Порядок заповнення додатків до декларації

Порядок заповнення додатків до декларації

Порядок заповнення додатків до декларації
1. У вступній частині додатків до декларації відображаються прізвище, ім\’я, по батькові платника податку, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), а також тип декларації та звітний податковий період.
Значення вказаних полів вступної частини додатків до декларації повинні співпадати із значеннями відповідних рядків 1-4 розділу I декларації.
{Пункт 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012, № 806 від 06.07.2012}
2. У додатку 1 до декларації \”Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації\”:
2.1. Відображається інформація про особу, нотаріально уповноважену платником податку здійснювати заповнення декларації згідно з пунктом 179.5 статті 179 розділу IV Кодексу, або особу, на яку покладено обов\’язок щодо заповнення та подання декларації від імені платника податку згідно з пунктом 179.6 статті 179 розділу IV Кодексу.
2.2. У рядку 1 позначкою (х) вказується, ким заповнена декларація:
особою, нотаріально уповноваженою платником податку здійснювати таке заповнення;
опікуном або піклувальником – щодо доходів, отриманих неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;
спадкоємцем (розпорядником майна, державним виконавцем) – щодо доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником податку, який помер;
державним виконавцем, уповноваженим здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, визнаного в установленому порядку банкрутом.
2.3. У рядку 2 вказуються прізвище, ім\’я, по батькові уповноваженої особи.
2.4. У рядку 3 вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків – уповноваженої особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
2.5. У рядку 4 вказується податкова адреса (місце проживання) уповноваженої особи.
2.6. У рядку 5 вказується інформація щодо нотаріально посвідченої довіреності, на підставі якої уповноважена особа заповнює та подає декларацію (номер, дата, ким посвідчено, термін дії).
2.7. У рядку 6 вказуються найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи, уповноваженої на заповнення та подання декларації.
2.8. У рядку 7 вказується податкова адреса (місцезнаходження) юридичної особи.
2.9. У рядку 8 вказуються реквізити договору доручення на заповнення декларації (номер, дата).
3. У додатку 2 до декларації \”Розрахунок податкових зобов\’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з продажу (обміну) об\’єктів нерухомого (рухомого) майна та/або від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) та/або в результаті прийняття у спадщину чи дарунок майна:
{Пункт 3 розділу  IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
3.1. У колонці 3 вказуються найменування і характеристика об\’єктів продажу, обміну та/або оренди (суборенди) та/або спадщини (дарування). Кожний об’єкт відображається у відповідному рядку згідно з наведеним переліком (рядки 1-5).
{Абзац перший підпункту 3.1 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
Для об\’єкта нерухомого майна вказуються його найменування (наприклад, житловий будинок, квартира або її частина, кімната, садовий (дачний) будинок, гараж або інша будівля, земельна ділянка та її призначення), місцезнаходження та загальна площа.
Для об\’єкта рухомого майна вказуються його найменування (наприклад, легковий (вантажний, спеціальний) автомобіль, автобус, мотоцикл, моторолер, трактор або інший транспортний засіб тощо) та характеристика (наприклад, марка, модель, об\’єм двигуна, потужність двигуна тощо).
До об’єктів комерційної власності належать: цінні папери (крім депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право, власність на об\’єкт бізнесу як такий, тобто власність на цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу від неї, майнові та немайнові права.
{Підпункт 3.1 пункту 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
3.2. У колонці 4 відображається сума доходу, отриманого від операцій продажу, обміну майна.
Дохід від продажу об\’єкта нерухомого та/або рухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об\’єкта.
{Підпункт 3.2 пункту 3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
3.3. У колонці 5 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, сплаченого (утриманого) під час проведення операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна.
{Підпункт 3.3 пункту 3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
3.4. У колонці 6 вказується сума доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм).
{Підпункт 3.4 пункту 3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
3.5. У колонці 7 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, сплаченого (утриманого) з таких доходів податковим агентом або платником податку самостійно.
{Пункт 3 розділу IV доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
3.6. У колонці 8 вказується вартість успадкованого майна, що підлягає оподаткуванню
{Пункт 3 розділу IV доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
3.7. У колонці 9 вказується вартість подарованого майна, що підлягає оподаткуванню.
{Пункт 3 розділу IV доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
3.8. У колонці 10 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка розраховується як добуток вартості успадкованого (подарованого) майна на відповідну ставку податку.
{Пункт 3 розділу IV доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
{Пункт 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
{Пункт 4 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
4. У додатку 3 до декларації \”Розрахунок податкових зобов\’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з інвестиційними активами\”:
4.1. Розрахунок фінансового результату (інвестиційного прибутку або інвестиційного збитку) операцій за окремими інвестиційними активами відображається у відповідних рядках 1-3 розділу I із зазначенням їх найменування та характеристики у колонці 3.
Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат.
У випадках, зазначених у підпунктах \”а\” і \”б\” підпункту 170.2.8 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу, платник податку не включає до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами суму доходів та витрат на придбання таких інвестиційних активів.
4.2. У колонці 4 вказується сума доходу, отриманого платником податку від продажу окремого інвестиційного активу.
