ПОРЯДОК формування Реєстру великих платників податків

ПОРЯДОК формування Реєстру великих платників податків

  ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства 
                                      фінансів України 
                                      11.09.2012  N 986 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      6 листопада 2012 р. 
                                      за N 1860/22172 
 
ПОРЯДОК формування Реєстру великих платників податків 
 
                      I. Загальні положення 
     1.1. Формування  та  затвердження  Реєстру  великих платників 
податків (далі –  Реєстр  ВПП)  здійснюються  центральним  органом 
державної податкової служби щороку. 
     1.2. До   Реєстру  ВПП  включаються  платники  податків,  які 
відповідають  критеріям  великого  платника  податків,  визначеним 
підпунктом  14.1.24  пункту  14.1  статті 14 розділу I Податкового 
кодексу України ( 2755-17 ) (далі – Кодекс). 
     1.3. У разі включення платника податків  до  Реєстру  ВПП  на 
нього поширюються особливості,  визначені Кодексом ( 2755-17 ) для 
великих платників податків. 
                  II. Відбір платників податків, 
              формування та затвердження Реєстру ВПП 
     2.1. Відбір  платників  податків для включення до Реєстру ВПП 
на наступний календарний рік здійснюється структурним  підрозділом 
центрального   органу   державної   податкової   служби,  за  яким 
закріплено  функції  організації  роботи  з  великими   платниками 
податків, на підставі аналізу інформації:
     2.1.1. Про сумарні обсяги доходів від усіх  видів  діяльності 
платника  податків  за  друге  півріччя попереднього року та перше 
півріччя  поточного  року  (розраховується  за  даними  податкової 
звітності  з  податку  на  прибуток  підприємств за перше півріччя 
попереднього  року,  за  попередній  рік  та  за  перше   півріччя 
поточного    року),    яка   надається   структурним   підрозділом 
центрального  органу  державної   податкової   служби,   за   яким 
закріплено функції комп\’ютерної обробки податкової звітності.
     2.1.2. Про  суми  сплачених  до  Державного  бюджету  України 
податків   за   платежами,  що  контролюються  органами  державної 
податкової служби, у другому півріччі попереднього року та першому 
півріччі  поточного  року,  яка  надається структурним підрозділом 
центрального  органу  державної   податкової   служби,   за   яким 
закріплено функції обліку податків та зборів. 
     2.2. Інформація,   визначена   у   підпунктах   2.1.1,  2.1.2 
пункту 2.1 цього розділу, надається підрозділу центрального органу 
державної   податкової   служби,   за   яким   закріплено  функції 
організації роботи з великими платниками податків,  до  27  серпня 
поточного року. 
     2.3. За    результатами    аналізу    структурний   підрозділ 
центрального  органу  державної   податкової   служби,   за   яким 
закріплено   функцію  організації  роботи  з  великими  платниками 
податків, формує  переліки  великих  платників  податків,  які  до 
4 вересня  поточного  року  направляються  до державних податкових 
служб в Автономній Республіці  Крим,  областях,  містах  Києві  та 
Севастополі,  Окружної  державної податкової служби – Центрального 
офісу  з  обслуговування  великих  платників  податків   Державної 
податкової служби (далі – Центральний офіс). 
     2.4. Органи   державної   податкової   служби   в  Автономній 
Республіці  Крим,   областях,   містах   Києві   та   Севастополі, 
Центральний  офіс  аналізують  отримані переліки великих платників 
податків та до 11 вересня поточного року подають  до  центрального 
органу  державної  податкової служби засобами електронного зв\’язку 
обґрунтовані пропозиції щодо включення/виключення  до/з  переліків 
платників податків. 
     2.5. Структурний   підрозділ  центрального  органу  державної 
податкової служби, за яким закріплено функцію організації роботи з 
великими  платниками  податків,  розглядає  надані  пропозиції  та 
формує Реєстр ВПП на наступний календарний рік за формою згідно  з 
додатком 1 до цього Порядку. 
     2.6. Реєстр  ВПП  на  наступний календарний рік до 27 вересня 
поточного  року   затверджується   наказом   центрального   органу 
державної   податкової   служби,   який  надсилається  до  органів 
державної  податкової  служби  в   Автономній   Республіці   Крим, 
областях,  містах  Києві та Севастополі,  Центрального офісу та не 
пізніше наступного робочого дня оприлюднюється на офіційному сайті 
центрального органу державної податкової служби. 
           III. Дії органів державної податкової служби 
             та платників податків після затвердження 
                           Реєстру ВПП 
     3.1. Структурний   підрозділ  центрального  органу  державної 
податкової служби, за яким закріплено функцію організації роботи з 
великими   платниками   податків,  до  15  жовтня  поточного  року 
направляє  (поштою  рекомендованим  листом  з  повідомленням   про 
вручення)  повідомлення  про включення/невключення такого платника 
податків до Реєстру  ВПП  на  наступний  рік  за  формою  N  1-ВПП 
