Порядок взяття на облік та реєстрації постійного представництва нерезидента платником податку на прибуток

Порядок взяття на облік та реєстрації постійного представництва нерезидента платником податку на прибуток

Порядок взяття на облік та реєстрації постійного 
           представництва нерезидента платником податку 
        на прибуток в органах державної податкової служби 
     5.1. Постійне представництво постійне місце діяльності, через 
яке повністю  або  частково  проводиться  господарська  діяльність 
нерезидента в Україні,  зокрема:  місце управління;  філія;  офіс; 
фабрика;  майстерня;  установка або споруда для розвідки природних 
ресурсів;  шахта,  нафтова/газова свердловина,  кар\’єр чи будь-яке 
інше місце видобутку природних ресурсів;  склад або приміщення, що 
використовується для доставки товарів.
     5.1.1. З метою оподаткування термін \”постійне представництво\” 
включає   будівельний   майданчик,  будівельний,  складальний  або 
монтажний об\’єкт чи пов\’язану з ними  наглядову  діяльність,  якщо 
тривалість  робіт,  пов\’язана  з  таким  майданчиком,  об\’єктом чи 
діяльністю, перевищує шість місяців; надання послуг (крім послуг з 
надання  персоналу),  у  тому числі консультаційних,  нерезидентом 
через співробітників або інший персонал,  найнятий ним  для  таких 
цілей,  але  якщо  така  діяльність  провадиться  (в рамках одного 
проекту або проекту,  що пов\’язаний  з  ним)  в  Україні  протягом 
періоду або періодів,  загальна тривалість яких становить більш як 
шість   місяців,   у   будь-якому   дванадцятимісячному   періоді; 
резидентів, які мають повноваження діяти від імені нерезидента, що 
тягне  за  собою  виникнення  у  нерезидента  цивільних  прав   та 
обов\’язків  (укладати  договори (контракти) від імені нерезидента; 
утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із 
складу  яких  здійснюється  поставка товару від імені нерезидента, 
крім резидентів, що мають статус складу тимчасового зберігання або 
митного ліцензійного складу).
     5.1.2. Постійним представництвом  не  є  використання  споруд 
виключно з метою зберігання,  демонстрації або доставки товарів чи 
виробів,  що належать нерезиденту;  зберігання запасів товарів або 
виробів,  що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або 
демонстрації;  зберігання запасів товарів або виробів, що належать 
нерезиденту,  виключно  з  метою  переробки  іншим  підприємством; 
утримання постійного місця діяльності виключно з  метою  закупівлі 
товарів  чи  виробів  або для збирання інформації для нерезидента; 
направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах  виконання 
угод  про послуги з надання персоналу;  утримання постійного місця 
діяльності виключно з метою провадження для нерезидента  будь-якої 
іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер. 
     5.2. Нерезидент  до початку своєї господарської діяльності на 
території України через своє  постійне  представництво  забезпечує 
постановку  на  облік  (реєстрацію  платником податку на прибуток) 
постійного    представництва    у    податковому     органі     за 
місцезнаходженням постійного представництва згідно з цим Порядком.
     5.2.1. Якщо   постійним   представництвом    нерезидента    є 
відокремлений  підрозділ  нерезидента,  то підставою для взяття на 
облік   (внесення   змін,   перереєстрації)   такого    постійного 
представництва  є  належна  акредитація (реєстрація,  легалізація) 
такого підрозділу на території України згідно із законом.
     Для взяття  на  облік  таке  постійне представництво протягом 
10 календарних  днів  з  дня  державної  реєстрації  (акредитації, 
легалізації)  зобов\’язане  подати  до  органу державної податкової 
служби заяву про реєстрацію постійного представництва  нерезидента 
як платника  податку  на  прибуток  за  ф.  N  1-РПП  (додаток  7) 
( za562-11 ) та інші документи згідно з  пунктом  4.2  розділу  IV 
цього Порядку, крім заяви за ф. N 1-ОПП.
