ПРАВИЛА торгівлі у розстрочку фізичним особам

ПРАВИЛА торгівлі у розстрочку фізичним особам

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                  від 30 березня 2011 р. N 383 
ПРАВИЛА торгівлі у розстрочку фізичним особам 
 
     1. Ці Правила встановлюють порядок  продажу  резидентами  або 
нерезидентами  (далі  –  суб\’єкти  господарювання)  непродовольчих 
товарів фізичним особам у розстрочку, тобто на умовах розстрочення 
кінцевого розрахунку, на визначений строк та під відсоток. 
     2. Продаж  товарів у розстрочку може здійснюватися суб\’єктами 
господарювання усіх форм власності. 
     3. Продаж товарів у розстрочку здійснюється фізичним  особам, 
які мають постійний дохід незалежно від їх місця проживання. 
     4. Перелік  товарів,  що  продаються  у розстрочку,  визначає 
суб\’єкт господарювання самостійно. 
     5. Продаж  товарів  у  розстрочку  здійснюється  на  підставі 
договору  купівлі-продажу  товарів  у розстрочку (далі – договір), 
який укладається між суб\’єктом господарювання та  фізичною  особою 
(покупцем),    відповідно    до   якого   суб\’єкт   господарювання 
зобов\’язується передати обумовлений  товар,  а  покупець  провести 
розрахунки   за   товар  у  строки  та  у  розмірах,  передбачених 
договором. 
     Договором визначаються умови,  за  яких  здійснюється  продаж 
товарів у розстрочку. 
     Договір повинен  укладатися  з  дотриманням  вимог цивільного 
законодавства та цих Правил. 
     6. Договір  укладається  за   умови   пред\’явлення   покупцем 
паспорта  і  довідки для придбання товарів у розстрочку (додаток), 
що  видається  за  місцем   роботи   (навчання),   а   непрацюючим 
пенсіонерам – органом, що призначив пенсію. 
     Довідка для  придбання  товарів у розстрочку (далі – довідка) 
видається  підприємством  (установою,  організацією)  особам,  які 
перебувають  у трудових відносинах з цим підприємством (установою, 
організацією) або навчаються у навчальному закладі не менш як  три 
місяці і постійно отримують заробітну плату (стипендію). 
     Довідка не  видається  фізичним  особам,  у яких утримання за 
виконавчими документами становлять 50 відсотків  заробітної  плати 
(стипендії, пенсії). 
     7. Підприємства   (установи,   організації)  можуть  видавати 
фізичним особам лише одну довідку. 
     Наступна довідка може бути видана фізичним особам  тільки  за 
умови проведення розрахунку в повному обсязі за товари, придбані у 
розстрочку за раніше одержаною довідкою, а непрацюючим пенсіонерам 
і особам,  які проводитимуть розрахунки шляхом внесення готівки до 
каси   суб\’єкта   господарювання   або    шляхом    безготівкового 
перерахування через банківські установи, – після пред\’явлення ними 
договору  з  відміткою  суб\’єкта  господарювання  про   проведення 
розрахунку в повному обсязі за товари, придбані на підставі раніше 
одержаної довідки. 
     8. Договір між  суб\’єктом  господарювання  і  покупцем,  який 
здійснюватиме  оплату  товару шляхом відрахувань з його заробітної 
плати (стипендії) за місцем роботи (навчання), складається у трьох 
примірниках:  перший  –  залишається  у  суб\’єкта  господарювання, 
другий – передається покупцеві,  третій – підприємству  (установі, 
організації), що видало довідку. 
     У разі    проведення    розрахунків    з    покупцями,    які 
здійснюватимуть оплату товару  шляхом  внесення  готівки  до  каси 
суб\’єкта  господарювання  або  шляхом безготівкового перерахування 
через банківські установи, договір укладається у двох примірниках: 
один – залишається у суб\’єкта господарювання, другий – передається 
покупцеві. 
     9. Під час продажу товарів у розстрочку з покупців на користь 
суб\’єкта  господарювання  на  суму,  що  відповідає  ціні  товару, 
проданого у розстрочку,  можуть  нараховуватися  відсотки,  розмір 
яких встановлюється договором. 
     10. Передача    у   розпорядження   покупцеві   товарів,   що 
придбаваються у розстрочку, здійснюється за умови внесення першого 
внеску   (завдатку),   розмір   якого  визначається  договором,  з 
урахуванням обмежень, визначених пунктом 11 цих Правил. 
     У разі коли  особи,  які  придбавають  товари  у  розстрочку, 
здійснюють виплати  за  виконавчими  документами у розмірі менш як 
50 відсотків їх  заробітної  плати  (стипендії,  пенсії),  суб\’єкт 
господарювання  під час продажу товарів у розстрочку визначає суму 
розстрочки з  таким  розрахунком,  щоб  загальна  сума  щомісячних 
утримань за виконавчими документами,  а також на оплату товару, що 
продається у розстрочку,  не перевищувала 50 відсотків відповідної 
місячної заробітної плати (стипендії, пенсії). 
     Право власності на товари,  передані у розпорядження покупця, 
переходить до нього після проведення кінцевого розрахунку. 
     Під час продажу транспортних  засобів  у  розстрочку  суб\’єкт 
господарювання  робить позначку \”розстрочка\” у довідці-рахунку або 
в  акті  приймання-передачі,   що   видається   заводом-виробником 
покупцеві.  Такі транспортні засоби не підлягають відчуженню,  про 
що в свідоцтві про їх  реєстрацію  робиться  позначка  \”відчуження 
заборонено\”,   а   також   не   знімаються   з  обліку  в  органах 
Державтоінспекції до пред\’явлення покупцем  договору  з  відміткою 
