ПОРЯДОК розроблення проектної документації на будівництво об\’єктів

ПОРЯДОК розроблення проектної документації на будівництво об\’єктів

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
16.05.2011  № 45 
(у редакції наказу Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
від 23 березня 2012 року № 122)
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
1 червня 2011 р. 
за № 651/19389
ПОРЯДОК розроблення проектної документації на будівництво об\’єктів
1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
автор проекту – архітектор, який є розробником затвердженого проекту;
будівництво – нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, реставрація та капітальний ремонт об’єктів будівництва;
генеральний проектувальник (далі – генпроектувальник) – проектувальник, який за згодою замовника залучає до виконання робіт третіх осіб (субпроектувальників);
головний архітектор проекту (далі – ГАП) – архітектор, який має кваліфікаційний сертифікат та виконує роботу з архітектурно-об’ємного проектування, очолює та/або координує розроблення окремих розділів проектної документації;
головний інженер проекту (далі – ГІП) – інженер, який має кваліфікаційний сертифікат та виконує роботу з інженерно-будівельного проектування, очолює та/або координує розроблення окремих розділів проектної документації;
об’єкт будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;
проектні роботи – роботи, пов’язані зі створенням проектної документації для об’єктів будівництва;
проектувальник – юридична особа, яка має у своєму складі відповідних виконавців, що згідно із законодавством одержали кваліфікаційний сертифікат, або фізична особа, яка згідно з законодавством має відповідний кваліфікаційний сертифікат (далі – сертифікований виконавець);
субпідрядний проектувальник (далі – субпроектувальник) – проектувальник, який у порядку, визначеному договором підряду та на підставі договору субпідряду, укладеного з генпроектувальником, залучається до виконання робіт.
Інші терміни застосовуються в значеннях, наведених у Бюджетному кодексі України, Законах України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про інвестиційну діяльність», «Про будівельні норми».
2. Цей Порядок визначає процедуру розроблення проектної документації на будівництво об’єктів та поширюється на суб’єктів містобудування.
3. Для забезпечення проектування об’єкта будівництва замовник повинен надати генпроектувальнику (проектувальнику) вихідні дані на проектування.
4. Основними складовими вихідних даних є:
містобудівні умови та обмеження;
технічні умови;
завдання на проектування.
4.1. Завдання на проектування об’єктів будівництва складається і затверджується замовником за погодженням із генпроектувальником (проектувальником).
4.2. Завдання на проектування визначає обґрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень об’єкта будівництва, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і складається з урахуванням технічних умов, містобудівних умов та обмежень.
{Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 198 від 20.05.2013}
5. Укладення та виконання договорів на виконання проектних робіт здійснюються у порядку, встановленому Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 року № 668.
6. Вибір генпроектувальника (проектувальника) для розроблення проектної документації об’єктів будівництва, що здійснюється за державні кошти, проводиться відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».
7. Вартість будівництва об’єктів визначається відповідно до будівельних норм, державних стандартів і правил.
8. Назва об’єкта будівництва за проектною документацією має відповідати завданню на проектування, не змінюватися на всіх стадіях проектування та відображати вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт) та його місце розташування.
9. Проектна документація на будівництво об’єктів розробляється з урахуванням вимог містобудівної документації, вихідних даних на проектування та дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі вимог доступності для інвалідів та інших маломобільних груп населення. При проектуванні об’єктів експериментального будівництва враховуються також індивідуальні технічні вимоги та вимоги державних будівельних норм щодо науково-технічного супроводу.
Проектування виконується на об’єкт будівництва у цілому або за його частинами, які можуть забезпечити випуск продукції чи надання послуг частково до повної проектної потужності, якщо це передбачено завданням на проектування. У цьому разі перша стадія проектування, яка схвалюється (затверджується), розробляється у цілому на об’єкт з розподілом по частинах будівництва. Розроблення наступної стадії проектування може здійснюватися по кожній окремій частині.
{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 198 від 20.05.2013}
10. Склад та зміст проектної документації об’єктів будівництва на всіх стадіях проектування визначаються згідно з будівельними нормами і мають бути достатніми для оцінки проектних рішень та їх реалізації.
11. Генпроектувальник (проектувальник) і замовник визначають клас наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва та категорію його складності, на підставі яких встановлюють кількість стадій проектування.
11.1. Клас наслідків (відповідальності) та категорія складності об’єкта будівництва визначаються відповідно до законодавства, ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» та ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».
{Підпункт 11.1 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 198 від 20.05.2013}
11.2. Стадії проектування:
для об\’єктів І та II категорій складності проектування здійснюється:
в одну стадію – стадія робочий проект (далі – стадія РП);
у дві стадії – для об\’єктів невиробничого призначення – стадія ескізний проект (далі – стадія ЕП), а для об\’єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури – стадія техніко-економічний розрахунок (далі – стадія ТЕР) та для обох – стадія РП;
для об\’єктів III категорії складності проектування здійснюється в дві стадії:
стадія проект (далі – стадія П);
стадія робоча документація (далі – стадія Р);
для об\’єктів IV та V категорій складності проектування виконується в три стадії:
для об\’єктів невиробничого призначення – стадія ЕП або, за відповідним обґрунтованим рішенням замовника, стадія техніко-економічне обґрунтування (далі – стадія ТЕО), а для об\’єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури – стадія ТЕО;
стадія П;
стадія Р.
11.3. Замовник та генпроектувальник (проектувальник) можуть прийняти узгоджене рішення щодо зміни кількості стадій проектування.
12. Генпроектувальник (проектувальник) визначає розпорядчим документом ГАПа та/або ГІПа.
