Ведення містобудівного кадастру

Ведення містобудівного кадастру

Ведення містобудівного кадастру 
     23. Правову  основу  формування  та  ведення   містобудівного 
кадастру становлять: 
     Закон України   \”Про  регулювання  містобудівної  діяльності\” 
( 3038-17 ); 
     це Положення,  а  також  Порядок   обміну   інформацією   між 
містобудівним  та  державним  земельним кадастрами,  Положення про 
порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів 
Державного картографо-геодезичного фонду України; 
     затверджені  органами  виконавчої  влади,  органами місцевого 
самоврядування   положення   про  Службу  містобудівного  кадастру 
відповідного  рівня  (у разі утворення), про реєстри адрес, вулиць 
та   інших  поіменованих  об\’єктів  місцевості,  про  інформаційні 
ресурси  єдиної  цифрової  топографічної основи території; { Абзац 
четвертий  пункту  23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
N 532 ( 532-2013-п ) від 24.07.2013 } 
     нормативно-правові акти  органів  виконавчої  влади,  органів 
місцевого самоврядування щодо визначення умов прямого  доступу  та 
встановлення  категорії  користувачів,  що  мають  право на прямий 
доступ до інформації містобудівного кадастру. 
     24.   З   питання  організації  кадастрової  служби  (у  разі 
утворення)   відповідним  органом  виконавчої  влади  або  органом 
місцевого   самоврядування  затверджується  Положення  про  службу 
містобудівного  кадастру  відповідного рівня та визначаються умови 
виділення   штатних   одиниць,   забезпечення   їх   приміщеннями, 
комп\’ютерною  та  іншою  технікою,  меблями, програмними засобами, 
фінансування кадастрової діяльності, інші умови.
{  Пункт  24  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 532 
( 532-2013-п ) від 24.07.2013 } 
     25.   Уповноважені   органи   містобудування  та  архітектури 
спрямовують  роботу  служб  містобудівного  кадастру  (у  разі  їх 
утворення)  за  такими  напрямами:  {  Абзац  перший  пункту  25 в 
редакції Постанови КМ N 532 ( 532-2013-п ) від 24.07.2013 } 
     створення та ведення містобудівного кадастру,  в  тому  числі 
містобудівний моніторинг об\’єктів, із залученням науково-дослідних 
і проектних організацій; 
     визначення пріоритетів у формуванні містобудівного кадастру і 
черговості виконання робіт; 
     розроблення типових  форм  містобудівного паспорта об\’єкта та 
кадастрових довідок; 
     впровадження у практику служб містобудівного кадастру  єдиних 
організаційно-правових,          нормативно-методичних          та 
програмно-технологічних основ ведення містобудівного кадастру; 
     впровадження використання    керівних     документів     щодо 
містобудівного   кадастру,  дія  яких  поширюється  на  відповідну 
територію; 
     підготовка та  подання  органам  виконавчої  влади   щорічної 
аналітичної  доповідної  записки щодо стану ведення містобудівного 
кадастру та результатів кадастрової діяльності. 
     26.     Ведення    містобудівного    кадастру    здійснюється 
уповноваженими   органами  містобудування  та  архітектури  шляхом 
формування  і  актуалізації  інформаційних ресурсів містобудівного 
кадастру   відповідного  рівня  після  отримання,  систематизації, 
узагальнення  та  реєстрації  відомостей і документів, що надійшли 
від базових суб\’єктів містобудівного кадастру, визначених у пункті 
13  цього  Положення,  рішень  органів  державної влади та органів 
місцевого  самоврядування  щодо планування і забудови території та 
результатів містобудівного моніторингу.
{  Пункт  26  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 532 
( 532-2013-п ) від 24.07.2013 } 
     27. На державному рівні  в  систему  містобудівного  кадастру 
вводяться відомості про: 
     єдину цифрову   топографічну   основу   території  країни  на 
підставі     державної     топографічної     карти    України    і 
планово-картографічної   основи  державного  земельного  кадастру, 
наданої  Держземагентством;  {  Абзац другий пункту 27 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  930  (  930-2012-п  ) від 
10.10.2012 } 
     державний кордон   та   межі   адміністративно-територіальних 
одиниць на підставі даних державного земельного кадастру; 
     Генеральну схему планування території України; 
     схеми планування окремих частин території України; 
     результати моніторингу  стану  розроблення генеральних планів 
населених  пунктів  на   підставі   даних   інформаційних   систем 
містобудівного кадастру регіонального рівня; 
     інформаційні ресурси  галузевих  кадастрів  та  інформаційних 
систем   з   питань    використання    територій,    екологічного, 
інженерно-геологічного,  сейсмічного,  гідрогеологічного та іншого 
районування території країни на  підставі  даних,  що  надійшли  з 
відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем; 
     нормативно-правові акти   у  сфері  містобудування,  а  також 
будівельні норми,  державні стандарти і правила на підставі рішень 
про їх затвердження відповідно до законодавства. 
