Порядок визначення податкового номера платника податків

Порядок визначення податкового номера платника податків

Порядок визначення податкового номера платника податків 
     2.1. Облік платників податків в органах державної  податкової 
служби ведеться за податковими номерами. 
     2.2. Податковим номером платника податків є:
     а) код  за   Єдиним   державним   реєстром   підприємств   та 
організацій  України  (далі – ЄДРПОУ) для платників податків,  які 
включаються до такого  реєстру  (юридичні  особи  та  відокремлені 
підрозділи юридичних осіб – резидентів та нерезидентів);
     б) реєстраційний номер облікової картки платника  податків  – 
фізичної  особи,  крім осіб,  які через свої релігійні переконання 
відмовились від прийняття реєстраційного номера  облікової  картки 
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної 
податкової служби і мають відповідну відмітку у паспорті;
     в) реєстраційний  (обліковий)  номер платника податків,  який 
присвоюється органами державної податкової служби  за  структурою, 
встановленою  у  пункті  2.3  цього  розділу,  платникам податків, 
визначеним у пункті 2.4 цього розділу. 
     2.3. Структура реєстраційного  (облікового)  номера  платника 
податків, який присвоюється органом державної податкової служби:
     ООООООООК, де:
     О…О –   значення   податкового   номера  платника  податків 
(8 розрядів) з діапазону номерів,  який визначає центральний орган 
державної податкової служби;
     К –  контрольний  розряд,  який  формується  за   алгоритмом, 
визначеним центральним органом державної податкової служби. 
     2.4. Реєстраційний   (обліковий)   номер   платника  податків 
надається органами державної податкової служби:
     а) уповноваженим  особам  договорів про спільну діяльність на 
території України без створення  юридичної  особи  при  взятті  на 
облік договору згідно з цим Порядком;
     б) управителям майна при взятті на облік договорів управління 
майном згідно з цим Порядком;
     в) інвесторам (операторам) за угодами про розподіл продукції; 
{   Підпункт   \”в\”   пункту  2.4  розділу  II  в  редакції  Наказу 
Міністерства фінансів N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 }
     г) виконавцям  (юридичним  особам  –  нерезидентам)  проектів 
(програм) міжнародної технічної допомоги;
     ґ) іноземним дипломатичним  представництвам  та  консульським 
установам, представництвам   міжнародних   організацій  в  Україні 
(далі – дипломатична місія) у разі взяття їх  на  облік  згідно  з 
пунктами 4.4, 4.9 розділу IV цього Порядку;
     д) нерезидентам  у  разі  взяття  їх  на   облік   згідно   з 
пунктом 4.4 розділу IV цього Порядку (крім дипломатичних місій);
     е) постійним  представництвам   нерезидентів   на   території 
України у  разі  взяття  їх  на  облік  згідно  з підпунктом 5.2.2 
пункту 5.2 розділу V цього Порядку. 
     2.5. Податковий номер платника податків зазначається  у  всіх 
свідоцтвах,   довідках,   патентах,   в   інших   документах   або 
повідомленнях,  що видаються платнику податків,  в усіх податкових 
деклараціях   (розрахунках,  звітах),  платіжних  документах  щодо 
податків і зборів,  у  фінансових  документах,  а  також  в  інших 
випадках, передбачених законодавством. 
     2.6. Податковий   номер   платника   податків  не  змінюється 
протягом усього періоду перебування на обліку в органах  державної 
податкової  служби такого платника податків,  за винятком випадків 
зміни коду за ЄДРПОУ або реєстраційного  номера  облікової  картки 
платника податків. 
     2.7. Уповноваженій особі за декількома договорами про спільну 
діяльність,  управителю  майна за декількома договорами управління 
майном чи інвестору (оператору) за декількома угодами про розподіл 
продукції  податковий  номер  видається  на  кожний  із зазначених 
договорів (угод) при взятті їх на облік згідно з цим Порядком.
     Податковий  номер,  наданий  уповноваженій  особі, управителю 
майна  чи  інвестору  (оператору),  не  змінюється протягом усього 
періоду  перебування  на  обліку  в  органах  державної податкової 
служби відповідного договору чи угоди, у тому числі і в разі:
     призначення   іншої   особи  –  учасника  договору  чи  угоди 
уповноваженою  особою  чи інвестором (оператором), якщо наслідками 
таких змін не є припинення договору або угоди;
     зміни місцезнаходження уповноваженої особи,  управителя майна 
чи інвестора (оператора);
     зміни   органу   державної   податкової   служби,   у   якому 
уповноважена   особа,  управитель  майна  чи  інвестор  (оператор) 
перебуває на обліку.
