ПОРЯДОК періодичного подання інформації органам державної податкової служби

ПОРЯДОК періодичного подання інформації органам державної податкової служби

    ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                  від 27 грудня 2010 р. N 1245 
                             ПОРЯДОК 
        періодичного подання інформації органам державної 
            податкової служби та отримання інформації 
            зазначеними органами за письмовим запитом 
 
                         Загальна частина 
     1. Цей  Порядок  визначає  процедуру   періодичного   подання 
органам   державної  податкової  служби  суб\’єктами  інформаційних 
відносин або подання за письмовим запитом таких органів податкової 
інформації. 
     Податкова інформація  –  сукупність  відомостей  і даних,  що 
створені або отримані суб\’єктами інформаційних відносин у  процесі 
діяльності   і  необхідні  для  реалізації  покладених  на  органи 
державної податкової служби завдань і функцій. 
     2. Податкова   інформація   надається    органам    державної 
податкової  служби  періодично  або  за  окремим письмовим запитом 
таких органів у безоплатному порядку. 
     3. Суб\’єктами інформаційних відносин, на яких поширюється дія 
цього Порядку, є: 
     фізичні особи (резиденти і нерезиденти України,  у тому числі 
самозайняті особи); 
     юридичні особи  (резиденти  і  нерезиденти  України)  та   їх 
відокремлені підрозділи; 
     об\’єднання громадян; 
     релігійні організації; 
     суб\’єкти владних повноважень; 
     Національний банк, банки та інші фінансові установи; 
     міжнародні організації. 
             Періодичне подання податкової інформації 
     4. Періодичне  подання  органам  державної  податкової служби 
податкової   інформації    суб\’єктами    інформаційних    відносин 
здійснюється  відповідно  до  Податкового кодексу України та інших 
законів. 
     5. Періодична податкова інформація,  передбачена пунктом 73.2 
статті 73 Податкового кодексу України ( 2755-17 ), подається: 
     1) про    об\’єкти    оподаткування,   що   надаються   та/або 
реєструються  органами  виконавчої  влади  та  органами  місцевого 
самоврядування, –   зазначеними   органами  щомісяця  протягом  10 
календарних днів місяця,  що настає за звітним, і повинна містити, 
зокрема: 
     прізвище, ім\’я  та  по  батькові  платника податку – фізичної 
особи або назву платника податку – юридичної особи; 
     податкову адресу платника податку; 
     реєстраційний номер облікової картки (для платника податку  – 
фізичної   особи);   податковий  номер  (для  платника  податку  – 
юридичної особи); 
     відомості про: 
     – вид об\’єкта оподаткування; 
     – індивідуальні ознаки об\’єкта оподаткування,  за якими  його 
можна ідентифікувати; 
     2) про  дозволи,  ліцензії (крім ліцензій на експорт,  імпорт 
товарів,  разових  (індивідуальних)  ліцензій,  ліцензій  на   вид 
господарської  діяльності  (експорт,  імпорт  дисків  для лазерних 
систем  зчитування,  матриць),  спеціальних  ліцензій  та   карток 
реєстрації-обліку   зовнішньоекономічного   договору  (контракту), 
патенти,  свідоцтва на право провадження окремих видів діяльності, 
що  видаються  органами  виконавчої  влади  та  органами місцевого 
самоврядування,  –  зазначеними  органами  щомісяця  протягом   10 
календарних днів місяця,  що настає за звітним, і повинна містити, 
зокрема: 
     прізвище, ім\’я та по батькові  платника  податку  –  фізичної 
особи або назву платника податку – юридичної особи; 
     податкову адресу платника податку; 
     реєстраційний номер  облікової картки (для платника податку – 
фізичної  особи);  податковий  номер  (для  платника   податку   – 
юридичної особи); 
     відомості про: 
     – вид дозвільного документа; 
     – вид  діяльності,  на  провадження  якої  видано  дозвільний 
документ; 
     – дату видачі дозвільного документа; 
     – строк дії дозвільного документа,  інформацію про припинення 