     5.2.2. Якщо  постійне  представництво нерезидента утворюється 
відповідно  до  підпункту  5.1.1  цього  пункту,  то  до   початку 
провадження  господарської діяльності за місцезнаходженням об\’єкта 
або здійснення діяльності нерезидент зобов\’язаний подати до органу 
державної   податкової  служби  для  взяття  на  облік  постійного 
представництва:
     заяву про реєстрацію постійного представництва нерезидента як 
платника податку на прибуток за ф. N 1-РПП ( za562-11 );
     копію витягу  з  торговельного,  банківського  або   судового 
реєстру,   виданого   в   країні  реєстрації  іноземної  компанії, 
організації та легалізованого в установленому порядку,  якщо  інше 
не  передбачено  міжнародними договорами,  згода на обов\’язковість 
яких  надана   Верховною   Радою   України,   що   супроводжується 
нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
     нотаріально засвідчені в Україні копії відповідних документів 
(у  тому  числі  дозвільних) щодо об\’єкта або відповідного проекту 
українською мовою,  які містять інформацію щодо функцій та  участі 
нерезидента у будівництві об\’єкта чи виконанні проекту. 
     5.3. Постійне представництво, яке розпочало свою господарську 
діяльність до реєстрації у  органі  державної  податкової  служби, 
вважається таким,  що ухиляється від оподаткування, а одержані ним 
прибутки вважаються прихованими від оподаткування.
     У разі  встановлення  органом  державної податкової служби за 
результатами    податкового    контролю    ведення    нерезидентом 
господарської   діяльності   через   постійне   представництво  на 
території України без взяття на податковий облік складається  акт, 
який    надсилається   через   компетентний   орган   України   до 
компетентного органу іноземної  держави  для  організації  заходів 
стягнення. 
     5.4. Взяття  на  облік  постійного представництва нерезидента 
здійснюється відповідно до розділу III цього Порядку.
     З моменту взяття на облік постійне представництво нерезидента 
вважається зареєстрованим платником податку на прибуток.
     Після взяття  на  облік  постійне  представництво нерезидента 
включається  до  реєстру  платників  податків  –  нерезидентів  із 
встановленням ознаки платника податку на прибуток. 
     5.5. У  разі  прийняття  рішення  нерезидентом про припинення 
господарської  діяльності  через  постійне  представництво   такий 
нерезидент   (постійне   представництво   нерезидента)   подає  до 
відповідного органу державної податкової служби  повідомлення  про 
припинення  господарської  діяльності у довільній формі,  здійснює 
розрахунки з бюджетом по податку на прибуток та інших  податках  і 
зборах,  подає  до  органу  державної  податкової служби,  в якому 
перебуває на обліку,  за  останній  податковий  період  розрахунок 
податкових  зобов\’язань  нерезидентів  та  звіт  про  утримання та 
внесення до відповідного бюджету податків, установлених Податковим 
кодексом України ( 2755-17 ). 
     5.6. У    разі    отримання   повідомлення   про   припинення 
господарської  діяльності   нерезидентом   через   своє   постійне 
представництво,  подання ним всіх податкових розрахунків з податку 
на прибуток та сплати податкових зобов\’язань з податку на прибуток 
орган  державної  податкової  служби  за  місцем обліку постійного 
представництва у 10-денний строк приймає рішення про зняття ознаки 
платника  податку  на  прибуток  у  реєстрі  платників  податків – 
нерезидентів. 
     5.7. У  разі  неподання  нерезидентом  або   його   постійним 
представництвом    повідомлення   про   припинення   господарської 
діяльності,  неподання  ним  протягом  року  до  органу  державної 
податкової  служби  податкових  розрахунків з податку на прибуток, 
завершення об\’єкта чи проекту  або  припинення  такої  діяльності, 
спливу  строку  дії  довіреності  або договору щодо представництва 
нерезидента  на  території  України  та/або  наявності  у   органу 
державної   податкової   служби   за   місцем   обліку  постійного 
представництва  нерезидента  іншої  інформації   щодо   фактичного 
припинення  такої  діяльності  орган  державної  податкової служби 
звертається до відповідних органів для отримання  документів  щодо 
підтвердження    факту    припинення    господарської   діяльності 
нерезидентом  через  своє  постійне  представництво  та   у   разі 
отримання  таких  документів  приймає  рішення  про  зняття ознаки 
платника податку  на  прибуток  у  реєстрі  платників  податків  – 
нерезидентів. 
