ПЕРЕЛІК обставин, що свідчать про наявність загрози

ПЕРЕЛІК обставин, що свідчать про наявність загрози

  ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 грудня 2010 р. N 1235 
                             ПЕРЕЛІК 
               обставин, що свідчать про наявність 
      загрози виникнення або накопичення податкового боргу, 
                і доказів існування таких обставин 
 
      I. Обставини, що є підставою для розстрочення грошових 
            зобов\’язань або податкового боргу заявника 
     1. Ненадання (несвоєчасне надання) бюджетних  асигнувань  або 
бюджетних  зобов\’язань  заявнику  та/або  недоведення (несвоєчасне 
доведення)  фінансування  видатків  до   заявника   –   отримувача 
бюджетних  коштів в обсязі,  достатньому для своєчасного виконання 
ним грошових зобов\’язань та/або  погашення  податкового  боргу,  а 
також   неперерахування  (несвоєчасне  перерахування)  заявнику  з 
бюджету коштів в обсязі, достатньому для своєчасного виконання ним 
грошових  зобов\’язань  та/або погашення податкового боргу,  у тому 
числі в рахунок оплати наданих заявником послуг (виконаних  робіт, 
поставлених товарів). 
     Зазначена обставина підтверджується такими документами: 
     довідка встановленого   зразка,   видана  фінансовим  органом 
та/або  головним  розпорядником  бюджетних   коштів,   щодо   суми 
бюджетних  асигнувань  та/або бюджетних зобов\’язань,  що не надані 
(несвоєчасно надані) заявнику,  або суми фінансування видатків, що 
не   доведене   (несвоєчасно   доведене)  до  заявника  в  обсязі, 
достатньому для своєчасного виконання ним грошових зобов\’язань; 
     заява (в довільній формі)  отримувача  бюджетних  коштів  про 
неперерахування  (несвоєчасне  перерахування)  йому  суми коштів в 
обсязі,  достатньому  для  своєчасного  виконання   ним   грошових 
зобов\’язань; 
     довідка встановленого зразка,  видана розпорядником бюджетних 
коштів,  щодо  суми  коштів,  яку  не  перераховано   (несвоєчасно 
перераховано)  заявнику  в  обсязі,  достатньому  для  своєчасного 
виконання ним грошових зобов\’язань,  у тому числі в рахунок оплати 
наданих заявником послуг (виконаних робіт, поставлених товарів). 
     2. Загроза   виникнення   неплатоспроможності   (банкрутства) 
заявника  в  разі  своєчасної  та  в  повному  обсязі  сплати  ним 
грошового  зобов\’язання  або погашення податкового боргу в повному 
обсязі. 
     Зазначена обставина підтверджується висновком про  результати 
аналізу   фінансового   стану  заявника,  що  проводиться  органом 
державної податкової служби за даними бухгалтерського обліку. 
     3. Недостатність  майна  заявника  –  фізичної   особи   (без 
урахування майна,  на яке відповідно до законодавства не може бути 
звернено стягнення) для своєчасної  та  у  повному  обсязі  сплати 
грошового  зобов\’язання  або погашення податкового боргу в повному 
обсязі чи відсутність у заявника – фізичної особи майна. 
     Зазначена обставина підтверджується результатами  проведеного 
органом  державної  податкової  служби  аналізу  поданих заявником 
документів щодо наявності власного рухомого та нерухомого майна, а 
також власних доходів. 
     4. Сезонний  характер  виробництва  та/або реалізації товарів 
(робіт, послуг) заявником. 
     Зазначена обставина   підтверджується   складеним   заявником 
документом,  який  засвідчує,  що  в  загальному обсязі доходу від 
реалізації  товарів  (робіт,  послуг)  частина   доходу   заявника 
отримана  в результаті провадження видів діяльності,  включених до 
Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів   України   від   28  березня  1997  р.  N  278 
( 278-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 14, с. 18). 
     5. Виконання   заявником   плану    реорганізації    власного 
виробництва   та/або   зміна  його  організаційної  структури,  що 
призводить (може призвести) до значного спаду виробництва протягом 
певного періоду. 
     Зазначена обставина     підтверджується    документами,    що 
засвідчують   здійснення    заявником    реорганізації    власного 
виробництва   та/або   зміну   його   організаційної  структури  з 
розрахунками їх впливу на ефективність виробництва та рівень  його 
прибутковості. 
     6. Проведення заявником науково-дослідних,  конструкторських, 
а також соціально орієнтованих робіт,  які передбачають  створення 
робочих  місць  для  інвалідів,  захист  навколишнього  природного 
середовища,  підвищення енергетичної ефективності виробництва, або 
технічного переоснащення власного виробництва (*). 
     7. Провадження  заявником  інноваційної  діяльності,  у  тому 
числі створення нових та вдосконалення існуючих технологій,  видів 
сировини та матеріалів широкого застосування (*). 
     8. Виконання заявником особливо важливого замовлення у рамках 
соціально-економічного розвитку регіону або надання  ним  особливо 
важливих (у тому числі виключних) послуг населенню (*). 
     9. Виконання заявником державного оборонного замовлення (*). 
     10. Здійснення заявником інвестицій у створення об\’єктів, які 
мають  найвищу  енергетичну  ефективність,   соціальне   значення, 
стратегічне значення для оборони та безпеки держави (*). 
————–
     (*) Обставини  підтверджуються   шляхом   подання   заявником 
належним   чином   засвідчених   копій   документів,  передбачених 
законодавством. 
          II. Обставини, що є підставою для відстрочення 
       грошових зобов\’язань або податкового боргу заявника 
     Обставини непереборної сили,  дія яких  може  бути  викликана 
винятковими  погодними  умовами  і стихійним лихом (ураган,  буря, 
повінь,   нагромадження   снігу,   ожеледь,   землетрус,   пожежа, 
просідання  і  зсув  ґрунту,  замерзання  моря,  закриття морських 
проток,  які трапляються на звичайному морському шляху між портами 
відвантаження   і  вивантаження,  інше  стихійне  лихо  тощо)  або 
непередбаченими ситуаціями,  що відбуваються незалежно від волі  і 
бажання заявника (війна, блокада, страйк, аварія). 
     Доказами, що    підтверджують   факт   настання   (існування) 
зазначених обставин, є: 
     висновок Торгово-промислової  палати  про  настання  обставин 
непереборної сили чи стихійного лиха на території України; 
     рішення Президента України про оголошення окремих місцевостей 
України  зоною  надзвичайної  екологічної  ситуації,   затверджені 
Верховною Радою України. 
     У разі  підтвердження  наявності  обставин  непереборної сили 
рішеннями Президента України про  оголошення  окремих  місцевостей 
України  зоною  надзвичайної  екологічної ситуації,  затвердженими 
Верховною Радою України,  заявник додатково подає довідку,  видану 
відповідним   місцевим   органом,   що  має  право  підтверджувати 
наявність обставин непереборної сили. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code