ПОЛОЖЕННЯ про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування

ПОЛОЖЕННЯ про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування

      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                  від 27 грудня 2010 р. N 1251 
                            ПОЛОЖЕННЯ 
                  про виготовлення, зберігання, 
           продаж марок акцизного податку та маркування 
              алкогольних напоїв і тютюнових виробів 
   { У тексті Положення: 
     слова  \”Державна  податкова служба\” у всіх відмінках замінено 
словами \”Міністерство доходів і зборів\” у відповідному відмінку;
     слова \”органи державної податкової служби\” і \”митні органи\” у 
всіх відмінках замінено словами \”територіальні органи Міністерства 
доходів і зборів\” у відповідному відмінку
     згідно з Постановою КМ N 188 ( 188-2013-п ) від 13.03.2013 } 
 
                 Виробництво та зберігання марок 
                        акцизного податку 
     1. Марки  акцизного  податку  для   алкогольних   напоїв   та 
тютюнових виробів  (далі  –  марки)  виготовляються з паперу вагою 
70 +- 2,5 г/кв. метр і мають такі розміри: { Абзац перший пункту 1 
із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 188 ( 188-2013-п ) 
від 13.03.2013 } 
     для алкогольних напоїв:  довжина –  160  міліметрів  +-  0,25 
міліметра, ширина – 20 міліметрів +- 0,25 міліметра; 
     для тютюнових   виробів:  довжина  –  44  міліметри  +-  0,25 
міліметра, ширина – 20 міліметрів +- 0,25 міліметра. 
     2.  Зразки марок розробляються Міністерством доходів і зборів 
разом  з Мінфіном, СБУ, МВС, Мін\’юстом та затверджуються Кабінетом 
Міністрів України.
{  Пункт  2  в  редакції  Постанови  КМ  N  188 ( 188-2013-п ) від 
13.03.2013 } 
     3.  Марки  встановленого  зразка виготовляються на замовлення 
Міністерства  доходів  і  зборів  у порядку та спосіб, установлені 
Законами України \”Про здійснення державних закупівель\” ( 2289-17 ) 
і \”Про захист економічної конкуренції\” ( 2210-14 ). { Абзац перший 
пункту  3  в  редакції  Постанови  КМ  N  188  (  188-2013-п ) від 
13.03.2013 } 
     Замовлення оформляється  відповідно  до  правил  виготовлення 
бланків цінних паперів і документів суворого обліку,  затверджених 
Мінфіном, СБУ та МВС. 
     Міністерство     доходів     і    зборів    щомісяця    подає 
підприємству-виробнику  зведену  заявку-розрахунок на виготовлення 
необхідної  кількості  марок  та  оплачує  витрати, пов\’язані з їх 
виробництвом. 
     Підприємства-виробники та   імпортери  алкогольних  напоїв  і 
тютюнових   виробів   (далі  –  покупці  марок)  щомісяця  подають 
територіальному  органу  Міністерства  доходів  і  зборів  (далі – 
продавець  марок) попередню заявку-розрахунок про потребу в марках 
за їх видами, платіжний документ на перерахування плати за марки з 
відміткою  банку  про  дату виконання платіжного доручення та звіт 
про  використання  марок, придбаних у попередньому місяці. { Абзац 
четвертий  пункту  3  із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
N 188 ( 188-2013-п ) від 13.03.2013 } 
     У разі   відмови   підприємств-виробників    та    імпортерів 
алкогольних  напоїв  та тютюнових виробів від одержання замовлених 
ними  марок,  які  виготовлено  згідно   з   поданою   попередньою 
заявкою-розрахунком, вартість таких марок не відшкодовується. 
     4. Марки  виготовляються  блоками,  що  упаковуються в пачки. 
Формат блоків, кількість марок у блоці та кількість блоків у пачці 
можуть  змінюватися  за  погодженням  з  Міністерством  доходів  і 
зборів. 
     Марки за поданням Міністерства доходів і зборів поставляються 
в примірниках або в блоках. 
     5. Марки  для  вироблених  в  Україні  алкогольних  напоїв  і 
тютюнових  виробів  відрізняються  від марок для ввезених на митну 
територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів  дизайном 
та кольором. 
