ІНСТРУКЦІЯ про порядок проведення технічної інвентаризації об\’єктів нерухомого майна

ІНСТРУКЦІЯ про порядок проведення технічної інвентаризації об\’єктів нерухомого майна

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Держбуду України 
                                      24.05.2001 N 127 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      10 липня 2001 р. 
                                      за N 582/5773 
                            ІНСТРУКЦІЯ 
         про порядок проведення технічної інвентаризації 
                      об\’єктів нерухомого майна 
   { У тексті Інструкції слово \”самовільне\” в усіх відмінках  і 
     числах замінено словом \”самочинне\” у відповідному відмінку 
     і  числі  згідно  з  Наказом   Міністерства   будівництва, 
     архітектури  та  житлово-комунального  господарства  N  42 
     ( z0201-06 ) від 08.02.2006 } 
  { У тексті Інструкції та додатках до неї слова \”бюро технічної 
    інвентаризації\”, \”бюро\”, \”БТІ\” в усіх  відмінках  та  числах 
    замінено  словами  \”суб\’єкт  господарювання\”  у  відповідних 
    відмінках    та   числах  згідно   з  Наказом   Міністерства 
    регіонального  розвитку, будівництва та житлово-комунального 
    господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 } 
                        1. Загальні положення 
     1.1.   Ця   Інструкція   розроблена   відповідно  до  чинного 
законодавства    з   метою   нормативно-методичного   забезпечення 
діяльності   суб\’єктів  господарювання,  які  здійснюють  технічну 
інвентаризацію   об\’єктів   нерухомого   майна  (далі  –  суб\’єкти 
господарювання).
{ Пункт 1.1 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства регіонального 
розвитку,  будівництва  та житлово-комунального господарства N 658 
( z2212-12 ) від 28.12.2012 }
     1.2. Інструкція  визначає  порядок  та  методику   проведення 
технічної  інвентаризації  збудованих (реконструйованих) будинків, 
допоміжних будівель та споруд з метою:
     – визначення їх фактичної площі та об\’єму (щодо проектних);
     – обстеження та оцінки технічного стану наявних об\’єктів;
     – установлення вартості об\’єктів.
     Технічна інвентаризація проводиться у таких випадках: { Абзац 
п\’ятий  пункту  1.2  розділу  1  в  редакції  Наказу  Міністерства 
регіонального   розвитку,   будівництва   та  житлово-комунального 
господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }
     перед прийняттям  в  експлуатацію   завершених   будівництвом 
об\’єктів,   у   тому   числі  після  проведення  реконструкції  та 
капітального  ремонту;  {  Абзац  шостий  пункту  1.2  розділу 1 в 
редакції  Наказу  Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та  житлово-комунального  господарства  N  658  (  z2212-12  ) від 
28.12.2012 }
     перед проведенням  державної  реєстрації  права  власності на 
об\’єкт  незавершеного  будівництва;  {  Абзац  сьомий  пункту  1.2 
розділу  1  в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва   та     житлово-комунального    господарства   N  658 
( z2212-12 ) від 28.12.2012 }
     перед проведенням  державної  реєстрації  права  власності на 
об\’єкт  нерухомого  майна,  що  утворився  в  результаті   поділу, 
об\’єднання об\’єкта нерухомого майна або виділення частки з об\’єкта 
нерухомого майна,  крім випадків, коли в результаті такого поділу, 
об\’єднання  або  виділення  частки  завершений будівництвом об\’єкт 
приймався  в експлуатацію. { Абзац пункту 1.2 розділу 1 в редакції 
Наказу   Міністерства   регіонального   розвитку,  будівництва  та 
житлово-комунального   господарства   N   658  (  z2212-12  )  від 
28.12.2012 }
     В інших   випадках  технічна  інвентаризація  проводиться  за 
бажанням замовника. { Абзац пункту 1.2 розділу 1 в редакції Наказу 
Міністерства     регіонального     розвитку,     будівництва    та 
житлово-комунального   господарства   N   658  (  z2212-12  )  від 
28.12.2012 }
     1.3. Інструкція діє на всій території України для  здійснення 
технічної  інвентаризації  об\’єктів  нерухомого  майна  всіх  форм 
власності.
