певній території містобудівні регламенти 
та інші умови провадження містобудівної  діяльності,  містобудівні 
умови та обмеження, а також (у разі наявності) вимоги та обмеження 
щодо використання земельних ділянок і розташованих на них об\’єктів 
нерухомості,  інші  довідкові  відомості  з інформаційних ресурсів 
містобудівного кадастру; 
     компоненти інформаційної системи  містобудівного  кадастру  – 
інформаційні   ресурси  містобудівного  кадастру  та  інформаційні 
технології  у   складі   технічних,   програмних,   лінгвістичних, 
правових,   організаційних  засобів,  що  забезпечують  проведення 
перевірки   інформаційних   ресурсів,   їх   реєстрацію,    облік, 
зберігання, актуалізацію та надання користувачам; 
     метадані містобудівного  кадастру  – довідкова інформація про 
інформаційні  ресурси  та   про   сервіси   інформаційних   систем 
містобудівного кадастру; 
     містобудівний кадастр   –   державна  система  зберігання  та 
використання     геопросторових     даних      про      територію, 
адміністративно-територіальні         одиниці,         екологічні, 
інженерно-геологічні  умови,  інформаційних  ресурсів  будівельних 
норм,  державних стандартів і правил для задоволення інформаційних 
потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої 
складової державних геоінформаційних ресурсів; 
     паспорт містобудівного об\’єкта – документ установленої форми, 
що містить відомості  про  містобудівні  регламенти  та  довідкову 
інформацію про містобудівний об\’єкт; 
     публічні інформаційні   ресурси   містобудівного  кадастру  – 
відкрита  електронна  топографічна  основа  та  частина  відкритих 
інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, до якої відповідно 
до Закону  України  \”Про  регулювання  містобудівної   діяльності\” 
( 3038-17  ) забезпечується загальна доступність шляхом розміщення 
на  веб-сайтах  органу  місцевого  самоврядування  та  у  місцевих 
періодичних друкованих засобах масової інформації; 
     реєстрація документа  в  містобудівному  кадастрі  –  дія,  у 
результаті здійснення якої документ або його частина включається в 
інформаційні   ресурси  містобудівного  кадастру,  а  містобудівні 
регламенти,  що реєструються та зберігаються в  ньому,  здобувають 
статус  обов\’язкових для дотримання усіма учасниками містобудівної 
діяльності,  власниками  та  користувачами  земельних  ділянок   і 
власниками розташованих на них об\’єктів нерухомості; 
     сервіси інформаційних систем – програмно-технічні засоби,  за 
допомогою яких  надаються  для  використання  дані  містобудівного 
кадастру та здійснюються операції з їх оброблення; 
     система класифікації  та  кодування об\’єктів містобудування – 
система,  що встановлює опис класів об\’єктів та їх властивостей  з 
визначенням  їх  кодів,  що  підлягають  обліку  в  містобудівному 
кадастрі, а також правил цифрового опису геопросторових об\’єктів у 
базі даних містобудівного кадастру; 
     уніфікована система     електронного    документообігу    для 
кадастрового обліку та обміну  кадастровими  даними  –  сукупність 
нормативних    документів,    що   містять   формалізований   опис 
структурованих електронних документів з об\’єктами та  відомостями, 
що  підлягають  реєстрації  в  базі  даних  інформаційної  системи 
містобудівного  кадастру,  структурованих   вихідних   електронних 
документів,   що   формуються  на  основі  інформаційних  ресурсів 
містобудівного кадастру та передаються в інші інформаційні системи 
або  надаються користувачам,  а також програмні засоби формування, 
ведення,  контролю  та   оброблення   електронних   документів   у 
інформаційній системі містобудівного кадастру. 
     Інші терміни  вживаються у значенні,  наведеному у Земельному 
кодексі України (  2768-14  ),  Законі  України  \”Про  регулювання 
містобудівної діяльності\” ( 3038-17 ),  інших законах України,  що 
регулюють відносини у сфері містобудування,  земельні відносини, а 
також відносини у сфері інформації та інформатизації. 
     3. Комплексність,  повнота  та  достовірність  даних  системи 
містобудівного   кадастру    повинні    забезпечувати    прийняття 
управлінських   рішень   щодо   формування  безпечного  середовища 
життєдіяльності  населення,  захисту   території   від   наслідків 
надзвичайних   ситуацій   техногенного   і  природного  характеру, 
запобігання надмірній концентрації на певній  території  населення 
та об\’єктів виробництва,  зниження рівня забруднення навколишнього 
природного середовища, ефективне і надійне функціонування об\’єктів 
будівництва  та інженерно-транспортної інфраструктури,  охорону та 
раціональне  використання  природних  ресурсів   і   територій   з 
особливим    статусом,   у   тому   числі   ландшафтів,   об\’єктів 
історико-культурної   спадщини,   земель    сільськогосподарського 
призначення,  водних ресурсів і лісів в інтересах сталого розвитку 
території. 
