Документи, що подаються для взяття на облік платників податків, та порядок їх подання

Документи, що подаються для взяття на облік платників податків, та порядок їх подання

Документи, що подаються для взяття на облік 
платників податків, та порядок їх подання 
     4.1.   Для   взяття   на   облік   платник   податків,   який 
обслуговувався централізованою бухгалтерією та прийняв рішення про 
самостійну сплату податків, зборів або який не перебував на обліку 
з інших підстав, подає до органу державної податкової служби заяву 
за  ф. N 1-ОПП ( za562-11 ) та пред\’являє документ, що підтверджує 
державну реєстрацію.
{  Пункт  4.1  розділу  IV в редакції Наказу Міністерства фінансів 
N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 } 
     4.2. Для взяття на облік відокремлений підрозділ нерезидента, 
який не відповідає поняттю постійного представництва нерезидента у 
значенні,  наведеному у підпункті 14.1.193 пункту 14.1  статті  14 
розділу I  Податкового  кодексу  України ( 2755-17 ) та пункті 5.1 
розділу V цього Порядку,  зобов\’язаний  у  10-денний  строк  після 
державної  реєстрації  (легалізації,  акредитації  чи  засвідчення 
факту  створення  іншим  способом)  подати  до  органу   державної 
податкової служби за своїм місцезнаходженням такі документи:
     заяву за ф. N 1-ОПП ( za562-11 );
     копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ;
     копію документа про реєстрацію,  легалізацію,  акредитацію чи 
засвідчення факту створення іншим способом.
{  Пункт  4.2  розділу  IV в редакції Наказу Міністерства фінансів 
N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 } 
     4.3. Для  взяття  на  облік  як  платника  податків військова 
частина зобов\’язана протягом 10 календарних днів  після  отримання 
свідоцтва   про   реєстрацію   військової   частини   як  суб\’єкта 
господарювання подати до органу  державної  податкової  служби  за 
місцем своєї дислокації такі документи:
     заяву за ф. N 1-ОПП ( za562-11 );
     завірену відповідним  органом  копію свідоцтва про реєстрацію 
військової частини як суб\’єкта господарської діяльності у Збройних 
Силах;
     копію довідки  відповідного  центрального  органу  виконавчої 
влади, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ.
     У разі  якщо  військова  частина  не  здійснює  господарської 
діяльності,  однак  при  цьому  є  платником  податків (податковим 
агентом),  то замість свідоцтва про реєстрацію військової  частини 
як  суб\’єкта  господарської  діяльності  у Збройних Силах має бути 
наданий  підтверджувальний   документ   (документи)   відповідного 
міністерства  чи  іншого центрального органу виконавчої влади,  що 
містить відомості про те, що військова частина є юридичною особою, 
створеною  відповідно  до  законодавства (із зазначенням даних про 
створення),  не  здійснює  господарської  діяльності  у  розумінні 
Закону  України  \”Про  господарську  діяльність  у  Збройних Силах 
України\”   (   1076-14   ),   не   перебуває   на   обслуговуванні 
централізованої   бухгалтерії   та  зобов\’язана  самостійно  вести 
бухгалтерський облік, утримувати та/або сплачувати податки і збори 
до бюджету із зазначенням видів податків.
     Стосовно місцезнаходження військових частин,  які не включені 
до Єдиного державного реєстру,  до Єдиного банку  даних  юридичних 
осіб  вносяться  лише  ті частини адресних даних,  які вказують на 
Автономну Республіку Крим, області, міста Київ та Севастополь. 
     4.4. У разі отримання іноземною компанією або організацією чи 
дипломатичною місією майнових прав  на  нерухомість  або  землю  в 
Україні,   які  підлягають  оподаткуванню,  якщо  спосіб  та  цілі 
отримання цього майна  не  потребують  створення  такою  компанією 
(організацією)    відокремленого    підрозділу    або   постійного 
представництва  нерезидента  в  Україні,   такий   нерезидент   за 
місцезнаходженням  відповідного  об\’єкта подає до органу державної 
податкової служби для взяття на облік:
     заяву за ф. N 1-ОПП ( za562-11 );
     копію витягу  з  торговельного,  банківського  або   судового 
реєстру,   виданого   в   країні  реєстрації  іноземної  компанії, 
організації та легалізованого в установленому порядку,  якщо  інше 
не  передбачено  міжнародними договорами,  згода на обов\’язковість 
яких  надана   Верховною   Радою   України,   що   супроводжується 
нотаріально   засвідченим   перекладом   українською  мовою  (крім 
дипломатичних місій);
     нотаріально засвідчену       копію      правовстановлювальних 
документів,  якими підтверджується право власності на  нерухомість 
або право власності чи користування земельною ділянкою, виданих та 
зареєстрованих  на  ім\’я   нерезидента   уповноваженими   органами 
України;
     документальне підтвердження або обґрунтування того, що спосіб 
та  цілі  отримання  майна не потребують створення такою компанією 
(організацією)   відокремленого    підрозділу    або    постійного 
представництва  нерезидента  в  Україні  та володіння таким майном 
іноземною компанією є тимчасовим з подальшим відчуженням. 
     4.5. Для взяття на облік (реєстрації) інвестора (оператора) і 
угоди   про  розподіл  продукції  як  платника  податків  інвестор 
(оператор)   зобов\’язаний   протягом  10  календарних  днів  після 
реєстрації  угоди або після набрання нею чинності подати до органу 
державної  податкової  служби за своїм місцезнаходженням (основним 
місцем  обліку)  такі документи: { Абзац перший пункту 4.5 розділу 
IV  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів 
N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 }
     заяву за ф. N 1-ОПП ( za562-11 );
     завірену в нотаріальному порядку копію  зареєстрованої  угоди 
про розподіл продукції;
   копію свідоцтва про державну реєстрацію  угоди  про  розподіл 
продукції.