     28. На  регіональному рівні в систему містобудівного кадастру 
вводяться відомості про: 
     єдину цифрову  топографічну   основу   території   Автономної 
Республіки  Крим  і  областей  на  підставі  топографічних  карт і 
планово-картографічної основи державного  земельного  кадастру  на 
відповідні території; 
     межі адміністративно-територіальних одиниць на підставі даних 
державного земельного кадастру; 
     схеми планування  території   Автономної   Республіки   Крим, 
областей  та  окремих  частин  території з об\’єктами регіонального 
значення за межами населених пунктів; 
     результати моніторингу стану розроблення  генеральних  планів 
населених   пунктів,  планів  зонування  територій  (зонінгів)  та 
детальних планів; 
     інформаційні ресурси  галузевих  кадастрів  та  інформаційних 
систем    з    питань    використання   територій,   екологічного, 
інженерно-геологічного,  сейсмічного,  гідрогеологічного та іншого 
районування  території  регіону  на підставі даних,  що надійшли з 
відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем; 
     нормативно-правові акти  у  сфері  містобудування,  а   також 
будівельні норми,  державні стандарти і правила на підставі рішень 
про їх затвердження відповідно до законодавства. 
     29. На районному  рівні  в  систему  містобудівного  кадастру 
вводяться відомості про: 
     єдину цифрову   топографічну   основу   території  району  на 
підставі   топографічних   карт,   планово-картографічної   основи 
державного земельного кадастру щодо території району; 
     межі адміністративно-територіальних    одиниць    району   на 
підставі даних державного земельного кадастру; 
     схеми планування  району  та  окремих  частин   території   з 
об\’єктами районного значення за межами населених пунктів; 
     генеральні плани міст районного значення, селищ міського типу 
та сільських населених пунктів, в яких не створюються інформаційні 
системи   містобудівного   кадастру,   плани  зонування  (зонінги) 
територій, історико-архітектурні опорні плани зазначених населених 
пунктів  і  детальні плани територій,  інші відомості та дані щодо 
таких населених пунктів відповідно до пункту 30 цього Положення; 
     інформаційні ресурси  галузевих  кадастрів  та  інформаційних 
систем   з   питань   використання   територій,  їх  кадастрового, 
екологічного,         інженерно-геологічного,         сейсмічного, 
гідрогеологічного та іншого районування території району; 
     нормативно-правові акти   у  сфері  містобудування,  а  також 
будівельні норми,  державні стандарти і правила на підставі рішень 
про їх затвердження відповідно до законодавства. 
     30. На  міському  рівні  в  систему  містобудівного  кадастру 
вводяться відомості про: 
     єдину цифрову топографічну основу території міста на підставі 
топографічних  карт  і  планів  та  планово-картографічної  основи 
державного земельного кадастру  на  територію  міста,  результатів 
інженерно-геодезичних  виконавчих знімань завершеного будівництвом 
об\’єктів інфраструктури та результатів містобудівного моніторингу; 
     межі населеного пункту та його адміністративно-територіальних 
одиниць на підставі даних державного земельного кадастру; 
     Генеральний  план міста, плани зонування (зонінги) територій, 
історико-архітектурний  опорний  план  міста  та  детальні   плани 
територій; 
     межі кадастрових зон і кварталів, межі економіко-планувальних 
зон нормативної  грошової  оцінки  земель  міста,  межі  земельних 
ділянок,  кадастрові  номери  земельних ділянок,  угіддя земельних 
ділянок (із зазначенням контурів будівель, споруд, розташованих на 
земельних  ділянках),  цільове призначення земельних ділянок,  вид 
функціонального використання земельних ділянок, нормативна грошова 
оцінка   земельних  ділянок,  розподіл  земель  між  власниками  і 
користувачами  (зазначається  форма  власності  та  вид   речового 
права),  обмеження  у  використанні  земельних ділянок на підставі 
даних державного земельного кадастру; 
     інженерно-транспортну інфраструктуру       на        підставі 
топографічних  карт і планів,  даних експлуатаційних служб у сфері 
інженерно-транспортної         інфраструктури,         результатів 
інженерно-геодезичних  виконавчих  знімань завершених будівництвом 
об\’єктів інфраструктури; 
     будинки і  споруди,  їх  правовий  режим,   технічний   стан, 
архітектурну    та   історико-культурну   цінність   на   підставі 
топографічних карт і планів,  даних  технічної  інвентаризації  та 
проектних рішень таких об\’єктів; 
     пам\’ятки історико-культурної   спадщини   на  підставі  даних 
обліку  пам\’яток,  що   ведеться   відповідним   органом   охорони 
культурної спадщини; 
     реєстр назв  вулиць та інших поіменованих об\’єктів місцевості 
на підставі топографічних планів,  офіційних довідників та  рішень 
органів місцевого самоврядування про найменування (перейменування) 
