РОЗДІЛ XVIII. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ДІЇ УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ

РОЗДІЛ XVIII. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ДІЇ УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ

РОЗДІЛ XVIII. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ДІЇ УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ
Стаття 335. Порядок оподаткування інвестора під час виконання угоди про розподіл продукції
335.1. Протягом строку дії угоди про розподіл продукції і в межах діяльності, пов\’язаної з виконанням такої угоди, стягнення з інвестора загальнодержавних та місцевих податків та зборів, передбачених цим Кодексом, крім передбачених пунктом 335.2 цієї статті, замінюється розподілом виробленої продукції між державою та інвестором на умовах такої угоди.
Податкові зобов\’язання не виникають у разі:
розподілу прибуткової та/або компенсаційної продукції та/або їх грошового еквівалента між інвестором (оператором) і державою, передачі операторові (інвесторові) прибуткової продукції, належної державі, для подальшого продажу;
{Абзац третій пункту 335.1 статті 335 в редакції Закону № 5412-VI від 02.10.2012}
передачі права власності від інвестора (оператора) до держави на майно, придбане або створене інвестором для виконання угоди про розподіл продукції і вартість якого відшкодована компенсаційною продукцією або з дня припинення дії угоди, а також користування інвестором (оператором) таким майном та його наступне повернення державі відповідно до Закону України \”Про угоди про розподіл продукції\” та угоди;
{Абзац четвертий пункту 335.1 статті 335 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
передачі майна, включаючи грошові кошти, сторонами угоди про розподіл продукції в користування інвестору (оператору) угоди в межах такої угоди, безоплатне користування таким майном інвестором (оператором) угоди та/або повернення такого майна інвестором (оператором) відповідній стороні угоди;
{Абзац п\’ятий пункту 335.1 статті 335 в редакції Закону № 5412-VI від 02.10.2012}
розподілу оператором компенсаційної та/або прибуткової продукції і передачі її грошового еквівалента між інвесторами;
{Абзац шостий пункту 335.1 статті 335 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
продажу або іншого відчуження інвестором (оператором) компенсаційної та/або прибуткової продукції, крім податкових зобов\’язань з податку на додану вартість за операціями з постачання компенсаційної та/або прибуткової продукції, набутої інвестором (оператором) у власність внаслідок її розподілу за угодою, та прибуткової продукції, належної державі і переданої інвестору (оператору) для подальшого продажу, які визначаються з урахуванням статті 337 цього Кодексу;
{Пункт 335.1 статті 335 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
передачі майна, включаючи грошові кошти, сторонами угоди про розподіл продукції інвестору (оператору) для забезпечення виконання умов угоди про розподіл продукції в межах такої угоди та повернення такого майна інвестором (оператором) відповідній стороні угоди;
{Абзац восьмий пункту 335.1 статті 335 в редакції Закону № 5412-VI від 02.10.2012}
перерахування (передачі) коштів та/або майна інвестором-нерезидентом його постійному представництву для фінансування та забезпечення діяльності за угодою про розподіл продукції відповідно до програми робіт та кошторису витрат за угодою, іншої діяльності, передбаченої угодою, а також для виконання інших зобов\’язань за угодою;
{Пункт 335.1 статті 335 доповнено абзацом дев\’ятим згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
безоплатного користування інвестором (оператором) у межах діяльності, пов\’язаної з виконанням угоди, будь-яким майном, у тому числі грошовими коштами, геологічною, геофізичною, геохімічною, техніко-економічною інформацією та іншими даними, технологіями та/або правами, наданими інвесторові відповідно до законодавства та угоди;
{Пункт 335.1 статті 335 доповнено абзацом десятим згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
використання інвестором (оператором) продукції (в її природному стані або переробленої), необхідної для виконання робіт та здійснення іншої діяльності, передбачених угодою про розподіл продукції, у тому числі спалювання продукції, або втрати такої продукції, пов\’язаних з виконанням робіт та здійсненням іншої діяльності, передбачених угодою;
{Пункт 335.1 статті 335 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
безоплатного надання товарів, робіт, послуг чи грошових коштів інвестору (оператору) чи інвестором (оператором) протягом строку дії угоди про розподіл продукції та в межах діяльності, пов\’язаної з виконанням такої угоди, у тому числі надання додаткових благ працівникам, виплати премій або бонусів на користь держави та виконання соціальних зобов\’язань, передбачених угодою про розподіл продукції;
{Пункт 335.1 статті 335 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
повернення інвестором (оператором) ділянок надр (їх частин) відповідно до законодавства та угоди про розподіл продукції.
{Пункт 335.1 статті 335 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
Протягом строку дії угоди про розподіл продукції та в межах діяльності, пов\’язаної з виконанням такої угоди, оподаткування інвестора (оператора) здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом Кодексу та угодою про розподіл продукції. У разі розбіжностей між положеннями розділу XVIII та іншими положеннями цього Кодексу застосовуються правила, передбачені розділом XVIII цього Кодексу.
{Пункт 335.1 статті 335 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
335.2. Під час виконання угоди про розподіл продукції інвестор (оператор) сплачує такі податки і збори:
{Абзац перший пункту 335.2 статті 335 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
а) податок на додану вартість;
б) податок на прибуток підприємств;
в) плату за користування надрами для видобування корисних копалин.
