Стаття 299. Порядок видачі, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку

Стаття 299. Порядок видачі, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку

Стаття 299. Порядок видачі, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку
299.1. Свідоцтво платника єдиного податку видається суб\’єкту господарювання, який подав до органу державної податкової служби заяву щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.
299.2. Бланк свідоцтва платника єдиного податку є документом суворого обліку. Облік бланків свідоцтв платників єдиного податку здійснюється органами державної податкової служби.
299.3. Свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково виключно суб\’єкту господарювання або уповноваженій ним особі та не може передаватися для провадження господарської діяльності іншим особам.
299.4. Платникам єдиного податку першої і другої груп, які провадять кілька видів господарської діяльності, на які встановлено різні ставки єдиного податку, видається одне свідоцтво платника єдиного податку.
299.5. Свідоцтво платника єдиного податку видається органом державної податкової служби безоплатно протягом 10 календарних днів з дня подання суб\’єктом господарювання заяви.
299.6. У випадках, передбачених підпунктом 298.1.2 пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу, свідоцтво видається у день отримання органом державної податкової служби заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування.
{Пункт 299.6 статті 299 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4834-VI від 24.05.2012}
299.7. У разі втрати або зіпсуття свідоцтва платника єдиного податку такому платнику видається дублікат свідоцтва в порядку, встановленому цією статтею для видачі свідоцтва платника єдиного податку.
299.8. У разі відмови у видачі свідоцтва платника єдиного податку орган державної податкової служби зобов\’язаний надати протягом 10 календарних днів з дня подання суб\’єктом господарювання заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб\’єктом господарювання у встановленому порядку.
299.9. Підставами для прийняття органом державної податкової служби рішення про відмову у видачі суб\’єкту господарювання свідоцтва платника єдиного податку є виключно:
1) невідповідність такого суб\’єкта господарювання вимогам статті 291 цієї глави;
2) наявність у суб\’єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов\’язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;
3) недотримання вимог підпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу.
{Підпункт 3 пункту 299.9 статті 299 в редакції Закону № 4834-VI від 24.05.2012}
299.10. Форма свідоцтва платника єдиного податку та порядок видачі свідоцтва встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
Встановлена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики форма свідоцтва є обов\’язковою до застосування на всій території України.
299.11. У свідоцтві платника єдиного податку зазначаються такі відомості:
1) найменування суб\’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім\’я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
2) дані документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця відповідно до закону;
3) податкова адреса суб\’єкта господарювання;
4) місце провадження господарської діяльності;
5) обрані фізичною особою – підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010;
{Підпункт 5 пункту 299.11 статті 299 в редакції Закону № 4834-VI від 24.05.2012}
6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
7) ставка єдиного податку та група платника податку;
{Підпункт 7 пункту 299.11 статті 299 в редакції Закону № 5503-VI від 20.11.2012}
8) дата виписки свідоцтва.
299.12. До раніше виданого свідоцтва платника єдиного податку в день подання платником єдиного податку заяви органом державної податкової служби вносяться зміни щодо:
1) найменування суб\’єкта господарювання (для юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
2) податкової адреси суб\’єкта господарювання;
3) місця провадження господарської діяльності;
{Підпункт 3 пункту 299.12 статті 299 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4834-VI від 24.05.2012}
4) видів господарської діяльності.
299.13. За бажанням платника єдиного податку раніше видане свідоцтво може бути замінено у разі наявності у такого платника податку обставин, визначених у пункті 299.12 цієї статті, та отримано нове свідоцтво у порядку, визначеному цією статтею.
До отримання нового свідоцтва платник єдиного податку здійснює господарську діяльність на підставі раніше виданого свідоцтва, яке повертається органу державної податкової служби у день отримання нового свідоцтва.
299.14. Оригінал свідоцтва платника податку зберігається у платника податку та пред\’являється працівникам контролюючих органів, яким надано відповідні функціональні повноваження на проведення перевірки. Копія свідоцтва платника податку повинна розміщуватися на робочому місці найманого працівника.
299.15. Свідоцтво платника податку анулюється за рішенням органу державної податкової служби у випадках та у строки:
{Абзац перший пункту 299.15 статті 299 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4834-VI від 24.05.2012}
1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв\’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, – в останній день календарного кварталу, в якому подано заяву щодо такої відмови;
2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем відповідно до закону – в день отримання органом державної податкової служби від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;
3) несплати протягом двох послідовних кварталів у порядку, встановленому цим Кодексом, податкового боргу, що виник у платника єдиного податку, – в останній день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу;
4) здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;
5) перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено таке перевищення;
6) перевищення протягом податкового (звітного) кварталу (календарного року) обсягу доходу, який дає право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному податковому (звітному) кварталі (календарному році), – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому відбулося таке перевищення;
7) застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.6 статті 291 цього Кодексу, – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено такий спосіб розрахунків.
{Підпункт 7 пункту 299.15 статті 299 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4834-VI від 24.05.2012}
299.15.1. Анульоване свідоцтво платника єдиного податку підлягає поверненню до органу державної податкової служби, який його видав, протягом 10 днів з дня анулювання.
299.16. У разі виявлення органами державної податкової служби під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених цією главою, свідоцтво платника єдиного податку анулюється за рішенням органу державної податкової служби на підставі акта перевірки.
{Пункт 299.16 статті 299 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4834-VI від 24.05.2012}
299.17. У разі якщо після анулювання свідоцтва платника єдиного податку не погашено податковий борг, який виник внаслідок обставин, зазначених у пункті 299.15 цієї статті, погашення такого податкового боргу здійснюється у порядку, встановленому главою 9 розділу II цього Кодексу.
Стаття 300. Відповідальність платника єдиного податку
300.1. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до цього Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code