ПОРЯДОК призначення та звільнення податкового керуючого, а також перелік його функцій та повноважень

ПОРЯДОК призначення та звільнення податкового керуючого, а також перелік його функцій та повноважень

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
24.10.2012  № 1112
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
14 листопада 2012 р. 
за № 1908/22220
ПОРЯДОК 
призначення та звільнення податкового керуючого, а також перелік його функцій та повноважень
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок регламентує правила призначення та звільнення, функції та повноваження податкового керуючого, а також порядок складання ним акта опису майна, яке передається у податкову заставу, та акта перешкоджання платником податків виконанню повноважень податковим керуючим.
1.2. Податковий керуючий має права та обов’язки, визначені Податковим кодексом України (далі – Кодекс).
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Кодексі.
1.4. Податковий керуючий – посадова (службова) особа органу державної податкової служби, на яку покладається виконання функцій, спрямованих на погашення податкового боргу платника податків.
II. Призначення податкового керуючого
2.1. Податковий керуючий призначається наказом керівника (виконуючого обов’язки керівника) органу державної податкової служби.
2.2. Посадова (службова) особа органу державної податкової служби наділяється повноваженнями податкового керуючого з дати видання наказу керівника (виконуючого обов\’язки керівника) органу державної податкової служби про призначення цієї особи податковим керуючим.
III. Основні функції та повноваження податкового керуючого щодо податкової застави
3.1. Заведення на кожного платника податків, який має податковий борг, справи, у якій у хронологічному порядку зберігаються всі документи, які стосуються здійснених заходів із погашення податкового боргу платника податків.
3.2. Надсилання (вручення) платнику податків податкової вимоги.
3.3. Здійснення опису майна, на яке поширюється право податкової застави, та складання акта опису такого майна.
3.4. Реєстрація податкової застави у відповідному державному реєстрі та її виключення із такого реєстру.
3.5. Одержання від платника податків документів, необхідних для опису майна в податкову заставу.
3.6. Складання акта про відсутність майна, що має бути описане у податкову заставу.
3.7. Складання акта відмови платника податків від опису майна у податкову заставу.
3.8. Підготовка документів для звернення органу державної податкової служби до суду щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків.
3.9. Здійснення перевірки стану збереження майна, що перебуває у податковій заставі.
3.10. Складання акта про перешкоджання платником податків виконанню повноважень податковим керуючим за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
3.11. Підготовка рішення про складення відповідних актів та направлення такого рішення банкам, іншим фінансовим установам, а також платнику податків для поновлення видаткових операцій на рахунках платника податків та скасування заборони на відчуження майна.
3.12. Підготовка рішення про виконання платником податків законних вимог податкового керуючого за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку та направлення такого рішення банкам та іншим фінансовим установам для дострокового поновлення операцій на рахунках платника податків.
3.13. Підготовка відповіді платнику податків на його звернення щодо надання (ненадання) згоди на відчуження майна та/або заміну майна, яке перебуває у податковій заставі.
3.14. Отримання від платника податків інформації та документів про операції із майном, яке перебуває у податковій заставі.
3.15. Вимагання від платника податків або його службових (посадових) осіб пояснення щодо відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби (за умови, коли наявність такої згоди має бути обов’язковою згідно з вимогами Кодексу).
3.16. Підготовка матеріалів для застосування штрафу у разі відчуження майна, що перебуває в податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби.
3.17. Розгляд звернення платника податків та підготовка документів для надання йому розстрочення (відстрочення) сплати грошових зобов\’язань (податкового боргу).
3.18. Здійснення заходів щодо списання безнадійного податкового боргу.
3.19. Забезпечення отримання від платника податків інформації про майно, яке перебуває у податковій заставі, а також технічної, технологічної та іншої супровідної документації на таке майно.
IV. Основні функції та повноваження податкового керуючого щодо адміністративного арешту майна
4.1. Підготовка матеріалів для прийняття керівником органу державної податкової служби (його заступником) рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків.