суб\’єкта   господарювання  про  проведення  розрахунку  в  повному 
обсязі. 
     11. Сума розстрочки,  що надається,  не повинна  перевищувати 
розміру тримісячної заробітної плати (стипендії, пенсії) покупця у 
разі продажу товарів з розстроченням  платежу  на  шість  місяців, 
шестимісячної  –  з  розстроченням  платежу на дванадцять місяців, 
дванадцятимісячної – з розстроченням платежу  на  двадцять  чотири 
місяці.   Зазначені   обмеження  не  стосуються  випадків  продажу 
транспортних засобів. 
     У разі  коли  вартість  товарів   перевищує   граничну   суму 
розстрочки,  визначену  в  абзаці  першому  цього пункту,  під час 
отримання товарів різниця повинна бути  сплачена  покупцем  шляхом 
внесення  готівки  до  каси  суб\’єкта  господарювання  або  шляхом 
безготівкового перерахування через банківські установи. 
     12. Суб\’єкт господарювання  зобов\’язаний  передати  покупцеві 
товари, які за якістю відповідають вимогам нормативних документів, 
умовам договору, а також надати необхідну, достовірну, доступну та 
своєчасну інформацію про такі товари. 
     13. На товари,  придбані у розстрочку, поширюються гарантійні 
строки обслуговування (ремонту) або гарантійна заміна, встановлені 
для  товарів,  що  продаються  у  роздрібній торговельній мережі з 
розрахунком без розстрочки. 
     14. Продаж товарів у розстрочку і внесення чергових  платежів 
здійснюються за цінами,  що діють на день продажу.  Наступна зміна 
цін  на  товари,  продані  у  розстрочку,  не   тягне   за   собою 
перерахунку. 
     Суб\’єкт господарювання  під  час  продажу  у  розстрочку  від 
одного  до  п\’яти  років  транспортних   засобів   визначає   суму 
розстрочки в національній грошовій одиниці. 
     У разі  придбання  товару неналежної якості та вимоги покупця 
розірвати договір розрахунки з ним у разі підвищення ціни на товар 
проводяться   виходячи   з   його  вартості  на  час  пред\’явлення 
відповідної вимоги,  а в разі зниження ціни – виходячи з  вартості 
товару  на  час купівлі.  Кошти,  сплачені за товар,  у тому числі 
відсотки за придбання товару у розстрочку,  повертаються покупцеві 
у день розірвання договору,  а в разі неможливості повернути гроші 
у день розірвання договору – в інший строк за домовленістю сторін, 
але не пізніше ніж протягом семи днів. 
     Під час  заміни товару неналежної якості на товар аналогічної 
марки (моделі,  артикулу,  модифікації) належної якості,  ціна  на 
який змінилася, перерахунок вартості не проводиться. 
     Під час  заміни товару неналежної якості на товар іншої марки 
(моделі,  артикулу,  модифікації)  належної   якості   перерахунок 
вартості  товару  з  недоліками у разі підвищення ціни проводиться 
виходячи з його вартості на час обміну,  а в разі зниження ціни  – 
виходячи з вартості на час купівлі. 
     15. Вимоги  покупця  до  якості,  безпеки  та  обміну товарів 
задовольняються  суб\’єктом  господарювання  відповідно  до  Закону 
України \”Про захист прав споживачів\” ( 1023-12 ). 
     16. Розрахунки  за  продані  у  розстрочку товари проводяться 
один раз на місяць у строки, визначені договором. 
     Покупці транспортних засобів вносять черговий платіж у  сумі, 
визначеній  згідно  з  договором та помноженій на коефіцієнт зміни 
курсу  національної  грошової  одиниці,   який   визначається   як 
відношення  офіційного  курсу  цієї  одиниці  на  момент чергового 
платежу до її офіційного курсу на момент укладення договору. 
     17. Погашення суми розстрочки  здійснюється  шляхом  внесення 
готівки  до каси суб\’єкта господарювання або шляхом безготівкового 
перерахування через банківські установи. 
     На підставі письмової заяви покупця  розрахунки  за  придбані 
ним   у   розстрочку   товари   можуть  проводитися  підприємством 
(установою, організацією), де працює (навчається) покупець, шляхом 
відрахування  з  його  заробітної плати (стипендії) суми чергового 
платежу та відсотків за наданий кредит у строки та у розмірах,  що 
передбачаються договором. 
     18. За  несвоєчасне  внесення чергових платежів за придбані у 
розстрочку  товари  з  покупців,  що  здійснюють  погашення   суми 
розстрочки шляхом внесення готівки до каси суб\’єкта господарювання 
або шляхом безготівкового перерахування через банківські установи, 
або   з  підприємств  (установ,  організацій),  де  вони  працюють 
(навчаються),  на  користь  суб\’єкта   господарювання   стягується 
відсоток у розмірі, який обумовлений договором. 
     Якщо покупець  не  здійснив  у  встановлений  договором строк 
черговий платіж за проданий  у  розстрочку  товар,  продавець  має 
право вимагати повернення проданого товару. 
     19. Суб\’єкт  господарювання  повинен розмістити на видному та 
доступному для покупців місці перелік  товарів,  що  продаються  у 
розстрочку,  інформацію про загальні умови укладення, виконання та 
розірвання договору,  про розмір  відсотків,  що  справляються  на 
користь суб\’єкта господарювання, порядок заміни товарів неналежної 
якості, іншу інформацію у сфері торгівлі у розстрочку. 
     20. Суб\’єкт  господарювання  веде  бухгалтерський   облік   і 
складає  звітність  з продажу товарів у розстрочку в установленому 
порядку. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code