     Розмір плати  за одну марку акцизного податку для алкогольних 
напоїв  становить  0,27  гривні,  для  тютюнових  виробів  – 0,142 
гривні.  {  Абзац  другий  пункту 5 із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ N 188 ( 188-2013-п ) від 13.03.2013 } 
     Марки для  алкогольних напоїв та тютюнових виробів імпортного 
виробництва мають фіолетовий колір, вітчизняного – зелений. 
     Наскрізна нумерація на марках складається з двох цифр індексу 
регіону  України  за  місцезнаходженням  виробника  продукції (для 
маркування вітчизняної продукції),  серії та окремого  для  кожної 
марки номера.  Така нумерація наноситься паралельно довшій стороні 
марки. Індекси регіонів наведено у додатку. 
     Крім того, на кожну марку наносяться такі реквізити: 
     для тютюнових виробів – напис,  що складається  з  початкових 
літер  слів \”тютюн імпортний\” (\”тютюн вітчизняний\”) – \”ТІ\” (\”ТВ\”), 
двозначного  та  однозначного  числа  (рік  і  квартал,  у   якому 
вироблено марки), розділених скісними лініями; 
     для алкогольних  напоїв – напис,  що складається з початкових 
літер слів \”алкоголь імпортний\” (\”алкоголь  вітчизняний\”)  –  \”АІ\” 
(\”АВ\”),  двох  двозначних  чисел (місяць і рік,  у якому вироблено 
марки),  розділених скісними лініями, та зазначення суми акцизного 
податку,  сплаченої за одиницю маркованої продукції, з точністю до 
тисячного знака. 
     Маркуванню підлягають усі алкогольні напої з  вмістом  спирту 
етилового понад 8,5 відсотка об\’ємних одиниць. 
     Маркування вироблених  в Україні алкогольних напоїв з вмістом 
спирту від 1,2 до 8,5 відсотка об\’ємних одиниць не здійснюється. 
     6.   Державне   приймання  марок  проводиться  комісією,  яка 
утворюється  з числа представників Мінекономрозвитку, Міністерства 
доходів  і  зборів,  СБУ, МВС та Мінфіну, в установленому спільним 
рішенням  зазначених  органів  порядку.  { Абзац перший пункту 6 в 
редакції Постанови КМ N 188 ( 188-2013-п ) від 13.03.2013 } 
     Підприємство-виробник здійснює   відвантаження   марок  після 
затвердження комісією акта про їх приймання. 
     Доставка марок     до      їх      продавця      здійснюється 
підприємством-виробником  за  рознарядкою  Міністерства  доходів і 
зборів. 
     7. Продавець зберігає марки в своїх приміщеннях або згідно  з 
договором у приміщеннях банківських установ. 
     Приміщення, в   якому   зберігаються   марки,   повинні  бути 
ізольованими,    технічно    укріпленими,    обладнані    засобами 
охороннопожежної   сигналізації.   Під  час  продажу  марок  двері 
приміщення повинні бути замкнутими зсередини. 
     Доступ до приміщення особам,  не причетним до продажу  марок, 
забороняється. 
     Марки повинні   зберігатися  у  металевих  шафах,  які  після 
закінчення  роботи  замикаються   та   опечатуються.   Матеріально 
відповідальна особа,  що займається продажем марок, зберігає ключі 
від  металевих  шаф  та  печатку   і   зобов\’язана   забезпечувати 
здійснення  заходів  до  їх схоронності.  Забороняється передавати 
ключі і печатку стороннім особам  або  виготовляти  їх  дублікати. 
Ключі  від  приміщення,  де  розміщуються  марки,  зберігаються  в 
порядку,    визначеному    керівником    територіального    органу 
Міністерства доходів і зборів, що здійснює їх продаж. 
     Аналогічні умови  для  зберігання  марок повинні стоворити їх 
покупці. 