Інвестор зобов\’язаний нарахувати, утримати та сплатити до бюджету податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати та інших винагород і виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку згідно з розділом IV цього Кодексу з урахуванням статті 340 цього Кодексу.
{Абзац п\’ятий пункту 335.2 статті 335 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
Інвестор-резидент або інвестор-нерезидент (його постійне представництво) зобов\’язаний зареєструвати угоду про розподіл продукції за своїм місцезнаходженням як платника податків та при взятті на податковий облік подати органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації відповідне повідомлення у письмовій формі і такі документи:
{Абзац шостий пункту 335.2 статті 335 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
засвідчену в нотаріальному порядку копію зареєстрованої угоди про розподіл продукції;
копію свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції.
Після реєстрації інвестора (оператора) і угоди про розподіл продукції як платника податку інвестор зобов\’язаний складати і подавати передбачені законодавством податкові декларації і звіти, нести відповідальність за належне виконання своїх обов\’язків, пов\’язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів, у порядку і розмірах, встановлених цим Кодексом. Податкові декларації і звіти подаються інвестором за кожним податком, збором (обов\’язковим платежем) окремо від звітів за результатами діяльності, не пов\’язаної з виконанням угоди про розподіл продукції.
{Абзац дев\’ятий пункту 335.2 статті 335 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
Форма свідоцтва про реєстрацію інвестора та угоди про розподіл продукції як платника податків затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
{Абзац десятий пункту 335.2 статті 335 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
У разі укладення багатосторонньої угоди про розподіл продукції за участю кількох інвесторів обов’язки щодо реєстрації як платника податків за угодою, ведення окремого податкового та бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з виконанням угоди, нарахування та сплати податків і зборів та подання податкової звітності покладаються на інвестора (оператора).
{Пункт 335.2 статті 335 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
Визначення інвестора (оператора) та його повноважень здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про розподіл продукції.
{Пункт 335.2 статті 335 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
335.3. Дія цього розділу не поширюється (крім випадків, передбачених статтею 337 цього Кодексу) на підрядників і субпідрядників, перевізників та інших осіб, у тому числі іноземних, які беруть участь у виконанні передбачених угодою про розподіл продукції робіт (надання послуг) на підставі договорів (контрактів) з інвестором.
Зазначені особи сплачують податки в порядку, встановленому цим Кодексом.
335.4. Податковий облік, пов\’язаний з виконанням передбачених угодою про розподіл продукції робіт (наданням послуг), ведеться відповідно до цього Кодексу та угоди, та окремо від обліку інших видів діяльності.
{Абзац перший пункту 335.4 статті 335 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
Якщо окремий облік не ведеться, застосовується порядок оподаткування без урахування особливостей, передбачених цим розділом.
До інвесторів за угодою про розподіл продукції у межах їхньої діяльності за угодою не застосовуються передбачені цим Кодексом правила про оподаткування спільної діяльності, оподаткування за договорами управління майном та оподаткування довгострокових договорів (контрактів).
{Пункт 335.4 статті 335 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
Стаття 336. Особливості сплати податку на прибуток
336.1. Податок на прибуток сплачується інвестором (оператором) з прибутку, отриманого інвестором (інвесторами) від виконання угод про розподіл продукції, у розмірах, встановлених цим Кодексом на дату укладення угоди про розподіл продукції, з урахуванням статті 340 цього Кодексу та таких особливостей:
{Абзац перший пункту 336.1 статті 336 в редакції Закону № 5412-VI від 02.10.2012}
а) об\’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток інвестора (інвесторів), який визначається виходячи з вартості прибуткової продукції, визначеної відповідно до законодавства про розподіл продукції, набутої інвестором (інвесторами) та/або оператором у власність у результаті розподілу продукції, зменшеної на суму сплаченого інвестором єдиного внеску на загальнообов\’язкове державне соціальне страхування, а також на суму інших витрат (включаючи накопичені витрати при виконанні робіт до появи першої прибуткової продукції), пов\’язаних з виконанням угоди, але які не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди.
Якщо вартість прибуткової продукції за угодою про розподіл продукції виражена в іноземній валюті, для цілей обчислення податку на прибуток підприємств така вартість перераховується в гривні в порядку, передбаченому угодою про розподіл продукції.
{Підпункт \”а\” пункту 336.1 статті 336 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
Будь-які інші доходи, отримані інвестором (оператором) протягом строку дії угоди від діяльності, пов\’язаної з виконанням такої угоди, не розглядаються як об\’єкт оподаткування та не враховуються під час його визначення;
{Підпункт \”а\” пункту 336.1 статті 336 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
{Підпункт \”а\” пункту 336.1 статті 336 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
б) склад витрат, що відшкодовуються компенсаційною продукцією, визначається відповідно до законодавства про розподіл продукції.
Витрати на придбання необоротних активів та витрати на виконання робіт з розвідування, облаштування і видобутку корисних копалин включаються в момент їх понесення в повному обсязі до складу витрат, що підлягають відшкодуванню компенсаційною продукцією у порядку, передбаченому законодавством про розподіл продукції.