(зупинення)  дії  дозвільного  документа  із  зазначенням  підстав 
такого припинення (зупинення); 
     – сплату належних платежів за видачу дозвільного документа; 
     перелік місць   провадження   діяльності,   на   яку   видано 
дозвільний документ; 
     3) про встановлені ставки місцевих податків, зборів та надані 
пільги – відповідними органами місцевого самоврядування не пізніше 
10 календарних днів з дати набрання чинності відповідним рішенням; 
     4) про     дані,    необхідні    для    проведення    аналізу 
фінансово-господарської діяльності платників податків,  – органами 
державної  статистики  відповідно  до плану державних статистичних 
спостережень; 
     5) про експортні  та  імпортні  операції  платників  податків 
Держмитслужбою у строки,  визначені спільним наказом Держмитслужби 
та  Державної  податкової  служби,  але  не  рідше  ніж  кожні  10 
календарних днів; 
     6) про  результати  податкового контролю – митними органами у 
строки та у порядку, що встановлені спільним наказом Держмитслужби 
та Державної податкової служби; 
     7) інформація,  що  міститься  у документах з обліку доходів, 
витрат та інших  показників,  пов\’язаних  з  визначенням  об\’єктів 
оподаткування (податкових зобов\’язань),  первинних документах, які 
ведуться в електронному вигляді, регістрах бухгалтерського обліку, 
фінансовій звітності,  інших документах,  пов\’язаних з обчисленням 
та сплатою податків і зборів,  – великими  платниками  податків  в 
електронному вигляді щокварталу протягом 10 календарних днів після 
закінчення  податкового  (звітного)  кварталу  до  спеціалізованих 
органів державної податкової служби,  де обліковуються такі великі 
платники податків. 
     6. Державна  податкова  служба  разом  із  суб\’єктом  владних 
повноважень визначає: 
     опис податкової інформації, що подається; 
     форму подання податкової інформації (звіт або масив даних); 
     носії податкової інформації (електронні або паперові); 
     режим доступу    до    податкової    інформації   (відкритий, 
конфіденційний, таємний); 
     орган державної  податкової  служби,   до   якого   подається 
податкова інформація. 
     7. У разі подання податкової інформації згідно з цим Порядком 
суб\’єкти інформаційних  відносин  забезпечують  захист  податкової 
інформації з обмеженим доступом. 
     8. Суб\’єкти інформаційних відносин не несуть відповідальність 
за повне або  часткове  невиконання  своїх  зобов\’язань,  якщо  це 
зумовлено   дією   обставин  непереборної  сили,  стихійного  лиха 
(форс-мажорних обставин), підтверджених у  порядку,  передбаченому 
законодавством. 
     Строк виконання  суб\’єктом інформаційних відносин зобов\’язань 
за цим Порядком продовжується  на  період,  протягом  якого  діяли 
форс-мажорні обставини. 
           Отримання податкової інформації за запитами 
     9. Органи  державної податкової служби мають право звернутися 
до суб\’єктів  інформаційних  відносин  із  письмовим  запитом  про 
подання  інформації  (вичерпний  перелік  та підстави надання якої 
встановлено  законом),  необхідної  для  виконання  покладених  на 
органи   державної   податкової   служби   функцій,   завдань,  та 
документального підтвердження такої інформації. В окремих випадках 
зазначений   запит   може   надсилатися  з  використанням  засобів 
телекомунікаційного зв\’язку з накладенням  електронного  цифрового 
підпису органу державної податкової служби. 
     10. Запит  щодо отримання податкової інформації від платників 
податків та інших суб\’єктів інформаційних відносин оформляється на 
бланку   органу   державної   податкової  служби  та  підписується 
керівником (заступником керівника) зазначеного органу. 
     У запиті зазначаються: 
     посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної 
податкової служби має право на отримання такої інформації; 
     підстави для надіслання запиту; 
     опис інформації,  що  запитується,  та в разі потреби перелік 
документів, що її підтверджують. 