     5.8.     Якщо     постійне     представництво    закривається 
(ліквідується),   то  після  зняття  ознаки  платника  податку  на 
прибуток,   проведення  розрахунків  з  бюджетом  зі  сплати  всіх 
податків,  зборів  та  у  разі відсутності у нерезидента будь-яких 
об\’єктів,  пов\’язаних з оподаткуванням, орган державної податкової 
служби  здійснює  зняття з обліку такого постійного представництва 
за загальними процедурами, встановленими цим Порядком.
{  Пункт  5.8  розділу  V  із  змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства фінансів N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 } 
                       VI. Взяття на облік 
           за основним місцем обліку самозайнятих осіб 
     6.1. Взяття  на  облік  за  основним  місцем  обліку фізичної 
особи – підприємця  здійснюється  після  її  державної  реєстрації 
згідно  із  Законом ( 755-15 ) органом державної податкової служби 
за місцем її державної реєстрації на підставі:
     відомостей з  відповідної  реєстраційної картки на проведення 
державної реєстрації фізичної особи – підприємця;
     відповідного повідомлення  державного  реєстратора про судове 
рішення   щодо    відміни    державної    реєстрації    припинення 
підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця та внесення 
відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
     { Абзац четвертий пункту 6.1 розділу VI виключено на підставі 
Наказу Міністерства фінансів N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 } 
     6.2. Органи державної податкової служби здійснюють  контроль 
відомостей,  які  надійшли  стосовно фізичних осіб – підприємців з 
Єдиного державного реєстру,  у порядку,  визначеному  пунктом  3.3 
розділу III цього Порядку.
{  Пункт  6.21  розділу VI в редакції Наказу Міністерства фінансів 
N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 } 
     {   Пункт   6.3  розділу  VI  виключено  на  підставі  Наказу 
Міністерства фінансів N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 } 
     6.3.  Про отримання повідомлення від державного реєстратора в 
органі  державної податкової служби стосовно кожної фізичної особи 
–   підприємця   робиться  запис  у  журналі  реєстрації  заяв  та 
повідомлень про взяття на облік (унесення змін) платників податків 
(для  самозайнятих  осіб)  за ф. N 7-ОПП (додаток 9). Отримані від 
державного    реєстратора    відомості    обробляються    засобами 
відповідного  програмного  забезпечення згідно з регламентом такої 
обробки та вносяться до Реєстру самозайнятих осіб.
{  Пункт  6.3  розділу  VI  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства фінансів N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 } 
     6.4. Взяття на облік за основним місцем обліку фізичної особи 
–  підприємця  органом  державної податкової служби проводиться не 
пізніше  наступного  робочого  дня  з дня отримання відомостей від 
державного  реєстратора  та  здійснюється  датою внесення даних до 
Реєстру  самозайнятих осіб за номером, який відповідає порядковому 
номеру реєстрації відповідного повідомлення державного реєстратора 
у журналі за ф. N 7-ОПП.
{  Пункт  6.4  розділу  VI  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства фінансів N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 } 
     {   Пункт   6.5  розділу  VI  виключено  на  підставі  Наказу 
Міністерства фінансів N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 } 
     6.5.  Дані  про  взяття  на облік фізичної особи – підприємця 
передаються  до  Єдиного державного реєстру у день взяття на облік 
за  основним  місцем  обліку із зазначенням: дати та номера запису 
про  взяття  на  облік,  назви  та  ідентифікаційного  коду органу 
державної  податкової  служби,  у якому фізичну особу – підприємця 
взято на облік.
     Взяття на облік фізичної особи –  підприємця  підтверджується 
випискою   з   Єдиного   державного   реєстру,   яка  надсилається 
(видається) фізичній особі – підприємцю у  порядку,  установленому 
Законом ( 755-15 ).
{  Пункт  розділу  VI  в  редакції  Наказу  Міністерства  фінансів 
N 1146 ( z2013-12 ) від 06.11.2012 } 
     6.6. Облік   самозайнятих  осіб,  які  через  свої  релігійні 
переконання  відмовилися  від  прийняття   реєстраційного   номера 
облікової   картки   платника   податків   та  повідомили  про  це 
відповідний орган державної податкової служби і мають  відмітку  у 
паспорті,  ведеться  в  органах  державної  податкової  служби  за 
прізвищем,  ім\’ям,  по  батькові  і  серією  та  номером   діючого 
паспорта. 