     Взяття на  облік  угоди  про  розподіл  продукції  за  участю 
іноземного  інвестора  здійснюється  після отримання свідоцтва про 
державну реєстрацію  угоди  про  розподіл  продукції,  підписаного 
головою  Міжвідомчої  комісії з організації укладення та виконання 
угод про розподіл  продукції,  з  проставленням  печатки  Кабінету 
Міністрів України. 
     4.6. Для  взяття  на  облік  договору  про спільну діяльність 
уповноважена особа зобов\’язана протягом 10 календарних днів  після 
реєстрації  договору  або  після  набрання  ним чинності подати до 
органу державної податкової служби за своїм основним місцем обліку 
такі документи:
     заяву за ф. N 1-ОПП ( za562-11 );
     завірену копію договору (контракту) про спільну діяльність.
     До цих документів додаються:
     а) інформаційна   картка  договору  з  відміткою  органу,  що 
здійснив державну реєстрацію договору,  якщо до  складу  учасників 
договору про спільну діяльність входить іноземний інвестор;
     б) копії документів,  які підтверджують  погодження  договору 
уповноваженим  органом  управління  відповідно  до  законодавства, 
засвідчені в установленому законодавством порядку,  якщо договором 
передбачене використання нерухомого майна державної власності,  що 
перебуває у  господарському  віданні  чи  оперативному  управлінні 
учасника договору про спільну діяльність;
     в) копії ліцензій  та  дозволів  на  провадження  відповідних 
видів господарської діяльності учасників договору,  отримання яких 
передбачено законодавством.
     Взяття на   облік   договорів   (контрактів)   про  виробничу 
кооперацію,   спільне   виробництво   та   інші   види    спільної 
інвестиційної    діяльності   за   участю   іноземного   інвестора 
здійснюється  після  державної  реєстрації  договору   (контракту) 
Міністерством  економіки  Автономної  Республіки  Крим,  обласним, 
Київським  або  Севастопольським  міським  управлінням   зовнішніх 
економічних  зв\’язків  згідно  з  Положенням про порядок державної 
реєстрації  договорів  (контрактів)   про   спільну   інвестиційну 
діяльність за участю іноземного інвестора, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 30.01.97 N 112 ( 112-97-п ). 
     4.7. Для  взяття  на   облік   договору   управління   майном 
управитель  майна  подає  до органу державної податкової служби за 
своїм основним місцем обліку такі документи:
     заяву за ф. N 1-ОПП ( za562-11 );
     копію договору управління майном;
     копію витягу   із   Державного   реєстру   правочинів,   яким 
засвідчується державна реєстрація  договору  управління  нерухомим 
майном,  якщо  предметом  договору  управління  майном  є нерухоме 
майно.  У  цьому  випадку  договір  управління  майном  має   бути 
нотаріально посвідченим. 
     4.8. Нерезидент  –  виконавець проекту (програми) міжнародної 
технічної допомоги,  акредитований центральним органом  виконавчої 
влади з питань економічної політики,  для взяття на облік подає до 
відповідного  органу  державної  податкової  служби   за   адресою 
виконавця в Україні:
     лист-звернення, у    якому     зазначаються     найменування, 
місцезнаходження в Україні,  телефон виконавця, прізвище, ім\’я, за 
наявності – по батькові та реєстраційний  номер  облікової  картки 
платника податків, посада уповноваженої особи;
     копію свідоцтва про акредитацію виконавця (юридичної особи  – 
нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги. 
     4.9. З  метою  забезпечення  автоматизованого  обліку  сум та 
адміністрування податку з доходів  фізичних  осіб  та  податку  на 
додану  вартість  до районного рівня Єдиного банку даних юридичних 
осіб уносяться відомості про дипломатичні місії, у разі якщо:
     дипломатична місія  здійснює  виконання  функцій  податкового 
агента щодо сплати податку з доходів фізичних осіб;
     за заявою  дипломатичної  місії  органом державної податкової 
служби приймається рішення про відшкодування з бюджету податку  на 
додану вартість.
     Дипломатична місія за її зверненням  включається  до  Єдиного 
банку даних юридичних осіб за податковим номером,  наданим органом 
державної податкової служби,  без подання  додаткових  документів, 
про  що  орган  державної  податкової служби інформує дипломатичну 
місію не пізніше наступного робочого дня після такого включення.
     У разі  необхідності  за  письмовим  зверненням дипломатичної 
місії,  яка  виконує  обов\’язки  податкового  агента  щодо  сплати 
податку  з доходів фізичних осіб,  їй видається довідка про взяття 
на облік за ф. N 4-ОПП. 
     4.10. Одночасно  з  поданням  заяви  та   копій   документів, 
визначених  цим  розділом,  пред\’являються  оригінали  відповідних 
документів. 
     4.11. Якщо в заяві за ф.  N 1-ОПП ( za562-11 )  не  зазначені 
обов\’язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дані, її не 
скріплено печаткою платника податків,  не підписано відповідальною 
особою   платника   податку   чи  особою,  яка  має  документально 
підтверджене повноваження від платника податку щодо підпису  заяви 
за  ф.  N  1-ОПП,  документи  подані  не  у  повному обсязі або не 
пред\’явлені  оригінали  відповідних  документів,  то  не   пізніше 
наступного  робочого  дня  від дня отримання заяви орган державної 
податкової  служби  повертає  документи  платнику   податків   для 
виправлення (із зазначенням підстав неприйняття документів).
     Платник податків зобов\’язаний протягом  5  календарних  днів, 
наступних   за   днем   отримання  повернутих  документів,  подати 
виправлені документи  для  взяття  на  облік  в  органі  державної 
податкової служби. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code