ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про Службу містобудівного кадастру

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про Службу містобудівного кадастру

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 травня 2011 р. N 559 
                         ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 
                про Службу містобудівного кадастру 
 { У тексті Типового положення слова \”Міністерство регіонального 
   розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства\” в 
   усіх відмінках замінено  словом  \”Мінрегіон\”  у  відповідному 
   відмінку,  а слово \”спеціально\” виключено згідно з Постановою 
   КМ N 532 ( 532-2013-п ) від 24.07.2013 } 
                        Загальні положення 
     1. Це  Типове  положення  є  основою для розроблення органами 
виконавчої   влади   та    органами    місцевого    самоврядування 
нормативно-правового  акта,  яким встановлюються загальні принципи 
утворення та затверджується положення  про  Службу  містобудівного 
кадастру на державному рівні,  рівні Автономної Республіки Крим та 
обласному  рівні,  рівні  обласних  центрів  та   міст   обласного 
(республіканського Автономної Республіки Крим) значення, мм. Києва 
та Севастополя. 
     Положення   про   Службу   містобудівного   кадастру   можуть 
доповнюватися  характерними  функціями щодо організації діяльності 
Служби,    що   належать   до   компетенції   Мінрегіону,   органу 
містобудування   та   архітектури   Автономної   Республіки  Крим, 
структурних  підрозділів  з  питань  містобудування та архітектури 
обласних,   Київської   та   Севастопольської   міських,  районних 
держадміністрацій   та   виконавчих   органів   органів  місцевого 
самоврядування   міст   обласного   (республіканського  Автономної 
Республіки    Крим)   значення   (далі   –   уповноважені   органи 
містобудування та архітектури). 
     2. Служба містобудівного кадастру  забезпечує  обслуговування 
конкретної  території  та  входить до складу державної кадастрової 
системи з ведення містобудівного кадастру. 
     Кількість та         склад         кадастрових          служб 
адміністративно-територіального району  встановлюються на підставі 
його розміру,  кількості і структури населених пунктів,  рівня  їх 
розвитку і чисельності населення. 
     3. Структура   Служби  містобудівного  кадастру  визначається 
відповідно  до  обсягу  інформації,  що  вводиться,  обробляється, 
зберігається  та  видається  на  запит  користувачів,  типу мережі 
системи  електронного  зв\’язку,   що   експлуатується,   а   також 
встановленого порядку звітності. 
     4.  Містобудівний  кадастр  ведеться  уповноваженими органами 
містобудування  та  архітектури,  визначеними  статтею  13  Закону 
України  \”Про  архітектурну  діяльність\”  (  687-14  ), які можуть 
утворювати  для  цього  служби  містобудівного  кадастру.  { Абзац 
перший  пункту  4 в редакції Постанови КМ N 532 ( 532-2013-п ) від 
24.07.2013 } 
     У   рішенні  про  утворення  Служби  містобудівного  кадастру 
зазначається   штатна   чисельність   працівників   Служби,  умови 
забезпечення  Служби приміщеннями, комп\’ютерною та іншою технікою, 
меблями,   програмними   засобами,  умови  збереження  інформації, 
джерела фінансування кадастрової діяльності. { Абзац другий пункту 
4   із   змінами,   внесеними   згідно   з  Постановою  КМ  N  532 
( 532-2013-п ) від 24.07.2013 } 
     5. Завдання  щодо  утворення  Служби  містобудівного кадастру 
включає: 
     розроблення нормативно-правової  бази,  яка  регулює  питання 
щодо її утворення та функціонування,  зокрема питання взаємодії із 
структурними підрозділами місцевих  органів  виконавчої  влади  та 
органів місцевого самоврядування; 
     встановлення порядку  взаємодії  кадастрових  служб на різних 
рівнях з визначенням функціональних розмежувань між ними; 
     затвердження переліку інформації,  що підлягає  передачі,  та 
порядку її передачі; 
     формування програмно-технічних  комплексів  розв\’язання задач 
та системи зв\’язку; 
     підготовку кадрів. 
