Порядок зняття з обліку платників податків в органах державної податкової служби

Порядок зняття з обліку платників податків в органах державної податкової служби

Порядок зняття з обліку платників податків в органах державної податкової служби 
     11.1. З метою оподаткування під ліквідацією платника податків 
розуміється ліквідація платника податків як  юридичної  особи  або 
зупинення   державної   реєстрації   фізичної   особи  підприємця, 
внаслідок якої відбувається закриття їх рахунків та/або втрата  їх 
статусу як платника податків відповідно до законодавства.
     Юридичній особі,  крім військових частин,  у  разі  прийняття 
рішення  про припинення засновниками (учасниками) юридичної особи, 
уповноваженими органами чи  судом,  голові  комісії  з  припинення 
(ліквідатору, ліквідаційній комісії тощо) чи особі, відповідальній 
за погашення грошових зобов\’язань або податкового  боргу  платника 
податків у разі ліквідації платника податків, слід:
     11.1.1.  Юридична  особа, яка перебуває у процесі припинення, 
подає  до  органу  державної  податкової служби за основним місцем 
обліку такі документи: { Абзац перший підпункту 11.1.1 пункту 11.1 
розділу  XI  в  редакції  Наказу  Міністерства  фінансів   N  1146 
( z2013-12 ) від 06.11.2012 }
     заяву про  припинення  платника  податків  за  ф.   N   8-ОПП 
(додаток 15), дата якої фіксується в журналі за ф. N 6-ОПП;
     оригінал довідки за ф. N 4-ОПП;
     копію розпорядчого  документа  (рішення) власника або органу, 
уповноваженого на те установчими документами про припинення;
     копію розпорядчого   документа   про   утворення   комісії  з 
припинення (ліквідаційної комісії).
     Юридичні  особи,  для яких законом установлені особливості їх 
державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному 
державному  реєстрі,  зобов\’язані  подати  зазначені  документи до 
органу   державної   податкової  служби  у  3-денний  строк  після 
прийняття  рішення  про  припинення. { Підпункт 11.1.1 пункту 11.1 
розділу  XI  доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства 
фінансів N 1146 ( z2013-12 ) від 06.11.2012 }
     Юридичні особи,  відомості  щодо  яких  містяться  в  Єдиному 
державному  реєстрі,  можуть  подати  зазначені  документи   (крім 
довідки  за  ф.  N 4-ОПП) до органу державної податкової служби за 
бажанням після внесення до Єдиного державного реєстру  запису  про 
прийняття  рішення  про  припинення. { Підпункт 11.1.1 пункту 11.1 
розділу  XI  доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства 
фінансів N 1146 ( z2013-12 ) від 06.11.2012 }
     У такому  самому порядку мають бути подані документи і в разі 
прийняття рішення про закриття відокремлених підрозділів юридичної 
особи. 
     {  Абзац  дев\’ятий  підпункту  11.1.1  пункту 11.1 розділу XI 
виключено  на  підставі  Наказу  Міністерства   фінансів   N  1146 
( z2013-12 ) від 06.11.2012 } 
     11.1.2. Військова частина після прийняття рішення відповідним 
органом про припинення її господарської діяльності,  розформування 
(переформування,        внаслідок        якого        ліквідується 
фінансово-економічний  орган)  зобов\’язана у 5-денний строк подати 
до органу державної податкової служби,  в якому вона зареєстрована 
як платник податків, такі документи:
     заяву про припинення платника податків за ф.  N  8-ОПП,  дата 
якої фіксується в журналі за ф. N 6-ОПП;
     оригінал довідки за ф. N 4-ОПП;
     копію розпорядчого   документа  про  утворення  ліквідаційної 
комісії.
     11.1.3.  У разі ліквідації банку голова ліквідаційної комісії 
або уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 
ліквідацію   банку   протягом   десяти   днів  від  дня  прийняття 
Національним  банком  України  рішення про відкликання банківської 
ліцензії  зобов\’язаний  подати  до  кожного  з  органів  державної 
податкової  служби,  у  яких  перебувають  на  обліку  банк,  його 
відокремлені  підрозділи, такі документи: { Абзац перший підпункту 
11.1.3  пункту  11.1  розділу  XI  із  змінами, внесеними згідно з 
Наказом Міністерства фінансів N 1146 ( z2013-12 ) від 06.11.2012 }
     заяву про припинення платника податків за ф. N 8-ОПП;
     інформацію  про  місце  та  строк приймання вимог кредиторів; 
{  Абзац третій підпункту 11.1.3 пункту 11.1 розділу XI в редакції 
Наказу Міністерства фінансів N 1146 ( z2013-12 ) від 06.11.2012 }
     копію рішення Національного  банку  України  про  відкликання 
банківської  ліцензії  у  разі  ліквідації  банку  за  ініціативою 
власників  банку;  {  Абзац четвертий підпункту 11.1.3 пункту 11.1 
розділу   XI  в  редакції  Наказу  Міністерства  фінансів  N  1146 
( z2013-12 ) від 06.11.2012 }
     копію  рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів 
фізичних   осіб   про   призначення   уповноваженої   особи  Фонду 
гарантування  вкладів  фізичних  осіб  на  ліквідацію банку у разі 
відкликання  Національним  банком  України  банківської ліцензії з 
власної  ініціативи  або за пропозицією Фонду гарантування вкладів 
фізичних  осіб. { Підпункт 11.1.3 пункту 11.1 розділу XI доповнено 
абзацом  п\’ятим  згідно  з  Наказом Міністерства фінансів  N  1146 
( z2013-12 ) від 06.11.2012 }
     У разі  надходження  таких   документів   органом   державної 
податкової  служби проводяться передбачені цим Порядком процедури, 
пов\’язані  з  припиненням  платника  податків,  а  також  згідно з 
законодавством  інші  заходи в межах процедур  ліквідації  банків. 
