ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
07.11.2011  № 1395
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
27 грудня 2011 р. 
за № 1532/20270
ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи
I. Загальні положення
1. Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Інструкція) розроблена відповідно до пункту 179.9 статті 179 розділу IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс).
2. Подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) передбачено Конституцією України, Кодексом.
{Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012, № 806 від 06.07.2012}
3. Фізична особа – платник податку подає декларацію за звітний податковий період в установлені Кодексом строки до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою (місцем проживання фізичної особи, за яким вона береться на облік як платник податку в органі державної податкової служби).
{Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 806 від 06.07.2012}
4. Декларація подається до органу державної податкової служби в один із таких способів на вибір платника податку:
а) особисто платником податку або уповноваженою на це особою;
б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
в) засобами електронного зв\’язку в електронній формі у порядку, визначеному законодавством.
{Підпункт «в» пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
5. Платник податку до 1 березня року, що настає за звітним періодом, має право звернутися із запитом до відповідного органу державної податкової служби з проханням надати роз\’яснення щодо заповнення декларації, а орган державної податкової служби зобов\’язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням.
II. Порядок оформлення декларації
1. Декларація складається з восьми розділів, що подаються на двох двосторонніх аркушах формату А4, та семи додатків до декларації, які подаються на одно- та двосторонніх аркушах формату А4 та містять розрахунки окремих видів доходів (витрат).
{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
2. Додатки до декларації є складовою частиною декларації і без декларації не дійсні. Додатки до декларації заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.
{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012, № 806 від 06.07.2012}
{Пункт 3 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 806 від 06.07.2012}
3. У декларації та додатках до неї зазначаються всі передбачені в ній відомості (показники), крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках до неї. Якщо будь-який рядок декларації та/або додатка до неї не заповнюється через відсутність інформації (операції, суми), то такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках до неї.
{Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
4. Показники у розділах II-VІІІ декларації та додатках до неї проставляються у гривнях з копійками.
{Абзац перший пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012, № 806 від 06.07.2012}
{Абзац другий пункту розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 806 від 06.07.2012}
5. Декларація та додатки до неї заповнюються таким чином, щоб забезпечити вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору). Заповнення олівцем не дозволяється.
6. У декларації та додатках до неї не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень. У декларації не повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.
{Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
7. Достовірність даних декларації та додатків до неї підтверджується власноручним підписом фізичної особи – платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.
III. Порядок заповнення декларації
1. У розділі I декларації \”Загальні відомості\”:
1.1. У рядку 1 вказується позначкою (х) тип декларації (звітна, звітна нова, уточнююча).
1.2. У рядку 2 вказується арабськими цифрами звітний податковий період (календарний рік), а у разі виправлення самостійно виявлених помилок у раніше поданій декларації вказується також звітний податковий період, що уточнюється.
Фізичні особи – підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування чи сплачували фіксований податок до набрання чинності Кодексом, подають декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування, та вказують номер відповідного кварталу арабською цифрою від 1 до 4.
1.3. У рядку 3 вказуються прізвище, ім\’я, по батькові платника податку (згідно з даними паспортного документа). У разі якщо протягом звітного періоду, за який здійснюється декларування, або у наступному за ним році платник податку змінив прізвище (ім\’я, по батькові), у рядку 3 слід зазначити спочатку нове прізвище (ім\’я, по батькові), а в дужках – попереднє прізвище (ім\’я, по батькові).
1.4. У рядку 4 вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
1.5. У рядку 5 вказується податкова адреса платника податку: поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, село, селище), вулиця, номер будинку, корпус, номер квартири, а також, за бажанням платника податку, контактні телефони (робочий, домашній, мобільний) та адреса електронної поштової скриньки.
{Абзац другий підпункту 1.5 пункту 1 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 806 від 06.07.2012}
1.6. У рядку 6 вказується найменування органу державної податкової служби, до якого подається декларація.
1.7. У рядку 7 вказується позначкою (х) резидентський статус платника податку (резидент, нерезидент) відповідно до підпункту \”в\” підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу.
1.8. У рядку 8 вказується позначкою (х), ким заповнена декларація (самостійно платником податку або уповноваженою на це особою). У разі якщо декларація заповнюється і подається уповноваженою на це особою, разом з декларацією заповнюється і подається додаток 1 до декларації.