                  Служба містобудівного кадастру 
               в системі територіального управління 
     6.  Служба  містобудівного кадастру діє у складі відповідного 
уповноваженого органу містобудування та архітектури. 
     7.  Місцеві уповноважені органи містобудування та архітектури 
здійснюють  керівництво  Службою  містобудівного кадастру з питань 
щодо: 
     організації створення  та  ведення  містобудівного  кадастру, 
визначення     завдань     моніторингу     об\’єктів,     залучення 
науководослідних   та   проектно-вишукувальних   організацій   для 
впровадження   інноваційних   технологій   ведення  містобудівного 
кадастру; 
     визначення пріоритетів формування містобудівного  кадастру  і 
черговості виконання робіт; 
     введення в   роботу  Служби  містобудівного  кадастру  єдиних 
організаційно-правових  та  нормативно-методичних  документів,   а 
також   програмно-технічних   комплексів   ведення  містобудівного 
кадастру; 
     участі у підготовці  та  поданні  звітів  органам  виконавчої 
влади   та  органам  місцевого  самоврядування  про  стан  ведення 
містобудівного кадастру та результати кадастрової діяльності; 
     введення в межах компетенції в дію керівних  документів  щодо 
діяльності з ведення містобудівного кадастру. 
     8. Служба  містобудівного кадастру в процесі своєї діяльності 
взаємодіє із зазначеними  в  пункті  9  цього  Типового  положення 
джерелами   вихідної   інформації   і   користувачами  кадастрової 
інформації. 
     9. Джерелами вихідної інформації для містобудівного  кадастру 
є: 
     уповноважені  органи  містобудування  та  архітектури, органи 
технічної    інвентаризації,    земельних    ресурсів,   державної 
статистики,   управління   та   розпорядження   державним  майном, 
державного     санітарно-епідеміологічного    контролю,    охорони 
навколишнього  природного  середовища, контролю за використанням і 
охороною    культурної    спадщини,   підприємства   з   виконання 
картографо-геодезичних  робіт та інженерно-будівельних вишукувань, 
інші структурні підрозділи відповідних органів виконавчої влади та 
органів  місцевого  самоврядування, що ведуть свої регістри і бази 
даних; 
     інші підприємства,  установи  та  організації,  що  виконують 
натуральні обстеження, зйомки та вишукування; 
     юридичні і фізичні особи,  що мають матеріали,  необхідні для 
формування містобудівного кадастру. 
     10. Користувачами кадастрової інформації можуть бути: 
     органи, відповідальні  за  розв\’язання  задач  та  підготовки 
пропозицій  з  політики  збалансованого  в  ресурсному і правовому 
відношенні розвитку території та поселень,  визначення пріоритетів 
інвестування, – для виконання їх функцій; 
     замовники містобудівної   документації,   забудовники  –  для 
надання  земель  під  забудову,  отримання  містобудівних  умов  і 
обмежень  забудови  земельних  ділянок,  завдання на проектування, 
технічних умов щодо інженерного забезпечення об\’єкта  будівництва, 
вишукування   і   проведення   робіт   з  будівництва,  формування 
будівельного паспорта; 
     проектні, вишукувальні,   науково-дослідні   та    будівельні 
підприємства   –   для   отримання  вихідних  даних  на  виконання 
відповідних робіт; 
     уповноважені  органи  містобудування  та  архітектури  –  для 
складення  містобудівних умов і обмежень, контролю за розробленням 
містобудівної документації, відведення, містобудівного освоєння та 
використання  земельних  ділянок, забезпечення іншої містобудівної 
діяльності; 
     органи земельних     ресурсів     –      для      регулювання 
землекористування,  організації встановлення меж населених пунктів 
і  адміністративно-територіальних   одиниць,   окремих   земельних 
ділянок,  підготовки пропозицій щодо встановлення розміру платежів 
за землю і нормативної  оцінки  земельних  ділянок  з  урахуванням 