{  Абзац шостий підпункту 11.1.3 пункту 11.1 розділу XI в редакції 
Наказу Міністерства фінансів N 1146 ( z2013-12 ) від 06.11.2012 } 
     11.2. У   зв\’язку  з  припиненням  платника  податків  органи 
державної податкової служби розпочинають та  проводять  процедури, 
передбачені  цим розділом,  у разі одержання хоча б одного з таких 
документів (відомостей):
     заяви за ф.  N 8-ОПП від платника податків,  поданої згідно з 
пунктом 11.1 цього розділу;
     відомостей державного  реєстратора  про  внесення  до Єдиного 
державного реєстру  запису  про  рішення  засновників  (учасників) 
юридичної   особи,   уповноваженого  ними  органу  про  припинення 
юридичної особи;
     відомостей з    Єдиного   державного   реєстру   чи   ЄДРПОУ, 
повідомлення   органу   державної    реєстрації    про    закриття 
відокремленого підрозділу;
     судових рішень або відомостей з Єдиного  державного  реєстру, 
іншої   інформації  щодо  прийняття  судом  рішень  про  порушення 
провадження  у  справі  про  банкрутство  чи  визнання   банкрутом 
платника  податків,  порушення  справи або прийняття рішення судом 
про  припинення  юридичної  особи,  визнання  недійсною  державної 
реєстрації чи установчих документів платника податків,  зміну мети 
установи, реорганізацію платника податків.
     11.2.1. При  отриманні  першого  з  документів про припинення 
платників податків робиться запис у журналі за ф. N 6-ОПП.
     11.2.2. При  проведенні  заходів,  пов\’язаних  з  припиненням 
платника   податків,   органи    державної    податкової    служби 
організовують  та планують їх таким чином,  щоб вимоги щодо сплати 
платежів, контроль за справлянням яких здійснюють органи державної 
податкової    служби,   були   сформовані   і   отримані   особою, 
відповідальною за погашення грошових зобов\’язань  або  податкового 
боргу  платника  податків,  не  пізніше  строку,  визначеного  для 
заявлення кредиторами своїх вимог.
     11.2.3. Інформація про отримання органом державної податкової 
служби документів (відомостей),  визначених цим пунктом,  а  також 
інформація   про   дату   публікації   повідомлення,  яке  містить 
інформацію про строк заявлення  вимог  кредиторів,  доводиться  до 
відома  структурних підрозділів такого органу державної податкової 
служби та органів державної  податкової  служби,  у  яких  платник 
перебуває  на  обліку  за  неосновним  місцем  обліку  або  в яких 
перебувають   на   обліку   його   відокремлені   підрозділи.   За 
результатами   проведення   відповідних   заходів   у   зв\’язку  з 
припиненням платника податків або після проведення  документальної 
позапланової   перевірки  та  спливання  законодавчо  встановлених 
строків сплати узгоджених  грошових  зобов\’язань  такого  платника 
податків,  але не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня закінчення 
строку заявлення кредиторами своїх вимог, відповідальні працівники 
таких  підрозділів  (органів) підписують обхідний лист або готують 
відповідний висновок про  наявність  заперечень  проти  проведення 
державної реєстрації припинення платника податків.
     11.2.4. Органи державної податкової служби,  у  яких  платник 
податків перебуває на обліку за неосновним місцем обліку та в яких 
перебувають на обліку відокремлені підрозділи  платника  податків, 
за  результатами  відповідних  заходів  у  зв\’язку  з  припиненням 
платника  податків  надсилають  відповідний  висновок  до   органу 
державної  податкової  служби  за  основним місцем обліку платника 
податків.
     Висновки та підписаний всіма структурними підрозділами органу 
державної  податкової  служби   обхідний   лист   зберігаються   у 
реєстраційній частині облікової справи платника податків. Обхідний 
лист не підлягає видачі платникам податків. 
     11.3. У разі отримання документів згідно з пунктом 11.2 цього 
розділу  та/або  якщо  розпочато процедуру реорганізації юридичної 
особи  (крім  перетворення),  припинення   юридичної   особи   або 
підприємницької  діяльності фізичної особи – підприємця,  порушено 
провадження у справі про визнання банкрутом платника податків  або 
подано  заяву  про  зняття  з  обліку  платника податків,  органом 
державної податкової служби  приймається  рішення  про  проведення 
(не проведення  за  підставами,  встановленими  підпунктами 11.3.2 
та 11.3.3  цього  пункту)  документальної  позапланової  перевірки 
платника податків, який перебуває на обліку в такому органі.
     Призначається та розпочинається перевірка у такі строки:
     протягом десяти  робочих  днів з дати публікації повідомлення 
про  рішення   засновників   (учасників)   юридичної   особи   або 
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, у разі 
ліквідації юридичної особи  за  рішенням  засновників  (учасників) 
юридичної особи або уповноваженого ними органу;
     протягом місяця після одержання того документа,  що  надійшов 
до органу державної податкової служби першим, в інших випадках.