     Обов\’язки з  продажу  марок   покладаються   на   матеріально 
відповідальну   особу  наказом  керівника  територіального  органу 
Міністерства  доходів  і зборів, яка під розписку ознайомлюється з 
порядком   їх   продажу   та  ведення  обліку,  після  чого  марки 
передаються  їй  під  звіт.  При  цьому зазначена особа несе повну 
матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності прийнятих 
марок  і  за будь-яке заподіяння їм шкоди внаслідок умисних дій чи 
внаслідок недбалого або несумлінного ставлення до своїх обов\’язків 
відповідно до законодавства. 
     Виконання обов\’язків  матеріально  відповідальної   особи   з 
продажу марок покладається у разі потреби на іншу посадову особу в 
порядку, встановленому цим пунктом. 
     У разі  зміни  матеріально  відповідальної  особи,   на   яку 
покладено  обов\’язки  з  продажу  марок,  марки  передаються іншій 
посадовій особі,  яка перераховує їх у присутності членів комісії, 
призначених керівником територіального органу Міністерства доходів 
і  зборів  або  його  заступником.  Про результати перерахування і 
передачі   марок  складається  акт,  що  підписується  зазначеними 
особами. 
     У  встановлені керівником територіального органу Міністерства 
доходів  і зборів або його заступником строки, але не рідше одного 
разу  на квартал проводиться позапланова перевірка наявності марок 
та  ведення їх обліку. Для проведення зазначеної перевірки наказом 
керівника територіального органу Міністерства доходів і зборів або 
його  заступника  призначається  комісія,  яка складає відповідний 
акт.  У  разі  виявлення  за  результатами  позапланової перевірки 
нестачі  або надлишку марок в акті зазначаються причини, кількість 
марок, яких не вистачає, або кількість надлишкових марок. 
                           Продаж марок 
     8. Марки продаються суб\’єктам господарювання,  які відповідно 
до законодавства є  платниками  акцизного  податку  з  алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів. 
     9. Плата  за  марки  зараховується  до  державного  бюджету і 
відповідно  до  бюджетного  законодавства   використовується   для 
фінансування витрат, пов\’язаних з виробництвом, транспортуванням і 
створенням  матеріально-технічної  бази   для   зберігання   марок 
акцизного  податку,  та  покриття  інших  пов\’язаних  з виконанням 
основних  функцій  територіальних  органів  Міністерства доходів і 
зборів витрат, не забезпечених коштами загального фонду державного 
бюджету  за  відповідною бюджетною програмою, за винятком видатків 
на оплату праці. 
     Міністерство  доходів  і  зборів  подає  в установлений строк 
Державній  казначейській  службі  звіт  про надходження зазначених 
коштів та їх використання. 
     10. Продаж  марок вітчизняним виробникам алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів здійснюється на підставі: 
     довідки про сплату суми податку,  яка розрахована за ставками 
для  готової  продукції  (для алкогольних напоїв,  для виробництва 
яких використовується спирт етиловий неденатурований); 
     заявки-розрахунку кількості марок (далі – заявка-розрахунок); 
     звіту про  використання  марок,  придбаних   у   попередньому 
місяці,  за  затвердженою  Міністерством доходів і зборів формою у 
двох примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий 
(з  відміткою продавця) – у виробника; { Абзац четвертий пункту 10 
із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 10 ( 10-2013-п ) 
від 09.01.2013 } 
     копії платіжного  документа на перерахування плати за марки з 
відміткою банку про дату виконання платіжного доручення. 
     Форми    довідок    та    заявки-розрахунку    затверджуються 
Міністерством  доходів  і  зборів.  {  Абзац  шостий  пункту 10 із 
змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 10 ( 10-2013-п ) від 
09.01.2013 }
{  Пункт  10  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 188 
( 188-2013-п ) від 13.03.2013 } 
     11. Кількість  марок  акцизного податку,  яку можуть отримати 
виробники    алкогольних    напоїв,    для    виробництва     яких 
використовується   спирт  етиловий  неденатурований,  визначається 
відповідно  до  сплаченої  суми  податку.  Виробники   алкогольних 
напоїв,  для  виробництва  яких не використовується спирт етиловий 
неденатурований, та виробники тютюнових виробів визначають потребу 
в  марках  з  урахуванням  планових  щомісячних обсягів реалізації 
продукції. 