містобудівної   цінності  території,  ведення  моніторингу  земель 
поселень; 
     органи державного  нагляду  (контролю)   в   агропромисловому 
комплексі  –  для  контролю  за  використанням  земельних  ділянок 
відповідно до цільового призначення; 
     органи з управління та розпорядження державним майном  –  для 
проведення  оцінки  нерухомості  з  урахуванням  її  містобудівної 
цінності та пов\’язаної з нею території; 
     органи охорони  навколишнього  природного  середовища  –  для 
розроблення   природоохоронних  заходів,  проведення  моніторингу, 
нагляду і контролю за використанням природних  ресурсів  і  станом 
навколишнього природного середовища населених пунктів, їх систем; 
     фінансові установи,   інвестори,   страхові  компанії  –  для 
визначення рентних платежів з урахуванням  містобудівної  цінності 
території, оцінки і страхування ризику інвестицій під час освоєння 
територій; 
     служби державних кадастрів  і  галузеві  банки  даних  –  для 
взаємоузгодження   ведення  розподілених  баз  даних  і  отримання 
кадастрової інформації; 
     органи, що ведуть державну реєстрацію прав на нерухоме майно; 
     інші органи державної влади, органи місцевого самоврядування, 
юридичні  та  фізичні особи – для отримання відповідної інформації 
для містобудівних потреб. 
              Функції Служби містобудівного кадастру 
     11. Завданням Служби містобудівного кадастру є: 
     інформаційне забезпечення суб\’єктів містобудівної  діяльності 
на відповідній території; 
     надання документів для підтвердження стану та якості об\’єктів 
як джерела даних для розвитку ринку нерухомості; 
     проведення моніторингу динамічних процесів у складі,  стані і 
характеристиці об\’єктів; 
     організація захисту  інформації  містобудівного  кадастру від 
природних, техногенних і кримінальних загроз, запобігання можливим 
порушенням   встановленого   порядку   обробки   та   використання 
інформації (витік, спотворення, викрадення, знищення, модифікація, 
несанкціоноване  копіювання  та  інше  втручання  до інформаційної 
системи). 
     12. Інформація,  що вводиться для  формування  містобудівного 
кадастру,  розподіляється на обов\’язкову та додаткову. Обов\’язкова 
інформація  отримується   з   визначених   джерел   і   забезпечує 
розв\’язання   задач.   Додаткова   інформація   представляє  собою 
довідкову інформацію. 
     Інформація вводиться шляхом виконання операції  з  приведення 
її   до   встановленого   формату,   зберігання   та  передачі  до 
розподілених  баз  банку  даних.  Інформація,  що  вводиться   для 
формування  містобудівного  кадастру,  реєструється  відповідно до 
стандарту про метадані,  а результати вносяться у відповідну  базу 
даних. 
     13. Інформація,  що надійшла до банку даних, обробляється для 
формування просторово-орієнтованих даних відповідних баз  даних  з 
визначенням ступеня їх оновлення, внесення до короткотривалого або 
довготривалого зберігання та до еталонної копії. У процесі обробки 
інформації  проводиться відбір даних для забезпечення встановлених 
для  Служби  містобудівного  кадастру  моніторингових   задач   та 
формування їх наборів.  Технологічний процес зберігання передбачає 
операції щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу  та 
операцій   з  ревізії  інформації  розподілених  баз  банку  даних 
відповідно до встановленого графіка. 
     14.   Прийняття   та   облік   запитів  користувачів,  відбір 
інформації,  регулювання  доступу  до  бази  даних  містобудівного 
кадастру,  видача аналогових кадастрових документів, довідок та їх 
копій,  даних  на  електронних носіях, облік послуг, що надавалися 
користувачам,  здійснюються  згідно  із  затвердженим  відповідним 
уповноваженим  органом  містобудування  та архітектури положенням, 
погодженим  із уповноваженим органом містобудування та архітектури 
вищого рівня. 