     11.3.1. У разі прийняття  рішення  про  припинення  юридичної 
особи   призначається   та   одночасно  проводиться  документальна 
позапланова перевірка юридичної особи та її  не  знятих  з  обліку 
відокремлених  підрозділів.  У разі прийняття рішення про закриття 
відокремленого    підрозділу    призначається    і     проводиться 
документальна  позапланова  перевірка  відокремленого  підрозділу, 
який  закривається,  та   може   бути   призначена   документальна 
позапланова  перевірка  юридичної  особи  в  установленому законом 
порядку.  Якщо у таких випадках юридична особа та її відокремлений 
підрозділ (відокремлені підрозділи) перебувають на обліку в різних 
органах  державної  податкової   служби,   організацію   взаємодії 
відповідних  органів  щодо  проведення  перевірки  здійснює  орган 
державної податкової служби за основним  місцем  обліку  юридичної 
особи.
     До участі у документальній  позаплановій  перевірці  платника 
податків,  що  припиняється,  залучаються  також  органи державної 
податкової  служби,  у  яких  платник  перебуває  на   обліку   за 
неосновним  місцем  обліку.  У цьому випадку організацію взаємодії 
відповідних  органів  щодо  проведення  перевірки  здійснює  орган 
державної  податкової  служби  за  основним місцем обліку платника 
податків.
     11.3.2. За  рішенням  керівника  органу  державної податкової 
служби документальна позапланова перевірка не проводиться, якщо за 
відсутності податкового боргу платник податків не подає податкових 
декларацій (розрахунків,  звітів) протягом 1095 календарних  днів, 
що  передують  даті  одержання органом державної податкової служби 
документів (відомостей),  зазначених у цьому пункті,  та  стосовно 
нього   використана  інформація  від  фінансових  установ,  митних 
органів та інших органів,  яка підтверджує відсутність  здійснення 
господарської  діяльності  з  моменту подання останньої податкової 
звітності,  та платник податків не знаходиться  за  зареєстрованим 
місцезнаходженням (місцем проживання) і орган державної податкової 
служби  не  може  встановити  фактичне  місцезнаходження  платника 
податків.  Таке  рішення  приймається  керівником органу державної 
податкової служби  на  підставі  відповідної  доповідної  записки. 
Доповідна   записка   з   резолюцією   керівника   зберігається  в 
реєстраційній частині облікової справи платника податків.
     11.3.3. Керівник  органу  державної  податкової  служби  може 
також   прийняти   рішення   про    непроведення    документальної 
позапланової перевірки платника податків,  стосовно якого прийнято 
судове рішення про припинення, або відміну рішення про призначення 
такої  перевірки,  якщо  за  відсутності податкового боргу платник 
податків не  подає  податкових  декларацій  (розрахунків,  звітів) 
більше  12  місяців  та  орган  державної податкової служби не має 
можливості провести документальну позапланову перевірку  внаслідок 
відсутності   існування  платника  податків  або  не  встановлення 
фактичного місцезнаходження (місця проживання) платника  податків, 
та  для  призначення і проведення будь-яких видів перевірок такого 
платника податків відсутні  інші  підстави,  визначені  Податковим 
кодексом   України   (   2755-17   ),  ніж  підстави,  встановлені 
підпунктами 78.1.2,  78.1.7  пункту  78.1  статті   78   глави   7 
розділу II Податкового кодексу України.
     11.3.4. У   разі   припинення   юридичної  особи  у  разі  її 
ліквідації за рішенням засновників (учасників) юридичної особи або 
уповноваженого  ними  органу  орган  державної  податкової  служби 
зобов\’язаний направити в електронній формі та на паперовому  носії 
державному  реєстраторові  протягом  десяти  робочих  днів  з дати 
публікації  повідомлення  про  рішення   засновників   (учасників) 
юридичної  особи  або  уповноваженого  ними органу щодо припинення 
юридичної особи одне з таких повідомлень:
     повідомлення про початок проведення  позапланової  перевірки, 
призначеної  у  зв\’язку  з рішенням про припинення юридичної особи 
(припиненням   підприємницької   діяльності   фізичної   особи   – 
підприємця за її рішенням) за ф. N 24-ОПП (додаток 16);
     повідомлення про   неможливість    проведення    позапланової 
перевірки,   призначеної  у  зв\’язку  з  рішенням  про  припинення 
юридичної особи (припиненням підприємницької  діяльності  фізичної 
особи – підприємця за її рішенням) за ф. N 25-ОПП (додаток 17).
     Повідомлення за  ф.  N   25-ОПП   повинно   містити   причини 
неможливості  проведення  позапланової  документальної  перевірки, 
якими можуть бути:
     відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання) платника 
податків   (голови   комісії   з   припинення   юридичної   особи, 
ліквідаційної  комісії,  ліквідатора,  інших  осіб,  залучених  до 
припинення юридичної особи);
     невстановлення фактичного місцезнаходження (місця проживання) 
платника податків (голови комісії з  припинення  юридичної  особи, 
ліквідаційної  комісії,  ліквідатора,  інших  осіб,  залучених  до 
припинення юридичної особи);
     недопуск органу  державної  податкової  служби  до проведення 
документальної позапланової перевірки платника  податків  (головою 
комісії  з  припинення  юридичної  особи,  ліквідаційною комісією, 
ліквідатором,  іншими особами,  залученими до припинення юридичної 
особи);
     несвоєчасне надання  або  надання   не   у   повному   обсязі 
документів  та  (або)  відомостей,  а  також  відсутність  ведення 
податкового та бухгалтерського обліку  або  відсутність  первинних 
документів, регістрів бухгалтерського обліку, податкової звітності 
та  інших  документів,  що  пов\’язані  з  обчисленням  і   сплатою 
платежів, контроль за справлянням яких здійснюють органи державної 
податкової служби;
     інші причини,  за  яких  відповідно  до законодавства не може 
бути проведена позапланова документальна перевірка.