     12. Реєстрація імпортерів (замовників) проводиться  продавцем 
марок в окремому журналі. 
     13. Для   одержання   марок  імпортер  подає  продавцю  марок 
заявку-розрахунок у трьох примірниках  за  встановленою  продавцем 
марок формою,  платіжні документи, що підтверджують внесення плати 
за марки та сплату податку до відповідного бюджету. Один примірник 
заявки-розрахунку   залишається   у   продавця  марок,  другий  (з 
відміткою  продавця  марок  про  сплату  податку)  –  повертається 
імпортеру для передачі територіальному органу Міністерства доходів 
і  зборів,  третій  (з  відміткою  продавця  марок  про  одержання 
заявки-розрахунку) – залишається у покупця (імпортера). 
     14.  Територіальному  органу  Міністерства  доходів  і зборів 
забороняється вимагати від імпортерів документи, що не передбачені 
статтею  226  Податкового  кодексу України ( 2755-17 ), для видачі 
марок. 
     15. Одержувач  (покупець)  марок  ставить  особистий підпис у 
журналі обліку видачі марок,  форма ведення  якого  затверджується 
Міністерством доходів і зборів.
{  Пункт  15  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 10 
(   10-2013-п   )  від  09.01.2013,  N  188  (  188-2013-п  )  від 
13.03.2013 } 
     16. Покупець  марок  веде  їх  облік  за  видами і забезпечує 
схоронність. 
     У разі виявлення фактів порушення порядку  ведення  обліку  і 
зберігання  придбаних  суб\’єктом  господарювання  марок  продавець 
марок має право тимчасово  зупинити  подальший  їх  продаж  такому 
покупцю. 
     Продаж (передача) придбаних марок покупцем марок іншим особам 
забороняється,  крім випадків,  передбачених  у  пункті  18  цього 
Положення. 
     17. Імпортери  –  юридичні  та  фізичні  особи,  які уклали з 
іноземними   виробниками   контракт   (договір)   про   постачання 
(ввезення) в Україну алкогольних напоїв і тютюнових виробів, мають 
право ввозити на митну територію України імпортні алкогольні напої 
і тютюнові вироби, якщо: 
     1) ввезення   їх  на  митну  територію  України  здійснюється 
виключно  через  визначені  Кабінетом  Міністрів  України   пункти 
пропуску  через  державний  кордон,  які зазначені покупцями марок 
(імпортерами) у заявці-розрахунку; 
     2) маркування  алкогольних   напоїв   і   тютюнових   виробів 
здійснюється   в   установленому  порядку  з  використанням  марок 
встановленого зразка; 
     3) алкогольні напої в автомобільних і залізничних  цистернах, 
а  також  у  баках,  бачках та інших ємностях місткістю більш як 5 
літрів ввозяться в Україну з метою продажу або  обміну  на  митній 
території  України  та  не  підлягають  маркуванню.  У такому разі 
податок сплачується до або під час митного оформлення, контроль за 
його  сплатою  здійснюється  територіальними органами Міністерства 
доходів і зборів; 
     4)  покупець  марок  (імпортер)  подав територіальному органу 
Міністерства  доходів  і зборів митну декларацію, копію декларації 
про  максимальні  роздрібні  ціни  (для тютюнових виробів) та один 
примірник  заявки-розрахунку з відміткою продавця марок про сплату 
сум податку до відповідного бюджету в повному обсязі. 
     У разі  ввезення  покупцем  марок  (імпортером)  на територію 
України  за  контрактом  (договором)  про  постачання  алкогольних 
напоїв   і   тютюнових   виробів   кількома   партіями   працівник 
Міністерства доходів і зборів робить у такому контракті (договорі) 
відмітки  про  кількість  виданих  марок  із  зазначенням  дати їх 
видачі. 
     Строк одержання   марок  за  кожним  контрактом  визначається 
покупцями марок (імпортерами) за  погодженням  з  продавцем  марок 
залежно від обсягу товарів,  що ввозяться, але становить не більше 
п\’яти робочих днів  від  дати  подання  документів  для  одержання 
марок. 
