ПОЛОЖЕННЯ про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків

ПОЛОЖЕННЯ про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
06.11.2012  № 1147
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
29 листопада 2012 р. 
за № 2007/22319
ПОЛОЖЕННЯ про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків
I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до статей 63 та 70 глави 6 розділу II Податкового кодексу України з метою визначення єдиної методики реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр).
2. Реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі здійснюється з метою єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов\’язані сплачувати податки, збори у порядку та на умовах, що визначаються Податковим кодексом України.
3. Це Положення регулює відносини, що виникають при реєстрації фізичних осіб, які є громадянами України; іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні; іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов\’язані сплачувати податки в Україні, або є засновниками юридичних осіб, створених на території України, – у Державному реєстрі.
4. Цим Положенням визначаються порядки та процедури:
реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі;
обліку осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби;
формування та ведення Державного реєстру;
подання облікової картки фізичної особи – платника податків та повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
подання заяви про зміну даних, що вносяться до облікової картки або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
внесення відмітки до паспортів фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили відповідний орган державної податкової служби про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
внесення до паспортів фізичних осіб даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру;
видачі документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;
формування реєстраційного номера облікової картки платника податків;
ведення документів, пов\’язаних із реєстрацією фізичних осіб у Державному реєстрі.
5. Цим Положенням визначаються форми:
облікової картки фізичної особи – платника податків (далі – Облікова картка);
повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) (далі – Повідомлення);
заяви про зміну даних, що вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (далі – Заява);
відмітки, що вноситься до паспортів фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили відповідний орган державної податкової служби про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;
документів, пов\’язаних із реєстрацією фізичних осіб у Державному реєстрі.
6. Для подання Облікової картки, заяви про зміну даних, що вносяться до Облікової картки, або видачі документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, використовуються дані документа, що посвідчує особу, а саме:
для громадян України – паспорт громадянина України;
для громадян України, які постійно проживають за кордоном та виїжджають за кордон на постійне місце проживання, – паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою щодо виїзду на постійне місце проживання до іншої країни;
для іноземців – національний паспорт або документ, що його замінює (документ, що посвідчує громадянство, посвідчує особу власника, виданий уповноваженими державними органами, який дає право в\’їзду або виїзду з країни і визнаний Україною);
для осіб без громадянства – посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне або тимчасове проживання.
II. Поняття реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків
1. Усі фізичні особи – платники податків та зборів реєструються в органах державної податкової служби шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру у порядку, визначеному цим Положенням.
Облік осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім\’ям, по батькові і серією та номером діючого паспорта громадянина України (далі – паспорт) без використання реєстраційного номера облікової картки. У паспортах зазначених осіб органами державної податкової служби робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
2. Порядок проведення реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі включає зокрема:
отримання та перевірку документів, які подаються фізичними особами до органу державної податкової служби для проведення реєстрації, обліку, внесення змін щодо додержання повноти відомостей, що зазначено в Обліковій картці, Повідомленні або Заяві;
включення до Державного реєстру відомостей про фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців і осіб, які проводять незалежну професійну діяльність;
оформлення і видачу документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі;
внесення до паспортів фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, відмітки про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру.
3. На виконання норм Закону України \”Про захист персональних даних\” (далі – Закон № 2297-VI) при реєстрації фізичної особи в Державному реєстрі або в окремому реєстрі Державного реєстру орган державної податкової служби надає фізичній особі, яка подає Облікову картку, Повідомлення або Заяву, для ознайомлення із положеннями статей 8 та 12 Закону № 2297-VI та статей 17, 63 та 70 Податкового кодексу України Повідомлення про права та обов\’язки фізичної особи – платника податків та мету збору персональних даних у Державному реєстрі платників податків (додаток 1).
III. Вимоги до оформлення документів, які подаються та видаються при реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків
1. Документи, які відповідно до вимог цього Положення подаються (надсилаються рекомендованим листом) до органу державної податкової служби, повинні бути викладені українською мовою та не містити виправлень.
2. Облікова картка, Повідомлення або Заява заповнюються машинописом або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються до органу державної податкової служби рекомендованим листом, підпис фізичної особи на Обліковій картці, Повідомленні чи Заяві повинен бути засвідчений у нотаріальному порядку.
3. До Облікової картки та Повідомлення вноситься така інформація:
прізвище, ім\’я, по батькові;
дата народження;
місце народження (країна, область, район, населений пункт);
місце проживання, а для іноземних громадян – також громадянство;
реквізити документа, що посвідчує особу (назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб\’єкт, що видав документ).
