КОДЕКС ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ

КОДЕКС ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ

КОДЕКС ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, NN 47, 48, 49, 50, 51,
    52, ст.349 ) 
  { Вводиться в дію Постановою ВР N 277/94-ВР від 09.12.94 } 
  { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
    N 590/97-ВР від 21.10.97, ВВР, 1998, N 2, ст. 5 
    N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 
    N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209 } 
      { Щодо визнання конституційними окремих положень див. 
                               Рішення Конституційного Суду 
        N 21-рп/2004 ( v021p710-04 ) від 15.12.2004 } 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами 
  N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.427 
  N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 
  N  997-V  (  997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440 
  N  885-VI (  885-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 24, ст.299 
  N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535 
  N 2189-VI ( 2189-17 ) від 13.05.2010, ВВР, 2010, N 30, ст.394 
  N 2435-VI ( 2435-17 ) від 06.07.2010, ВВР, 2010, N 46, ст.539 
  N 2753-VI ( 2753-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 18, ст.128 
  N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, ст.208 
  N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 
  N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 
  N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
 
        { У тексті Кодексу слова \”арбітражний суд\” в  усіх 
          відмінках замінено словами  \”господарський  суд\” 
          у   відповідному   відмінку  згідно  із  Законом 
          N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 } 
 { У тексті Кодексу слова  \”Міністерство транспорту  України\”, 
   \”Міністерство рибного господарства України\”,  \”Міністерство 
   економіки  України\”   та  \”Міністерство   охорони  здоров\’я 
   України\”  у  всіх  відмінках  замінено  відповідно  словами 
   \”центральний орган  виконавчої  влади в галузі транспорту\”, 
   \”центральний  орган   виконавчої  влади  в  галузі  рибного 
   господарства\”, \”центральний орган виконавчої влади з питань 
   економічної   політики\”  та  \”центральний орган  виконавчої 
   влади  в галузі  охорони  здоров\’я\” у відповідному відмінку 
   згідно із Законом N 885-VI ( 885-17 ) від 15.01.2009 } 
   { У тексті  Кодексу  слово \”упаковка\”  в усіх  відмінках 
     замінено словом  \”пакування\”  у відповідному  відмінку 
     згідно із Законом N 2189-VI ( 2189-17 ) від 13.05.2010 } 
  { У тексті Кодексу слова \”центральний орган виконавчої влади в 
    галузі  транспорту\”,  \”центральний орган  виконавчої влади з 
    питань економічної політики\”,  \”центральний орган виконавчої 
    влади  в  галузі  рибного  господарства\”  в  усіх  відмінках 
    замінено відповідно  словами  \”центральний  орган виконавчої 
    влади, що забезпечує формування  державної політики  у сфері 
    транспорту\”,  \”центральний   орган   виконавчої   влади,  що 
    забезпечує   формування   державної   політики  економічного 
    розвитку\”, \”центральний орган виконавчої влади,  що реалізує 
    державну політику  у сфері безпеки  мореплавства суден флоту 
    рибного  господарства\”  у  відповідному  відмінку  згідно із 
    Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
 
                          Р О З Д І Л  I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
                    ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА 
     Стаття 1. Завдання Кодексу торговельного мореплавства України 
     Кодекс торговельного мореплавства України регулює  відносини, 
що виникають з торговельного мореплавства.
     Під торговельним мореплавством у  цьому  Кодексі  розуміється 
діяльність,  пов\’язана  з  використанням  суден  для   перевезення 
вантажів, пасажирів, багажу та пошти,  рибних  та  інших  морських 
промислів, розвідки та  видобування  корисних  копалин,  виконання 
буксирних, криголамних і рятувальних операцій, прокладання кабелю, 
також для інших господарських, наукових і культурних цілей. 
     Стаття 2. Право на торговельне мореплавство 
     Діяльність, що  входить у поняття \”торговельне мореплавство\”, 
відповідно до статті 1 цього  Кодексу  можуть  провадити  суб\’єкти 
господарювання  за  наявності в них відповідної ліцензії,  якщо її 
отримання передбачено законом.