     У разі  порушення  порядку  маркування  ввезених  алкогольних 
напоїв і тютюнових виробів та/або  сплати  податку  не  в  повному 
обсязі товар не допускається до митного оформлення і ввезення його 
на митну територію України забороняється. 
     18. Придбані марки передаються покупцями марок  (імпортерами) 
іноземним   виробникам  для  маркування  імпортованих  алкогольних 
напоїв і тютюнових виробів у процесі їх виробництва. 
        Маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів 
     19. Наявність  наклеєної  в   установленому   порядку   марки 
акцизного   податку  встановленого  зразка  на  пляшці  (упаковці) 
алкогольного напою та пачці (упаковці) тютюнового виробу є  однією 
з  умов  для  ввезення  на митну територію України і продажу таких 
товарів  споживачам,  а  також  підтвердженням  сплати   акцизного 
податку та легальності ввезення товарів. 
     У разі  виявлення фактів ввезення на митну територію України, 
зберігання, транспортування та продажу на митній території України 
алкогольних напоїв і тютюнових виробів без марок акцизного податку 
встановленого зразка контролюючі органи вилучають  такі  товари  з 
вільного  обігу  та  подають  відповідні  матеріали  до  суду  для 
винесення   постанови   про   їх   вилучення   в   дохід   держави 
(конфіскацію). 
     20. У   разі   виробництва   на   митній   території  України 
алкогольних напоїв і тютюнових виробів чи ввезення  таких  товарів 
на  митну  територію України покупці марок зобов\’язані забезпечити 
їх маркування марками встановленого зразка  у  такий  спосіб,  щоб 
марка розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару. 
     Контроль   за   наявністю   марок   на   пляшках  (упаковках) 
алкогольних  напоїв  і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під 
час   їх   транспортування,   зберігання   та  продажу  здійснюють 
територіальні  органи  Міністерства  доходів  і  зборів, а під час 
ввезення  таких товарів на митну територію України – територіальні 
органи  Міністерства  доходів  і  зборів.  Маркування  алкогольних 
напоїв  і  тютюнових  виробів  здійснюється виробниками зазначеної 
продукції. 
     Для алкогольних  напоїв використовуються марки із зазначенням 
суми  акцизного  податку,   сплаченого   за   одиницю   маркованої 
продукції,  з  точністю  до тисячного знака,  яка відповідає сумі, 
визначеній з урахуванням діючих на дату розливу  продукції  ставок 
акцизного податку, міцності продукції та місткості тари. 
     До 1 січня 2012 р.  для маркування спиртних напоїв, одержаних 
шляхом перегонки  виноградного  вина  або  вичавок  винограду,  що 
класифікуються згідно            з            УКТЗЕД            за 
кодами 2208 20 12 00, 2208 20 62 00     (  2371а-14  ),     можуть 
використовуватися  марки  із зазначенням суми акцизного податку за 
ставкою,  що була встановлена на 1 січня 2010 р.  Законом  України 
від  25  грудня 2008 р.  N 797-VI ( 797-17 ) \”Про внесення змін до 
деяких законів України з питань оподаткування\”. 
     Вважаються такими, що немарковані: 
     алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками; 
     алкогольні напої та тютюнові вироби,  марковані з  порушенням 
вимог   цього   Положення,   та/або   марками,  що  не  видавалися 
безпосередньо виробнику або імпортеру зазначеної продукції; 
     алкогольні напої з марками, на яких зазначення суми акцизного 
податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, не відповідає 
сумі,  визначеній з урахуванням чинних на дату  розливу  продукції 
ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари. 