     1.4.   Технічна   інвентаризація  об\’єктів  нерухомого  майна 
проводиться  суб\’єктами  господарювання, у складі яких працює один 
або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), 
пов\’язаних   із   створенням  об\’єктів  архітектури,  які  пройшли 
професійну    атестацію   у   Мінрегіоні   України   та   отримали 
кваліфікаційний  сертифікат відповідно до статті 17 Закону України 
\”Про  архітектурну  діяльність\”  (  687-14 ) та постанови Кабінету 
Міністрів  України  від  23  травня 2011 року N 554 ( 554-2011-п ) 
\”Деякі  питання  професійної  атестації  відповідальних виконавців 
окремих  видів  робіт  (послуг), пов\’язаних із створенням об\’єктів 
архітектури\” (далі – виконавці). { Абзац перший пункту 1.4 розділу 
1   в   редакції   Наказів  Міністерства  регіонального  розвитку, 
будівництва   та   житлово-комунального    господарства    N   658 
( z2212-12 ) від 28.12.2012, N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }
     На  підставі  матеріалів технічної інвентаризації складаються 
інвентаризаційні  справи (додаток 1) та технічні паспорти (додатки 
2  –  8,  18),  які  скріплюються  підписом  керівника та печаткою 
суб\’єкта  господарювання,  а  також  підписом  виконавця  робіт із 
зазначенням  серії  та номера кваліфікаційного сертифіката та його 
печаткою.  {  Абзац  другий пункту 1.4 розділу 1 в редакції Наказу 
Міністерства  з  питань  житлово-комунального  господарства  N 167 
(  z0479-10  )  від  01.06.2010;  із  змінами,  внесеними згідно з 
Наказом   Міністерства   регіонального  розвитку,  будівництва  та 
житлово-комунального    господарства    N  2  (  z0113-13  )   від 
08.01.2013 }
     Термін    виконання    робіт   з   технічної   інвентаризації 
встановлюється  договором. { Пункт 1.4 розділу 1 доповнено абзацом 
третім  згідно  з  Наказом  Державного  комітету  України з питань 
житлово-комунального   господарства   N   73   (  z1009-02  )  від 
26.11.2002; в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва   та    житлово-комунального    господарства   N   658 
( z2212-12 ) від 28.12.2012 }
     Розмір  та  порядок  оплати робіт із технічної інвентаризації 
визначаються  у  договорі  за  домовленістю  сторін.  {  Пункт 1.4 
розділу  1  доповнено  новим абзацом згідно з Наказом Міністерства 
регіонального   розвитку,   будівництва   та  житлово-комунального 
господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }
     1.5.  Інвентаризаційна  справа формується і ведеться на кожен 
об\’єкт нерухомого майна на весь час його існування та зберігається 
в  органі  державної  реєстрації  прав за місцезнаходженням такого 
об\’єкта.
{ Пункт 1.5 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства регіонального 
розвитку,  будівництва  та житлово-комунального господарства N 658 
( z2212-12 ) від 28.12.2012 }
     1.6. На    житлові    будинки,    запроектовані,   побудовані 
(реконструйовані)  відповідно  до  норм  СНиП  2.08.01-89,  вимоги 
Державних   будівельних   норм   (далі  –  ДБН  В.2.2-15-2005)  не 
поширюються.  { Розділ  1  доповнено  пунктом 1.6 згідно з Наказом 
Міністерства   будівництва,  архітектури  та  житлово-комунального 
господарства N 42 ( z0201-06 ) від 08.02.2006 }
     1.7.   Для   проведення   технічної  інвентаризації  об\’єктів 
нерухомого  майна  замовниками  укладаються  договори.  { Розділ 1 
доповнено  пунктом  1.7 згідно з Наказом Міністерства будівництва, 
архітектури та житлово-комунального господарства N 42 ( z0201-06 ) 
від  08.02.2006;  в  редакції  Наказу  Міністерства  регіонального 
розвитку,  будівництва  та житлово-комунального господарства N 658 
( z2212-12 ) від 28.12.2012 }
     1.8.  Обробка  персональних  даних здійснюється відповідно до 
вимог Закону України \”Про захист персональних даних\” ( 2297-17 ). 