1.9. У рядку 9 вказуються реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку (номер рахунку, найменування установи банку, код банку, МФО банку).
2. У розділі II декларації \”Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу\”:
2.1. У колонці 3 вказується загальна сума нарахованого (виплаченого) доходу на користь платника податку протягом звітного податкового періоду з урахуванням податків і внесків, які відповідно до закону утримуються з таких доходів при їх виплаті.
2.2. У колонці 4 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, обов\’язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на податкового агента.
2.3. У колонці 5 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, обов\’язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на платника податку.
Платник податку зобов\’язаний подати декларацію та самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб, якщо протягом календарного року він отримав доходи:
а) які згідно з нормами розділу IV Кодексу не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування;
б) від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи;
в) які нараховувалися (виплачувалися, надавалися) платнику податку у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород у зв\’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами, і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.
{Підпункт \”в\” підпункту 2.3 пункту 2 розділу III в редакції  Наказу Міністерства фінансів № 806 від 06.07.2012}
2.4. У рядку 01 вказується загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, що розраховується як сума значень рядків 01.01 – 01.07 декларації.
{Підпункт 2.4 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
2.5. У рядку 01.01 вказується сума доходів у вигляді заробітної плати, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).
Платники податку, які подають декларацію згідно з підпунктом «є» пункту 176.1 статті 176 розділу IV Кодексу, разом з декларацією заповнюють та подають додаток 7 до декларації.
{Підпункт 2.5 пункту 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 806 від 06.07.2012}
При цьому у колонці 5 рядка 01.01 декларації відображається значення рядка 07 додатка 7 до декларації.
{Підпункт 2.5 пункту 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 806 від 06.07.2012}
{Підпункт 2.6 пункту 2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
{Підпункт 2.7 пункту 2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
2.6. У рядку 01.02 вказується сума доходів від операцій з продажу (обміну) об\’єктів нерухомого та/або рухомого майна, розмір яких визначається згідно з положеннями статей 172, 173 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 2 до декларації.
{Абзац перший підпункту 2.6 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
У колонці 3 рядка 01.02 декларації відображається значення рядка 6 колонки 4 додатка 2 до декларації.
{Абзац другий підпункту 2.6 пункту 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
У колонках 4 і 5 рядка 01.02 декларації відображаються значення рядків 8 і 9 колонки 5 додатка 2 до декларації відповідно.
{Підпункт 2.6 пункту 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
2.7. У рядку 01.03 вказується сума доходів від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), житловий найм (піднайм), розмір яких визначається у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 2 до декларації.
{Абзац перший підпункту 2.7 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
У колонці 3 рядка 01.03 декларації відображається значення рядка 6 колонки 6 додатка 2 до декларації.
{Абзац другий підпункту 2.7 пункту 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
У колонках 4 і 5 рядка 01.03 декларації відображаються значення рядків 8 і 9 колонки 7 додатка 2 до декларації відповідно.
{Підпункт 2.7 пункту 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
{Підпункт 2.10 пункту 2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
{Підпункт 2.11 пункту 2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
{Підпункт 2.12 пункту 2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
2.8. У рядку 01.04 вказується сума інвестиційного прибутку від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах (крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу, розмір якого визначається згідно з положеннями пункту 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 3 до декларації.
У колонці 3 рядка 01.09 декларації відображається позитивне значення рядка 6 додатка 3 до декларації.
У колонках 4, 5 рядка 01.09 декларації відображаються значення рядків 8, 9 додатка 3 до декларації відповідно.
{Підпункт 2.8 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012, № 806 від 06.07.2012}
2.9. У рядку 01.05 вказується сума доходів у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом IV Кодексу, розмір якого визначається згідно із статтею 174 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 2 до декларації.
{Абзац перший підпункту 2.9 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
У колонці 3 рядка 01.05 декларації відображається сума значень рядка 6 колонки 8 і рядка 6 колонки 9 додатка 2 до декларації.
{Абзац другий підпункту 2.9 пункту 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
У колонках 4 і 5 рядка 01.05 декларації відображаються значення рядків 8 і 9 колонки 10 додатка 2 до декларації відповідно.