{  Пункт  2.7  розділу  II  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства фінансів N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 } 
     2.8. Після  зняття  з  обліку  платника  податків  податковий 
номер,  який  надавався  органом  державної   податкової   служби, 
закривається та надалі не використовується. 
                   III. Порядок взяття на облік 
               за основним місцем обліку платників 
                    податків – юридичних осіб 
                 та їх відокремлених підрозділів 
     3.1. Взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб 
та  їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів в 
органах державної податкової служби здійснюється після:
     внесення відомостей  про  них  до  Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних  осіб  –  підприємців  (далі  –  Єдиний 
державний реєстр) згідно із Законом ( 755-15 );
     присвоєння кодів  за  ЄДРПОУ  –  для  юридичних  осіб  та  їх 
відокремлених    підрозділів,   для   яких   законом   встановлені 
особливості їх державної  реєстрації  та  які  не  включаються  до 
Єдиного державного реєстру.
     Взяття на  облік  платників   податків   органами   державної 
податкової служби здійснюється за принципом організаційної єдності 
реєстраційних процедур,  що проводяться державними  реєстраторами, 
та процедур узяття на облік платників податків,  що забезпечуються 
органами державної податкової служби.  Органи державної податкової 
служби   здійснюють   обмін   відомостями   (повідомленнями)   про 
здійснення дій з державної реєстрації та взяття на облік (зняття з 
обліку)  юридичних  осіб  та фізичних осіб – підприємців у порядку 
взаємодії  із  державними  реєстраторами   та   Єдиним   державним 
реєстром.
     {  Абзац  п\’ятий пункту 3.1 розділу III виключено на підставі 
Наказу Міністерства фінансів N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 } 
     3.2. Підставою для взяття на облік за основним місцем  обліку 
в  органі  державної  податкової  служби  є  надходження  до цього 
органу:
     відомостей з  Єдиного  державного  реєстру  або з відповідної 
реєстраційної картки про проведення державної реєстрації юридичної 
особи;
     відомостей з  Єдиного  державного  реєстру  або  відповідного 
повідомлення   державного  реєстратора  про  внесення  до  Єдиного 
державного  реєстру  запису  про  судове  рішення   щодо   відміни 
державної реєстрації припинення юридичної особи;
     повідомлення державного реєстратора або відомостей з  Єдиного 
державного   реєстру   про   створення  відокремленого  підрозділу 
юридичної особи (у тому  числі  таких  відомостей,  отриманих  від 
органу  державної  податкової  служби  за  основним  місцем обліку 
юридичної особи згідно з пунктом 13.6 розділу XIII цього Порядку);
     документів, визначених розділами IV та V  цього  Порядку  та 
поданих  юридичною  особою або відокремленим підрозділом юридичної 
особи згідно з цим Порядком. { Абзац п\’ятий пункту 3.2 розділу III 
в  редакції  Наказу  Міністерства  фінансів N 427 ( z0634-13 ) від 
27.03.2013 }
     {  Абзац  шостий пункту 3.2 розділу III виключено на підставі 
Наказу Міністерства фінансів N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 } 
     3.3.  Органи  державної податкової служби здійснюють контроль 
за  відомостями,  які надійшли з Єдиного державного реєстру,  щодо 
коректності використання реєстраційних  номерів  облікових  карток 
платників  податків  та  у  разі  визнання помилковими (неповними) 
відомостей, що надійшли з Єдиного державного реєстру:
     направляють до  Єдиного  державного  реєстру повідомлення про 
неприйняття   відповідних   відомостей   для   вжиття   державними 
реєстраторами заходів щодо усунення недоліків;
     повідомляють платників  податків  про  виявлені   помилки   в 
реєстраційних  номерах  облікових  карток  платників  податків  та 
необхідність подання уточнених відомостей до відповідних органів.
     Після уточнення   даних  орган  державної  податкової  служби 
здійснює  коригування  відомостей   щодо   реєстраційних   номерів 
облікових   карток   платників  податків  в  Єдиному  банку  даних 
юридичних осіб.
{  Пункт  3.3  розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів 
N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 } 
     3.4. Взяття на облік за основним місцем обліку відокремленого 
підрозділу   іноземної   компанії,   організації,   у  тому  числі 
постійного  представництва   нерезидента,   в   органі   державної 
податкової   служби   здійснюється   після   належної  акредитації 
(реєстрації,  легалізації) такого підрозділу на території  України 
згідно із законом.
