ПОРЯДОК подання органам державної податкової служби інформації про платників податків

ПОРЯДОК подання органам державної податкової служби інформації про платників податків

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 грудня 2011 р. № 1386
ПОРЯДОК 
подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об\’єкти оподаткування та об\’єкти, пов\’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів
1. Цей Порядок визначає механізм подання відповідно до Податкового кодексу України та Закону України \”Про інформацію\” суб\’єктами інформаційних відносин органам державної податкової служби інформації про платників податків, об\’єкти оподаткування та об\’єкти, пов\’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів.
Суб\’єктами інформаційних відносин, на яких поширюється дія цього Порядку, є юридичні особи, фізичні особи – підприємці, податкові агенти, органи державної влади під час виконання владних управлінських функцій, у тому числі делегованих повноважень, органи місцевого самоврядування, в яких виникає обов\’язок щодо подання зазначеної інформації.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.
3. Органи, що ведуть облік або реєстрацію рухомого і нерухомого майна та інших активів, які є об\’єктом оподаткування, подають щомісяця до 10 числа органам державної податкової служби інформацію про власників та/або користувачів таких майна та активів, розміщених на відповідній території, а також про нерухоме майно, транспортні засоби, зареєстровані у зазначених органах, та їх власників, у тому числі:
{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 947 від 17.10.2012}
1) Укрдержреєстр – про нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо якого у фізичних осіб виникає або припиняється право власності;
{Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 947 від 17.10.2012}
2) органи внутрішніх справ – про зареєстровані (зняті з обліку) колісні транспортні засоби та їх власників, зокрема індивідуальні ознаки транспортного засобу, повне найменування (прізвище, ім\’я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) власника;
3) Державна служба морського та річкового транспорту – про судна, зареєстровані (зняті з реєстрації) у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, та їх власників або фрахтівників, зокрема індивідуальні ознаки судна, повне найменування (прізвище, ім\’я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) власника або фрахтівника;
4) Державіаслужба – про повітряні судна, зареєстровані (зняті з реєстрації) у державному реєстрі цивільних повітряних суден України, та їх власників або експлуатантів, зокрема індивідуальні ознаки судна, повне найменування (прізвище, ім\’я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) власника або експлуатанта;
5) Держкіно – про національні фільми, зареєстровані (зняті з реєстрації) у державному реєстрі фільмів, та їх виробників, зокрема повне найменування (прізвище, ім\’я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання) виробника, відомості про посвідчення національного фільму, а також про фільми дубльовані, озвучені та/або субтитровані державною мовою на території України суб\’єктами кінематографії, зокрема повне найменування (прізвище, ім\’я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) суб\’єкта кінематографії і вид розповсюдження фільму.
3-1 . Зазначена у пункті 3 цього Порядку інформація подається:
1) ДПС – про нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо якого у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, а також про транспортні засоби і про власників та/або користувачів такого майна та транспортних засобів;
2) органам державної податкової служби за місцезнаходженням – про власників та/або користувачів рухомого майна, крім транспортних засобів та інших активів, які є об’єктом оподаткування.
{Порядок доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 947 від 17.10.2012}
4. Територіальні органи Держземагентства подають щомісяця до 10 числа органові державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки, а також за запитом зазначеного органу або ДПС інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, відповідно до Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1245 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 30), у тому числі Держземагентство – про власників, які набули право власності на земельні ділянки на підставі цивільно-правових договорів або свідоцтв про право на спадщину, про землекористувачів відповідно до договорів оренди земельних ділянок державної та комунальної власності, зокрема повне найменування (прізвище, ім\’я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) землевласника або землекористувача, місцезнаходження земельної ділянки, її кадастровий номер, площа відповідно до правовстановлюючих документів і матеріалів інвентаризації та дата реєстрації у державному земельному кадастрі.