{  Розділ  1 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства 
регіонального   розвитку,   будівництва   та  житлово-комунального 
господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 } 
        2. Об\’єкти, що підлягають технічній інвентаризації 
     До об\’єктів,   що   підлягають   технічній    інвентаризації, 
належать:
     – багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки; { Абзац другий 
розділу  2  із  змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з 
питань  житлово-комунального  господарства  N 167 ( z0479-10 ) від 
01.06.2010; в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва  та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) 
від 08.01.2013 }
     –  одноквартирні  (садибні)  житлові  будинки; { Абзац третій 
розділу  2  в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва  та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) 
від 08.01.2013 }
     –   багатофункціональні  будинки  і  комплекси;  {  Розділ  2 
доповнено    новим   абзацом   згідно   з   Наказом   Міністерства 
регіонального   розвитку,   будівництва   та  житлово-комунального 
господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }
     – будинки  і споруди громадського та виробничого призначення, 
інженерні мережі, елементи благоустрою тощо;
     – господарські будівлі (сараї (хліви),  гаражі,  літні кухні, 
майстерні,   вбиральні,   погреби,   навіси,  котельні,  бойлерні, 
трансформаторні  підстанції, сміттєзбірники тощо); { Абзац розділу 
2  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом Державного комітету 
України    з    питань    житлово-комунального  господарства  N 73 
( z1009-02 ) від 26.11.2002 }
     –  господарські  споруди  (колодязі,  вигрібні  ями, огорожі, 
ворота,  хвіртки,  замощення  тощо); { Абзац розділу 2 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Наказом Державного комітету України з питань 
житлово-комунального    господарства   N   73  (  z1009-02  )  від 
26.11.2002 }
     – садові та дачні  будинки,  гаражі  (що  не  відносяться  до 
господарських: багатоповерхові, підземні, одноповерхові-блокові);
     –  захисні  споруди  цивільного  захисту  (цивільної оборони) 
(далі  –  захисні  споруди)  (ДБН  В  2.2.5-97 \”Будинки і споруди. 
Захисні  споруди цивільної оборони\”, ДБН А 3.1-9-2000 \”Управління, 
організація  і  технологія.  Прийняття  в  експлуатацію закінчених 
будівництвом  захисних споруд цивільної оборони та їх утримання\”). 
