ПОРЯДОК обліку платників податків і зборів

ПОРЯДОК обліку платників податків і зборів

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства 
                                      фінансів України 
                                      09.12.2011  N 1588 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      29 грудня 2011 р. 
                                      за N 1562/20300 
 
ПОРЯДОК обліку платників податків і зборів 
 
                      I. Загальні положення 
     1.1. Цей   Порядок   розроблений  відповідно  до  Податкового 
кодексу України (  2755-17  )  і  має  метою  використання  єдиної 
раціональної методики обліку платників податків і зборів в органах 
державної податкової служби. 
     1.2. Ведення обліку платників податків є  одним  із  способів 
податкового  контролю.  Облік  платників податків ведеться з метою 
створення умов для здійснення органами державної податкової служби 
контролю  за  правильністю  нарахування,  своєчасністю  і повнотою 
сплати  податків,  нарахованих  фінансових   санкцій,   дотримання 
податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 
покладено на органи державної податкової служби. 
     1.3. Взяттю на  облік  або  реєстрації  в  органах  державної 
податкової служби підлягають усі платники податків.
     Взяття на  облік  в  органах  державної   податкової   служби 
юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих 
осіб здійснюється незалежно від наявності  обов\’язку  щодо  сплати 
того або іншого податку та збору. 
     1.4. З   метою   проведення   податкового  контролю  платники 
податків підлягають реєстрації  або  взяттю  на  облік  в  органах 
державної  податкової  служби за місцезнаходженням юридичних осіб, 
відокремлених підрозділів юридичних осіб,  місцем проживання особи 
(основне   місце   обліку),   а   також   за  місцем  розташування 
(реєстрації)  їх  підрозділів,  рухомого  та   нерухомого   майна, 
об\’єктів    оподаткування    або   об\’єктів,   які   пов\’язані   з 
оподаткуванням або через  які  провадиться  діяльність  (неосновне 
місце обліку).
     Платник податків зобов\’язаний стати на  облік  у  відповідних 
органах  державної  податкової  служби  за  основним та неосновним 
місцем  обліку,  повідомляти  про  всі  об\’єкти  оподаткування   і 
об\’єкти,  пов\’язані з оподаткуванням,  органи державної податкової 
служби за місцезнаходженням таких об\’єктів. 
     1.5. Дія цього Порядку поширюється на  платників  податків  – 
юридичних  осіб  (резидентів  та  нерезидентів),  їх  відокремлені 
підрозділи  та  постійні  представництва  нерезидентів,  а   також 
самозайнятих   осіб.  Інформація  про  таких  платників  податків, 
отримана для їх обліку згідно з цим Порядком, вноситься до Єдиного 
банку даних про платників податків – юридичних осіб (далі – Єдиний 
банк даних юридичних осіб) та складових частин такого банку  даних 
(реєстру платників податків – нерезидентів,  реєстру договорів про 
спільну  діяльність,  договорів  управління  майном  та  угод  про 
розподіл продукції),  а також до Реєстру самозайнятих осіб, який є 
складовою частиною Державного реєстру фізичних  осіб  –  платників 
податків (далі – ДРФО). 
     1.6. Стосовно  кожного платника податків,  взятого на облік в 
органі  державної  податкової  служби  згідно  з   цим   Порядком, 
формується облікова справа.
     Реєстраційна частина  облікової  справи   платника   податків 
формується  із  документів,  які  надходять  до  органів державної 
податкової служби  для  взяття  на  облік  платника  податків,  та 
доповнюється  документами,  які  подаються  платником податків або 
надходять  стосовно  платника  податків  від   органів   державної 
реєстрації,  державної статистики, інших державних органів, у тому 
числі міністерств та інших центральних органів  виконавчої  влади, 
та  від  установ  банків  до органів державної податкової служби в 
період  діяльності  платника  податків  та  у   зв\’язку   з   його 
ліквідацією.
     Звітна частина облікової справи платника податків  формується 
із   податкових   декларацій   (звітів,   розрахунків)   та  інших 
документів, пов\’язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, 
які подаються платником у період його діяльності.
     Ведення облікових справ платників  податків  здійснюється  із 
дотриманням    правил   діловодства.   Комплектування   документів 
проводиться у хронологічному  чи  тематичному  порядку  або  у  їх 
поєднанні.  Кожна  частина  облікової  справи  повинна  мати  опис 