5. Територіальні органи Мін\’юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, та територіальні органи і підрозділи ДМС подають щомісяця до 10 числа органам державної податкової служби за місцезнаходженням інформацію про внесення або зміну даних, які включаються до облікової картки фізичної особи – платника податків (прізвище, ім\’я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, громадянство, серія та номер свідоцтва про народження, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий документ), у тому числі:
1) територіальні органи Мін\’юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, – про:
зміну прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження (країна, регіон, район, населений пункт) до і після зміни, серії та номера свідоцтва про зміну імені чи іншого документа, ким і коли виданий документ;
фізичних осіб, які померли, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження і смерті, місця народження (країна, регіон, район, населений пункт), останнього місця проживання (країна, регіон, район, населений пункт, вулиця, номер будинку (корпусу) і квартири), серії та номера паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, або свідоцтва про народження для неповнолітніх, ким і коли виданий документ (у разі подання таких документів для державної реєстрації смерті);
повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану із зазначенням прізвища, імені, по батькові, місця проживання (країна, регіон, район, населений пункт, вулиця, номер будинку (корпусу) і квартири) заявника, а також прізвища, імені та по батькові особи, про яку повторно видано таке свідоцтво, серії та номера свідоцтва, ким і коли видане, дати реєстрації акта цивільного стану;
2) територіальні органи і підрозділи ДМС – про:
фізичних осіб, місце проживання яких зареєстровано (знято з реєстрації) у відповідному населеному пункті, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження, місця проживання (країна, регіон, район, населений пункт, вулиця, номер будинку (корпусу) і квартири (до і після реєстрації), серії та номера паспорта, свідоцтва про народження або іншого документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий документ;
обмін та видачу у разі втрати (викрадення) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати та місця народження (до і після зміни), а також місця проживання (країна, регіон, район, населений пункт), серії та номера паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий документ (до і після обміну).
6. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші суб\’єкти інформаційних відносин подають органам державної податкової служби за місцезнаходженням інформацію про платників податків, пов\’язану з їх реєстрацією, нарахуванням та сплатою податків і зборів, а також контролем за дотриманням податкового законодавства, у тому числі:
1) Мін\’юст – про фахівців, яким присвоєно (підтверджено) кваліфікацію судових експертів і видано відповідні свідоцтва та які не є працівниками державних спеціалізованих установ і самостійно або у складі юридичної особи можуть на професійній основі провадити судово-експертну діяльність, а також дані про припинення діяльності таких експертів;
2) Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі – про приватних нотаріусів, зокрема про видачу або анулювання реєстраційного посвідчення приватного нотаріуса, адресу робочого місця (контори) приватного нотаріуса та її зміну;
3) Рада адвокатів України – про адвокатів, що включені до Єдиного реєстру адвокатів України, зокрема прізвище, ім’я та по батькові адвоката, номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України), найменування і місцезнаходження адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання, адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв’язку, інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю, інші відомості, передбачені законом;
{Підпункт 3 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 1144 від 05.12.2012}
4) Аудиторська палата – про аудиторів, що включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів і мають право провадити аудиторську діяльність як фізичні особи – підприємці, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, адреси робочого місця (офісу), номера телефону, дати початку аудиторської діяльності (отримання ліцензії або свідоцтва), даних щодо рішень про включення, внесення змін до зазначеного Реєстру або виключення аудиторів з нього, видачу відповідних свідоцтв та продовження строку їх дії;
5) органи ліцензування згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 46, ст. 2001), – про ліцензії, зокрема повне найменування (прізвище, ім\’я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) суб\’єкта господарювання, місце провадження господарської діяльності, вид господарської діяльності, на право провадження якого видана ліцензія, серія, номер і дата видачі ліцензії, дата прийняття і номер рішення про видачу ліцензії, строк дії, дані про анулювання ліцензії;