     11.3.5. У    разі    направлення    державному    реєстратору 
повідомлення за ф.  N 25-ОПП таке  повідомлення  не  пізніше  двох 
місяців  з  дати  публікації  повідомлення про рішення засновників 
(учасників) юридичної особи або уповноваженого  ними  органу  щодо 
припинення  юридичної  особи  має  бути замінено органом державної 
податкової  служби  повідомленням  про   проведення   позапланової 
перевірки за  ф.  N  26-ОПП  (додаток  18)  або  повідомленням про 
наявність  заперечень  проти   проведення   державної   реєстрації 
припинення  юридичної  особи  (підприємницької діяльності фізичної 
особи – підприємця) за ф.  N 27-ОПП (додаток  19)  із  зазначенням 
причин   заперечень   органу   державної  податкової  служби  щодо 
здійснення  державної  реєстрації  припинення  платника   податків 
згідно з підпунктом 11.9.1 пункту 11.9 цього розділу.
     11.3.6. Дані  про  видачу  повідомлень  за   ф.   N   24-ОПП, 
ф. N 25-ОПП,  ф.  N 26-ОПП та ф.  N 27-ОПП фіксуються в журналі за 
ф. N 6-ОПП,  а відмітки про їх видачу, дата видачі та номер запису 
у  журналі  заносяться  до  районного  рівня  Єдиного  банку даних 
юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.
     Копії зазначених  повідомлень  зберігаються  в  реєстраційних 
частинах облікових справ платників податків. 
     11.4. У  разі  припинення  юридичної   особи   внаслідок   її 
ліквідації для проведення ліквідаційної процедури використовується 
один  банківський  рахунок  юридичної  особи,   що   ліквідується, 
визначений  комісією  з  припинення  (ліквідатором,  ліквідаційною 
комісією тощо).  З  метою  забезпечення  закриття  інших  рахунків 
юридичних осіб, що ліквідуються, орган державної податкової служби 
на звернення  комісії  з  припинення  (ліквідатора,  ліквідаційної 
комісії  тощо)  надає  перелік  рахунків  у  фінансових  установах 
відповідної юридичної особи та/або її  відокремлених  підрозділів, 
які   на  момент  звернення  взяті  на  облік  органами  державної 
податкової служби та щодо яких не надходили  повідомлення  про  їх 
закриття.
     З метою забезпечення виконання  ліквідатором  частини  сьомої 
статті   41  Закону  України  \”Про  відновлення  платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом\” ( 2343-12 ) за  наявності  в 
органі   державної   податкової  служби  достатніх  для  поштового 
відправлення даних стосовно  ліквідатора  інформація  про  рахунки 
банкрута  надсилається  ліквідатору без його звернення у 10-денний 
строк від дня отримання  відомостей  чи  документів  про  визнання 
платника  банкрутом.  {  Абзац  другий  пункту  11.4 розділу XI із 
змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства фінансів N 427 
( z0634-13 ) від 27.03.2013 } 
     11.5.  Після проведеної документальної позапланової перевірки 
платника  податків  та  його  відокремлених  підрозділів та спливу 
законодавчо   встановлених   строків  сплати  узгоджених  грошових 
зобов\’язань   такого   платника  податків  та  його  відокремлених 
підрозділів,   у  разі  відсутності  заперечень  органу  державної 
податкової  служби щодо здійснення державної реєстрації припинення 
платника  податків, визначених підпунктом 11.9.1 пункту 11.9 цього 
розділу, та встановлення факту відсутності заборгованості платника 
податків  та  його  відокремлених  підрозділів перед бюджетом щодо 
сплати  платежів,  контроль  за справлянням яких здійснюють органи 
державної  податкової  служби,  орган  державної податкової служби 
складає довідку про відсутність заборгованості із сплати податків, 
зборів  за  ф.  N  22-ОПП (додаток 20). { Абзац перший пункту 11.5 
розділу  XI  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства 
фінансів N 1146 ( z2013-12 ) від 06.11.2012 }
     Така  довідка  направляється  відповідальній  особі  платника 
податків.   За  зверненням  комісії  з  припинення  (ліквідаційної 
комісії),  ліквідатора,  платника податків (фізичної особи), іншої 
особи, яку за даними Єдиного державного реєстру (згідно з рішенням 
про  припинення)  призначено відповідальною за проведення процедур 
припинення  платника  податків,  довідка  за ф. N 22-ОПП може бути 
видана  такій  особі  безпосередньо  в органі державної податкової 
служби,  але  не пізніше третього робочого дня, наступного за днем 
реєстрації  довідки  в  органі  державної податкової служби. Після 
закінчення триденного строку довідка направляється поштою. { Абзац 
другий  пункту  11.5  розділу  XI  із  змінами, внесеними згідно з 
Наказом Міністерства фінансів N 1146 ( z2013-12 ) від 06.11.2012 }
     11.5.1. Якщо припиняється платник податків, який перебуває на 
обліку  в  органі  державної  податкової служби за основним місцем 
обліку та одночасно в інших органах  державної  податкової  служби 
перебуває  на обліку за неосновним місцем обліку чи перебувають на 
обліку  його  відокремлені  підрозділи,  довідка  про  відсутність 
заборгованості із сплати податків, зборів за ф. N 22-ОПП видається 
такому платнику податків органом державної  податкової  служби  за 
основним  місцем  обліку  лише  після  отримання  від  усіх  інших 
зазначених органів висновків про відсутність  заборгованості  щодо 
сплати  платежів,  контроль  за справлянням яких здійснюють органи 
державної податкової служби,  у самого платника податків  та  його 
відокремлених          підрозділів          на          територіях 
адміністративно-територіальних одиниць,  що обслуговуються  такими 
органами  державної  податкової служби,  та відсутності заперечень 
щодо припинення платника податків.