     4. Ведення   містобудівного    кадастру    здійснюється    за 
принципами: 
     узгодженості завдань  із створення та розвитку містобудівного 
кадастру із завданнями створення та розвитку державного земельного 
кадастру,  національної  інфраструктури  геопросторових  даних  та 
Національної програми інформатизації; 
     обов\’язковості реєстрації та обліку в містобудівному кадастрі 
документів, необхідних для провадження містобудівної діяльності; 
     внесення відомостей до містобудівного кадастру на підставі та 
в  порядку,   визначеному   Законом   України   \”Про   регулювання 
містобудівної діяльності\” ( 3038-17 ) та цим Положенням; 
     єдності методології ведення містобудівного кадастру; 
     актуальності, достовірності, повноти, цілісності, точності та 
обґрунтованості інформаційних ресурсів містобудівного кадастру; 
     відкритості та  доступності   інформації   з   містобудівного 
кадастру, законності її одержання, поширення і зберігання; 
     безперервності внесення до містобудівного кадастру відомостей 
про об\’єкти містобудування, що змінюються; 
     інтероперабельності з  інформаційними  системами   державного 
земельного  кадастру та інших галузевих кадастрів і реєстрами,  що 
належать до державних інформаційних ресурсів; 
     координації діяльності суб\’єктів містобудівного кадастру, які 
забезпечують   виробництво,   оновлення,  оброблення,  зберігання, 
постачання та використання інформаційних  ресурсів  містобудівного 
кадастру. 
     5. Містобудівний    кадастр    створюється   як   розподілена 
геоінформаційна система та ведеться з урахуванням даних державного 
земельного  кадастру  на  державному  рівні,  на  рівні Автономної 
Республіки Крим,  обласному та районному рівнях,  а також на рівні 
міст  Києва  і  Севастополя  та  міст обласного (республіканського 
Автономної Республіки Крим) значення. 
     6. Геопросторові дані створюються  в  державній  та  місцевих 
системах  координат  у цифровій формі відповідно до єдиної системи 
класифікації та кодування об\’єктів містобудування. 
     7. Система класифікації та кодування об\’єктів  містобудування 
розробляється і затверджується Мінрегіоном. 
     8.  Містобудівний  кадастр  ведеться  уповноваженими органами 
містобудування  та  архітектури,  які  можуть утворювати для цього 
служби   містобудівного   кадастру  (далі  –  уповноважені  органи 
містобудування та архітектури).
{  Пункт  8  в  редакції  Постанови  КМ  N  532 ( 532-2013-п ) від 
24.07.2013 } 
     9.  Цілісність системи містобудівного кадастру забезпечується 
шляхом  розроблення  Мінрегіоном  єдиних  правових,  нормативних і 
методичних  документів  щодо  створення  та  ведення  кадастру  на 
відповідному рівні. 
            Структура системи містобудівного кадастру 
     10. Система містобудівного кадастру включає: 
     1) організаційну структуру; 
     2) технічні та програмні засоби; 
     3) інформаційні ресурси; 
     4) каталоги та бази метаданих; 
     5) сервіси геопросторових даних; 
     6) будівельні норми, державні стандарти і правила та технічні 
регламенти.  {  Підпункт 6 пункту 10 в редакції Постанови КМ N 532 
( 532-2013-п ) від 24.07.2013 } 
     11. До  організаційної   структури   системи   містобудівного 
кадастру належать: 
     1) Кабінет Міністрів України; 
     2) Мінрегіон; 
     3) Мінагрополітики  як  головний  орган  у  системі   органів 
виконавчої  влади  з  формування і реалізації державної політики у 
сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності; 
     4)   уповноважені   органи   містобудування  та  архітектури; 
{   Підпункт   4   пункту   11  в  редакції  Постанови  КМ  N  532 
( 532-2013-п ) від 24.07.2013 } 
     5) інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи 
місцевого   самоврядування,   суб\’єкти  господарювання  усіх  форм 
власності,  які  виробляють,  оновлюють,  обробляють,  зберігають, 
постачають  та використовують інформаційні ресурси,  що підлягають 
реєстрації та обліку в системі містобудівного кадастру. 