     11. Перед тим, як направити запит, орган державної податкової 
служби перевіряє: 
     наявність законодавчих   підстав   для  отримання  податкової 
інформації; 
     наявність інформації в системі органів  державної  податкової 
служби; 
     відсутність підстав   для   періодичного  подання  зазначеної 
інформації відповідно до цього Порядку. 
     12. Письмовий  запит  про  подання  інформації   надсилається 
суб\’єкту інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких 
підстав: 
     виявлення за  результатами  аналізу  податкової   інформації, 
отриманої  в установленому законом порядку,  фактів,  які свідчать 
про   порушення   платником   податків   податкового,    валютного 
законодавства,   законодавства   у   сфері   протидії  легалізації 
(відмиванню)  доходів,  отриманих  злочинним  шляхом,  та   іншого 
законодавства,  контроль  за дотриманням якого покладено на органи 
державної податкової служби; 
     виникнення потреби у визначенні рівня звичайних цін на товари 
(роботи, послуги) під час проведення перевірок; 
     виявлення  недостовірності  даних,  що містяться у податкових 
деклараціях,  поданих  платником  податків;  {  Пункт 12 доповнено 
новим  абзацом  згідно  з Постановою КМ N 1007 ( 1007-2011-п ) від 
28.09.2011 } 
     подання щодо  платника  податків  скарги  про ненадання таким 
платником податків податкової накладної покупцю або про  порушення 
правил заповнення податкової накладної; { Пункт 12 доповнено новим 
абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N  1007  (  1007-2011-п  ) від 
28.09.2011 } 
     проведення  зустрічної  звірки;  {  Пункт  12 доповнено новим 
абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N  1007  (  1007-2011-п  ) від 
28.09.2011 } 
     в інших  випадках,  визначених  Податковим  кодексом  України 
( 2755-17 ). 
     13. Запит вважається врученим,  якщо  його  надіслано  поштою 
листом  з  повідомленням  про  вручення  за податковою адресою або 
надано під  розписку  суб\’єкту  інформаційних  відносин  або  його 
посадовій  особі,  а  в  разі направлення в електронному вигляді з 
використанням засобів телекомунікаційного  зв\’язку  з  накладенням 
електронного цифрового   підпису   органу   державної   податкової 
служби – у разі надходження сформованого програмним  забезпеченням 
повідомлення про доставку. 
     14. Суб\’єкти   інформаційних  відносин  зобов\’язані  подавати 
інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, 
та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що 
настає за  днем  надходження  запиту,  якщо  інше  не  передбачено 
Податковим кодексом України ( 2755-17 ). 
     У разі   коли   за  результатами  перевірок  інших  платників 
податків  або  за  результатами  аналізу   податкової   інформації 
виявлено  факти,  що  свідчать  про  можливі  порушення  платником 
податків податкового,  валютного та іншого законодавства, контроль 
за  дотриманням  якого  покладено  на  органи державної податкової 
служби,  платник податків  зобов\’язаний  надати  пояснення  та  їх 
документальне підтвердження на обов\’язковий письмовий запит органу 
державної  податкової  служби  протягом  10  робочих  днів  з  дня 
надходження запиту. 
     Відповіді на  запити  щодо  надання податкової інформації від 
органів  виконавчої  влади,   органів   місцевого   самоврядування 
надаються   протягом  одного  місяця,  якщо  інше  не  передбачено 
законом. 
     15. Лист суб\’єкта інформаційних відносин,  що надсилається на 
запит органу державної податкової служби, повинен містити: 
     номер та  дату запиту органу державної податкової служби,  на 
який надається відповідь; 
     інформацію, що  запитується  органом   державної   податкової 
служби. 
     16. У разі коли запит складено з порушенням вимог, визначених 
у пунктах 9 і 10 цього  Порядку,  суб\’єкт  інформаційних  відносин 
звільняється від обов\’язку надавати відповідь на такий запит. 
     17. Органи  державної  податкової  служби забезпечують захист 
податкової інформації з обмеженим доступом, отриманої згідно з цим 
Порядком. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code