     11.5.2. Платникам  податків,  для  яких  законом  установлені 
особливості їх державної  реєстрації  та  які  не  включаються  до 
Єдиного   державного  реєстру,  а  також  щодо  яких  законом  або 
нормативно-правовим   актом   Кабінету   Міністрів   України   для 
проведення  реєстрації  припинення  платника  податків вимагається 
довідка про зняття з обліку платника податків,  замість довідки за 
ф.  N  22-ОПП  видається  довідка  про  зняття  з  обліку платника 
податків за ф.  N 12-ОПП.  З моменту видачі довідки за ф. N 12-ОПП 
такий  платник  податків  уважається  знятим  з  обліку  в  органі 
державної  податкової служби за умови реєстрації  його  припинення 
відповідно  до законодавства або внесення запису про припинення до 
відповідного державного реєстру.
     11.5.3. У  разі закриття відокремленого підрозділу – платника 
податків другий  примірник  довідки  за  ф.  N   12-ОПП   або   за 
ф. N 22-ОПП надсилається до органу державної податкової служби, де 
перебуває на обліку за основним місцем обліку юридична особа. 
     11.6. Після закінчення процедур  припинення,  визначених  цим 
Порядком, для проведення державної реєстрації припинення юридичної 
особи в результаті  злиття,  приєднання,  поділу  орган  державної 
податкової служби видає:
     довідку про відсутність заборгованості  із  сплати  податків, 
зборів  за  ф.  N  22-ОПП,  якщо  після  проведення документальної 
позапланової перевірки та спливу  законодавчо  визначених  строків 
сплати  узгоджених  грошових  зобов\’язань  встановлено відсутність 
грошових зобов\’язань та/або податкового боргу;
     документ  (рішення)  про  узгодження  плану  реорганізації  з 
органом  державної  податкової  служби  (за  наявності податкового 
боргу).  {  Абзац  третій  пункту  11.6  розділу  XI  із  змінами, 
внесеними   згідно   з   Наказом  Міністерства  фінансів   N  1146 
( z2013-12 ) від 06.11.2012 }
     Видача органом  державної  податкової  служби  документа  про 
узгодження  плану  реорганізації  платника  податків,   який   має 
податковий борг, здійснюється у такому порядку.
     11.6.1. Платник  податків,  який  реорганізовується  та   має 
грошові  зобов\’язання  та/або податковий борг,  після розміщення у 
визначених законодавством друкованих  засобах  масової  інформації 
повідомлення   про   реорганізацію   подає   до  органу  державної 
податкової служби за місцем свого обліку:
заяву за ф. N 8-ОПП;
     копію рішення про реорганізацію;
     у довільній  формі  план реорганізації,  в якому зазначається 
порядок розподілу грошових зобов\’язань  та/або  податкового  боргу 
між  іншими платниками податків – правонаступниками із зазначенням 
видів податків,  зборів,  сум і часток податків,  зборів,  а також 
часток   активів,   що   передаються  правонаступникам,  чи  інших 
критеріїв,  за  якими  визначені  частки  податків,  зборів.  План 
реорганізації  має бути підписаний уповноваженими особами платника 
податків,  який   реорганізується,   та   уповноваженими   особами 
платників   податків   –   правонаступників.  Підписи  таких  осіб 
засвідчуються в установленому законодавством порядку.
     Орган державної  податкової  служби за основним місцем обліку 
платника  податків  у  взаємодії  з  іншими   органами   державної 
податкової  служби  за  основним  місцем  обліку  правонаступників 
розглядає отримані документи у місячний строк  від  дня  отримання 
заяви  за  ф.  N  8-ОПП.  За  результатами такого розгляду органом 
державної податкової служби приймається  відповідне  рішення,  яке 
доводиться до відома платника податків.
     11.6.2. При врегулюванні податкового боргу платника податків, 
майно   якого   передане   у  податкову  заставу,  або  того,  хто 
скористався  правом  реструктуризації  податкового  боргу,   орган 
державної  податкової  служби  за  місцем обліку платника податків 
розглядає надані платником податків документи та  приймає  рішення 
відповідно до пункту 98.4 статті 98 глави 9 розділу II Податкового 
кодексу України ( 2755-17 ).
     Після завершення  всіх  процедур,  пов\’язаних  з  розподілом, 
передачею та  забезпеченням  грошових  зобов\’язань  і  податкового 
боргу,  орган  державної  податкової  служби  приймає  рішення про 
узгодження плану реорганізації платника податків.