     3.4.1. Відокремлені підрозділи юридичних осіб – нерезидентів, 
які  відповідають  визначенню  постійних  представництв  згідно  з 
підпунктом 14.1.193 пункту 14.1 статті 14  розділу  I  Податкового 
кодексу  України  (  2755-17  ),  до  початку  своєї господарської 
діяльності стають на облік  (реєструються  платниками  податку  на 
прибуток)   в   органах   державної  податкової  служби  за  своїм 
місцезнаходженням у порядку, визначеному розділом V цього Порядку.
     3.4.2. Взяття  на  облік  відокремленого підрозділу іноземної 
компанії,  організації,  що не здійснює господарської діяльності в 
Україні  та  не  підпадає під визначення постійного представництва 
відповідно до підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14  розділу  I 
Податкового  кодексу  України  (  2755-17  ),  але  відповідно  до 
Податкового кодексу  України  зобов\’язаний  сплачувати  податки  і 
збори,  здійснюється на підставі наданих відокремленим підрозділом 
іноземної компанії,     організації     документів,     визначених 
пунктами 4.2 та 4.4 розділу IV цього Порядку.
     Взяття на  облік відокремленого підрозділу нерезидента згідно 
з  цим  підпунктом  не  звільняє  такий  підрозділ  від  обов\’язку 
реєстрації  платником  податку на прибуток у порядку,  визначеному 
розділом  V  цього  Порядку,  якщо  він  розпочинає   господарську 
діяльність та відповідає визначенню постійного представництва.
     3.4.3. Документом  про акредитацію (реєстрацію,  легалізацію) 
відокремленого  підрозділу  іноземної  компанії,  організації   на 
території України є:
     свідоцтво про реєстрацію представництва,  видане  центральним 
органом  виконавчої  влади  з  питань економічної політики,  – для 
представництв  іноземних  суб\’єктів  господарської  діяльності  на 
території  України,  на  яких  поширюється дія Закону України \”Про 
зовнішньоекономічну діяльність\” ( 959-12 );
     свідоцтво про  реєстрацію  структурного  осередку громадської 
(неурядової) організації  зарубіжної  держави  в  Україні,  видане 
Державною реєстраційною службою України,  – для філій,  відділень, 
представництв   та   інших   структурних   осередків   громадських 
(неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні;
     банківська ліцензія – для філій іноземних банків;
     погоджене, прошите,  засвідчене  на звороті відбитком печатки 
Секретаріату   Правління   Національного   банку   положення   про 
представництво   іноземного   банку,   титульна   сторінка   якого 
засвідчена  підписом  заступника  Голови   і   відбитком   печатки 
Національного банку,   –   для   представництв   іноземних  банків 
(до органу державної податкової служби подається  копія  титульної 
сторінки положення із пред\’явленням оригіналу);
     документ, виданий  уповноваженим  органом   державної   влади 
України,   що   засвідчує   реєстрацію,   акредитацію,  створення, 
отримання згоди,  дозволу тощо  на  функціонування  відокремленого 
підрозділу   нерезидента   на   території  України,  –  для  інших 
відокремлених підрозділів нерезидентів.
     3.4.4. Після   взяття  на  облік  дані  про  взяті  на  облік 
відокремлені підрозділи іноземних компаній, організацій, визначені 
цим   пунктом,   включаються   до  Реєстру  платників  податків  – 
нерезидентів. 
     3.5. На  обліку  в  органах   державної   податкової   служби 
перебувають  угоди  про  розподіл  продукції,  договори управління 
майном  (крім  договорів  щодо  операцій,  визначених  у підпункті 
153.13.10  пункту  153.13  статті  153  розділу  III або у другому 
реченні абзацу другого підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 розділу 
V Податкового кодексу України) ( 2755-17 ) та договори про спільну 
діяльність  на  території України без створення юридичних осіб, на 
які  поширюються  особливості  податкового обліку та оподаткування 
діяльності  за  такими  договорами (угодами), визначені Податковим 
кодексом України ( 2755-17 ).
     Взяття на  облік такої угоди або договору здійснюється шляхом 
додаткового взяття на  облік  як  платника  податків  відповідного 
інвестора (оператора), управителя майна або уповноваженої особи.
     Документи, що стосуються угоди або договору,  зберігаються  в 
обліковій  справі  інвестора  (оператора),  управителя  майна  або 
уповноваженої особи.
