Порядок взяття на облік за неосновним місцем обліку платників податків

Порядок взяття на облік за неосновним місцем обліку платників податків

Порядок взяття на облік за неосновним місцем обліку платників податків 
     7.1. Якщо  відповідно  до  законодавства в платника податків, 
окрім обов\’язків щодо подання податкових декларацій  (розрахунків, 
звітів)  та/або нарахування,  утримання або сплати (перерахування) 
податків,  зборів  на   території   адміністративно-територіальної 
одиниці  за  своїм місцезнаходженням,  виникають такі обов\’язки на 
території іншої адміністративно-територіальної одиниці,  то  такий 
платник  податків  зобов\’язаний стати на облік за таким неосновним 
місцем обліку у відповідному органі державної податкової служби. 
     7.2. Для взяття на облік за неосновним місцем обліку  платник 
податків  зобов\’язаний  протягом  10  робочих днів після створення 
відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна 
чи відкриття   об\’єкта   чи   підрозділу,  через  які  провадиться 
діяльність  або  які  підлягають  оподаткуванню  чи  пов\’язані   з 
оподаткуванням, подати до відповідного органу державної податкової 
служби реєстраційну  заяву  за  ф.  N  1-ОПП  або   ф.   N   5-ОПП 
( za562-11 ) з позначкою \”облік за неосновним місцем обліку\”. Дані 
заяви про взяття на облік за неосновним місцем обліку вносяться до 
Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб. 
     7.3. Органом державної податкової служби за неосновним місцем 
обліку платнику податків може бути видане Повідомлення про  взяття 
на облік за неосновним місцем обліку за ф.  N 16-ОПП (додаток 10), 
строк дії якого обмежується бюджетним роком. { Абзац перший пункту 
7.3   розділу   VII   із   змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом 
Міністерства фінансів N 1146 ( z2013-12 ) від 06.11.2012 }
     Видачу такого   повідомлення   відповідний   орган  державної 
податкової служби здійснює на письмовий  запит  платника  податків 
протягом   двох  робочих  днів  після  надходження  звернення  від 
платника податків.  Про його видачу робиться запис  у  журналі  за 
ф. N  14-ОПП,  а відповідний запит зберігається в обліковій справі 
платника податків.  Повідомлення не потребує додаткової реєстрації 
у  загальному  відділі  чи  канцелярії органу державної податкової 
служби. 
     7.4. Платники податків,  у  яких  відсутні  об\’єкти,  закриті 
відокремлені  підрозділи,  у  зв\’язку з чим такий платник податків 
був взятий на облік за  неосновним  місцем  обліку,  знімаються  з 
обліку  за  неосновним  місцем  обліку при надходженні (наявності) 
відповідних підтвердних документів або у  зв\’язку  із  закінченням 
бюджетного  року за умови сплати податків,  зборів до бюджету,  на 
підставі службових документів органу державної податкової  служби. 
Інформація  про  зняття  з  обліку  за  неосновним  місцем  обліку 
вноситься до  Єдиного  банку  даних  юридичних  осіб  або  Реєстру 
самозайнятих осіб. 
     7.5. У  разі  зняття  з  обліку  за  основним  місцем  обліку 
платника податків та переведення його на обслуговування до  іншого 
органу   державної   податкової   служби   у   зв\’язку  зі  зміною 
місцезнаходження  (місця  проживання),   пов\’язаного   із   зміною 
адміністративно-територіальною   одиниці   чи   включенням   /  не 
включенням платника податків до Реєстру великих платників податків 
тощо,   за   наявності   за  попереднім  місцем  обліку  об\’єктів, 
відокремлених підрозділів чи обов\’язків податкового  агента  такий 
платник  податків одночасно із зняттям з обліку за основним місцем 
обліку,  згідно з цим Порядком,  береться на облік  за  неосновним 
місцем  обліку  органом  державної податкової служби за попереднім 
місцем обліку. 
           VIII. Порядок обліку об\’єктів оподаткування 
             та об\’єктів, пов\’язаних з оподаткуванням 
     8.1. Платник   податків   зобов\’язаний  повідомляти  про  всі 
об\’єкти  оподаткування  і  об\’єкти,  пов\’язані  з  оподаткуванням, 
органи  державної  податкової  служби  за  місцезнаходженням таких 
об\’єктів (за основним та  неосновним  місцем  обліку)  у  порядку, 
встановленому цим розділом. 