     12. З урахуванням відповідної території,  складу  та  ступеня 
деталізації  кадастрових  даних  у  системі ведення містобудівного 
кадастру виділяється державний,  регіональний, районний та міський 
рівень. 
     13. В   організаційній   структурі   системи   містобудівного 
кадастру визначаються базові суб\’єкти,  які відповідають  в  межах 
своїх повноважень за постачання інформаційних ресурсів для системи 
містобудівного кадастру, в тому числі: 
     Мінрегіон – за цифрові масиви профільних геопросторових даних 
містобудівної  та  проектної  документації,  матеріали завершеного 
будівництва,  інформаційні  ресурси  будівельних  норм,  державних 
стандартів і правил; 
     Держземагентство  –  за топографо-геодезичні та картографічні 
матеріали  на  відповідні одиниці обліку територіального об’єкта у 
вигляді   наборів   геопросторових   даних,   за  документацію  із 
землеустрою  та  за  дані  державного земельного кадастру; { Абзац 
третій  пункту 13 в редакції Постанови КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 
10.10.2012 } 
 
     {  Абзац  четвертий пункту 13 виключено на підставі Постанови 
КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 } 
 
     Мінприроди –  за  інформацію  про  використання  територій та 
об\’єктів  природно-заповідного  фонду,  формування,  збереження  і 
використання національної екологічної мережі, регіональні кадастри 
природних  ресурсів,   територіальне   розповсюдження   та   умови 
використання  природних ресурсів,  екологічний стан та встановлені 
відповідні обмеження на охоронюваних природних територіях,  дані з 
державних   кадастрів  родовищ  та  проявів  корисних  копалин  та 
інформацію з Державного фонду родовищ корисних копалин  України  і 
Державного фонду надр; 
     Держводагентство –  за  інформацію  про  використання  водних 
ресурсів, ведення державного обліку водокористування та державного 
водного  кадастру,  про  діяльність з проектування,  будівництва і 
реконструкції систем захисту від шкідливої  дії  вод,  групових  і 
локальних  водопроводів,  систем  водопостачання  та каналізації у 
сільській   місцевості,   гідротехнічних   споруд    і    каналів, 
меліоративних    систем    та    окремих    об\’єктів    інженерної 
інфраструктури,   водогосподарських    об\’єктів    багатоцільового 
використання; 
     Держлісагентство – за інформацію про облік лісів та державний 
лісовий кадастр, лісовпорядкування та мисливське впорядкування; 
     ДСНС  –  за інформацію про надзвичайні ситуації природного та 
техногенного  характеру, які спричинили зміну об\’єктів місцевості; 
{   Абзац  восьмий  пункту  13  із  змінами,  внесеними  згідно  з 
Постановою КМ N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013 } 
     Мінінфраструктури –  за  інформацію  про діяльність в області 
будівництва та експлуатації транспортної інфраструктури (фактичної 
та  на  перспективу),  про  туристичні  ресурси  України,  дані  з 
Державного кадастру природних територій курортів України; 
     Мінкультури – за дані обліку об\’єктів культурної спадщини; 
     МОЗ – за дані з  Державного  кадастру  природних  лікувальних 
ресурсів; 
     проектні, вишукувальні   та   будівельні   організації  –  за 
матеріали і дані щодо проведених проектних  інженерно-геодезичних, 
інженерно-геологічних  будівельних та інших вишукувальних робіт та 
інформацію про  встановлені  обмеження  використання  території  в 
затверджених проектах; 
     органи державної  статистики  –  за  відомості щодо галузевої 
структури   господарства   територіального   об\’єкта,   населення, 
наявності та споживання природних ресурсів тощо; 
     інші органи    державної    влади    та    органи   місцевого 
самоврядування, комунальні підприємства і служби експлуатації – за 
дані  щодо  одиниць  обліку  територіальних  об\’єктів  (транспорт, 
об\’єкти капітального будівництва,  зелені  насадження  та  об\’єкти 
благоустрою   території,   інженерні   комунікації,   території  з 
потенційним впливом небезпечних природних і  техногенних  процесів 
тощо); 
     галузеві кадастрові та інші інформаційні служби – за дані, що 
стосуються відповідних одиниць обліку територіальних об\’єктів. 
     14.  Порядок  обміну  інформацією  в  системі  містобудівного 
кадастру між уповноваженими органами містобудування та архітектури 
встановлюється Мінрегіоном.