     11.6.3. При врегулюванні податкового боргу платника податків, 
майно  якого  не  перебуває  у  податковій  заставі  та  який   не 
скористався правом реструктуризації податкового боргу,  податковий 
орган приймає рішення або про узгодження плану реорганізації,  або 
про відмову в узгодженні плану реорганізації.  Рішення про відмову 
в узгодженні плану  реорганізації  приймається  у  разі,  коли  за 
висновками податкового органу така реорганізація може призвести до 
неналежного виконання  грошових  зобов\’язань  платником  податків, 
який  реорганізовується,  або  якщо  розподіл грошових зобов\’язань 
та/або  податкового  боргу  між  правонаступниками  не  відповідає 
вимогам статті  98  глави 9 розділу II Податкового кодексу України 
( 2755-17 ).
     У цьому   випадку  платник  податків  може  погасити  грошові 
зобов\’язання  та/або  податковий   борг   або   переглянути   план 
реорганізації  в  частині розподілу податкових зобов\’язань (боргу) 
правонаступнику  (правонаступникам)  та  повторно  звернутись   до 
органу державної податкової служби для його узгодження. 
     11.7. Довідки за ф.  N 22-ОПП або за ф. N 12-ОПП та документи 
про  узгодження  плану  реорганізації,  видані  органом  державної 
податкової  служби,  платник податків подає державному реєстратору 
або іншому органу для проведення державної реєстрації припинення в 
установленому законом порядку.
     Для   цілей  Закону  для  припинення  платників  податків  не 
допускається  використання  інших  форм  довідки  про  відсутність 
заборгованості  з  податків,  зборів,  що  контролюються  органами 
державної  податкової  служби,  крім  довідки  за  ф.  № 22-ОПП. У 
випадках, передбачених іншими нормативно-правовими актами, довідки 
про    відсутність   заборгованості   з   податків,   зборів,   що 
контролюються  органами  державної  податкової  служби,  видаються 
відповідно    до    Порядку   видачі   довідки   про   відсутність 
заборгованості  з  податків,  зборів,  що  контролюються  органами 
державної   податкової   служби,  що  затвержується  Міністерством 
фінансів  України. { Пункт 11.7 розділу ХІ доповнено новим абзацом 
згідно  з  Наказом  Міністерства  фінансів N 1315 ( z0062-13 ) від 
12.12.2012 } 
     11.7.1. Дані про  видачу  довідки  за  ф.  N  12-ОПП  або  за 
ф. N   22-ОПП,   документів  про  погодження  плану  реорганізації 
фіксуються в журналі за ф. N 6-ОПП, а відмітки про їх видачу, дата 
видачі  та  номер  запису  у журналі заносяться до районного рівня 
Єдиного банку даних юридичних осіб  або  до  Реєстру  самозайнятих 
осіб.
     11.7.2. Копії довідок за ф.  N 12-ОПП  або  за  ф.  N  22-ОПП 
зберігаються  в  реєстраційних  частинах облікових справ платників 
податків.
     11.7.3. Довідки за ф.  N 22-ОПП та за ф.  N 12-ОПП є дійсними 
протягом  двох  місяців  від  дня їх реєстрації в органі державної 
податкової служби.
     Довідка  за  ф. N 12-ОПП видається (надсилається) у випадках, 
визначених  цим  розділом,  протягом  5  робочих днів після зняття 
платника  податків з обліку. { Підпункт 11.7.3 пункту 11.7 розділу 
XI доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1146 
( z2013-12 ) від 06.11.2012 }
     11.7.4. Після завершення строку дії довідки за  ф.  N  12-ОПП 
або  за  ф.  N 22-ОПП повторна довідка видається органом державної 
податкової служби протягом  місяця  від  дня  отримання  звернення 
платника податків про заміну довідки у такому самому порядку, як і 
попередня довідка.
     У разі  звернення  платника  податків  щодо  видачі повторної 
довідки за рішенням керівника органу державної  податкової  служби 
може   бути  призначена  документальна  позапланова  перевірка  за 
період, що пройшов від дати закінчення попередньої перевірки. 
     11.8. Якщо  після  проведеної   документальної   позапланової 
перевірки  платника  податків та на наступний день після спливання 
законодавчо  визначених   строків   сплати   узгоджених   грошових 
зобов\’язань   платника   податків   встановлено   факт   наявності 
податкового боргу (за даними обліку  податків  і  зборів  платника 
податків),  адміністративного  або  судового  оскарження  грошових 
зобов\’язань    (за    даними    реєстру     виданих     податкових 
повідомлень-рішень),  несплати  податку з доходів фізичних осіб із 
сум доходів,   нарахованих   (виплачених)   найманим   працівникам 
(за даними  акта  перевірки),  орган  державної  податкової служби 
складає повідомлення про грошові зобов\’язання та  податковий  борг 
за  ф.  N  10-ОПП (додаток 21) та направляє (видає) його комісії з 
припинення  (ліквідаційній  комісії,   ліквідатору)   або   особі, 
відповідальній  за  погашення грошових зобов\’язань або податкового 
боргу, що є  такою  згідно  з  пунктом  97.4  статті  97  глави  9 
розділу II Податкового кодексу України ( 2755-17 ).
     Повідомлення за  ф.  N  10-ОПП  формуються  та  направляються 
платнику  податків  окремо  кожним  органом  державної  податкової 
служби,  у якому  платник  податків  перебуває  на  обліку  як  за 
основним,   так   і  за  неосновним  місцем  обліку,  чи  в  якому 
перебувають на обліку  його  відокремлені  підрозділи.  Засвідчені 
копії  таких  повідомлень,  як  додаток  до відповідного висновку, 
направляються органами державної податкової служби, у яких платник 
податків перебуває на обліку за неосновним місцем обліку чи в яких 
перебувають на обліку  його  відокремлені  підрозділи,  до  органу 
державної  податкової  служби  за  основним місцем обліку платника 
податків. 