     6.7. Взяття на облік фізичних осіб,  які не є підприємцями та 
здійснюють незалежну професійну діяльність,  умовою  ведення  якої 
згідно  із  законом  є  державна  реєстрація  такої  діяльності  у 
відповідному уповноваженому  органі  та  отримання  свідоцтва  про 
реєстрацію  чи  іншого документа (дозволу,  сертифіката тощо),  що 
підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної 
діяльності   (далі   –   фізична  особа,  яка  здійснює  незалежну 
професійну  діяльність),   здійснюється   за   місцем   постійного 
проживання у  порядку,  встановленому  цим  Порядком  для фізичних 
осіб – підприємців.
     {  Абзац  другий  пункту 6.7 розділу VI виключено на підставі 
Наказу Міністерства фінансів N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 } 
     6.7.1. Для  взяття  на  облік  фізична  особа,  яка має намір 
провадити незалежну професійну діяльність,  у строк 10 календарних 
днів  після державної реєстрації незалежної професійної діяльності 
у відповідному уповноваженому органі та  отримання  свідоцтва  про 
реєстрацію  чи  іншого документа (дозволу,  сертифіката тощо),  що 
підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної 
діяльності,  зобов\’язана подати особисто (надіслати рекомендованим 
листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до  органу 
державної податкової служби за місцем свого постійного проживання:
     заяву за ф. N 5-ОПП ( za562-11 );
     копію реєстраційного  посвідчення  про  реєстрацію  приватної 
нотаріальної діяльності, якщо заявник є приватним нотаріусом;
     копію   свідоцтва   про   право   на   зайняття  адвокатською 
діяльністю, якщо заявник є адвокатом, який займається адвокатською 
діяльністю індивідуально; { Абзац четвертий підпункту 6.7.1 пункту 
6.7  розділу  VI  в  редакції  Наказу  Міністерства фінансів N 427 
( z0634-13 ) від 27.03.2013 }
     копію свідоцтва   про   присвоєння   кваліфікації    судового 
експерта,  виданого Центральною експертно-кваліфікаційною комісією 
при Міністерстві  юстиції  України  за   формою,   що   відповідає 
додатку 7  до  Положення  про  експертно-кваліфікаційні комісії та 
атестацію судових експертів,  затвердженого  наказом  Міністерства 
юстиції  України  від  09.08.2005  N 86/5 ( z0882-05 ) (у редакції 
наказу Міністерства  юстиції  України  від  07.11.2007  N  1054/5) 
( z1250-07  ),  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України 
11.08.2005 за N 882/11162 (із змінами),  якщо заявником є  судовий 
експерт,  який не є працівником державної спеціалізованої установи 
та   отримав   право   самостійно   здійснювати   судово-експертну 
діяльність;
     копію   свідоцтва   про   право   на  провадження  діяльності 
арбітражного  керуючого  (розпорядника  майна, керуючого санацією, 
ліквідатора),  якщо  заявником є арбітражний керуючий (розпорядник 
майна, керуючий санацією, ліквідатор). { Підпункт 6.7.1 пункту 6.7 
розділу  VI доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства 
фінансів N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 }
     При подачі   документів  пред\’являється  оригінал  зазначених 
документів.
     6.7.2. Орган державної податкової служби відмовляє в розгляді 
документів,  поданих  для  взяття  на  облік  особи,  яка здійснює 
незалежну професійну діяльність, у разі:
     наявності обмежень   на  провадження  незалежної  професійної 
діяльності, встановлених законодавством;
     коли документи подані за неналежним місцем обліку;
     коли документи не відповідають встановленим  вимогам,  подані 
не  в  повному  обсязі  або  коли  зазначені  в  різних документах 
відомості є взаємно невідповідними;
     коли фізична особа вже взята на облік як самозайнята особа;
     неподання для реєстрації  особою,  яка  має  намір  провадити 
незалежну  професійну  діяльність,  свідоцтва  про  реєстрацію  чи 
іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право 
фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.
     Після усунення причин, що були підставою для відмови у взятті 
на  облік  такої  самозайнятої особи,  фізична особа може повторно 
подати документи для взяття на облік.