{Підпункт 2.9 пункту 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
{Підпункт 2.15 пункту 2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
{Підпункт 2.16 пункту 2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
{Підпункт 2.17 пункту 2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
{Підпункт 2.18 пункту 2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
2.10. У рядку 01.06 вказується сума іноземних доходів, розмір яких визначається відповідно до пункту 170.11 статті 170 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 4 до декларації.
У колонках 3, 4, 5 рядка 01.06 декларації відображаються підсумкові значення колонок 4, 6, 7 додатка 4 до декларації відповідно.
{Підпункт 2.10 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
2.11. У рядку 01.07 вказуються інші доходи, оподаткування яких передбачено розділом IV Кодексу, крім зазначених у статті 165 розділу IV Кодексу.
{Підпункт 2.11 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
3. У розділі III декларації \”Доходи, отримані фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності\”:
3.1. Відображається остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб – підприємців, отриманих від провадження господарської діяльності (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування), розмір якого визначається згідно із статтею 177 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 5 до декларації.
3.2. У рядку 02 вказується сума загального оподатковуваного доходу, отриманого від провадження господарської діяльності фізичною особою – підприємцем.
Значення рядка 02 декларації дорівнює підсумковому значенню колонки 3 додатка 5 до декларації.
3.3. У рядку 03.01 вказується сума податку на доходи фізичних осіб – підприємців, що підлягає сплаті до бюджету, у разі якщо за результатами остаточного розрахунку виникають податкові зобов\’язання з цього податку.
Значення рядка 03.01 декларації дорівнює значенню рядка 07.01 додатка 5 до декларації.
3.4. У рядку 03.02 декларації вказується сума надміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб – підприємців, у разі якщо за результатами остаточного розрахунку виникає від\’ємне значення.
Значення рядка 03.02 декларації дорівнює значенню рядка 07.02 додатка 5 до декларації.
У разі заповнення рядка 03.02 декларації значення вказується без знака \”-\”.
{Пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
4. У розділі IV декларації \”Доходи, отримані фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність\”:
4.1. Відображається остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, розмір якого визначається згідно із статтею 178 розділу IV Кодексу.
4.2. У рядку 04 вказується сума загального оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності.
4.3. У рядку 05 вказується сума документально підтверджених витрат, необхідних для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.
4.4. У рядку 06 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, розрахованого як різниця між доходом (рядок 04 декларації) і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності (рядок 05 декларації).
4.5. У рядку 07 вказується сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, розрахованого за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу.
При цьому ставка податку 17 відсотків застосовується до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як сума загальних місячних оподатковуваних доходів, отриманих від провадження незалежної професійної діяльності, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування.
5. У розділі V декларації \”Розрахунок податкових зобов\’язань з податку на доходи фізичних осіб\”:
5.1. У рядку 08 вказується сума загального річного оподатковуваного доходу, що дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року, доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності згідно із статтею 177 розділу IV Кодексу, та доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність згідно із статтею 178 розділу IV Кодексу.
Значення рядка 08 декларації дорівнює сумі значень рядка 01 колонки 3, рядка 02 та рядка 04 декларації.
5.2. У рядку 09 вказується загальна сума податкових зобов\’язань з податку на доходи фізичних осіб, яка розраховується як сума значень рядка 01 колонки 5, рядка 03.01 та рядка 07 декларації.
5.3. У рядку 10 вказується сума самостійно сплаченого до бюджету податку на доходи, отримані платником податку протягом звітного податкового року, станом на дату подання декларації.
У рядку 10 декларації вказується також сума сплаченого податку за договором купівлі-продажу (міни) об\’єкта нерухомості, нотаріальної дії щодо посвідчення якого не вчинено. Згідно з пунктом 172.6 статті 172 розділу IV Кодексу платник податку має право на повернення такої суми податку на підставі декларації, поданої в установленому порядку, та підтвердних документів про фактичну сплату податку.
5.4. У рядку 11 вказується сума податку, на яку платник податку має право зменшити суму річного податкового зобов\’язання у зв\’язку з використанням права на податкову знижку згідно із статтею 166 розділу IV Кодексу. У разі використання права на податкову знижку разом з декларацією заповнюється та подається додаток 6 до декларації.
Значення рядка 11 декларації дорівнює значенню рядка 12 додатка 6 до декларації.
{Підпункт 5.4 пункту 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
5.5. У рядку 12 вказується сума податків, сплачених за кордоном, на яку платник податку має право зменшити суму річного податкового зобов\’язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV Кодексу.