Інші витрати, пов\’язані з виконанням угоди про розподіл продукції, які враховуються під час обчислення об\’єкта оподаткування від діяльності, пов\’язаної з виконанням угоди, але які не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди, визначаються за правилами, передбаченими для витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування відповідно до розділу III цього Кодексу, якщо інше не передбачено цим розділом чи угодою про розподіл продукції.
{Підпункт \”б\” пункту 336.1 статті 336 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
Угода про розподіл продукції може передбачати індексацію інших витрат, пов\’язаних з виконанням угоди, понесених у період до початку розподілу продукції, які враховуються під час розрахунку об\’єкта оподаткування, але які не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією за відповідною угодою, в порядку, передбаченому угодою.
{Підпункт \”б\” пункту 336.1 статті 336 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
Податок на прибуток підприємств, що підлягає сплаті, визначається та сплачується виключно у грошовій формі;
в) якщо об\’єкт оподаткування інвестора за результатами звітного періоду має від\’ємне значення, дозволяється відповідне зменшення об\’єкта оподаткування наступного періоду, а також кожного з наступних періодів до повного погашення такого від\’ємного значення об\’єкта оподаткування, але не більше строку дії угоди про розподіл продукції;
г) для необоротних активів, вартість яких не відшкодовується (не підлягає відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди, інвестор застосовує правила амортизації, встановлені згідно з розділом III цього Кодексу.
Інвестор (оператор) визначає податок на прибуток підприємств, що підлягає сплаті за підсумками кожного звітного податкового періоду, на підставі даних податкового обліку;
{Абзац другий підпункту \”г\” пункту 336.1 статті 336 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
ґ) податок на прибуток підприємств від інших видів діяльності, не пов\’язаних з виконанням угоди про розподіл продукції, сплачується інвестором відповідно до розділу III цього Кодексу.
Інвестор зобов\’язаний вести окремий податковий облік податку на прибуток підприємств, одержаного від виконання угоди про розподіл продукції, та податку на прибуток підприємств, одержаного від інших видів діяльності, не пов\’язаних з виконанням цієї угоди;
д) пільги щодо податку на прибуток підприємств, передбачені у розділі III цього Кодексу, при оподаткуванні прибутку, отриманого інвестором під час виконання угоди про розподіл продукції, не застосовуються, якщо інше не передбачено угодою.
Не підлягає утриманню податок на прибуток підприємств з доходу іноземного інвестора з джерелом його походження з України, отриманого від діяльності за угодою про розподіл продукції, що виплачується інвестору його постійним представництвом відповідно до розділу III цього Кодексу.
Не є об\’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств кошти та/або вартість майна, перераховані (передані) інвестором-нерезидентом його постійному представництву для фінансування та забезпечення діяльності за угодою про розподіл продукції відповідно до програми робіт та кошторису витрат;
{Абзац третій підпункту \”д\” пункту 336.1 статті 336 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
e) Базовим податковим (звітним) періодом з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції є календарний квартал.
{Абзац перший підпункту \”е\” пункту 336.1 статті 336 в редакції Закону № 5412-VI від 02.10.2012}
Інвестор (оператор) подає щоквартально податкову декларацію з податку на прибуток за кожний звітний податковий квартал. Правило про складання податкової звітності та розрахунок об’єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств наростаючим підсумком не застосовується.
{Абзац підпункту \”е\” пункту 336.1 статті 336 в редакції Закону № 5412-VI від 02.10.2012}
Податок на прибуток підприємств за звітний період сплачується інвестором (оператором) до відповідного бюджету у строк, визначений для квартального податкового періоду.
{Абзац підпункту \”е\” пункту 336.1 статті 336 в редакції Закону № 5412-VI від 02.10.2012}
Обов\’язок з подання річної податкової декларації і сплати авансових внесків з податку на прибуток до інвестора (оператора) за угодою про розподіл продукції не застосовується.
{Абзац підпункту \”е\” пункту 336.1 статті 336 в редакції Закону № 5412-VI від 02.10.2012}
Офіційне підтвердження щодо сплаченого податку на прибуток підприємств надається інвестору на його письмове звернення після граничних термінів сплати податку на прибуток не пізніше 10 календарних днів з дати надходження такого звернення до органу державної податкової служби, в якому такого інвестора взято на облік;
є) інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції звільняється від обов’язку подавати фінансову звітність і тимчасові та постійні податкові різниці разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств;
{Підпункт \”є\” пункту 336.1 статті 336 в редакції Закону № 5412-VI від 02.10.2012}
ж) якщо інвестор-нерезидент діє за угодою про розподіл продукції через своє представництво, прибуток такого інвестора, одержаний від виконання угоди, оподатковується відповідно до цієї статті Кодексу та не підлягає оподаткуванню за правилами, встановленими цим Кодексом для оподаткування прибутку нерезидентів, які здійснюють свою діяльність на території України через постійне представництво.
{Пункт 336.1 статті 336 доповнено підпунктом \”ж\” згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
Порядок подання податкової звітності за такими угодами встановлюється в порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code