     11.9. Якщо до закінчення строку заявлення  вимог  кредиторами 
орган державної  податкової  служби  не  може  видати  довідку  за 
ф. N  22-ОПП,  то  не  пізніше  завершення  такого  строку   орган 
державної   податкової   служби  зобов\’язаний  направити  (видати) 
повідомлення про наявність заперечень проти  проведення  державної 
реєстрації  припинення юридичної особи (підприємницької діяльності 
фізичної особи – підприємця) за ф.  N 27-ОПП із зазначенням причин 
заперечень  органу  державної  податкової  служби  щодо здійснення 
державної  реєстрації  припинення  платника  податків   згідно   з 
підпунктом 11.9.1 цього пункту:
     державному реєстратору в електронній формі та  на  паперовому 
носії;
     платнику податків на паперовому носії з доданням рішення  про 
відмову видачі довідки за ф. N 22-ОПП.
     11.9.1. Причинами  заперечень  органу  державної   податкової 
служби  щодо  здійснення  державної реєстрації припинення платника 
податків можуть бути:
     1) неможливість   проведення   документальної   перевірки  із 
зазначенням обґрунтованих обставин, які підтверджують неможливість 
її  проведення.  Це  положення не застосовується,  якщо керівником 
органу  державної   податкової   служби   прийнято   рішення   про 
непроведення   документальної   позапланової   перевірки  платника 
податків згідно з підпунктом 11.3.2 або 11.3.3 пункту  11.3  цього 
розділу;
     2) наявність податкового боргу,  грошових  зобов\’язань,  щодо 
яких  проводиться адміністративне або судове оскарження,  грошових 
зобов\’язань та податкового боргу та  несплати  податку  з  доходів 
фізичних  осіб  із сум доходів,  нарахованих (виплачених) найманим 
працівникам;
     3) наявність об\’єктів оподаткування або об\’єктів,  пов\’язаних 
із  оподаткуванням,  зокрема,  земельних  ділянок,  які  надані  у 
власність  або  користування  юридичній  особі  чи  для здійснення 
підприємницької діяльності фізичній особі – підприємцю;
     4) наявність судових спорів між платником податків та органом 
державної податкової  служби  чи  кримінальних  справ  за  фактами 
умисного ухилення від сплати податків, зборів, вчинених службовими 
особами юридичної особи чи фізичною особою – підприємцем;
     5) неповернення   в  Україну  у  передбачені  законом  строки 
виручки в іноземній  валюті  від  реалізації  на  експорт  товарів 
(робіт,   послуг)   платником   податків  або  інших  матеріальних 
цінностей, отриманих від цієї виручки;
     6) наявність  в  органі державної податкової служби даних про 
непогашені платником податків іноземні кредити,  залучені державою 
або під державні гарантії;
     7) неподання юридичною особою копії  ліквідаційного  балансу, 
передавального акта або розподільчого балансу, складеного комісією 
з припинення (ліквідаційною комісією,  ліквідатором), або фізичною 
особою  –  підприємцем виписки про рух коштів на рахунках,  які на 
дату  завершення  документальної  перевірки   фізичної   особи   – 
підприємця не були закриті;
     8) відсутність  повідомлень  від   фінансових   установ   про 
закриття  всіх  рахунків  такого  платника податків,  у тому числі 
відкритих  через  відокремлені   підрозділи.   Це   положення   не 
застосовується, якщо у разі припинення платника податків, поточний 
рахунок якого відкритий у банку,  який ліквідується,  і за яким не 
задоволені кредиторські вимоги, платник податків надав довідку про 
суму визнаних ліквідатором банку кредиторських вимог та черговість 
їх  задоволення.  Також це положення не застосовується до рахунків 
фізичних осіб – підприємців,  відкритих для зарахування коштів  на 
вимогу фізичних осіб;
     9) неповернення  до  органу   державної   податкової   служби 
оригіналів   документів,  що  видані  платнику  податків  та  його 
відокремленим  підрозділам  (свідоцтва,  патенти,  довідки тощо) і 
підлягають   поверненню   відповідно  до  законодавства,  а  також 
засвідчених   копій   цих  документів,  якщо  такі  видавались  та 
підлягають  поверненню  до  органу державної податкової служби. Це 
положення  не  застосовується, якщо у разі втрати таких документів 
платник  податків  надав  пояснення,  у  яких  викладені обставини 
втрати  документів  або до яких додані документи, що підтверджують 
факт втрати документів.
{  Підпункт  9 підпункту 11.9.1 пункту 11.9 розділу XI із змінами, 
внесеними   згідно   з   Наказом  Міністерства  фінансів  N   1146 
( z2013-12 ) від 06.11.2012 }
     10) інші заперечення  відповідно  до  законодавства  в  межах 
повноважень органів державної податкової служби.
     Причини заперечень органу державної  податкової  служби  щодо 
здійснення   державної  реєстрації  припинення  платника  податків 
формуються за результатами аналізу  даних  про  платника  податків 
відповідних  підрозділів  органу  державної  податкової  служби за 
основним місцем обліку та органами державної податкової служби  за 
неосновним  місцем  обліку  платника  податків і за місцями обліку 
відокремлених підрозділів платника податків – юридичної особи.