4. Громадяни України, які виїхали за її межі і не можуть особисто прибути до відповідного органу державної податкової служби в Україні, у разі виникнення необхідності в реєстрації в Державному реєстрі та/або отриманні документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, можуть направити поштою на адресу центрального органу державної податкової служби України Облікову картку / Заяву для реєстрації у Державному реєстрі та ксерокопію з чітким зображенням документа, що посвідчує особу. Підпис громадянина України на Обліковій картці / Заяві повинен бути засвідчений дипломатичним представництвом або консульською установою України за місцеперебуванням громадянина України за кордоном. Аналогічно оформляється довіреність на отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі. Посвідчення підпису на Обліковій картці / Заяві або довіреності повинно бути проведене відповідно до Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженого спільним наказом Міністерства юстиції України та Міністерства закордонних справ України від 27 грудня 2004 року № 142/5/310, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2004 року за № 1649/10248.
IV. Державний реєстр фізичних осіб – платників податків
1. Державний реєстр створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов\’язані сплачувати податки, збори у порядку та на умовах, що визначаються Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами України, з метою створення умов для здійснення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, зборів, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на органи державної податкової служби.
Державний реєстр фізичних осіб – платників податків формується на основі Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов\’язкових платежів.
Складовою частиною Державного реєстру є окремий реєстр Державного реєстру, до якого вноситься інформація про фізичних осіб – громадян України, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби.
2. До Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які є:
громадянами України;
іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов\’язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України.
3. Державний реєстр формує та веде центральний орган державної податкової служби, який є його розпорядником та адміністратором.
Формування і функціонування Державного реєстру забезпечується за рахунок коштів державного бюджету.
Органи державної податкової служби забезпечують достовірність даних у Державному реєстрі, їх оновлення, архівування, відновлення та захист внесеної до Державного реєстру інформації. Захист інформації здійснюється відповідно до законодавства.
4. Державний реєстр формується з інформації, що надходить від органів, підпорядкованих центральному органу державної податкової служби, та від інших державних органів.
5. Технічні та програмні засоби ведення Державного реєстру повинні забезпечувати:
контроль за повнотою внесення записів до Державного реєстру;
обробку, аналіз, накопичення та актуалізацію даних, що надходять до Державного реєстру;
зберігання відомостей про фізичних осіб протягом 75 років з дати внесення запису про їх смерть;
захист даних відповідно до законодавства;
контроль за проведенням реєстраційних дій;
формування довідок з Державного реєстру та документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі.
V. Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків
1. До Державного реєстру включаються:
1.1. Реєстраційні дані фізичних осіб з Облікових карток, Повідомлень, Заяв.
1.2. Дані про фізичних осіб:
джерела отримання доходів;
об\’єкти оподаткування;
сума нарахованих та/або отриманих доходів;
сума нарахованих та/або сплачених податків;
інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків.
1.3. Відомості про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік фізичних осіб – підприємців і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, що включають:
дати, номери записів, свідоцтв та інших документів, а також підстави для державної реєстрації, реєстрації та взяття на облік, припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності, інші реєстраційні дані;
інформацію про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік змін даних про особу, заміну чи продовження дії довідок про взяття на облік;
місце провадження діяльності, телефони та іншу додаткову інформацію для зв\’язку з фізичною особою – підприємцем чи особою, яка провадить незалежну професійну діяльність;
види діяльності;
громадянство та номер, що використовується під час оподаткування в країні громадянства, – для іноземців;
інформацію про систему оподаткування із зазначенням періодів її дії.
2. Відомості з Державного реєстру використовуються органами державної податкової служби виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України та є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.
3. Інформація, що збирається, використовується, формується органами державної податкової служби у зв\’язку з реєстрацією і обліком фізичних осіб, вноситься до Державного реєстру та використовується з урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом.
VI. Подання інформації до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків
1. Фізична особа зобов\’язана подати відповідному органу державної податкової служби Облікову картку / Повідомлення для реєстрації у Державному реєстрі відповідно до порядку, встановленого цим Положенням.
Фізичні особи зобов\’язані надавати органам державної податкової служби відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової картки / Повідомлення, протягом місяця з дня виникнення таких змін у порядку, визначеному цим Положенням.