     8.2. Об\’єктами   оподаткування  і  об\’єктами,  пов\’язаними  з 
оподаткуванням або    через     які     провадиться     діяльність 
(далі – об\’єкти оподаткування),  є майно та дії, у зв\’язку з якими 
у платника податків виникають обов\’язки щодо  сплати  податків  та 
зборів. Такі об\’єкти за кожним видом податку та збору визначаються 
згідно з  відповідними  розділами  Податкового   кодексу   України 
( 2755-17 ). 
     8.3. Якщо   у   платника  податків  відбувається  реєстрація, 
створення  чи  відкриття  об\’єкта   оподаткування   на   території 
адміністративно-територіальної одиниці,  де  він  не  перебуває на 
обліку,  то такий платник податків зобов\’язаний стати на облік  за 
неосновним  місцем  обліку в органі державної податкової служби за 
місцезнаходженням такого   об\’єкта    у    порядку,    визначеному 
розділом VII цього Порядку. 
     8.4. Повідомлення  про  об\’єкти  оподаткування  або  об\’єкти, 
пов\’язані з оподаткуванням або через які  провадиться  діяльність, 
за ф.  N  20-ОПП  (додаток  11)  (  za562-11  ) подається протягом 
10 робочих днів після його реєстрації,  створення чи відкриття  до 
органу  державної  податкової  служби  за місцезнаходженням такого 
об\’єкта.
     У разі створення відокремленого підрозділу юридичної особи  з 
місцезнаходженням за межами України повідомлення за  ф.  N  20-ОПП 
( za562-11  )  подається юридичною особою протягом 10 робочих днів 
після створення,  реєстрації такого підрозділу до органу державної 
податкової служби за основним місцем обліку юридичної особи. 
     {  Абзац третій пункту 8.4 розділу VIII виключено на підставі 
Наказу Міністерства фінансів N 1146 ( z2013-12 ) від 06.11.2012 } 
     8.5. У  разі  зміни  відомостей  про об\’єкт оподаткування,  а 
саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження або стану об\’єкта 
оподаткування, платник  податків  надає  зазначене повідомлення за 
ф. N 20-ОПП  (  za562-11  )  з  оновленою  інформацією  до  органу 
державної   податкової   служби   за   місцезнаходженням   об\’єкта 
оподаткування, щодо якого відбулися зміни.
     При цьому  у разі зміни призначення об\’єкта оподаткування або 
його перепрофілювання інформація щодо такого об\’єкта оподаткування 
надається  в  повідомленні двома рядками,  а саме:  в одному рядку 
зазначається  інформація  про  закриття   об\’єкта   оподаткування, 
призначення якого змінюється,  у другому – оновлена інформація про 
об\’єкт  оподаткування,  який  створено  чи  відкрито   на   основі 
закритого. 
     8.6. При  надходженні  до  органу державної податкової служби 
від органів державної реєстрації,  органів  виконавчої  влади  або 
органів    місцевого   самоврядування   відомостей   про   об\’єкти 
оподаткування платника податків,  які відсутні в органі  державної 
податкової служби, така інформація не пізніше наступного дня після 
її отримання вноситься до Єдиного банку даних юридичних  осіб  або 
Реєстру самозайнятих осіб. 
     8.7. Рекомендований  довідник  типів  об\’єктів  оподаткування 
оприлюднюється  на  офіційному   веб-сайті   центрального   органу 
державної  податкової  служби  та  розміщується  на  інформаційних 
стендах в органах державної податкової служби. 
                    IX. Порядок внесення змін 
              до облікових даних платників податків 
     9.1. Органи  державної  податкової  служби проводять внесення 
змін і доповнень до районного рівня Єдиного банку даних  юридичних 
осіб та Реєстру самозайнятих осіб на підставі:
     інформації органів державної реєстрації;
     інформації банків  та  інших фінансових установ про відкриття 
(закриття) рахунків платників податків;
     документально підтвердженої    інформації,    що    надається 
платниками податків;
     інформації суб\’єктів   інформаційного  обміну,  уповноважених 
вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно платника податків;
     рішення суду, що набрало законної сили;
     даних перевірок платників податків. 
     9.2. Платники  податків,  які  не  включаються   до   Єдиного 
державного  реєстру,  у  разі виникнення змін у даних або внесення 
змін до документів,  що подаються для взяття на облік згідно з цим 
Порядком,  зобов\’язані протягом 10 календарних днів з дня внесення 
змін  до  зазначених  документів  подати   до   органу   державної 
податкової служби уточнені документи в такому самому порядку, як і 
при взятті на облік.  Додаткова реєстраційна заява за ф.  N 1-ОПП, 
ф. N  5-ОПП  (  za562-11  )  подається  з позначкою \”Зміни\” або за 
ф. N 1-РПП – з позначкою \”Перереєстрація, зміни\”. 