У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов\’язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов\’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у декларації.
Сума податку з іноземного доходу платника податку – резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України.
Значення рядка 12 декларації дорівнює підсумковому значенню колонки 6 додатка 4 до декларації, але не більше значення рядка 09 декларації.
{Абзац четвертий підпункту 5.5 пункту 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
5.6. У рядку 13.01 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету.
Рядок 13.01 декларації заповнюється у разі, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядків 09, 10, 11, 12 та 03.02 декларації отримано позитивне значення.
5.7. У рядку 13.02 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету.
Рядок 13.02 декларації заповнюється у разі, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядків 09, 10, 11, 12 та 03.02 декларації отримано від\’ємне значення.
У разі заповнення рядка 13.02 декларації значення вказується без знака \”-\”.
6. У розділі VI декларації \”Розрахунок податкових зобов\’язань у зв\’язку з виправленням самостійно виявлених помилок\”:
6.1. У рядку 14 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними раніше поданої декларації за звітний податковий період, у якому виявлена помилка.
6.2. У рядку 15 вказується уточнена сума податкових зобов\’язань з податку за звітний податковий період, у якому виявлена помилка.
6.3. У рядку 16.01 вказується сума, на яку збільшується податкове зобов\’язання з податку у зв\’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.
Рядок 16.01 декларації заповнюється у разі, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт заниження податкових зобов\’язань (значення рядка 15 декларації більше, ніж значення рядка 14 декларації).
У разі заповнення рядка 16.01 декларації платник податку зобов\’язаний відобразити суму штрафу у рядку 17 декларації.
6.4. У рядку 16.02 вказується сума, на яку зменшується податкове зобов\’язання з податку у зв\’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.
Рядок 16.02 декларації заповнюється у разі, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт завищення податкових зобов\’язань (значення рядка 15 декларації менше, ніж значення рядка 14 декларації).
У разі заповнення рядка 16.02 декларації значення вказується без знака \”-\”.
6.5. У рядку 17 вказується сума штрафу, яка розраховується платником податку самостійно у зв\’язку з виправленням самостійно виявлених помилок згідно з пунктом 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.
У разі якщо платник податку надсилає декларацію з відміткою \”Уточнююча\”, у рядку 17 декларації вказується штраф у розмірі трьох відсотків від суми недоплати (рядок 16.01 декларації).
У разі якщо платник податку відображає суму недоплати у складі декларації, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов\’язання, у рядку 17 декларації вказується штраф у розмірі п\’яти відсотків від суми недоплати (рядок 16.01 декларації).
Розмір штрафу 3 або 5 відсотків зазначається платником податку в колонці 2 рядка 17 декларації самостійно перед символом \”%\”.
6.6. У рядку 18 вказується сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Кодексу.
7. У розділі VII декларації \”Відомості про нерухоме майно\”:
7.1. Зазначаються відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного податкового року як на території України, так і за її межами.
7.2. Кожний об\’єкт нерухомого майна відображається платником податку у відповідному рядку окремо із зазначенням його місцезнаходження (країна, адреса), загальної і житлової площі (квадратних метрів).
{Абзац перший підпункту 7.2 пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
{Абзац другий підпункту 7.2 пункту 7 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 806 від 06.07.2012}
{Абзац третій підпункту 7.2 пункту 7 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
8. У розділі VIII декларації \”Відомості про рухоме майно\”:
8.1. Зазначаються відомості про рухоме майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного податкового року.
8.2. Кожний транспортний засіб відображається платником податку у відповідному рядку окремо із зазначенням марки, моделі, об\’єму двигуна, потужності двигуна, довжини корпусу судна, максимальної злітної маси повітряного судна, року випуску.
{Абзац перший підпункту 8.2 пункту 8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
{Абзац другий підпункту 8.2 пункту 8 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
{Пункт 9 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
{Пункт 10 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
9. У кінці декларації проставляється дата подання декларації.
У разі заповнення та подання додатків до декларації позначкою (х) вказуються відповідні номери поданих додатків.
У разі подання доповнення до декларації за довільною формою у випадках, визначених пунктом 46.4 статті 46 розділу II Кодексу, позначкою (х) вказується про факт такого подання та цифрами кількість аркушів такого доповнення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code