вулиць та інших поіменованих об\’єктів місцевості; 
     реєстр адрес на території  міста  на  підставі  топографічних 
планів  та  рішень органів місцевого самоврядування про присвоєння 
та зміну адрес об\’єктів на території міста; 
     затверджені містобудівні програми,  схеми та проекти розвитку 
інфраструктури,  охорони  пам\’яток  історії,  культури  і природи, 
озеленення,  благоустрою  та   захисту   території,   інвестиційні 
програми   та  проекти  на  підставі  відповідних  рішень  органів 
місцевого самоврядування про їх затвердження (погодження); 
     іншу містобудівну    документацію,    матеріали     проектної 
документації,   дозволи   (декларації)   про   будівництво,   акти 
контрольних  перевірок,  документи   на   прийняття   об\’єктів   в 
експлуатацію  на  підставі  рішень  про  затвердження (погодження) 
відповідної   документації,   виданих   дозволів   на    виконання 
будівельних   робіт,   зареєстрованих  декларацій  про  готовність 
об\’єкта  до  експлуатації  та  інших  документів   щодо   об\’єктів 
містобудування  і  будівництва  відповідно  до Закону України \”Про 
регулювання містобудівної діяльності\” ( 3038-17 ); 
     червоні лінії та лінії регулювання забудови; 
     екологічні та  інженерно-геологічні  характеристики   окремих 
територій  і  земельних  ділянок,  можливість  провадження  на них 
містобудівної діяльності з урахуванням  планувальних  обмежень  на 
підставі    відповідної    містобудівної    документації,    даних 
екологічних,         гідрометеорологічних,          радіологічних, 
санітарно-гігієнічних  та  інших  досліджень,  а також на підставі 
даних,   отриманих   з   відповідних   галузевих   кадастрів    та 
інформаційних   систем  щодо  питань  використання  територій,  їх 
екологічного,         інженерно-геологічного,         сейсмічного, 
гідрогеологічного та іншого районування території міста; 
     нормативно-правові акти   у  сфері  містобудування,  а  також 
будівельні норми,  державні стандарти і правила на підставі рішень 
про їх затвердження відповідно до законодавства. 
     31. Дані,  що  подаються для ведення містобудівного кадастру, 
та    періодичність   їх   поновлення   визначаються   відповідним 
уповноваженим   органом  містобудування  та  архітектури  разом  з 
базовими    суб\’єктами    містобудівного    кадастру   та   іншими 
заінтересованими  органами  виконавчої  влади і органами місцевого 
самоврядування.
{  Пункт  31  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 532 
( 532-2013-п ) від 24.07.2013 } 
     32. Відповідальність    за    достовірність    переданих    у 
містобудівний кадастр даних несуть посадові особи,  до повноважень 
яких віднесено їх подання. 
     33.   Служба   містобудівного  кадастру  забезпечує  (у  разі 
утворення):  { Абзац перший пункту 33 із змінами, внесеними згідно 
з Постановою КМ N 532 ( 532-2013-п ) від 24.07.2013 } 
     взаємодію з базовими суб\’єктами  містобудівного  кадастру  та 
постійне  отримання  від них інформації,  що підлягає реєстрації у 
містобудівному кадастрі; 
     первинне оброблення,  вхідний  контроль   та   систематизацію 
отриманих   даних  і  документів  та  введення  їх  в  базу  даних 
інформаційної системи містобудівного кадастру; 
     обслуговування програмних та технічних засобів  інформаційної 
системи і геопорталу містобудівного кадастру; 
     обслуговування системи зберігання та архівування інформації; 
     організацію робіт  з  обміну інформацією і обмін інформації з 
іншими кадастрами, реєстрами та інформаційними системами; 
     організацію робіт із захисту інформації від несанкціонованого 
доступу відповідно до нормативних документів; 
     формування кадастрових  документів  та  їх  видачу у порядку, 
встановленому  відповідним уповноваженим органом містобудування та 
архітектури; 
     узагальнення інформації  та  складення аналітичних звітів про 
стан використання території, стан та зміни об\’єктів архітектурної, 
містобудівної і будівельної діяльності на відповідній території; 
     створення та  ведення бази метаданих про інформаційні ресурси 
містобудівного  кадастру,   формування   відкритих   інформаційних 
ресурсів  містобудівного кадастру та забезпечення доступу до них в 
мережі геопорталів; 
     формування кадастрових довідок на запити користувачів в межах 
санкціонованого  доступу  до інформаційних ресурсів містобудівного 
кадастру та їх надання; 
     забезпечення прямого санкціонованого доступу  до  кадастрової 
системи окремих користувачів відповідно до переліку, затвердженого 
розпорядником інформаційних ресурсів містобудівного кадастру; 
     адаптацію та доповнення  типових  методичних  та  нормативних 
документів ведення містобудівного кадастру; 
     розвиток та   вдосконалення  засобів  ведення  містобудівного 
кадастру; 
     провадження іншої  діяльності  щодо  створення   та   ведення 
містобудівного кадастру, визначеної цим Положенням.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code