{Пункт 12 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 198 від 20.05.2013}
13. Стадії ТЕО (ТЕР), ЕП після схвалення та/або стадія П після затвердження є підставою для розроблення наступних стадій проектування.
13.1. Проектні рішення на стадіях проектування, які підлягають затвердженню, розробляються з максимальною деталізацією, необхідною для достовірного визначення кошторисної вартості будівництва, що дозволить реалізувати проект будівництва за цією вартістю.
На стадії П при складанні кошторисної документації дані об’єктів-аналогів застосовуються на неосновні будівельні роботи.
{Пункт 13 доповнено підпунктом 13.1 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 198 від 20.05.2013}
13.2. У випадках, передбачених договором підряду, за рішенням замовника та генпроектувальника (проектувальника) стадія Р може розроблятися до затвердження стадії П.
13.3. Матеріали стадій ТЕО (ТЕР), ЕП, П, РП та Р передаються замовнику генпроектувальником (проектувальником) на паперових носіях у чотирьох примірниках, субпроектувальником – генпроектувальнику в п\’ятьох примірниках та на електронних носіях. Необхідність виготовлення додаткових примірників проектної документації та формат надання її на електронних носіях визначаються умовами договору.
{Підпункт 13.3 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 198 від 20.05.2013}
13.4. Робочі креслення (креслення, призначені для виконання будівельних та монтажних робіт) проекту повторного використання, за яким на одному майданчику повинно здійснюватись будівництво декількох однакових об’єктів, передаються на електронних та паперових носіях у чотирьох примірниках лише для одного з цих об\’єктів, а для інших – у двох примірниках. Документація на частину, що змінюється, передається замовнику на паперових носіях у чотирьох примірниках та електронних носіях у повному обсязі на кожен об’єкт.
14. Інженерно-технічні, техніко-економічні, екологічні та інші розрахунки, матеріали проектів-аналогів, які не включаються в склад проектної документації на будівництво об’єктів, а також матеріали інженерних вишукувань та обстежень зберігаються у генпроектувальника (проектувальника) і надаються на вимогу замовникові відповідно до умов договору підряду або організації, яка відповідно до законодавства здійснює експертизу проектів будівництва, у тимчасове користування.
15. Тривалість будівництва визначається при розробленні стадій ТЕО (ТЕР), ЕП, П або РП у розділі проекту з організації будівництва, враховуючи вид будівництва, складність будови, технічні та технологічні рішення, обсяг будівництва, трудові та технічні ресурси.
15.1. Після затвердження стадії П за рішенням замовника робочі креслення можуть розроблятись автором проекту або іншою проектною організацією. Розроблення робочих креслень іншою проектною організацією здійснюється з дотриманням авторських рішень затвердженої стадії П та авторських прав. У разі використання в проектних рішеннях винаходів і патентів у відповідних розділах проекту надається посилання на них.
15.2. При проектуванні об\’єктів будівництва ІV-V категорій складності з особливо складними конструкціями і методами провадження робіт, що обґрунтовується у пояснювальній записці до проекту, за окремим завданням замовника розробляються робочі креслення на спеціальні допоміжні споруди, пристосування та установки.
15.3. Вимоги щодо імпортного обладнання і креслення на обладнання індивідуального виготовлення проектувальнику надаються замовником до початку розроблення стадії Р, якщо інше не передбачено умовами договору підряду та/або завданням на проектування.
Розроблення проектно-конструкторської документації на обладнання і конструкції індивідуального виготовлення, включаючи нетипове та нестандартизоване обладнання, виконується заводом-виробником на підставі вимог і технічного завдання, розробленого генпроектувальником. Розроблення проектно-конструкторської документації на вказане обладнання і конструкції може виконуватися генпроектувальником за окремим договором підряду.
16. Стадії ТЕО, ТЕР, ЕП, П та РП підписуються:
Титульний лист пояснювальної записки до проекту:
керівником генеральної проектної організації (проектної організації);
ГАПом та/або ГІПом.
Креслення:
ГАПом та/або ГІПом;
сертифікованими виконавцями та/або виконавцями, які не мають такого сертифіката, але є безпосередніми розробниками розділів або частин проекту.
У пояснювальній записці до проекту зазначаються прізвища, ім’я та по батькові і підписи сертифікованих виконавців по кожному розділу та частині проекту, а також найменування субпідрядників (у разі їх наявності) та розділів або частин проекту, що виконуються ними.
{Абзац восьмий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 198 від 20.05.2013}
Стадія Р підписується:
ГАПом та/або ГІПом;
сертифікованими виконавцями та/або виконавцями, які не мають такого сертифіката, але є безпосередніми розробниками розділів або частин проекту.
16.1. Перелік осіб, які підписують проектну документацію, може уточнюватися залежно від складу і структури проектної організації (генпроектувальника, проектувальника). Технічні, технологічні та конструктивні рішення підписуються сертифікованими виконавцями згідно з державними стандартами, відповідальними за їх прийняття.
Кошторисна документація підписується відповідно до вимог, встановлених будівельними нормами та державними стандартами з питань ціноутворення.
17. Замовник і генпроектувальник (проектувальник) визначають в умовах договору виконавця авторського нагляду, який здійснює авторський нагляд відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм.
18. Проектна документація на будівництво об’єктів не потребує погодження державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, утвореними такими органами.
19. Обґрунтовані відхилення від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки у спосіб, не передбачений будівельними нормами, можуть бути погоджені суб’єктом нормування відповідно до встановленого ним порядку.
20. Оформлення проектної документації має відповідати державним стандартам щодо проектної документації на будівництво об’єктів.
21. Проектна документація затверджується відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code