{  Пункт  3.5  розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами 
Міністерства  фінансів  N  1146 ( z2013-12 ) від 06.11.2012, N 427 
( z0634-13 ) від 27.03.2013 } 
     3.5.1. Підставою для  взяття  на  облік  угоди  про  розподіл 
продукції є   отримання   від   інвестора  документів,  визначених 
пунктом 4.5 розділу IV цього Порядку.
     3.5.2. Підставою для взяття на  облік  договору  про  спільну 
діяльність   є   отримання  від  уповноваженої  особи  документів, 
визначених пунктом 4.6 розділу IV цього Порядку.
     В органах   державної   податкової  служби  не  обліковуються 
договори про спільну діяльність, на які не поширюються особливості 
податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, визначені 
пунктом 153.14 статті 153 розділу III Податкового кодексу  України 
(  2755-17 ).  Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку в 
органах державної податкової служби та виконує обов\’язки  платника 
податків самостійно.
     Для цілей оподаткування дві чи більше особи,  які  здійснюють 
спільну  діяльність  без  утворення  юридичної  особи,  вважаються 
окремою особою у межах такої діяльності.
     3.5.3. Підставою  для  взяття  на  облік  договору управління 
майном є отримання від  управителя  майна  документів,  визначених 
пунктом 4.7 розділу IV цього Порядку. 
     {  Абзац  другий  підпункту  3.5.3  пункту  3.5  розділу  III 
виключено   на   підставі  Наказу  Міністерства  фінансів  N  1146 
( z2013-12 ) від 06.11.2012 } 
     3.5.4. Після взяття на облік договору про спільну діяльність, 
договору   управління  майном  та  угоди  про  розподіл  продукції 
відомості про них включаються до  Реєстру  договорів  про  спільну 
діяльність,  договорів  управління  майном  та  угод  про розподіл 
продукції. 
     3.6. Про отримання повідомлення  від  державного  реєстратора 
або  документів від платника податків для взяття на облік в органі 
державної  податкової  служби  щодо  кожного   платника   податків 
робиться запис у журналі реєстрації заяв та повідомлень про взяття 
на облік (реорганізацію,  унесення змін, перереєстрацію) платників 
податків  за  ф.  N  2-ОПП  (додаток  1).  Отримані  відомості або 
документи   обробляються   засобами    відповідного    програмного 
забезпечення  згідно  з  регламентом такої обробки та вносяться до 
районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб. 
     3.7. Взяття на облік платника  податків  за  основним  місцем 
обліку  органом державної податкової служби проводиться не пізніше 
наступного робочого дня з дня отримання відомостей з реєстраційної 
картки, наданих   державним   реєстратором   згідно   із   Законом 
( 755-15 ),  чи заяви від платника  податків  та  здійснюється  за 
датою  внесення  даних  до  Єдиного  банку даних юридичних осіб за 
номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідних 
відомостей  державного  реєстратора  чи  заяви платника податків у 
журналі за ф. N 2-ОПП. 
     3.8.   Дані   про  взяття  на  облік  юридичних  осіб  та  їх 
відокремлених підрозділів, відомості щодо яких містяться в Єдиному 
державному  реєстрі,  як  платників  податків  і  зборів в органах 
державної  податкової  служби  передаються  до  Єдиного державного 
реєстру  у  день  взяття  їх на облік за основним місцем обліку із 
зазначенням:  дати  та номера запису про взяття на облік, назви та 
ідентифікаційного коду органу державної податкової служби, у якому 
платника податків взято на облік.
     Взяття на  облік   юридичних   осіб   та   їх   відокремлених 
підрозділів,  відомості  щодо  яких містяться в Єдиному державному 
реєстрі,  як платників  податків  і  зборів  в  органах  державної 
податкової  служби  підтверджується  випискою з Єдиного державного 
реєстру,  яка надсилається (видається)  цим  юридичним  особам  та 
відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку,  встановленому 
Законом ( 755-15 ).
{  Пункт 3.8 розділу III в редакції Наказу  Міністерства  фінансів 
N 1146 ( z2013-12 ) від 06.11.2012 } 
     3.9. З моменту взяття на облік згідно з цим Порядком:
     платник податків вважається таким,  що перебуває на загальній 
системі  оподаткування,  якщо   ним   не   обрано   інший   спосіб 
оподаткування відповідно до законодавства;
     юридичні особи – резиденти, їх відокремлені підрозділи, угоди 
про розподіл продукції,  договори про спільну діяльність, договори 
управління майном відносяться до категорії  платників  податку  на 
прибуток.  Постійні  представництва  нерезидентів  реєструються як 
платники податку на прибуток згідно з розділом V цього Порядку. 