4.2. Надсилання рішення про адміністративний арешт майна:
а) платнику податків з вимогою тимчасово зупинити відчуження його майна;
б) іншим особам, у володінні, розпорядженні або користуванні яких перебуває майно такого платника податків, з вимогою тимчасової заборони його відчуження.
4.3. Підготовка матеріалів для звернення органу державної податкової служби до суду щодо застосування (звільнення) адміністративного арешту на кошти на рахунках платника податків.
4.4. Підготовка матеріалів для звернення органу державної податкової служби до суду щодо обґрунтування застосування адміністративного арешту майна.
4.5. Організація опису майна платника податків при процедурі адміністративного арешту та складання відповідного протоколу.
4.6. Визначення порядку збереження та охорони майна, до якого застосовано адміністративний арешт.
4.7. Підготовка матеріалів для надання дозволу органом державної податкової служби платнику податків на здійснення будь-якої операції із його майном під час застосування умовного адміністративного арешту такого майна.
4.8. Підготовка матеріалів щодо прийняття рішення про звільнення майна з-під адміністративного арешту.
4.9. Підготовка і направлення до суду повідомлення щодо звільнення майна платника податків з-під адміністративного арешту.
V. Основні функції та повноваження податкового керуючого щодо продажу майна, яке перебуває у податковій заставі, та стягнення коштів
5.1. Підготовка матеріалів для звернення до суду органом державної податкової служби щодо:
стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, що обслуговують такого платника податків;
стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу платника податків за рахунок готівки, що належить такому платнику податків;
отримання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі;
стягнення податкового боргу платника податків – фізичної особи.
5.2. Стягнення згідно з рішенням суду коштів з банківських рахунків платників податків, що мають податковий борг.
5.3. Отримання від платника податків у разі продажу його майна, на яке поширюється право податкової застави в рахунок погашення податкового боргу, документів, що засвідчують право власності на зазначене майно.
5.4. Підготовка матеріалів для прийняття органом державної податкової служби рішення про погашення усієї суми податкового боргу на підставі дозволу суду на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.
5.5. Забезпечення виконання рішення суду щодо стягнення коштів з банківських рахунків платника податків, що має податковий борг.
5.6. Вилучення готівкових коштів на підставі рішення суду та забезпечення погашення податкового боргу платника податків за їх рахунок.
5.7. Підготовка подання до державного органу приватизації щодо організації продажу цілісного майнового комплексу відповідного платника податків.
5.8. Здійснення заходів щодо огляду та оцінки майна, яке пропонується до продажу.
5.9. Організація продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі.
5.10. Здійснення додаткового опису майна платника податків у податкову заставу у разі, якщо сума коштів, отримана в результаті продажу майна платника податків, є недостатньою для погашення податкового боргу.
5.11. Підготовка подання до органів місцевого самоврядування та/або виконавчої влади щодо прийняття рішень, спрямованих на погашення податкового боргу платників податків державних підприємств, які не підлягають приватизації, та комунальних підприємств.
5.12. Здійснення заходів щодо погашення податкового боргу платника податків за рахунок інших джерел погашення податкового боргу.
5.13. Підготовка матеріалів для звернення органу державної податкової служби до суду щодо стягнення податкового боргу на кошти державного органу, в управлінні якого перебуває державне (комунальне) підприємство або його майно.
5.14. Підготовка звернень до державних та комунальних підприємств, які допустили виникнення податкового боргу, щодо розірвання трудових договорів (контрактів) з керівниками таких підприємств.
VI. Порядок звільнення від виконання повноважень податкового керуючого
6.1. Податковий керуючий зобов’язаний дотримуватись комерційної та службової таємниці.
6.2. Посадова (службова) особа органу державної податкової служби звільняється від виконання повноважень податкового керуючого наказом керівника органу державної податкової служби.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code