2. Юридичні особи, фізичні особи – підприємці, податкові агенти, органи державної влади під час виконання владних управлінських функцій, у тому числі делегованих повноважень, та органи місцевого самоврядування зобов\’язані подавати органам державної податкової служби інформацію про платників податків, об\’єкти оподаткування та об\’єкти, пов\’язані з оподаткуванням відповідно до Порядку подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об\’єкти оподаткування та об\’єкти, пов\’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1386.
VII. Порядок реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)
1. Фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася Облікова картка та яка не включена до Державного реєстру, зобов\’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному органу державної податкової служби Облікову картку фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР (додаток 2), яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред\’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити, а саме: прізвище, ім\’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство.
Іноземці та особи без громадянства для реєстрації додають до Облікової картки документ, що посвідчує особу, та засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад українською мовою цього документа.
2. Фізична особа подає Облікову картку до органу державної податкової служби за своїм місцем проживання або за власним бажанням – до органу державної податкової служби за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об\’єкта оподаткування. Фізична особа, яка не має постійного місця проживання в Україні, подає Облікову картку до органу державної податкової служби за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об\’єкта оподаткування.
Фізичні особи – іноземці та особи без громадянства подають Облікову картку до органів державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
3. Для заповнення Облікової картки використовуються дані документа, що посвідчує особу.
4. Облікова картка фізичної особи може бути подана через законного представника чи уповноважену особу за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі. Для реєстрації іноземців та осіб без громадянства додатково подається засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад на українську мову документа, що посвідчує особу іноземця чи особи без громадянства.
Якщо довірена особа є іноземцем або особою без громадянства, то до документа, що посвідчує її особу, додатково подається засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад українською мовою такого документа.
5. Облікові картки фізичних осіб у віці до шістнадцяти років або неповнолітніх осіб, які ще не отримали паспорта, подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою.
Облікові картки фізичних осіб, які визнані недієздатними або обмежено дієздатними, подаються особами, які призначені опікунами (піклувальниками), за наявності документа, що посвідчує особу, яка визнана недієздатною, та документа, який посвідчує особу опікуна (піклувальника), та рішення про встановлення опіки (піклування).
6. Реєстрація іноземців та осіб без громадянства здійснюється після виконання вимог Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року № 150.
7. Приймання Облікових карток та перевірка їх на дотримання вимог до оформлення документів, які подаються для реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі, здійснюється працівниками структурних підрозділів органів державної податкової служби, до функцій яких належить реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі.
8. Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом п\’яти робочих днів від дня подання до органу державної податкової служби Облікової картки.
У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій Обліковій картці фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації або продовжено строк реєстрації.
9. Про проведення державної реєстрації фізичної особи – платника податків у Державному реєстрі та внесення змін до даних, які містяться у Державному реєстрі, центральний орган державної податкової служби інформує орган державної податкової служби:
за місцем обліку фізичної особи;
за місцем проживання фізичної особи;
за місцем отримання доходів чи місцезнаходженням іншого об\’єкта оподаткування фізичної особи.
10. За зверненням фізичної особи, її законного представника або уповноваженої особи орган державної податкової служби видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення, відповідно до порядку, визначеного цим Положенням (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті). У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.
На звороті документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, друкується інформація (текст повідомлення) про права та обов\’язки фізичної особи – платника податків та мету збору персональних даних у Державному реєстрі (додаток 1).
Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, надається протягом п\’яти робочих днів з дня звернення фізичної особи, її законного представника або уповноваженої особи до органу державної податкової служби за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об\’єкта оподаткування.
Фізичні особи – громадяни України, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, отримання доходів, місцезнаходження іншого об\’єкта оподаткування, можуть звернутися за отриманням документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, до будь-якої державної податкової інспекції. У такому разі строк видачі документа може бути продовжено до десяти робочих днів.
Фізичні особи – іноземці та особи без громадянства отримують документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, в органах державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
11. Для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, фізична особа пред\’являє документ, що посвідчує особу, який містить прізвище, ім\’я, по батькові, дату народження, місце народження, місце проживання (країна, область, район, населений пункт).
Працівник органу державної податкової служби перед видачею документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, зобов\’язаний пересвідчитися, що в паспорті громадянина України відсутня відмітка про наявність у нього права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або таку відмітку скасовано (анульовано). Якщо фізична особа має у своєму паспорті відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, вважається недійсним.
За бажанням особи документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, може бути виданий законному представнику чи уповноваженій особі за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на видачу такого документа.
Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – громадян України, які виїхали за її межі і не можуть особисто прибути до відповідного органу державної податкової служби в Україні, може бути надісланий до дипломатичного представництва або консульської установи України за місцезнаходженням громадянина України за кордоном.
Для видачі документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі іноземців та осіб без громадянства, додатково подається засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад українською мовою документа, що посвідчує особу іноземця чи особи без громадянства.
12. Органом державної податкової служби за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об\’єкта оподаткування на прохання фізичної особи до паспорта громадянина України можуть бути внесені (сьома, восьма або дев\’ята сторінки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, що вноситься до паспорта громадянина України, з Державного реєстру за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення.
13. Якщо при видачі документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, встановлено порушення чи неточності при формуванні реєстраційного номера облікової картки платника податків, які не можна усунути, можлива його зміна. При цьому громадянин отримує документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, зі зміненим реєстраційним номером.
Фізична особа може подати до органу державної податкової служби заяву в довільній формі щодо отримання довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків, яка надається протягом п\’яти робочих днів з дня подання заяви за формою, наведеною в додатку 5 до цього Положення.
14. У разі якщо фізична особа не досягла шістнадцяти років, або фізична особа є неповнолітньою і ще не отримала паспорта, документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, видається одному з батьків (усиновителю, опікуну, піклувальнику) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою.
15. Видача документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, реєструється в журналі за формою, наведеною у додатку 6 до цього Положення.
16. Видача довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків реєструється у журналі за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення.
17. Обліковим карткам фізичних осіб, які на момент набрання чинності Податковим кодексом України зареєстровані у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов\’язкових платежів, присвоюються номери, що відповідають ідентифікаційним номерам платників податків – фізичних осіб. Документи про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов\’язкових платежів, видані органами державної податкової служби у порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Податковим кодексом України, вважаються дійсними для всіх випадків, передбачених для використання реєстраційних номерів облікових карток фізичних осіб, не підлягають обов\’язковій заміні та є такими, що засвідчують реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
VIII. Порядок обліку фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру фізичних осіб – платників податків
1. Фізична особа, яка раніше не подавала Облікової картки і відомості про яку не включено до Державного реєстру та яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зобов\’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному органу державної податкової служби Повідомлення за формою № 1П (додаток 8), яке є водночас заявою для обліку в окремому реєстрі Державного реєстру, та пред\’явити паспорт громадянина України.
У разі необхідності особа, крім паспорта громадянина України, пред\’являє свідоцтво про народження та, якщо змінювалося прізвище, ім\’я чи по батькові, свідоцтво про шлюб (за наявності), свідоцтво про розірвання шлюбу (за наявності), свідоцтво про зміну імені (за наявності).
2. Облік фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та надали до органу державної податкової служби Повідомлення, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім\’ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки платника податків.
3. Фізична особа подає Повідомлення до органу державної податкової служби за своїм місцем проживання або за власним бажанням – до органу державної податкової служби за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об\’єкта оподаткування.
4. Для заповнення Повідомлення використовуються дані паспорта громадянина України та інших документів, які подаються у разі зміни паспортних даних.
5. Приймання Повідомлень та перевірка їх на дотримання вимог до оформлення документів, які подаються для обліку фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру, здійснюється працівниками структурних підрозділів органів державної податкової служби, до функцій яких належить реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі.
6. Взяття на облік фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру здійснюється протягом п\’яти робочих днів від дня подання до органу державної податкової служби Повідомлення.
У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданому Повідомленні фізичній особі може бути відмовлено у взятті на облік та/або внесенні відмітки до паспорта або продовжено строк взяття на облік.
7. Про взяття на облік фізичної особи в окремому реєстрі Державного реєстру центральний орган державної податкової служби інформує орган державної податкової служби:
за місцем обліку фізичної особи;
за місцем проживання фізичної особи;
за місцем отримання доходів чи місцезнаходженням іншого об\’єкта оподаткування фізичної особи.
8. За зверненням фізичної особи, яка подала Повідомлення для обліку її в окремому реєстрі Державного реєстру, орган державної податкової служби після отримання інформації з Державного реєстру про взяття такої особи на облік за прізвищем, ім\’ям, по батькові, серією і номером паспорта вносить до паспорта громадянина України такої особи (сьома, восьма або дев\’ята сторінки) відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, форму якої наведено у додатку 9 до цього Положення. У разі наявності у паспорті такого громадянина даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків така відмітка анулюється.