(   Стаття  2  в  редакції  Закону  N  3370-IV  (  3370-15  )  від 
19.01.2006 ) 
     Стаття 3. Державне регулювання торговельного мореплавства 
     Держава здійснює регулювання торговельного мореплавства через 
центральний  орган  виконавчої  влади, що забезпечує формування та 
реалізує   державну   політику  у  сферах  морського  і  річкового 
транспорту, інші центральні органи виконавчої влади та національну 
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту.
{  Частина  перша статті 3 в редакції Закону N 5502-VI ( 5502-17 ) 
від 20.11.2012 } 
     Згідно   з  цим  Кодексом,  іншими  актами  законодавства  та 
міжнародними   договорами  України  центральний  орган  виконавчої 
влади,   що  забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері 
транспорту,  в  межах  своїх повноважень за участю заінтересованих 
центральних  органів  виконавчої  влади  розробляє  та  затверджує 
нормативні   документи   з   питань   торговельного  мореплавства, 
інструкції,   правила  перевезень  вантажів,  пасажирів,  пошти  і 
багажу,  правила перевезень у прямому змішаному та прямому водному 
сполученні,  які  є  обов\’язковими  для всіх юридичних та фізичних 
осіб.
{  Зміни  до  частини  другої  статті  3  див.  в Законі N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Правила    експлуатації   риболовних   суден   затверджуються 
центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування 
державної  політики  у  сфері  безпеки  мореплавства  суден  флоту 
рибного господарства.
{  Стаття  3 в редакції Закону N 885-VI ( 885-17 ) від 15.01.2009; 
із  змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 
16.10.2012 } 
     Стаття 4. Застосування загальних засад законодавства 
               України 
     До  цивільних,  адміністративних,  господарських  та    інших 
правовідносин, що виникають із  торговельного  мореплавства  і  не 
врегульовані  цим  Кодексом,  відповідно  застосовуються   правила 
цивільного,   адміністративного,    господарського    та    іншого 
законодавства України. 
     Стаття 5. Застосування права у зв\’язку з заподіянням 
               судном шкоди 
     У разі заподіяння судном шкоди, що  не  передбачена  статтями 
296  і  314  цього  Кодексу,  відшкодування    завданих    збитків 
регулюється законодавством держави, де мала  місце  дія  або  інша 
обставина, що стала підставою для вимоги про відшкодування  шкоди, 
а  якщо  шкода  заподіяна  у  відкритому  морі,  –  законодавством 
держави, під прапором якої плаває судно. 
     Стаття 6. Застосування іноземного законодавства 
     Включення в договори,  передбачені  цим  Кодексом,  умов  про 
застосування  іноземного  законодавства  і  звичаїв  торговельного 
мореплавства дозволяється у разі, коли сторони  можуть  відповідно 
до цього Кодексу відступати від його правил. 
      Стаття 7. Міжнародні договори України з питань торговельного 
                мореплавства 
     Міжнародні  договори  України    з    питань    торговельного 
мореплавства застосовуються в  Україні  в  порядку,  передбаченому 
Законом України \”Про міжнародні договори України\” ( 3767-12 ). 
     Стаття 8. Вибір суду або арбітражу 
     Майнові спори, що виникають у зв\’язку з договором або  іншими 
цивільно-правовими  відносинами,  пов\’язаними    з    торговельним 
мореплавством і віднесеними до  компетенції  Морської  арбітражної 
комісії при Торгово-промисловій палаті України (Морська арбітражна 
комісія), розглядаються цією комісією за наявності згоди сторін.
     Майновий спір, пов\’язаний  з  торговельним  мореплавством,  в 
якому бере участь іноземна юридична або фізична особа,  може  бути 
за  згодою  сторін  передано  на  розгляд  іноземного  суду   або 
арбітражу. 