     11.9.2. Не  пізніше  десяти  робочих днів з дати,  коли орган 
державної  податкової  служби  дізнався  про  усунення  причин  та 
обставин,  які були підставою заперечень щодо проведення державної 
реєстрації   припинення   платника   податків,   орган   державної 
податкової  служби  зобов\’язаний  направити державному реєстратору 
повідомлення про відкликання заперечень проти проведення державної 
реєстрації  припинення юридичної особи (підприємницької діяльності 
фізичної особи – підприємця) за ф. N 28-ОПП (додаток 22).
     Якщо на  момент  направлення  повідомлення  за  ф.  N  28-ОПП 
виникають  нові  причини  та  обставини,  що  є   підставами   для 
заперечень  органу  державної  податкової  служби  щодо проведення 
державної реєстрації припинення платника податків,  то одночасно з 
направленням   повідомлення   за   ф.  N  28-ОПП  орган  державної 
податкової   служби   направляє   державному   реєстратору    нове 
повідомлення за ф. N 27-ОПП.
     11.9.3. Дані  про  видачу  повідомлень  за  ф.  N  27-ОПП  та 
ф. N 28-ОПП фіксуються в журналі за ф.  N 6-ОПП, а відмітки про їх 
видачу,  дата видачі та  номер  запису  у  журналі  заносяться  до 
районного  рівня  Єдиного  банку  даних юридичних осіб або Реєстру 
самозайнятих осіб.
     Копії повідомлень за ф.  N 27-ОПП та ф. N 28-ОПП зберігаються 
в реєстраційних частинах облікових справ платників податків. 
     11.10. Якщо платник  податків  не  має  заборгованості  перед 
бюджетом та у разі:
     неподання протягом одного року в органи державної  податкової 
служби податкових декларацій, документів податкової звітності;
     якщо установчі документи суперечать чинному законодавству;
     провадження діяльності,  яка суперечить установчим документам 
та законодавству;
     наявності в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність 
юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням;
     наявності в  органу  державної податкової служби передбачених 
законами України інших підстав для постановлення судового  рішення 
щодо  припинення  (ліквідації)  чи скасування державної реєстрації 
суб\’єкта господарювання,
     то керівник   органу   державної  податкової  служби  приймає 
рішення у вигляді розпорядження  відносно  платника  податків  про 
звернення  до  суду  або  господарського  суду із заявою (позовною 
заявою) про винесення судового рішення щодо  припинення  юридичної 
особи  чи  підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, 
відміни  державної  реєстрації  припинення  юридичної  особи   або 
підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, скасування 
державної  реєстрації  змін  до  установчих  документів  юридичної 
особи. 
     11.11. Зняття з обліку платників податків в органах державної 
податкової служби здійснюється у такому порядку.
     11.11.1. Щодо   платників   податків,   державна   реєстрація 
припинення   яких  здійснюється  згідно  з  Законом  (  755-15  ), 
підставою для зняття їх з обліку в  органах  державної  податкової 
служби  є  надходження від державного реєстратора повідомлення про 
проведення державної  реєстрації  припинення  юридичної  особи  із 
зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного 
державного реєстру.  Дата зняття з обліку відповідає даті закриття 
останньої  картки  особових  рахунків  платника  податків або даті 
отримання  повідомлення  державного  реєстратора  про   проведення 
державної реєстрації припинення платника податків у разі,  якщо на 
момент отримання  такого  повідомлення  були  закриті  всі  картки 
особових  рахунків  такого  платника  податків.  Дані про зняття з 
обліку платника податків фіксуються в журналі за ф. N 6-ОПП. Номер 
зняття з обліку відповідає номеру відповідного запису у журналі за 
ф.  N 6-ОПП. { Абзац перший підпункту 11.11.1 пункту 11.11 розділу 
XI  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів 
N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 }
     Дані   про   зняття  з  обліку  платника  податків,  державна 
реєстрація   припинення  якого  здійснюється  згідно  із  Законом, 
передаються органом державної податкової служби за основним місцем 
обліку  такого  платника податків до Єдиного державного реєстру із 
зазначенням:  дати  та номера запису про зняття з обліку, назви та 
ідентифікаційного коду органу державної податкової служби, у якому 
платника  податків знято з обліку. { Підпункт 11.11.1 пункту 11.11 
розділу  XI  доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства 
фінансів N 1146 ( z2013-12 ) від 06.11.2012 }
     11.11.2. Щодо    платників   податків,   для   яких   законом 
установлені  особливості  їх  державної  реєстрації  та   які   не 
включаються до Єдиного державного реєстру,  до Єдиного банку даних 
юридичних  осіб  уноситься  запис  про  припинення   на   підставі 
відповідних  відомостей  (інформації) від реєструючого органу чи з 
ЄДРПОУ  (для   відокремлених   підрозділів   іноземних   компаній, 
організацій).
     11.11.3. Зняття з обліку в органі державної податкової служби 
відокремленого підрозділу як платника податків здійснюється у разі 
внесення  до  Єдиного  державного  реєстру  або  до  ЄДРПОУ   (для 
відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій) записів 
про припинення відповідної юридичної  особи  або  закриття  такого 
відокремленого підрозділу.
     Дані про зняття з обліку відокремленого підрозділу, відомості 
щодо  якого  містяться  у  Єдиному державному реєстрі, передаються 
органом  державної  податкової  служби  за  основним місцем обліку 
такого   платника   податків  до  Єдиного  державного  реєстру  із 
зазначенням:  дати  та номера запису про зняття з обліку, назви та 
ідентифікаційного коду органу державної податкової служби, у якому 
платника  податків знято з обліку. { Підпункт

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code