4.3. У колонці 5 вказується сума витрат на придбання окремого інвестиційного активу.
4.4. У колонці 6 відображається фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток) операцій за окремими інвестиційними активами.
Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між значенням колонки 4 та значенням колонки 5.
Інвестиційний збиток розраховується як від\’ємне значення різниці між значенням колонки 4 та значенням колонки 5.
4.5. У рядку 4 відображається сума інвестиційних прибутків та інвестиційних збитків поточного звітного року, яка розраховується як сума значень колонки 6.
4.6. У рядку 5 відображається сума від\’ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами попереднього звітного року.
Значення рядка 5 дорівнює значенню рядка 6 додатка 3 до декларації за попередній звітний податковий рік, у разі якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами попереднього звітного року має від\’ємне значення.
4.7. У рядку 6 відображається загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами, який розраховується як різниця між значеннями рядків 4 та 5.
Якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами має від\’ємне значення, його сума переноситься у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до його повного погашення.
{Пункт 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
{Пункт 6 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
5. У додатку 4 до декларації \”Розрахунок податкових зобов\’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих з джерел за межами України\”:
5.1. У колонці 1 відображається дата отримання доходу.
5.2. У колонці 2 відображається назва країни, яка є джерелом виплати оподатковуваного доходу.
5.3. У колонці 3 вказується розмір доходу в іноземній валюті із зазначенням назви валюти, в якій виплачено оподатковуваний дохід.
5.4. У колонці 4 вказується розмір іноземного доходу, перерахованого у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання такого доходу.
5.5. У колонці 5 відображається сума сплачених за кордоном податків в іноземній валюті на підставі довідки про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об\’єкт оподаткування, яка видається державним органом країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженим справляти такий податок. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.
5.6. У колонці 6 відображається сума податків, сплачених за кордоном, перерахована у гривні.
5.7. У колонці 7 відображається сума податку на доходи фізичних осіб, нарахованого за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу.
{Пункт 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
6. У додатку 5 до декларації \”Розрахунок податкових зобов\’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності\”:
6.1. Доходи, отримані від провадження кожного виду економічної діяльності, відображаються в окремому рядку розділу I із зазначенням у колонці 2 назви і коду виду економічної діяльності згідно з КВЕД, за здійснення якого одержано дохід.
6.2. У колонці 3 вказується сума одержаного доходу від провадження окремого виду економічної діяльності.
6.3. У колонках 4, 5 та 6 відображається сума документально підтверджених витрат, пов\’язаних з провадженням господарської діяльності (вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані або використані у виробництві продукції, витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг).
Значення колонок 4, 5 та 6 дорівнюють значенням відповідних граф Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці згідно з пунктом 177.10 статті 177 розділу IV Кодексу.
6.4. У колонці 7 відображається сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується за такою формулою:
колонка 3 – колонка 4 – колонка 5 – колонка 6.
6.5. У рядку 01 вказується розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу, який розраховується як сума загальних місячних доходів, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування.
Значення рядка 01 дорівнює результату ділення підсумкового значення колонки 7 розділу I на кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи.
6.6. У рядку 02 вказується сума перевищення середньомісячного річного оподатковуваного доходу над десятикратним розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Значення рядка 02 дорівнює позитивному результату різниці між значенням рядка 01 та десятикратним розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
У разі якщо різниця між значенням рядка 01 та десятикратним розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, має від\’ємний результат, то значення рядка 02 дорівнює нулю.
6.7. У рядку 03 вказується сума податку на доходи фізичних осіб – підприємців, розрахованого з чистого оподатковуваного доходу за ставками, визначеними пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу.
Значення рядка 03 розраховується за такою формулою:
(15% х (рядок 01 – рядок 02) + 17% х рядок 02) х кількість
календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи.
6.8. У рядку 04 вказується сума збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, сплаченого платником податку протягом звітного податкового періоду, яка враховується у зменшення податкового зобов\’язання з податку на доходи фізичних осіб – підприємців.
6.9. У рядку 05 вказується сума податку, зменшена на суму збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.
Значення рядка 05 дорівнює позитивному значенню різниці між значеннями рядка 03 та рядка 04.
У разі якщо різниця між значеннями рядка 03 та рядка 04 має від\’ємний результат, то значення рядка 05 дорівнює нулю.
6.10. У рядку 06 вказується сума авансових платежів з податку, сплачених платником податку протягом звітного податкового періоду у строки, визначені підпунктом 177.5.1 пункту 177.5 статті 177 розділу IV Кодексу.
6.11. У рядку 07.01 вказується сума податку на доходи фізичних осіб – підприємців, що підлягає сплаті до бюджету, у разі якщо за результатами остаточного розрахунку виникають податкові зобов\’язання з цього податку.
Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно з урахуванням сплачених ним протягом року авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на підставі документального підтвердження факту їх сплати.
Значення рядка 07.01 дорівнює позитивному значенню різниці між значеннями рядка 05 та рядка 06.