     3.10. У разі взяття на облік як платників податків і зборів в 
органах   державної   податкової   служби  юридичних  осіб  та  їх 
відокремлених    підрозділів,   для   яких   законом   установлені 
особливості  їх  державної  реєстрації  та  відомості щодо яких не 
містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі у разі взяття 
на  облік договорів про спільну діяльність та договорів управління 
майном,  орган  державної  податкової  служби  за  основним місцем 
обліку  формує довідку про взяття на облік платника податків за ф. 
N  4-ОПП  (додаток 2). Така довідка надсилається платнику податків 
наступного  робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника 
податків  не  пізніше наступного робочого дня після взяття його на 
облік   така   довідка  може  бути  видана  платнику  податків  чи 
уповноваженій   особі   платника   податків   в  органі  державної 
податкової  служби.  {  Абзац  перший  пункту  3.10 розділу III із 
змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1146 
( z2013-12 ) від 06.11.2012 }
     Інвестору   (оператору)  після  взяття  на  облік  угоди  про 
розподіл  продукції  органом державної податкової служби видається 
(надсилається)  Свідоцтво  про  реєстрацію  інвестора та угоди про 
розподіл продукції як платника податків за ф. N 4-УРП (додаток 3). 
{  Абзац  другий  пункту  3.10  розділу  III із змінами, внесеними 
згідно  з  Наказами  Міністерства фінансів N 1146 ( z2013-12 ) від 
06.11.2012, N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 }
     Другий примірник  чи копія довідки (свідоцтва) зберігається в 
реєстраційній  частині  облікової  справи  платника   податків   з 
поміткою \”Копія до облікової справи\”. 
     3.11. Про   видачу  довідки  за  ф.  N  4-ОПП  (свідоцтва  за 
ф. N 4-УРП) робиться запис у  журналі  реєстрації  документів  про 
взяття  на  облік  платників податків за ф.  N 14-ОПП (додаток 4). 
Довідка про взяття на облік не потребує  додаткової  реєстрації  у 
загальному  відділі  чи  канцелярії  органу  державної  податкової 
служби.
     Довідка (свідоцтво) видається безоплатно та є дійсною лише на 
території  України.  {  Абзац  другий  пункту  3.11 розділу III із 
змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1146 
( z2013-12 ) від 06.11.2012 } 
     3.12. Повернення до органу державної податкової служби  листа 
з  довідкою про взяття на облік платника податків за ф.  N 4-ОПП є 
підставою    для    проведення    заходів    щодо     встановлення 
місцезнаходження  (місця  проживання)  платника  податків згідно з 
розділом XII цього Порядку. 
     3.13. Неприбуткові організації,  які повністю фінансуються  з 
бюджету,  обслуговуються  централізованими бухгалтеріями в частині 
розрахунків оплати праці працівників та перерахування  до  бюджету 
податків, зборів і не мають власних поточних рахунків у фінансових 
установах, можуть не обліковуватись в органах державної податкової 
служби.
     3.13.1. Установа   або   організація,   яка    обслуговується 
централізованою бухгалтерією, надає до органу державної податкової 
служби підтвердження  від  централізованої  бухгалтерії  факту  її 
обслуговування.
     Централізовані бухгалтерії  надають  до   органів   державної 
податкової  служби  за своїм місцезнаходженням повний перелік усіх 
установ та організацій,  що обслуговуються  такими  бухгалтеріями, 
який  вноситься  до  Єдиного  банку  даних  юридичних осіб.  Новий 
перелік надається у разі виникнення змін у ньому.
     3.13.2. Взяття на облік установи або організації, що прийняла 
рішення про самостійну сплату податків, зборів, здійснюється після 
прийняття  такого  рішення на підставі поданих до органу державної 
податкової  служби  документів,  визначених пунктом 4.1 розділу IV 
цього  Порядку.  {  Підпункт  3.13.2  пункту  3.13  розділу III із 
змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства фінансів N 427 
( z0634-13 ) від 27.03.2013 } 
     3.13.3. Якщо  установою або організацією,  яка обслуговується 
централізованою бухгалтерією,  унесено зміни до Єдиного державного 
реєстру,  централізована  бухгалтерія  подає  до  органу державної 
податкової  служби  за  місцем  обліку  установи  або  організації 
лист-підтвердження   факту  перебування  на  обслуговуванні  такої 
установи або організації протягом  десяти  робочих  днів  від  дня 
здійснення реєстрації таких змін.