     Стаття 9. Розрахункова одиниця 
     Розрахунковою одиницею, зазначеною у статтях 181,  194,  309, 
318,  352  цього  Кодексу,  є    одиниця    \”спеціального    права 
запозичення\”,  визначена  Міжнародним  валютним   фондом.    Суми, 
зазначені у  статтях  181,  194,  309,  318,  352  цього  Кодексу, 
переводяться в національну валюту України за офіційним курсом цієї 
валюти  до  одиниці  \”спеціального    права    запозичення\”,    що 
публікується  Національним  банком  України  на  день    створення 
обмежувального фонду, а якщо обмежувальний фонд не  створюється  – 
на день здійснення платежу. 
     Стаття 10. Державний нагляд за торговельним мореплавством 
     Державний  нагляд  за  торговельним  мореплавством  в Україні 
покладається  на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування  державної  політики  у  сфері  транспорту, що здійснює 
контроль   за   дотриманням   законодавства   про  мореплавство  і 
міжнародних договорів України щодо мореплавства, а також нагляд за 
станом   морських   шляхів   і   загальне   керівництво  державною 
реєстрацією  морських  суден, дипломуванням спеціалістів морського 
флоту, рятувальною і лоцманською службою.
{  Зміни  до  частини  першої  статті  10  див. в Законі N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Державний  нагляд  за  безпекою  мореплавства  флоту  рибного 
господарства,   державний   контроль  за  функціонуванням  системи 
моніторингу  риболовних  суден  та  її  складових  частин, а саме: 
дистанційний контроль риболовних суден, підготовку та сертифікацію 
їх  екіпажу,  технічний  нагляд  та  нагляд  за  дотриманням вимог 
міжнародних  договорів  України щодо технічного стану суден рибної 
промисловості  здійснює  центральний  орган  виконавчої  влади, що 
реалізує  державну  політику  у  сфері  безпеки мореплавства суден 
флоту рибного господарства.
{  Стаття  10  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 5462-VI 
( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
     Стаття 11. Тарифи 
     Тарифи  на  морське  перевезення  пасажирів  і    багажу    в 
прибережному плаванні, а також правила  застосування  цих  тарифів 
затверджуються  у  порядку,  встановленому  чинним  законодавством 
України. 
     Стаття 12. Відведення землі та водного простору для 
                торговельного мореплавства 
     Відведення  землі  та  водного  простору  для   торговельного 
мореплавства,  а також будівництва або будь-якої роботи в зоні дії 
навігаційного  обладнання і морських шляхів повинно бути погоджено 
з  центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної  політики  у сфері транспорту, та відповідними місцевими 
державними адміністраціями і місцевими радами.
{  Зміни  до  частини  першої  статті  12  див. в Законі N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Юридичні  і  фізичні особи, які порушили правила цієї статті, 
зобов\’язані  на  вимогу  центрального  органу виконавчої влади, що 
забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері  транспорту, 
здійснити  в  зазначений  ним  термін за власний рахунок знесення, 
перенесення  або  необхідні  зміни будівель і споруд, що створюють 
перешкоди судноплавству або дії засобів навігаційного обладнання. 
{  Стаття  12  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 5462-VI 
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
{  Зміни  до  частини  другої  статті  12  див. в Законі N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
та  реалізує  державну  політику  у  сферах  морського і річкового 
транспорту,  погоджує  відведення  землі  та  водного простору для 
торговельного  мореплавства, а також для будівництва або виконання 
будь-яких  робіт  в  зоні  дії навігаційного обладнання і морських 
шляхів за наявності висновку центрального органу виконавчої влади, 
що  забезпечує  реалізацію  державної  політики у сфері безпеки на 
морському та річковому транспорті.
{  Статтю  12 доповнено новою частиною згідно із Законом N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Пропозиції  щодо знесення, перенесення або необхідності зміни 
будівель  і  споруд,  що створюють перешкоди судноплавству або дії 
засобів   навігаційного   обладнання,   подає   центральний  орган 
виконавчої  влади,  що  забезпечує реалізацію державної політики у 
сфері безпеки на морському та річковому транспорті.
{  Статтю  12 доповнено новою частиною згідно із Законом N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code