6.12. У рядку 07.02 вказується сума надміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб – підприємців, у разі якщо за результатами остаточного розрахунку виникає від\’ємне значення.
Значення рядка 07.02 дорівнює від\’ємному значенню різниці між значеннями рядка 05 та рядка 06.
У разі заповнення рядка 07.02 додатка 5 до декларації значення вказується без знака \”-\”.
Надмірно сплачені суми податку підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку або поверненню платнику податку в порядку, передбаченому Кодексом.
6.13. У рядку 08 вказується розмір квартальних авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб, що підлягають сплаті до бюджету у наступному за звітним році, відповідно до підпункту 177.5.1 пункту 177.5 статті 177 розділу IV Кодексу.
Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менш як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах), та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада).
Значення рядка 08 розраховується як 25 відсотків значення рядка 01.
{Підпункт 6.14 пункту 6 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 806 від 06.07.2012}
{Пункт 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
7. У додатку 6 до декларації \”Перелік сум витрат, що включаються до складу податкової знижки згідно із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України\”:
7.1. У колонці \”Реквізити документів, які підтверджують витрати\” відображаються реквізити відповідних платіжних та розрахункових документів, зокрема квитанцій, фіскальних або товарних чеків, прибуткових касових ордерів, копій договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов\’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).
Оригінали зазначених документів не надсилаються органу державної податкової служби, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого Кодексом.
7.2. У рядках 01-08 вказуються суми фактично здійснених протягом звітного податкового року платником податку витрат, дозволених до включення до податкової знижки згідно з пунктом 166.3 статті 166 розділу IV Кодексу.
7.3. У рядку 09 вказується загальна сума витрат, яка розраховується як сума значень рядків 01-08 додатка 6 до декларації.
7.4. У рядку 10 вказується сума нарахованої заробітної плати, зменшена згідно з пунктом 164.6 статті 164 розділу IV Кодексу на суму єдиного внеску на загальнообов\’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, – обов\’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності.
7.5. У рядку 11 вказується сума (вартість) витрат платника податку – резидента, дозволених до включення до складу податкової знижки.
Відповідно до підпункту 166.4.2 пункту 166.4 статті 166 розділу IV Кодексу загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 розділу IV Кодексу.
Значення рядка 11 додатка 6 до декларації дорівнює значенню рядка 09 додатка 6 до декларації, але не більше значення рядка 10 додатка 6 до декларації.
7.6. У рядку 12 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов\’язання з цього податку у зв\’язку з використанням права на податкову знижку.
Значення рядка 12 додатка 6 до декларації розраховується за такою формулою:
колонка 4 рядка 01.01 декларації – (рядок 10 додатка 6 до декларації – рядок 11 додатка 6 до декларації) х на ставки податку, визначені пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу.
7.7. Податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту – фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті.
7.8. Платник податку має право включити до податкової знижки звітного податкового року витрати, фактично здійснені ним протягом такого звітного періоду та підтверджені документально.
7.9. Якщо платник податку до кінця податкового року, що настає за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.
{Пункт 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 84 від 03.02.2012}
8. У додатку 7 до декларації «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб згідно з підпунктом «є» пункту 176.1 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України»:
8.1. У рядку 01 вказується сума доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) у зв\’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.
8.2. У рядку 02 вказується сума єдиного внеску на загальнообов\’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, – обов\’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника та/або доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг).
8.3. У рядку 03 вказується сума податкової соціальної пільги за її наявності.
8.4. У рядку 04 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, фактично (нарахованого) утриманого податковими агентами протягом податкового (звітного) року.
8.5. У рядку 05.01 вказується база оподаткування, що оподатковується за ставкою 15 %.
Значення рядка 05.01 розраховується за такою формулою:
рядок 01 – рядок 02 – рядок 03.
У разі якщо результат розрахунку за цією формулою перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року, то значення рядка 05.01 дорівнює 120 розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.
8.6. У рядку 05.02 вказується база оподаткування, що оподатковується за ставкою 17 %.
Значення рядка 05.02 розраховується за такою формулою:
позитивне значення (рядок 01 – рядок 02 – рядок 03 – 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року).
У разі якщо результат розрахунку за цією формулою має від’ємне значення, то значення рядка 05.02 дорівнює нулю.
8.7. У рядку 06 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, розрахована платником податку самостійно.
Значення рядка 06 дорівнює сумі значень рядка 06.01 і рядка 06.02.
8.8. У рядку 06.01 вказується сума податку на доходи фізичних осіб за ставкою 15%.
Значення рядка 06.01 розраховується як 15% значення рядка 05.01.
8.9. У рядку 06.02 вказується сума податку на доходи фізичних осіб за ставкою 17%.
Значення рядка 06.02 розраховується як 17% значення рядка 05.02.
8.10. У рядку 07 вказується сума податку, що підлягає сплаті до бюджету.
Значення рядка 07 дорівнює позитивному значенню різниці між значеннями рядка 06 і рядка 04.
У разі якщо результат розрахунку різниці між значеннями рядка 06 і рядка 04 має від’ємне значення, то значення рядка 07 дорівнює нулю.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code