     Порядок надання  інформації на запит комунікаційними каналами 
встановлюється  відповідно  до  порядку  надання   санкціонованого 
доступу. 
     15. Інформація містобудівного кадастру, що не має обмеження в 
доступі,  надається  суб\’єкту  містобудівної  діяльності  за  його 
запитом.  Обмеження доступу до інформації містобудівного кадастру, 
що є власністю держави  або  представляє  державну  чи  комерційну 
таємницю, встановлюється у порядку, передбаченому законодавством. 
     16. Служба містобудівного кадастру здійснює: 
     операції з отримання та реєстрації кадастрової інформації; 
     контроль стану кадастрової інформації; 
     операції з   первинної   обробки   даних,  із  зберігання  та 
оновлення кадастрової інформації; 
     операції з  внесення  даних  до  баз   даних   містобудівного 
кадастру; 
     операції з   обслуговування   програмно-технічних  комплексів 
ведення містобудівного кадастру; 
     операції з обслуговування  системи  зберігання  та  архівації 
інформації; 
     операції з  інформаційного  обміну  з  нормативно визначеними 
базами даних; 
     заходи із захисту інформації  від  несанкціонованого  доступу 
відповідно до вимог законодавства; 
     операції з  формування кадастрових документів та їх видача за 
запитом; 
     операції з  формування   кадастрових   довідок   за   запитом 
користувачів   в  межах  санкціонованого  доступу  до  бази  даних 
містобудівного кадастру; 
     операції із  забезпечення   безпосереднього   санкціонованого 
доступу  до  кадастрових даних окремих користувачів за відповідним 
переліком,   затвердженим   розпорядником   інформаційних   фондів 
містобудівного кадастру; 
     адаптацію і  супроводження  нормативно-правових та методичних 
документів  містобудівного  кадастру  з  урахуванням  установлених 
особливостей; 
     розвиток та    вдосконалення   містобудівного   кадастру   на 
відповідній території; 
     операції з ведення банка даних містобудівного кадастру; 
     попередній розгляд   заяв    власників,    користувачів    та 
розпорядників  земельних  ділянок,  будівель  і споруд,  ділянок і 
вузлів інженерних та транспортних  комунікацій  щодо  передбачених 
змін  або  реконструкції  на  відповідність  діючим  містобудівним 
регламентам, підготовку висновків; 
     підготовку інформаційних     матеріалів     для     складення 
будівельного паспорта. 
     17. Служба містобудівного кадастру додатково забезпечує: 
     оперативне програмно-технічне  та технологічне обслуговування 
містобудівного кадастру; 
     розвиток містобудівного    кадастру    шляхом     організації 
проведення     робіт     з    удосконалення    структури    даних, 
програмно-технічного блоку, способів введення, обробки, зберігання 
та надання даних тощо; 
     участь у       вдосконаленні       науково-методичного      і 
нормативно-правового забезпечення містобудівного кадастру; 
     підготовку інформаційно-аналітичних  матеріалів  для  органів 
державної  влади,  органів  влади  Автономної  Республіки  Крим  і 
органів місцевого самоврядування; 
     вивчення попиту на кадастрову інформацію; 
     участь у розвитку міжнародних відносин,  створення  умов  для 
включення  до  міжнародних  інформаційних систем,  забезпечення їх 
сумісності і взаємодії; 
     участь в       організації        науково-дослідних        та 
дослідно-конструкторських   робіт   з   розвитку і    впровадження 
інформаційних технологій в систему управління територіями. 