9. Фізична особа, до паспорта якої було внесено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта та яка через деякий час змінила свої переконання і бажає отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків, подає до органу державної податкової служби за своїм місцем проживання або за власним бажанням – до органу державної податкової служби за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об\’єкта оподаткування Облікову картку, заяву в довільній формі з викладенням свого прохання анулювати попередньо внесену відмітку з метою отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків та пред\’являє паспорт громадянина України.
Реєстрація таких осіб у Державному реєстрі здійснюється у порядку, визначеному цим Положенням. Підставою для зняття з обліку фізичної особи в окремому реєстрі Державного реєстру є реєстрація її у Державному реєстрі.
Після реєстрації такої особи в Державному реєстрі посадова особа органу державної податкової служби анулює попередньо внесену до паспорта відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
Анулювання відмітки проводиться шляхом погашення відмітки по діагоналі штампом \”Анульовано\” або шляхом перекреслення вручну відмітки по діагоналі лінією, над якою здійснюється напис \”Анульовано\”. Таке анулювання завіряється під штампом погашення або лінією перекреслення підписом уповноваженої особи із зазначенням дати і відбитком печатки органу державної податкової служби, якою засвідчуються картки платників податків.
10. У разі якщо фізична особа подавала Облікову картку і відомості про неї включено до Державного реєстру, але яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, вона зобов\’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному органу державної податкової служби Повідомлення за формою № 1П (додаток 8), яке є водночас заявою для обліку в окремому реєстрі Державного реєстру, та пред\’явити паспорт громадянина України.
Облік таких осіб в окремому реєстрі Державного реєстру здійснюється у порядку, визначеному цим Положенням. Підставою для виключення відомостей про фізичну особу з Державного реєстру є її облік в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім\’ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки платника податків.
11. Повідомлення за формою № 1П реєструються в журналі за формою, наведеною у додатку 10 до цього Положення.
IX. Порядок подання Заяви про зміну даних, які вносяться до Облікової картки та Повідомлення
1. Фізичні особи зобов\’язані подавати органам державної податкової служби відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання Заяви за формою № 5ДР (додаток 11) або за формою № 5ДРП (додаток 12) відповідно.
2. Фізичні особи подають особисто або через уповноважену особу зазначені Заяви до органу державної податкової служби за місцем проживання, у разі зміни місця проживання – до органу державної податкової служби за новим місцем проживання, або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об\’єкта оподаткування.
3. Для заповнення Заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу громадянина, та інших документів, які подаються у разі зміни таких даних.
Якщо зазначені документи видані не українською мовою, необхідно подати засвідчені в установленому законодавством порядку переклади документів українською мовою.
4. Приймання Заяв та перевірка їх на дотримання вимог до оформлення документів, які подаються для обліку фізичних осіб у Державному реєстрі або в окремому реєстрі Державного реєстру, здійснюється працівниками структурних підрозділів органів державної податкової служби, до функцій яких належить реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі.
5. Внесення змін до Державного реєстру та окремого реєстру Державного реєстру здійснюється протягом п\’яти робочих днів від дня подання Заяви до органу державної податкової служби за місцем проживання фізичної особи. У разі звернення до органу державної податкової служби за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об\’єкта оподаткування строк внесення змін до Державного реєстру може бути продовжено до десяти робочих днів.
6. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій Заяві фізичній особі може бути відмовлено у внесенні змін та/або видачі документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі, або внесенні відмітки до паспорта громадянина України.
7. У Заяві в обов\’язковому порядку зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
8. Заява про зміну даних, які вносяться до Облікової картки, стосовно фізичної особи, яка не досягла шістнадцяти років або є неповнолітньою і ще не отримала паспорта, подається одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності документа, що посвідчує його особу, та свідоцтва про народження дитини.
Якщо зазначені документи видані не українською мовою, необхідно подати засвідчені у встановленому законодавством порядку переклади документів українською мовою.
9. Якщо Заява за формою № 5ДРП містить дані про новий паспорт фізичної особи, орган державної податкової служби після внесення змін до окремого реєстру Державного реєстру вносить до нового паспорта громадянина України (сьома, восьма або дев\’ята сторінки) відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, форму якої наведено у додатку 9 до цього Положення, та реєструє Заяву за формою № 5ДРП в журналі за формою, наведеною у додатку 10 до цього Положення.
При внесенні змін до окремого реєстру Державного реєстру дата взяття на облік не змінюється.
X. Порядок отримання відомостей із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків
1. Відповідно до статті 32 Конституції України та частини другої статті 8 Закону № 2297-VI фізична особа має право на одержання своїх персональних даних в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.