документів.  Зберігання  окремих  документів  та  облікових  справ 
здійснюється   відповідно   до  Переліку  типових  документів,  що 
створюються  під  час  діяльності  державних  органів  та  органів 
місцевого    самоврядування,   інших   установ,   підприємств   та 
організацій,   із   зазначенням   строків  зберігання  документів, 
затвердженого  наказом  Міністерства юстиції України від 12 квітня 
2012  року  N  578/5  ( z0571-12 ), зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції  України  17  квітня  2012  року  за  N 571/20884. { Абзац 
четвертий  пункту  1.6  розділу  I  в редакції Наказу Міністерства 
фінансів N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 } 
     1.7. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
     військова частина –  військові  частини,  заклади,  установи, 
організації Збройних Сил України та інших, утворених відповідно до 
законів України, військових формувань;
     {  Абзац  третій  пункту  1.7 розділу I виключено на підставі 
Наказу Міністерства фінансів N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 }
     {  Абзац четвертий пункту 1.7 розділу I виключено на підставі 
Наказу Міністерства фінансів N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 }
     {  Абзац  п\’ятий  пункту  1.7 розділу I виключено на підставі 
Наказу Міністерства фінансів N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 }
     {  Абзац  шостий  пункту  1.7 розділу I виключено на підставі 
Наказу Міністерства фінансів N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 }
     уповноважена особа – учасник договору (контракту) про спільну 
діяльність (юридична особа,  зареєстрована в Україні відповідно до 
Закону України \”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб   –   підприємців\”   (  755-15  )  (далі  –  Закон),  або  її 
відокремлений підрозділ),  який є платником податку на прибуток  і 
уповноважений  вести  облік результатів спільної діяльності іншими 
сторонами  згідно  з  умовами  договору  (контракту)  про  спільну 
діяльність (далі – договір про спільну діяльність);
     управитель майна  –   юридична   особа,   яка   є   суб\’єктом 
підприємницької  діяльності  та  платником  податку на прибуток та 
веде окремо від власного облік доходів та  витрат  від  управління 
майном,  що  отримано  ним  в  управління за договорами управління 
майном;
     централізовані бухгалтерії   –   централізовані  бухгалтерії, 
створені   при   міністерствах   та   республіканських   комітетах 
Автономної  Республіки  Крим,  місцевих  державних адміністраціях, 
органах місцевого самоврядування, в інших бюджетних установах.
     Інші терміни вживаються у значенні,  наведеному у Податковому 
кодексі України ( 2755-17 ). 
     1.8. Цим Порядком визначаються такі питання:
     1.8.1. Порядок   визначення   податкового   номера   платника 
податків.  Порядок перевірки документів,  що подаються  платниками 
податків  для  взяття  на  облік  в  органах  державної податкової 
служби.
     1.8.2. Порядок   взяття   на   облік   платників  податків  у 
відповідних органах державної податкової  служби  за  основним  та 
неосновним  місцем  обліку  та повідомлення платником податків про 
всі об\’єкти оподаткування і об\’єкти,  пов\’язані з  оподаткуванням, 
органам  державної  податкової  служби  за місцезнаходженням таких 
об\’єктів.
     1.8.3. Встановлення  переліку  документів,  які подаються для 
взяття  на  облік  платників  податків,  порядку   подання   таких 
документів,  а  також  порядку  ведення  документації  при  взятті 
платників податків на облік в органах державної податкової служби, 
занесення інформації щодо них до відповідних реєстрів.
     1.8.4. Встановлення  форм  заяв,  свідоцтв  та  документів  з 
питань обліку платників податків.
     1.8.5. Порядок внесення змін  до  облікових  даних  платників 
податків.
     1.8.6. Порядок  подачі  платником  податків  заяв  до  органу 
державної    податкової    служби    у   разі   реєстрації   зміни 
місцезнаходження  (місця   проживання),   відомостей   про   осіб, 
відповідальних   за  ведення  бухгалтерського  та/або  податкового 
обліку юридичної особи та її відокремлених підрозділів, виникнення 
змін  в  облікових  даних  платників податків або внесення змін до 
документів,  що  подаються  для  взяття  на  облік  згідно  з  цим 
Порядком.
     1.8.7. Порядок зняття з обліку платників податків  в  органах 
державної податкової служби. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code