     Не підлягають маркуванню: 
     алкогольні напої  і  тютюнові  вироби,  які  постачаються для 
реалізації магазинам безмитної торгівлі безпосередньо вітчизняними 
виробниками такої продукції за прямими договорами,  укладеними між 
вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів  і 
власниками  магазинів  безмитної  торгівлі.  При цьому переміщення 
алкогольних  напоїв  і   тютюнових   виробів,   що   спрямовуються 
виробниками  до  магазинів  безмитної  торгівлі,  здійснюється під 
митним контролем із застосуванням заходів гарантування доставки; 
     алкогольні напої і тютюнові вироби, які ввозяться в Україну і 
розміщуються у митному режимі магазину безмитної торгівлі; 
     еталонні (моніторингові) чи тестові зразки тютюнових виробів, 
які не призначені  для  продажу  вроздріб  і  ввозяться  на  митну 
територію   України   акредитованими   державними  випробувальними 
лабораторіями та/або суб\’єктами господарювання, які мають ліцензії 
на   право   виробництва  відповідної  продукції,  для  проведення 
досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного  обладнання, 
проведення   дегустації,   вивчення   фізико-хімічних   показників 
тютюнових виробів, дизайну упаковки). 
     21. Для    прикріплення    марок    використовується     клей 
(дисперсійний, дескрин тощо), який не дає змоги зняти їх з виробів 
без пошкодження і змивається у разі потреби  в  митті  пляшок  для 
повторного їх використання. 
     22. Марки  наклеюються  на  пляшку  П- чи Г-подібним способом 
через горловину. 
     У разі реалізації напоїв в упаковках (типу \”Tetra Pak\”) марки 
наклеюються по осі упаковки на верхній площині. 
     23. На тютюнові вироби марки наклеюються: 
     на пачки  сигарет  та  цигарок серійного виробництва,  сигар, 
сигарил,  а  також  цигарок,  упакованих   у   сувенірні   коробки 
(незалежно   від   їх  розміру),  –  у  такій  спосіб,  щоб  марки 
обов\’язково розривалися під час відкривання; 
     на тютюнові вироби  в  упаковці,  що  підлягає  обгортанню  у 
поліпропіленову плівку, – під плівку. 
     24. Ввезення   на   митну   територію   України,  зберігання, 
транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на 
митній  території  України  маркованих  з  порушенням  вимог цього 
Порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється. 
     Алкогольні напої та тютюнові вироби вітчизняного виробництва, 
марковані  вітчизняними  марками  встановленого зразка,  не можуть 
бути  реалізовані   підприємствами-виробниками   на   експорт   та 
магазинам безмитної торгівлі. 
                    Повернення марок продавцю 
     25. Марки,  не використані для маркування товарів у зв\’язку з 
пошкодженням,  приймаються від покупців  марок  для  утилізації  з 
відшкодуванням  фактично сплачених сум податку відповідно до цього 
Положення. Плата за марки поверненню не підлягає. 
     Сплачена сума  акцизного  податку  відшкодовується   покупцям 
марок  або  за  їх  бажанням  зараховується  в  рахунок  майбутніх 
платежів,  крім  суми  акцизного  податку,  сплаченої  в   рахунок 
погашення податкового векселя. 
     26. Пошкоджені  марки  наклеюються  на окремому аркуші паперу 
формату А3 (290 х 420 міліметрів) у такій спосіб,  щоб чітко  було 
видно  центральну  частину марки,  окремі частини розірваних марок 
повинні  бути  з\’єднані,  а  загальна  частина  кожної  поверненої 
імпортером  (замовником,  виробником)  марки  повинна становити не 
менш як 60 відсотків початкового розміру. 
     27. Оформлені  належним  чином  пошкоджені  марки   разом   з 
реєстром марок повертаються їх продавцю. Продавець складає акт про 
знищення пошкоджених марок.  Перший примірник акта разом із заявою 
платника  про  повернення сплаченої суми акцизного податку або про 
зарахування її в рахунок майбутніх платежів залишається у продавця 
марок. 
     У разі  неможливості  вирівнювання  пошкоджених  автоматом  з 
наклеювання марок і наклеювання їх на окремому  аркуші  паперу  на 
підприємстві-виробнику  утворюється  комісія,  яка складає акт про 
списання таких марок.  В акті  обов\’язково  зазначається  фактична 
кількість   пошкоджених  автоматом  марок.  До  складу  зазначеної 
комісії    включається    представник    територіального    органу 
Міністерства  доходів  і  зборів  за  місцезнаходженням  виробника 
(голова    комісії)    і    представник    відповідної    місцевої 
держадміністрації. 
     Аналогічний порядок знищення марок поширюється  і  на  партії 
неякісної продукції, що повертається підприємству-виробнику. 