     6.7.3. Взяття   на   облік   фізичних  осіб,  які  здійснюють 
незалежну   професійну   діяльність,   здійснюється   не   пізніше 
наступного робочого   дня   з   дня   отримання   від   них  заяви 
за ф. N 5-ОПП ( za562-11 ).
     Довідка  про  взяття  на  облік  за  ф.  N 4-ОПП надсилається 
(видається)  фізичній  особі,  яка  провадить незалежну професійну 
діяльність, згідно з пунктами 3.10-3.12 розділу III цього Порядку. 
{   Підпункт   пункту   розділу   VI   доповнено   новим   абзацом 
згідно  з  Наказом  Міністерства  фінансів N 1146 ( z2013-12 ) від 
06.11.2012 }
     6.7.4.  Якщо  фізична  особа  зареєстрована як підприємець та 
при цьому така особа  здійснює  незалежну  професійну  діяльність, 
така  фізична  особа  обліковується в органах державної податкової 
служби як фізична особа – підприємець із ознакою того, що здійснює 
незалежну професійну діяльність.
     У такому  разі  фізична  особа  зобов\’язана  подати  особисто 
(надіслати  рекомендованим  листом  з  описом вкладення) або через 
уповноважену особу до органу державної податкової служби за місцем 
свого  постійного  проживання  заяву за ф.  N 5-ОПП ( za562-11 ) з 
позначкою  \”Зміни\”  та  копію  документа,  що  підтверджує   право 
фізичної особи  на  провадження незалежної професійної діяльності, 
визначеного у підпункті 6.7.1 цього пункту.
{  Пункт  6.7 розділу VI доповнено новим підпунктом 6.7.4 згідно з 
Наказом Міністерства фінансів N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 } 
     6.8.  Облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну 
діяльність,  в  органах державної податкової служби здійснюється з 
урахуванням  такого.  {  Абзац  перший  пункту  6.10  розділу VI в 
редакції  Наказу  Міністерства  фінансів  N  1146 ( z2013-12 ) від 
06.11.2012 }
     6.8.1.  Якщо  робоче місце нотаріуса знаходиться на території 
іншої  адміністративно-територіальної  одиниці,  ніж  місце   його 
постійного  проживання,  то  нотаріус  повинен  стати  на облік за 
неосновним місцем обліку в органі державної податкової  служби  за 
місцезнаходженням  свого  робочого  місця відповідно до розділу IV 
Податкового кодексу України ( 2755-17 ).
     6.8.2.  Про  видане  реєстраційне  посвідчення,  а  також про 
зміни адреси  розташування  робочого  місця  (контори)  приватного 
нотаріуса   управління   юстиції  кожного  разу  повідомляє  орган 
державної податкової служби за  місцезнаходженням  робочого  місця 
(контори)  приватного  нотаріуса  згідно із Положенням про порядок 
реєстрації  приватної   нотаріальної   діяльності   та   заміщення 
приватного  нотаріуса,  затвердженим  наказом Міністерства юстиції 
України від 22.03.2011 N 871/5  (  z0388-11  ),  зареєстрованим  у 
Міністерстві юстиції України 23.03.2011 за N 388/19126.
     Якщо орган державної податкової служби  за  місцезнаходженням 
робочого  місця  нотаріуса та орган державної податкової служби за 
місцем постійного проживання нотаріуса є різними,  то перший орган 
у 10-денний строк після отримання зазначених відомостей від органу 
юстиції повинен направити їх до органу державної податкової служби 
за місцем постійного проживання нотаріуса для внесення відповідних 
змін  до  Реєстру   самозайнятих   осіб,   забезпечення   процедур 
взяття/зняття з обліку або вжиття інших заходів.
     6.8.3.   Якщо   органом   державної   податкової   служби  за 
інформацією  від іншого державного органу чи при виконанні власних 
функцій  виявляється  фізична  особа,   яка   здійснює   незалежну 
професійну  діяльність,  що є зареєстрованою,  але не перебуває на 
обліку в  органі  державної  податкової  служби,  орган  державної 
податкової  служби  повідомляє таку особу про необхідність подання 
заяви для взяття на облік.
     У разі  неподання заяви для взяття на облік у 20-денний строк 
від дня направлення повідомлення такою самозайнятою особою органом 
державної  податкової  служби  здійснюються відповідні заходи щодо 
встановлення місця проживання такої особи. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code