            Компетенція Служби містобудівного кадастру 
     18. Служба містобудівного кадастру має право: 
     отримувати в  установленому  порядку  від  органів  державної 
влади,   органів   влади  Автономної  Республіки  Крим  і  органів 
місцевого  самоврядування,  які  формують  містобудівний  кадастр, 
інформацію, що включена до переліку даних; 
     отримувати в установленому порядку від підприємств, установ і 
організацій незалежно від форми власності,  а також фізичних  осіб 
(власників об\’єктів нерухомого майна) матеріали та відомості,  які 
необхідні для ведення містобудівного кадастру; 
     відвідувати в  установленому  порядку  будь-які  об\’єкти,  що 
включені    до   структури   кадастрової   інформації,   з   метою 
підтвердження   достовірності   відомостей,   які   надійшли    до 
містобудівного кадастру; 
     вносити  до відповідного уповноваженого органу містобудування 
та  архітектури  або  разом  з  ним до органів виконавчої влади та 
органів  місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать 
до її компетенції; 
     передавати в установленому порядку кадастрову  інформацію  до 
містобудівного кадастру вищого рівня. 
     19. Служба  містобудівного  кадастру організовує та провадить 
свою діяльність відповідно до: 
     Конституції України ( 254к/96-ВР ),  законів України та інших 
нормативно-правових актів,  а також вказівок,  інструкцій, правил, 
положень,  стандартів   та   інших   нормативних   документів   та 
рекомендацій,  затверджених  Мінрегіоном; 
     Положення про Службу містобудівного кадастру,  інших керівних 
документів та вимог до містобудівного кадастру. 
     20.   Збір   вихідної   інформації  та  моніторинг  її  зміни 
регулюється  нормативними  документами  Мінрегіона,  що визначають 
перелік та склад вихідних документів, які підлягають реєстрації та 
обліку в містобудівному кадастрі, періодичність збору та оновлення 
інформації,  вимог  до картографо-геодезичної, проектно-графічної, 
цифрової  та текстової інформації відповідно до її виду і об\’єктів 
містобудівного кадастру. 
     21. Служба містобудівного кадастру несе  відповідальність  за 
достовірність,    повноту    та    своєчасність    надання   даних 
містобудівного кадастру користувачам відповідно до законодавства. 
             Структура Служби містобудівного кадастру 
     22. Служба містобудівного кадастру утворюється як структурний 
підрозділ   у   складі  уповноваженого  органу  містобудування  та 
архітектури. 
     Структура, штатний  розклад  та  місцезнаходження  підрозділу 
визначаються в установленому законодавством порядку. 
     23.   На  державному  рівні  Служба  містобудівного  кадастру 
утворюється  у  складі  Мінрегіона. У складі Служби передбачається 
утворення   підрозділів   з  введення  та  реєстрації  кадастрової 
інформації;   обробки,   зберігання   та   оновлення   кадастрової 
інформації;   підготовки   та   видачі   кадастрової   інформації; 
математичного супроводження і програм; забезпечення роботи системи 
містобудівного кадастру. 
     Чисельність  спеціалістів  із  введення,  обробки  та  видачі 
визначається  залежно  від  обсягу  обробки  даних  містобудівного 
кадастру.   На   підрозділ   математичного  супроводження  програм 
покладаються завдання з формування алгоритмів та написання програм 
типових  ГІС-додатків  із розв\’язання прикладних задач відповідних 
уповноважених    органів   містобудування   та   архітектури   для 
забезпечення містобудівної діяльності на державному, регіональному 
та   місцевому  рівні.  Чисельність  спеціалістів  обґрунтовується 
відповідними   нормативними  документами  із  розрахунку  об\’ємних 
показників    зазначених    робіт.   Чисельність   підрозділу   із 
забезпечення роботи системи містобудівного кадастру розраховується 
відповідно   до   кількості   технічних  засобів,  операційних  та 
спеціальних   програм,   об\’єму  адміністрування  роботи  сервера, 
локальної   мережі   та  системи  управління  базою  даних  Служби 
містобудівного кадастру. 