2. Фізична особа для отримання відомостей про себе із Державного реєстру звертається особисто або через уповноважену особу до органу державної податкової служби за своїм місцем проживання або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об\’єкта оподаткування, подає документ, що посвідчує особу, та заяву (додаток 13), що містить необхідні реквізити: прізвище, ім\’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія, номер паспорта (для осіб, які обліковуються в окремому реєстрі Державного реєстру), місце проживання, паспортні дані та період, за який потрібно отримати відомості із Державного реєстру. Уповноважена особа додає до заяви довіреність, засвідчену у нотаріальному порядку, на отримання відомостей про джерела доходів / доходи, документ, що посвідчує особу такого представника, та документ або його ксерокопію (з чітким зображенням), що посвідчує особу довірителя.
3. Орган державної податкової служби протягом п\’яти робочих днів з дня звернення фізичної особи надає відомості із Державного реєстру за формою, наведеною у додатках 14 та 15 до цього Положення.
4. Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, отримання доходів, місцезнаходження іншого об\’єкта оподаткування, можуть звернутися за отриманням відомостей із Державного реєстру до будь-якої державної податкової інспекції. В такому разі строк видачі відомостей може бути продовжено до десяти робочих днів.
XI. Використання реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
1. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) використовуються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно від організаційно-правових форм, включаючи установи Національного банку України, банки та інші фінансові установи, біржі, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, фізичними особами – підприємцями, а також фізичними особами в усіх документах, які містять інформацію про об\’єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків, зокрема, у разі:
виплати доходів, з яких утримуються податки згідно із законодавством України. Фізичні особи зобов\’язані подавати інформацію про реєстраційний номер облікової картки юридичним та фізичним особам, що виплачують їм доходи;
укладення цивільно-правових договорів, предметом яких є об\’єкти оподаткування та щодо яких виникають обов\’язки щодо сплати податків і зборів;
відкриття рахунків у банках або інших фінансових установах, а також у розрахункових документах під час здійснення фізичними особами безготівкових розрахунків;
заповнення фізичними особами митних декларацій під час перетину митного кордону України;
сплати фізичними особами податків і зборів;
проведення державної реєстрації фізичних осіб – підприємців або видачі таким особам спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на провадження деяких видів господарської діяльності, а також реєстрації незалежної професійної діяльності;
реєстрації майна або прав на нього та інших активів фізичних осіб, що є об\’єктом оподаткування;
подання органам державної податкової служби декларацій про доходи, майно та інші активи;
реєстрації транспортних засобів, що переходять у власність фізичних осіб;
оформлення фізичним особам пільг, субсидій та інших соціальних виплат з державних цільових фондів;
в інших випадках, визначених законами України та іншими нормативно-правовими актами.
2. Документи, пов\’язані з проведенням операцій, передбачених пунктом 1 цього розділу, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства України.
3. Орган державної податкової служби зазначає податковий номер або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) у всіх свідоцтвах, довідках, патентах, в інших документах або повідомленнях, що видаються або надсилаються платнику податків.
4. Кожен платник податків зазначає реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) в усіх звітних або інших документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.
XII. Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків
1. Формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснюється центральним органом державної податкової служби України на підставі відомостей, поданих фізичною особою в Обліковій картці за формою № 1ДР.
Центральний орган державної податкової служби України надає Обліковій картці реєстраційний номер облікової картки платника податків, який є порядковим номером реєстрації Облікової картки у Державному реєстрі, і надсилає відомості щодо реєстраційного номера облікової картки до органу державної податкової служби за місцем реєстрації фізичної особи, за місцем проживання фізичної особи, за місцем отримання доходів чи місцезнаходженням іншого об\’єкта оподаткування фізичної особи.
2. Структура реєстраційного номера Облікової картки платника податків:
XXXXXNNNNK, де:
XXXXX – порядковий номер реєстрації дня народження фізичної особи (для однієї дати народження може бути надано два і більше порядкових номерів);
NNNN – порядковий номер Облікової картки;
K – контрольний розряд.
3. При внесенні змін до даних, що вносяться до Державного реєстру з Облікової картки за формою № 1ДР та/або Заяви за формою № 5ДР, реєстраційний номер Облікової картки особи, яку зареєстровано в Державному реєстрі, не змінюється.
4. Підтвердженням достовірності реєстраційного номера Облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі.
5. Перевірку достовірності формування реєстраційного номера Облікової картки фізичної особи – платника податків здійснює виключно центральний орган державної податкової служби.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code