ПОРЯДОК випуску, обігу та погашення податкових векселів

ПОРЯДОК випуску, обігу та погашення податкових векселів

ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                  від 27 грудня 2010 р. N 1215 
                             ПОРЯДОК 
         випуску, обігу та погашення податкових векселів, 
            авальованих банком (податкових розписок), 
             які видаються до отримання або ввезення 
           на митну територію України легких та важких 
             дистилятів для використання як сировини 
                     для виробництва етилену 
 
     1. Цей Порядок визначає механізм випуску,  обігу та погашення 
податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які 
видаються до отримання або ввезення  на  митну  територію  України 
легких  та  важких дистилятів (коди 2710 11 11 00 та 2710 19 31 30 
згідно з УКТЗЕД) ( 2371а-14 ) та на які встановлено нульову ставку 
акцизного  податку  або  ввезення  яких  здійснюється  без  сплати 
акцизного податку відповідно до підпункту 229.2.1 пункту 229.2  та 
підпункту  229.3.1  пункту  229.3  статті  229 Податкового кодексу 
України ( 2755-17 ) для використання як сировини  для  виробництва 
етилену (далі – легкі та важкі дистиляти). 
     2. Векселедавцем є суб\’єкт господарювання – виробник етилену, 
який одержує з нафтопереробного підприємства або ввозить на  митну 
територію  України  нафтопродукти  для їх використання як сировини 
для виробництва етилену. 
     Векселедержателем є  орган  державної  податкової  служби  за 
місцем реєстрації векселедавця. 
     3. Векселедавець    зобов\’язаний    видати   векселедержателю 
належним чином оформлений податковий вексель: 
     до отримання з нафтопереробного підприємства легких та важких 
дистилятів  –  на  суму  акцизного податку,  нарахованого на обсяг 
нафтопродуктів,  що  отримуються   з   урахуванням   ставки,   яка 
визначається   як   різниця  між  ставкою  акцизного  податку,  що 
передбачена пунктом 215.3 статті 215 Податкового  кодексу  України 
( 2755-17 ), та ставкою 0 євро за 1000 кілограмів; 
     для ввезення  на  митну  територію  України  легких та важких 
дистилятів – на суму акцизного податку,  що справляється  під  час 
ввезення товарів відповідно до законодавства. 
     4. Строк,  на  який  видається  податковий  вексель,  не може 
перевищувати 90 календарних днів: 
     від дати авалювання банком – для  податкового  векселя,  який 
видається   до   отримання   легких   та   важких   дистилятів   з 
нафтопереробного підприємства; 
     від дати  оформлення  митної  декларації  –  для  податкового 
векселя,   який  видається  під  час  ввезення  легких  та  важких 
дистилятів на митну територію України. 
     5. Податковий вексель складається у разі отримання легких  та 
важких   дистилятів   з   нафтопереробного   підприємства  у  двох 
примірниках,  а у разі їх ввезення на митну територію України –  у 
трьох  примірниках,  перший  з  яких  заповнюється  на вексельному 
бланку,  придбаному  векселедавцем  в  банку,  а  два  інші  –  на 
ксерокопії   вексельного  бланка,  що  мають  однаковий  з  першим 
примірником номер. 
     Кожний примірник  податкового  векселя  заповнюється  окремо. 
Записи повинні бути тотожними. 
     Перший примірник    податкового    векселя    залишається   у 
векселедержателя,  другий з відміткою векселедержателя про  взяття 
на    облік    повертається    векселедавцю   для   отримання   на 
нафтопереробному підприємстві легких та важких дистилятів.  У разі 
ввезення  легких та важких дистилятів другий примірник податкового 
векселя подається органу державної митної  служби,  який  здійснює 
митне   оформлення   зазначених   товарів,  третій  –  залишається 
векселедавцю. 
     6. Відповідальність за оформлення  податкового  векселя  несе 
векселедавець. 
     7. Податковий  вексель є звітним документом і підлягає обліку 
та зберіганню згідно з правилами та у строки,  що встановлені  для 
первинних бухгалтерських документів. 
     8. Векселедержатель  веде облік податкових векселів у журналі 
обліку  погашення  податкових  векселів  за  формою,  встановленою 
Державною податковою службою. 
     На зворотному   боці  всіх  примірників  податкового  векселя 
зазначаються дата та обліковий номер згідно із записом  у  журналі 
обліку  погашення  податкових  векселів і робиться напис \”Взято на 
облік\”,  який   засвідчується   підписом   керівника   (заступника 
керівника) та печаткою векселедержателя. 
     9. Обов\’язки   з  погашення  податкового  векселя  не  можуть 
передаватися  іншим  особам  незалежно  від  їх  взаємовідносин  з 
векселедавцем. 
     10. За  користування  податковим  векселем  не  нараховуються 
відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших 
видів векселів. 
     11. Податковий    вексель   вважається   погашеним   у   разі 
документального підтвердження факту цільового використання  легких 
та важких дистилятів як сировини для виробництва етилену. 
     Для погашення   податкового   векселя   векселедавець   подає 
векселедержателю довідку про цільове використання легких та важких 
дистилятів  за  формою,  що  затверджується  Державною  податковою 
службою.  Довідка складається на основі  первинних  документів  та 
погоджується  представником  податкового  поста,  встановленого на 
підприємстві, що використовує легкі та важкі дистиляти. 
     Порядок роботи  податкового  поста   визначається   Державною 
податковою службою. 
     Копія довідки  про  цільове  використання  легких  та  важких 
дистилятів,  які ввозяться на митну територію  України,  подається 
органу державної митної служби. 
     12. Погашення    податкового   векселя   проводиться   шляхом 
проставлення  на  лицьовому  боці  відбитка   штампа   з   написом 
\”ПОГАШЕНО\”,   що   засвідчується  підписом  керівника  (заступника 
керівника) та печаткою векселедержателя. 
     У разі  коли  останній  день  строку  погашення   податкового 
векселя  припадає  на  вихідний,  святковий  або  неробочий  день, 
останнім днем строку погашення вважається наступний робочий день. 
     13. У разі коли податковий вексель не погашено в установлений 
строк,   векселедержатель   здійснює  протест  такого  податкового 
векселя у неплатежі згідно із законодавством  та  протягом  одного 
робочого  дня з дати вчинення протесту звертається до банку,  який 
здійснив  аваль  цього  податкового  векселя,   з   опротестованим 
податковим векселем. 
     Банк-аваліст зобов\’язаний  не  пізніше  операційного дня,  що 
настає  за  датою  звернення  векселедержателя  з   опротестованим 
податковим векселем, переказати векселедержателю суму, зазначену в 
податковому векселі. 
     14. Векселедавець у разі нецільового використання  легких  та 
важких   дистилятів   є   платником  акцизного  податку  з  обсягу 
продукції,  використаної  не  за   призначенням   (відповідно   до 
підпункту  212.1.7  пункту  212.1  статті  212 Податкового кодексу 
України)   ( 2755-17 ),   та  несе  відповідальність,  передбачену 
підпунктом  229.2.16  пункту  229.2  і  підпунктом 229.3.18 пункту 
229.3 статті 229 зазначеного Кодексу ( 2755-17 ). 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code