(додаток 2 до цього Порядку) ( za860-12 ):
     3.1.1. Кожному платнику податків,  якого включено до  Реєстру 
ВПП.
     3.1.2. Кожному платнику податків,  якого включено до  Реєстру 
ВПП на поточний календарний рік і якого не включено до Реєстру ВПП 
на наступний календарний рік. 
     3.2. Органи  державної   податкової   служби   в   Автономній 
Республіці   Крим,   областях,   містах   Києві   та  Севастополі, 
Центральний офіс:
     3.2.1. Після  отримання  Реєстру ВПП проводять роз\’яснювальну 
роботу з великими платниками податків щодо виконання вимог Кодексу 
(  2755-17  )  в  частині  обов\’язковості  переведення на облік до 
спеціалізованих органів державної податкової служби, що здійснюють 
податкове   супроводження   великих  платників  податків  (далі  – 
спеціалізовані органи державної податкової служби), порядку такого 
переведення  та  забезпечують  взяття  на  облік/зняття  з  обліку 
платників податків  у  відповідних  органах  державної  податкової 
служби.
     3.2.2. До 20 листопада  поточного  року  інформують  засобами 
електронного  зв\’язку  структурний  підрозділ  центрального органу 
державної  податкової   служби,   за   яким   закріплено   функцію 
організації   роботи   з   великими   платниками   податків,   про 
подання/неподання заяв про  зняття  з  обліку/взяття  на  облік  у 
відповідних   органах   державної   податкової  служби  платниками 
податків,  яких включено/не включено до Реєстру ВПП  на  наступний 
календарний рік.
     3.2.3. До  3  січня  наступного  року   інформують   засобами 
електронного  зв\’язку  структурний  підрозділ  центрального органу 
державної  податкової   служби,   за   яким   закріплено   функцію 
організації  роботи  з великими платниками податків,  про зняття з 
обліку/взяття на облік у відповідних органах державної  податкової 
служби  платників  податків,  яких включено/не включено до Реєстру 
ВПП. 
     3.3. Великі  платники  податків,  які  не   обліковуються   в 
спеціалізованих  органах  державної податкової служби,  самостійно 
визначають нове основне місце обліку шляхом  подання  до  обраного 
спеціалізованого  органу  державної  податкової  служби  заяви  за 
формою N 1-ОПП ( za562-11 )  не  пізніше  15  листопада  поточного 
року. 
     3.4. Щодо  великих  платників  податків,  які  самостійно  не 
визначилися з вибором спеціалізованого органу державної податкової 
служби  та не подали до обраного спеціалізованого органу державної 
податкової  служби  заяви  за  формою  N  1-ОПП  (  za562-11  )  у 
визначений  пунктом  3.3  цього розділу термін,  центральний орган 
державної податкової служби має право приймати рішення  про  зміну 
основного  місця  обліку та переведення на облік у спеціалізований 
чи інший орган державної податкової служби.
     Рішення центрального органу державної податкової  служби  про 
зміну   основного   місця   обліку   та  переведення  на  облік  у 
спеціалізований  чи  інший  орган  державної   податкової   служби 
направляються   великим   платникам  податків,  які  не  надали  у 
встановлені терміни заяву про взяття на облік до  спеціалізованого 
органу державної податкової служби (поштою рекомендованим листом з 
повідомленням про вручення), за формою N 2-ВПП (додаток 3 до цього 
Порядку) ( zb860-12 ). 
     3.5. Для  платників  податків,  які  перебувають  на обліку в 
спеціалізованих органах державної податкової служби і не  включені 
до Реєстру ВПП на наступний календарний рік, але які самостійно не 
перейшли на облік до органів державної податкової служби за  своїм 
місцезнаходженням,  центральний  орган державної податкової служби 
має право приймати рішення про зміну  основного  місця  обліку  та 
переведення  таких платників податків на обслуговування до органів 
державної  податкової  служби  за   їх   місцезнаходженням   (крім 
випадків,  коли  стосовно  платника  податків прийнято рішення про 
припинення). 
                 IV. Внесення змін до Реєстру ВПП 
     4.1. Протягом календарного року,  на який  сформовано  Реєстр 
ВПП, до цього Реєстру можуть бути внесені зміни:
     4.1.1. Якщо платник податку у  наступних  після  затвердження 
Реєстру   ВПП  податкових  періодах  досяг  критеріїв,  визначених 
підпунктом 14.1.24  пункту  14.1  статті  14  розділу  I   Кодексу 
( 2755-17 )  (у тому числі за рахунок подачі уточнюючих декларацій 
(розрахунків),  або за результатами перевірок, проведених органами 
державної податкової служби).
     4.1.2. У разі припинення юридичної особи. 
     4.2. Внесення  змін  до  Реєстру  ВПП  оформлюється   наказом 
центрального  органу  державної  податкової  служби,  проект якого 
готується структурним підрозділом  центрального  органу  державної 
податкової служби, за яким закріплено функцію організації роботи з 
великими платниками податків, на підставі відповідних подань голів 
(перших заступників голів) державних податкових служб в Автономній 
Республіці  Крим,   областях,   містах   Києві   та   Севастополі, 
Центрального офісу. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code