     9.3. Платники  податків  юридичні   особи   та   відокремлені 
підрозділи юридичних осіб зобов\’язані подати реєстраційну заяву за 
ф. N 1-ОПП ( za562-11 ) з позначкою \”Зміни\” з відомостями стосовно 
осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового 
обліку юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи, 
до органу  державної  податкової  служби  у  10-денний строк з дня 
взяття на облік чи виникнення змін  у  облікових  даних  платників 
податків. У разі надходження від державних реєстраторів відомостей 
про внесення змін до Єдиного  державного  реєстру  щодо  платників 
податків, а  також  надходження  від  платників  податків  заяв за 
ф. N 1-ОПП,  за ф. N 5-ОПП з позначкою \”Зміни\” або за ф. N 1-РПП з 
позначкою  \”Перереєстрація,  зміни\”  органи  державної  податкової 
служби вносять відповідні зміни до Єдиного банку  даних  юридичних 
осіб  або  Реєстру самозайнятих осіб та фіксують зазначені зміни в 
журналах за ф. N 2-ОПП та за ф. N 7-ОПП. 
     9.4. У разі внесення змін у дані,  що вказуються у довідці за 
ф.   N   4-ОПП   (найменування   (прізвище,  ім\’я,  по  батькові), 
місцезнаходження (місце проживання) платника податків,  керівника, 
органу  державної  податкової  служби,  в  якому  платник податків 
перебуває на обліку,  тощо), довідка за ф. N 4-ОПП підлягає заміні 
в органі державної податкової служби.
     Для отримання нової довідки платник податків подає до  органу 
державної податкової служби за основним місцем обліку звернення із 
зазначенням причин заміни та доданою  до  нього  старою  довідкою. 
Орган державної податкової служби протягом двох робочих днів після 
такого  звернення видає (надсилає) платнику податків нову довідку. 
{  Абзац другий пункту 9.4 розділу IX із змінами, внесеними згідно 
з   Наказом   Міністерства   фінансів  N  1146 (  z2013-12  )  від 
06.11.2012 } 
     {  Абзац  третій  пункту 9.4 розділу IX виключено на підставі 
Наказу Міністерства фінансів N 1146 ( z2013-12 ) від 06.11.2012 } 
     { Абзац четвертий пункту 9.4 розділу IX виключено на підставі 
Наказу Міністерства фінансів N 1146 ( z2013-12 ) від 06.11.2012 } 
     У такому  самому  порядку  видається дублікат довідки замість 
зіпсованої чи втраченої або копія довідки.  У разі втрати  довідки 
нова довідка видається за заявою платника податків,  у якій надані 
пояснення і викладені обставини втрати довідки, або до якої додані 
документи, що підтверджують факт втрати довідки.
     Про видачу кожної довідки за ф.  N  4-ОПП  робиться  запис  у 
журналі  за  ф.  N  14-ОПП,  а  відповідний  запит  зберігається у 
реєстраційній частині облікової справи платника податків. 
     9.5. Відомості районного рівня Єдиного банку даних  юридичних 
осіб   або   Реєстру   самозайнятих   осіб  можуть  бути  оновлені 
(доповнені, актуалізовані) органами державної податкової служби на 
підставі  електронних  даних  інформаційного  фонду ДРФО,  ЄДРПОУ, 
Єдиного державного реєстру, інших державних реєстрів, ведення яких 
здійснюється  органами  державної влади.  При цьому інформація про 
внесені зміни роздруковується окремо для кожного платника податків 
та підшивається до реєстраційної частини облікової справи платника 
податків. 
     9.6. Після оновлення відомостей Єдиного банку даних юридичних 
осіб  або Реєстру самозайнятих осіб на підставі відомостей Єдиного 
державного  реєстру про внесення змін до відомостей щодо юридичних 
осіб  або  фізичних  осіб – підприємців орган державної податкової 
служби   передає  до  Єдиного  державного  реєстру  відомості  про 
внесення  відповідних  відомостей  до  реєстрів  органів державної 
податкової служби із зазначенням: дати внесення даних до відомчого 
реєстру,  дати  та  номера  запису  про  взяття на облік, назви та 
ідентифікаційного коду органу державної податкової служби, у якому 
платник податків перебуває на обліку.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code