Класифікація   захисних   споруд   цивільного  захисту  (цивільної 
оборони)  наведена  у  додатку  14  до цієї Інструкції. { Розділ 2 
доповнено   абзацом   згідно   з  Наказом  Міністерства  з  питань 
житлово-комунального   господарства   N   167  (  z0479-10  )  від 
01.06.2010 } 
     2.1. Багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки
{ Назва  пункту  2.1  розділу  2 в редакції Наказів Міністерства з 
питань  житлово-комунального  господарства  N 167 ( z0479-10 ) від 
01.06.2010, N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 } 
     Багатоквартирний  житловий  будинок  –  житловий  будинок, до 
складу  якого  входить  більше  ніж  одна квартира. { Абзац другий 
пункту  2.1 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального 
розвитку,  будівництва  та житлово-комунального господарства  N  2 
( z0113-13 ) від 08.01.2013 }
     Багатоквартирний житловий  будинок  може  бути  зблокованого, 
секційного,  коридорного,  галерейного  і терасного типів. { Абзац 
третій  пункту  2.1  розділу  2  в  редакції  Наказу  Міністерства 
регіонального   розвитку,   будівництва   та  житлово-комунального 
господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }
     Відповідно до  пункту  2.18  ДБН В.1.17-2002 \”Пожежна безпека 
об\’єктів  будівництва\”  житлові  будинки  класифікують як: { Абзац 
четвертий  пункту  2.1  розділу  2  в редакції Наказу Міністерства 
регіонального   розвитку,   будівництва   та  житлово-комунального 
господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }
     малоповерхові  (висотою  до  9  м,  зазвичай  до 3-х поверхів 
включно);  {  Абзац п\’ятий пункту 2.1 розділу 2 в редакції Наказів 
Міністерства  з  питань  житлово-комунального господарства  N  167 
( z0479-10 ) від 01.06.2010, N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }
     багатоповерхові  (висотою  від  9  до 26,5 м, зазвичай до 9-х 
поверхів  включно);  { Пункт 2.1 розділу 2 доповнено новим абзацом 
згідно  з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та   житлово-комунального  господарства  N  2  (  z0113-13  )  від 
08.01.2013 }
     підвищеної поверховості  (висотою від 26,5 до 47 м,  зазвичай 
до  16  поверхів  включно);  { Пункт 2.1 розділу 2 доповнено новим 
абзацом  згідно  з  Наказом  Міністерства  регіонального розвитку, 
будівництва  та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) 
від 08.01.2013 }
     висотні  (висотою більше 47 м, зазвичай  понад  16 поверхів). 
{  Пункт  2.1  розділу  2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом 
Міністерства     регіонального     розвитку,     будівництва    та 
житлово-комунального   господарства    N   2  (  z0113-13  )   від 
08.01.2013 }
     Технічній інвентаризації  підлягають  як  квартирні   житлові 
будинки  та гуртожитки загалом, так і їх основні елементи: { Абзац 
пункту  2.1  розділу  2  в  редакції  Наказу Міністерства з питань 
житлово-комунального   господарства   N   167  (  z0479-10  )  від 
01.06.2010 }
     – секції;
     – поверхи   (надземні,   цокольні,    підвальні,    технічні, 
мансардні);
     – сходово-ліфтові вузли;
     – квартири (групи квартир);
     – квартири   в  одноквартирних  (садибних) житлових будинках; 
{   Пункт  2.1  розділу  2  доповнено  абзацом  згідно  з  Наказом 
Міністерства  з  питань  житлово-комунального  господарства  N 167 
(  z0479-10  )  від  01.06.2010;  із  змінами,  внесеними згідно з 
Наказом   Міністерства   регіонального  розвитку,  будівництва  та 
житлово-комунального     господарства   N  2  (  z0113-13  )   від 
08.01.2013 }
     –  кімнати,  житлові  осередки, секції у гуртожитках. { Пункт 
2.1  розділу  2  доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства з 
питань  житлово-комунального  господарства  N 167 ( z0479-10 ) від 
01.06.2010;  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства 
регіонального   розвитку,   будівництва   та  житлово-комунального 
господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }
     Під час визначення поверховості надземної частини будинку  до 
числа  поверхів  включаються  всі  надземні поверхи,  у тому числі 
технічні,  мансардний  і  цокольний,  якщо  верх  його  перекриття 
перебуває  вище середньої планувальної позначки землі не менше ніж 
на  2 м (додаток 10). { Абзац шістнадцятий пункту 2.1 розділу 2 із 
змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом Міністерства регіонального 
розвитку,  будівництва  та житлово-комунального  господарства  N 2 
( z0113-13 ) від 08.01.2013 }
     За умови різної кількості поверхів у різних частинах будинку, 
а також у разі розміщення будинку на земельній ділянці з  нахилом, 
коли   за   рахунок   нахилу   збільшується   кількість  поверхів, 
поверховість  визначається  окремо  для  кожної  частини   будинку 
(наприклад, 5-7-9-поверховий).
     Технічний поверх,  розташований над верхнім поверхом, під час 
визначення поверховості будинку не враховується.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code