6) територіальні органи і підрозділи ДМС – про втрачені (викрадені) паспорти та паспорти померлих громадян із зазначенням серії та номера недійсного паспорта, ким і коли виданий, прізвища, імені, по батькові фізичної особи, дати народження, місця проживання (регіон, район, населений пункт, вулиця, номер будинку (корпусу) і квартири);
7) районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад – про встановлення опіки над фізичними особами, визнаними судом недієздатними, опіку, піклування і управління майном малолітніх, інших неповнолітніх фізичних осіб, фізичних осіб, обмежених судом у дієздатності, дієздатних фізичних осіб, над якими встановлене піклування у формі патронажу, піклування або управління майном фізичних осіб, визнаних судом безвісно відсутніми, а також про подальші зміни, пов\’язані із зазначеними опікою, піклуванням або управлінням майном;
8) інші органи, що здійснюють реєстрацію незалежної професійної діяльності або видають дозволи на право самостійного провадження такої діяльності, – про реєстрацію незалежної професійної діяльності або видані дозволи із зазначенням прізвища, імені та по батькові фізичної особи, зареєстрованого місця проживання або місця провадження діяльності, дати, номерів відповідних записів, свідоцтв та інших документів, підстав державної реєстрації, припинення незалежної професійної діяльності, номерів телефонів та інших засобів зв\’язку з особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, видів діяльності, інших реєстраційних даних;
9) органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи та фізичні особи – підприємці, податкові агенти – про дату прийняття на роботу або звільнення з роботи фізичних осіб, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на їх користь, а також сум нарахованого та утриманого з них податку.
7. Зазначена в пункті 6 цього Порядку інформація подається:
у п\’ятиденний строк з дня вчинення відповідної дії та прийняття відповідного рішення (щодо відомостей, передбачених підпунктами 1-4, 7 і 8);
у п\’ятиденний строк з дня надходження відповідних заяв або щомісяця до 10 числа (щодо відомостей, передбачених підпунктом 6);
щомісяця до 10 числа (щодо відомостей, передбачених підпунктом 5);
протягом 40 днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) кварталу (щодо відомостей, передбачених підпунктом 9).
8. Інформація, передбачена пунктами 3-6 цього Порядку, у тому числі відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) – для фізичної особи і податковий номер – для юридичної особи, подається:
суб\’єктами інформаційних відносин – центральними органами виконавчої влади за формою, визначеною ДПС разом із зазначеними суб\’єктами;
іншими суб\’єктами інформаційних відносин – за формою, визначеною ДПС.
Вимога щодо подання зазначених відомостей не застосовується у разі подання інформації про фізичних осіб, місце проживання яких зареєстроване (зняте з реєстрації) у відповідному населеному пункті, про обмін паспорта, втрачені (викрадені) паспорти та паспорти померлих громадян, а також про осіб, які померли, якщо відповідні документи не подавалися для державної реєстрації смерті, та про зареєстровані (зняті з обліку) колісні транспортні засоби і їх власників.
9. Подання інформації органам державної податкової служби здійснюється на безоплатній основі у паперовій (подається безпосередньо представником суб\’єкта інформаційних відносин чи надсилається поштою з повідомленням про вручення) або електронній формі залежно від технічних можливостей суб\’єкта інформаційних відносин.
Формати інформаційних файлів, регламент передачі інформації про нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо якого у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, форма журналів обліку переданих та отриманих інформаційних файлів визначаються спільними актами Мін’юсту і Мінфіну.
{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 947 від 17.10.2012}
10. Інформація, що надійшла до органів державної податкової служби, вноситься до інформаційних баз даних ДПС та використовується з урахуванням вимог, передбачених для інформації з обмеженим доступом.
__________ 
Примітка.
Територіальні органи і підрозділи ДМС подають інформацію після запровадження електронного обліку реєстрації місця проживання фізичних осіб в Україні.
Укрдержреєстр та структурні підрозділи територіальних органів Мін\’юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, подають інформацію з 1 січня 2013 року.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code