     При цьому  покупцям  марок  не  відшкодовується сплачена сума 
акцизного податку і нові марки не видаються. 
     У разі виявлення продавцем марок невідповідності  їх  вимогам 
законодавства  чи  явних ознак підроблення такі марки повертаються 
підприємству-виробнику для проведення експертизи, про що покупцеві 
марок  видається  довідка.  Після  одержання  висновку  експертизи 
складається акт,  на підставі  якого  зазначені  марки  підлягають 
знищенню,  а  у  разі  визнання марок фальшивими чи підробленими – 
надсилаються до відповідних правоохоронних органів. 
     28. У разі виявлення нестачі марок у їх покупця (у зв\’язку  з 
їх  розкраданням,  знищенням,  маркуванням  алкогольних  напоїв  і 
тютюнових виробів,  призначених  для  продажу  на  експорт,  тощо) 
виробники  такої продукції несуть повну майнову відповідальність у 
розмірі розрахункової суми податку,  яка повинна бути сплачена  до 
бюджету в разі реалізації підакцизних товарів, для маркування яких 
придбавалися  марки.  Зазначені  суми  нараховуються  за   формою, 
встановленою Міністерством доходів і зборів. { Абзац перший пункту 
28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 10 ( 10-2013-п ) 
від 09.01.2013 } 
     Відповідальність за  порушення  порядку  маркування,  продажу 
алкогольних напоїв і тютюнових виробів,  несплату  чи  несвоєчасну 
сплату податку несуть виробники (замовники),  імпортери,  продавці 
таких товарів та їх посадові особи згідно із законом.
{  Пункт  28  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 188 
( 188-2013-п ) від 13.03.2013 } 
     29. Невикористані марки,  що не  пошкоджено,  приймаються  їх 
продавцем.  При цьому сплачена сума акцизного податку за висновком 
продавця відшкодовується покупцям або за їх бажанням зараховується 
в  рахунок  майбутніх  платежів  з  розрахунку  кількості фактично 
повернутих марок,  крім суми акцизного податку, внесеної в рахунок 
погашення податкового векселя. 
     Оформлені належним   чином   невикористані   марки,   що   не 
пошкоджено,  повертаються їх  продавцю  разом  з  реєстром  марок. 
Продавець  складає  акт  про  знищення  повернутих  марок.  Перший 
примірник акта разом із заявою платника про  повернення  сплаченої 
суми  акцизного податку або про зарахування її в рахунок майбутніх 
платежів залишається у продавця. 
     Марки, які не можуть бути використані  через  невідповідність 
нанесеної  на  них  суми  акцизного  податку  сумі,  визначеній  з 
урахуванням  діючої  ставки  акцизного  податку  на  дату  розливу 
продукції,   повернуті   суб\’єктами   господарювання   та  ті,  що 
зберігаються у продавців марок,  підлягають  знищенню  в  місячний 
строк   після   зміни   ставки  акцизного  податку  відповідно  до 
встановленого порядку. 
     Вартість марок не відшкодовується. 
     30. У  разі  неввезення  готової   маркованої   продукції   з 
об\’єктивних  причин  або неможливості повернення пошкоджених марок 
імпортер видає продавцю марок документ Торгово-промислової  палати 
або іншого органу (за процедурою,  визначеною країною нерезидента) 
про  підтвердження  такого  факту   з   обов\’язковим   зазначенням 
кількості    використаних    та/або    пошкоджених   марок,   який 
легалізується в установленому порядку.  Вартість марок та акцизний 
податок в такому разі не відшкодовуються. 
     31. У разі ліквідації суб\’єкта господарювання – покупця марок 
невикористані марки повертаються продавцю марок без  відшкодування 
їх  вартості.  У разі закінчення строку дії відповідної ліцензії у 
покупця марок марки здаються ним продавцеві марок на відповідальне 
зберігання  на  період  до  365  календарних  днів.  Якщо протягом 
зазначеного  періоду  такий  покупець  марок  не  одержить   нової 
ліцензії, вартість марок не відшкодовується, а продавець марок має 
право здійснити їх продаж. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code