ПОРЯДОК випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України

ПОРЯДОК випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 лютого 2013 р. № 69
ПОРЯДОК 
випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості
1. Цей Порядок визначає механізм випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості (коди згідно з УКТЗЕД 2707 10 90 00 і 2905 11 00 00), які реалізуються із застосуванням нульової ставки акцизного податку або ввезення яких здійснюється без сплати акцизного податку відповідно до підпункту 229.6.1 пункту 229.6 і підпункту 229.7.1 пункту 229.7 статті 229 Податкового кодексу України (далі – речовини).
2. Векселедавцем є суб’єкт господарювання – виробник хімічної продукції, який отримує від підприємства – виробника або ввозить на митну територію України речовини з метою їх використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості.
Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця.
3. Векселедавець зобов’язаний видати векселедержателю належним чином оформлений податковий вексель:
до отримання від підприємства – виробника речовин – на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг речовин виходячи із ставки, яка визначається як різниця між ставкою акцизного податку, що передбачена пунктом 215.3 статті 215 Податкового кодексу України, та ставкою у розмірі нуль євро за 1000 кілограмів;
для ввезення на митну територію України речовин – на суму акцизного податку, що справляється під час ввезення товарів відповідно до законодавства.
4. Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів, що обраховуються з дати:
авалювання банком – у разі його видачі до отримання речовин від підприємства – виробника;
оформлення митної декларації – у разі його видачі під час ввезення речовин на митну територію України.
5. Податковий вексель складається:
у двох примірниках – у разі отримання речовин від підприємства – виробника;
у трьох примірниках, перший з яких заповнюється на вексельному бланку, придбаному векселедавцем у банку, два інші – на копії вексельного бланка, що мають однаковий з першим примірником номер, – у разі ввезення речовин на митну територію України.
Кожний примірник податкового векселя оформляється окремо. Записи у зазначених примірниках повинні бути тотожні.
Перший примірник податкового векселя залишається у векселедержателя, другий з відміткою векселедержателя про взяття на облік повертається векселедавцю для отримання на підприємстві – виробнику речовин. У разі ввезення речовин на митну територію України другий примірник податкового векселя подається митному органові, який здійснює їх митне оформлення, третій – залишається у векселедавця.
6. Відповідальність за оформлення податкового векселя покладається на векселедавця.
7. Податковий вексель є звітним документом і підлягає обліку та зберіганню згідно з правилами та протягом строку, що встановлені для первинних бухгалтерських документів.
8. Векселедержатель веде облік податкових векселів у журналі обліку погашених податкових векселів за формою, затвердженою Мінфіном.
На зворотному боці всіх примірників податкового векселя зазначаються дата та обліковий номер згідно із записом у зазначеному журналі і робиться напис \”Взято на облік”, який засвідчується підписом керівника (заступника керівника), скріпленим печаткою векселедержателя.
9. Підставою для взяття на облік податкового векселя є довідка векселедавця щодо прогнозованого обсягу речовин, які планується отримати від підприємства – виробника або ввезти на митну територію України. Форма довідки затверджується Мінфіном.
10. Обов’язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.
11. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.
12. Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання речовин.
Для погашення податкового векселя векселедавець подає векселедержателю довідку про цільове використання речовин за формою, затвердженою Мінфіном. Довідка складається на підставі первинних документів та погоджується представником податкового поста, встановленого на підприємстві, що використовує речовини.
Порядок роботи податкового поста визначається Мінфіном.
Копія довідки про цільове використання речовин, які ввозяться на митну територію України, подається митному органові.
13. Погашення податкового векселя проводиться шляхом проставлення на лицьовому боці відбитка штампа з написом \”ПОГАШЕНО”, що засвідчується підписом керівника (заступника керівника), скріпленим печаткою векселедержателя.
Якщо останній день строку погашення податкового векселя припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем такого строку вважається наступний робочий день.
14. У разі коли податковий вексель не погашено в установлений строк, векселедержатель здійснює протест такого податкового векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль такого податкового векселя, з опротестованим податковим векселем.
Банк-аваліст зобов’язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати векселедержателю зазначену в податковому векселі суму.
15. Векселедавець у разі нецільового використання речовин є відповідно до підпункту 212.1.8 пункту 212.1 статті 212 Податкового кодексу України платником акцизного податку з обсягу продукції, використаної не за призначенням, та несе передбачену підпунктом 229.6.14 пункту 229.6 і підпунктом 229.7.16 пункту 229.7 статті 229 зазначеного Кодексу відповідальність.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code