     24. У  складі  Служби  містобудівного   кадастру   Автономної 
Республіки   Крим,   областей,  обласних  центрів,  мм.  Києва  та 
Севастополя передбачається утворення підрозділів  із  введення  та 
реєстрації   кадастрової   інформації;   обробки,   зберігання  та 
оновлення кадастрової інформації; підготовки та видачі кадастрової 
інформації; забезпечення роботи системи кадастру. 
     Чисельність  спеціалістів  із  введення,  обробки  та  видачі 
визначається  залежно  від  обсягу  обробки  даних  містобудівного 
кадастру.  У  разі  покладення  на  Службу містобудівного кадастру 
завдань  з  розв\’язання прикладних задач відповідних уповноважених 
органів  містобудування  та архітектури і органів виконавчої влади 
та  органів місцевого самоврядування додатково вводяться посади із 
розрахунку   об\’ємних  показників  зазначених  робіт.  Чисельність 
підрозділу  із забезпечення роботи системи кадастру розраховується 
відповідно   до   кількості   технічних  засобів,  операційних  та 
спеціальних   програм,   об\’єму  адміністрування  роботи  сервера, 
локальної   мережі   та  системи  управління  базою  даних  Служби 
містобудівного кадастру. 
     25. Служба    містобудівного    кадастру    базового    рівня 
(адміністративний   район,  місто)  забезпечує  збір  та  введення 
вихідних просторово-орієнтованих даних,  що формують базовий набір 
містобудівного кадастру.  У складі Служби передбачається утворення 
підрозділів із  введення  та  реєстрації  кадастрової  інформації; 
обробки,   зберігання   та   оновлення   кадастрової   інформації; 
підготовки та видачі кадастрової інформації. 
     Чисельність спеціалістів  із  введення,  обробки  та   видачі 
визначається  залежно  від  обсягу  обробки  даних  містобудівного 
кадастру.  З  метою  забезпечення  роботи  підрозділів   додатково 
вводяться  посади  спеціалістів,  на яких покладаються обов\’язки з 
обслуговування  та   супроводження   роботи   технічних   засобів, 
операційних   та  спеціальних  програм,  адміністрування  сервера, 
локальної  мережі  та  системи  управління  базою   даних   Служби 
містобудівного кадастру. 
                Матеріально-технічне забезпечення 
                  Служби містобудівного кадастру 
     26. До матеріально-технічного  забезпечення  Служби  належить 
забезпечення відповідно до структури,  чисельності та обсягу робіт 
Служби приміщеннями,  відповідними меблями, телефонним зв\’язком та 
програмно-технічним     комплексом     містобудівного    кадастру, 
інформаційно-комунікаційною системою автоматизації процесів збору, 
обробки,   систематизації,  реєстрації,  зберігання  та  оновлення 
кадастрової  інформації,  визначення  санкціонованого  доступу   і 
захисту,  пошуку  документованої  інформації,  формування і видачі 
кадастрових  документів,  актуалізації  нормативних  документів  і 
нормативно-правових актів, діловодства. 
                   Економічні основи діяльності 
                  Служби містобудівного кадастру 
     27. Утворення Служби містобудівного  кадастру,  створення  та 
ведення  містобудівного  кадастру на державному рівні фінансується 
за рахунок коштів державного бюджету, на регіональному та базовому 
рівні (місцевому рівні) – коштів місцевих бюджетів. 
     28. Органам    державної    влади    та   органам   місцевого 
самоврядування  всіх  рівнів   кадастрова   інформація   надається 
безкоштовно.   Обмін   інформацією   між   державними   кадастрами 
здійснюється на безоплатній основі згідно з договорами  про  обмін 
інформацією. 
     Видача кадастрових    аналогових    документів    проводиться 
безоплатно. 
     Довідкова інформація містобудівного кадастру  заінтересованим 
суб\’єктам містобудівної діяльності надається безоплатно. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code