{  Пункт  14  в  редакції  Постанови  КМ  N 532 ( 532-2013-п ) від 
24.07.2013 } 
     15. До технічних та програмних засобів системи містобудівного 
кадастру   належить   мережа   загальнодержавного,   регіональних, 
районних   та   міських  геопорталів  та  геоінформаційних  систем 
містобудівного  кадастру,  що  забезпечують  проведення  перевірки 
інформаційних   ресурсів,   їх   реєстрацію,   облік,  зберігання, 
актуалізацію та надання користувачам. 
     16. Інформаційні  ресурси  системи  містобудівного   кадастру 
складаються  з  інформаційних ресурсів державного,  регіонального, 
районного та міського рівня містобудівного кадастру,  узагальнений 
склад та  підстави  внесення  даних  для  яких визначено в пунктах 
28-31 цього Положення. 
     17.  Структура  та  детальний  склад  інформаційних  ресурсів 
містобудівного   кадастру   встановлюються  будівельними  нормами, 
державними   стандартами   і   правилами,   що   розробляються   і 
затверджуються  Мінрегіоном.
{  Пункт  17  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 532 
( 532-2013-п ) від 24.07.2013 } 
     18. Метадані   містобудівного   кадастру   містять  довідкову 
інформацію про інформаційні  ресурси,  в  тому  числі  про  склад, 
структуру,  якість,  окремі частини території,  умови використання 
геопросторових  даних  та  їх   виробників.   Залежно   від   виду 
містобудівної   документації  та  від  виду  геопросторових  даних 
метадані можуть містити іншу довідкову інформацію. 
     19. Бази метаданих, що містять упорядковані набори метаданих, 
виробляються і розміщуються уповноваженими органами містобудування 
та  архітектури  всіх рівнів у мережі геопорталів для забезпечення 
пошуку,   оцінювання   якості,   умов   доступу   та  використання 
геопросторових даних і сервісів інформаційних систем.
{  Пункт  19  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 532 
(  532-2013-п  ) від 24.07.2013 } 
     20. У  системі   містобудівного   кадастру   створюється   та 
обслуговується мережа геопорталів з такими сервісами інформаційних 
систем: 
     1) сервіси  пошуку,  що  забезпечують  виявлення  наборів  та 
сервісів геопросторових даних в інформаційних мережах; 
     2) сервіси перегляду наборів геопросторових даних, інформації 
про характеристики геопросторових об\’єктів та змісту метаданих; 
     3) сервіси доступу,  що забезпечують безпосередній доступ  до 
кадастрових даних або одержання їх копій; 
     4) сервіси   перетворення,   що   забезпечують   перетворення 
координат геопросторових даних  з  однієї  системи  координат  або 
картографічної проекції в іншу. 
     21. Методичні,  лінгвістичні,  технічні  та  програмні засоби 
повинні  забезпечити  автоматизоване  виконання   таких   основних 
операцій в процесі створення та ведення містобудівного кадастру: 
     обмін документованими  відомостями  з  іншими кадастровими та 
інформаційними  системами  з  використанням  уніфікованої  системи 
електронного документообігу та обміну кадастровими даними; 
     резервне копіювання   та  захист  даних,  що  зберігаються  в 
інформаційній системі містобудівного кадастру; 
     актуалізація інформаційних ресурсів за  допомогою  реєстрації 
та  обліку  нових документів та відомостей,  а також переведення в 
архівний  режим  зберігання  документів  та  відомостей,   які   в 
установленому порядку визнано недіючими; 
     введення, редагування  та підтримка бази геопросторових даних 
об\’єктів  містобудівного  кадастру,   формування,   виведення   та 
використання електронних карт містобудівного кадастру; 
     пошук інформації  за адресою об\’єкта капітального будівництва 
або його реєстраційним номером,  координатами  земельної  ділянки, 
кадастровим    номером   земельної   ділянки,   найменуванням   та 
реквізитами документа; 
     складення аналітичних   звітів,   формування   та   виведення 
вихідних документів в друкованому та/або електронному вигляді; 
     ведення реєстру вхідних/вихідних документів,  що були введені 
або сформовані та виведені з використанням інформаційних  ресурсів 
містобудівного кадастру в друкованому та/або електронному вигляді. 
     22.  Для  створення  і  функціонування системи містобудівного 
кадастру  розробляються  будівельні  норми,  державні  стандарти і 
правила,   технічні   регламенти  щодо  виробництва  інформаційних 
ресурсів,  уніфікованої  системи  електронного  документообігу для 
кадастрового  обліку  та  обміну  кадастровими даними, створення і 
розвитку містобудівного кадастру.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code