ПРОТОКОЛ про тимчасове затримання майна

ПРОТОКОЛ про тимчасове затримання майна

   ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 грудня 2010 р. N 1239 
     
                             ПРОТОКОЛ 
                  про тимчасове затримання майна 
     _________________________      ____ __________ 20 __ р.
     (назва населеного пункту) 
 
__________________________________________________________________ 
  (найменування посади та звання, прізвище, ім\’я та по батькові 
__________________________________________________________________ 
       службової (посадової) особи, яка провела затримання) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
        (найменування підприємства, установи, організації, 
                 де проводиться затримання майна, 
__________________________________________________________________ 
     якщо таке затримання здійснюється на їх території) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
згідно з  пунктом  94.7  статті  94 Податкового кодексу України за 
участю понятих ___________________________________________________ 
                 (прізвище, ім\’я, по батькові, місце проживання 
                           та місце перебування) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
оцінювача (у разі потреби) _______________________________________ 
                                  (прізвище, ім\’я, по батькові, 
                               місце роботи, найменування посади; 
__________________________________________________________________ 
            документи, що підтверджують повноваження) 
__________________________________________________________________ 
затримав і вилучив майно _________________________________________ 
                            (прізвище, ім\’я, по батькові особи 
                                 (осіб), у якої (яких) 
__________________________________________________________________ 
    вилучається майно, рік та місце народження, місце роботи, 
                       найменування посади, 
__________________________________________________________________ 
    місце проживання та місце перебування; пред\’явлений документ, 
__________________________________________________________________ 
    що посвідчує особу, його назва, серія, номер і ким виданий 
                          (за наявності) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
     Перед проведенням опису майна роз\’яснено права: 
     особі (особам),   у  якої  (яких)  вилучається  майно:  знати 
причини та  наслідки  тимчасового  затримання  майна;  подавати  в 
порядку,  передбаченому  законодавством,  скарги  на дії службової 
(посадової) особи,  яка проводить  затримання;  давати  пояснення, 
робити  заяви,  подавати  щодо  змісту  протоколу зауваження,  які 
підлягають внесенню до протоколу чи додаються до  нього;  особисто 
ознайомитися  з  протоколом  та  підписати  його;  бути  присутнім 
(присутніми) при всіх діях службових (посадових) осіб,  пов\’язаних 
із затриманням та вилученням майна; 
     понятим: знати,   для   участі  у  провадженні  яких  дій  їх 
запрошено;  на підставі якої норми закону  проводиться  затримання 
майна;  подавати  зауваження  щодо дій,  пов\’язаних із затриманням 
майна, що підлягають внесенню до протоколу чи додаються до нього; 
     оцінювачу (у разі його участі):  звертатися  із  запитаннями, 
пов\’язаними  з  оцінкою  майна,  до  особи  (осіб),  у якої (яких) 
вилучається майно, а також робити заяви щодо їх оцінки. 
     Особі (особам),  у якої (яких) вилучається майно,  роз\’яснено 
обов\’язок  –  не  перешкоджати  виконанню  службовими (посадовими) 
особами обов\’язків у  процесі  затримання  і  вилучення  майна,  а 
понятим  та  оцінювачу (у разі його участі) – обов\’язок засвідчити 
відповідність записів у протоколі виконаним діям. 
 
 Опис розпочато о ___ год. ____ хв.    Закінчено о ___ год. __ хв. 
 
—————————————————————————
|Порядковий|Назва та опис|Одиниця|Кількість|  Ціна за | Загальна |Особливі|
|  номер   | майна, його |виміру |         |  одиницю | вартість |примітки|
|          |індивідуальні|       |         |вилученого|вилученого|        |
|          |  (родові)   |       |         |  майна,  |  майна,  |        |
|          |   ознаки    |       |         |  гривень |  гривень |        |
————————————————————————— 
__________________________________________________________________ 
                    (у разі наявності додатка 
__________________________________________________________________ 
                  зробити посилання на цей додаток) 
     Усього описано майна (у тому числі зазначеного у додатку)  на 
суму _____________________________________________________________ 
                            (словами) 
_______________ 
Примітка. У  разі  потреби  опис  майна   за   зазначеною   формою 
          викладається  в  окремому  додатку до протоколу,  який є 
          невід\’ємною  частиною  протоколу  та  підписується  тими 
          самими особами, які підписують протокол. 
     Причини затримання майна ____________________________________ 
                                  (конкретні законодавчі норми, 
                                       які було порушено) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
     Порядок збереження затриманого майна та його охорони ________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
     Пояснення, скарги, заяви та зауваження щодо затримання майна 
__________________________________________________________________ 
           (зазначити ким, які пояснення, скарги, заяви 
                     чи зауваження зроблено; 
__________________________________________________________________ 
    у разі коли пояснення, скарги, заяви, зауваження додаються 
__________________________________________________________________ 
           до  протоколу, зробити відповідну позначку) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
     Опис майна  проведено  правильно.  Все  викладене у протоколі 
підтверджуємо: 
 
 поняті                                  ________________________ 
                                            (прізвище, підпис) 
                                         ________________________ 
                                            (прізвище, підпис) 
 оцінювач (у разі його участі)           ________________________ 
                                            (прізвище, підпис) 
 особа (особи), у якої (яких) вилучено   ________________________ 
 описане майно (у разі присутності)         (прізвище, підпис) 
 Службова (посадова) особа, яка склала   ________________________ 
 протокол                                   (прізвище, підпис) 
 
     Копію протоколу N ____ та додаток до нього на _____ арк.  (за 
його наявності) отримав(ли) ______________________________________ 
                                         (дата і підпис)
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_______________ 
     * Умовний номер присвоюється бланку протоколу  про  тимчасове 
затримання  майна,  що  виготовляється  та  обліковується згідно з 
порядком виготовлення номерних бланків, передбачених інструкцією з 
діловодства відповідного органу. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code