     При ненадходженні такого  підтвердження  від  централізованої 
бухгалтерії  на  підставі  відомостей з Єдиного державного реєстру 
про здійснення реєстраційних дій щодо  установи  або  організації, 
яка не перебувала на обліку в органах державної податкової служби, 
орган державної податкової служби  надсилає  за  місцезнаходженням 
такої  установи  або  організації  повідомлення  про  необхідність 
підтвердження факту обслуговування централізованою бухгалтерією.
     Якщо установа   або   організація  протягом  місяця  від  дня 
направлення   такого    повідомлення    не    підтвердить    факту 
обслуговування  централізованою  бухгалтерією,  вона  згідно з цим 
Порядком має бути взята  на  облік  органом  державної  податкової 
служби  датою  надходження  відомостей від державного реєстратора. 
{  Абзац  третій  підпункту  3.13.3  пункту  3.13  розділу  III із 
змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1146 
( z2013-12 ) від 06.11.2012 }
     3.13.4. Неприбуткові організації, які повністю фінансуються з 
бюджету,  обслуговуються  централізованими бухгалтеріями в частині 
розрахунків оплати праці працівників та перерахування  до  бюджету 
податків і зборів і не мають власних поточних рахунків в установах 
банків,  можуть бути зняті з обліку в органах державної податкової 
служби  у  порядку,  визначеному розділом XI цього Порядку.  Після 
зняття з обліку такої організації до органу  державної  податкової 
служби,  де  на  обліку  перебуває  централізована  бухгалтерія чи 
орган,  в якому вона створена,  надсилається довідка про зняття  з 
обліку  платника  податків  за  ф.  N  12-ОПП (додаток 5),  у якій 
вказується причина зняття з обліку та зазначаються код  за  ЄДРПОУ 
та найменування централізованої бухгалтерії.  До довідки додається 
актуальна копія заяви за ф.  N 1-ОПП (додаток 6) ( za562-11 )  або 
інформаційний листок,  що містить повні дані платника податків, та 
повідомляється дата останньої документальної перевірки.
     3.13.5. Якщо   державна  нотаріальна  контора  обслуговується 
централізованою  бухгалтерією,   то   така   нотаріальна   контора 
відповідно до розділу IV Податкового кодексу України ( 2755-17 ) у 
строки,  встановлені для податкового кварталу,  подає  податковому 
органу   податковий   розрахунок  та  інформацію  щодо  здійснення 
державними нотаріусами цієї контори операцій  з  продажу  (обміну) 
об\’єктів  нерухомості,  операцій  з  відчуження  об\’єктів рухомого 
майна та  щодо  видачі  свідоцтв  про  право  на  спадщину  та/або 
посвідчення договорів дарування.
     3.13.6.  Дані  про  те,  що  організація  або   установа   не 
обліковується  в  органах  державної  податкової  служби з причини 
обслуговування  централізованою   бухгалтерією,   передаються   до 
Єдиного  державного  реєстру  не  пізніше  наступного робочого дня 
після дня отримання відомостей з Єдиного  державного  реєстру  про 
проведення  державної  реєстрації такої установи або внесення змін 
до  Єдиного  державного   реєстру   із   зазначенням:   назви   та 
ідентифікаційного  коду  органу  державної  податкової служби,  що 
відповідає місцезнаходженню  такої   установи   або   організації, 
причини  невзяття на облік.  Дата та номер взяття на облік у таких 
відомостях не вказуються.
     У день взяття на облік за основним місцем обліку установи або 
організації,  що не  перебувала  на  обліку  в  органах  державної 
податкової   служби   з   причини  обслуговування  централізованою 
бухгалтерією,  дані  про  це  передаються  до  Єдиного  державного 
реєстру із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, 
 назви  та  ідентифікаційного  коду  органу  державної  податкової 
служби, у якому платника податків взято на облік.
     Після зняття з обліку в органах державної  податкової  служби 
установи  або організації з причини обслуговування централізованою 
бухгалтерією дані про це передаються органом державної  податкової 
служби  до  Єдиного  державного  реєстру  із зазначенням:  дати та 
номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду 
органу  державної  податкової  служби,  у  якому платника податків 
знято з обліку, причини зняття з обліку.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code