ГЛАВА 2. КАПІТАН СУДНА

ГЛАВА 2. КАПІТАН СУДНА

ГЛАВА 2. КАПІТАН СУДНА 
     Стаття 58. Управління судном 
     На капітана судна  покладається  управління  судном,  у  тому 
числі  судноводіння,  вжиття  всіх   заходів,    необхідних    для 
забезпечення безпеки плавання, запобігання  забрудненню  морського 
середовища, підтримання порядку  на  судні,  запобігання  завданню 
будь-якої шкоди судну, людям і вантажу, що перебувають на ньому.
     Капітан судна внаслідок свого службового становища визнається 
представником судновласника і вантажовласника щодо дій, викликаних 
потребами  судна,  вантажу  або  плавання,  а  також  позовів,  що 
стосуються довіреного  йому  майна,  якщо  на  місці  немає  інших 
представників судновласника або вантажовласника.
     Під час аварійних морських подій з судном,  а  також  у  разі 
зіпсуття,  пошкодження  і  втрати  вантажу    або    багажу,    що 
перевозиться,  заподіяння  травм  людям  та  інших  випадків,   у 
результаті  яких  можуть  бути пред\’явлені претензії або позови до 
судновласника, капітан судна повинен вжити всіх необхідних заходів 
для   документального   оформлення   цих   випадків   у   порядку, 
встановленому  чинним  законодавством  України,  а  також провести 
попереднє  розслідування аварійної морської події незалежно від її 
класифікування.
( Стаття  58  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 2705-IV 
( 2705-15 ) від 23.06.2005 ) 
     Стаття 59. Обов\’язки надання допомоги людям, які зазнали 
                лиха в морі 
     Капітан судна зобов\’язаний, якщо  це  він  може  зробити  без 
серйозної загрози для свого  судна  і  осіб,  які  перебувають  на 
ньому:
     1) подати допомогу будь-якій виявленій  у  морі  особі,  якій 
загрожує загибель;
     2) прямувати з найбільшою швидкістю на допомогу гинучим, якщо 
йому повідомлено, що вони потребують допомоги, і якщо на такі  дії 
з його боку можна розумно розраховувати.
     За невиконання зазначених у  цій  статті  обов\’язків  капітан 
судна  несе  відповідальність  згідно  з  чинним    законодавством 
України.
     Судновласник не несе ніякої відповідальності  за  невиконання 
капітаном судна обов\’язків надання допомоги. 
     Стаття 60. Обов\’язки надання допомоги після зіткнення суден 
     Капітан кожного із суден, що зіткнулися,  зобов\’язаний  після 
зіткнення, наскільки він може зробити  це  без  серйозної  загрози 
для своїх пасажирів,  екіпажу  і  судна,  подати  допомогу  іншому 
судну, його  пасажирам  і  екіпажу.  Капітани  суден  зобов\’язані, 
наскільки це можливо, повідомити один одному  назву  своїх  суден, 
порти приписки, а  також  порти  відправлення  і  призначення  або 
найближчий порт, в який судно зайде.
     За невиконання зазначених у  цій  статті  обов\’язків  капітан 
несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
     Судновласник  не  несе  відповідальності    за    невиконання 
капітаном судна обов\’язків подання допомоги після зіткнення суден. 
     Стаття 61. Обов\’язок подання невідкладної медичної допомоги 
     Якщо  особа,  що  перебуває  на   борту    судна,    потребує 
невідкладної медичної  допомоги,  яку  неможливо  надати  в  морі, 
капітан зобов\’язаний зайти в найближчий порт,  повідомити  про  це 
судновласника, а у  разі  заходження  в  іноземний  порт  –  також 
консула України. 
     Стаття 62. Обов\’язки капітана судна у разі воєнної небезпеки, 
                піратських  дій, небезпеки захоплення судна 
     У випадку воєнної небезпеки,  піратських  дій  капітан  судна 
зобов\’язаний вжити всіх необхідних і можливих заходів до рятування 
людей, які перебувають на судні, і недопущення  захоплення  судна, 
документів, вантажу та іншого майна, що знаходяться на ньому. 
     Стаття 63. Право капітана судна на володіння вогнепальною 
                зброєю 
     Капітан судна має право на володіння  табельною  вогнепальною 
зброєю і застосування її  для  забезпечення  особистої  безпеки  і 
безпеки людей та майна, що  перебувають  на  судні,  у  порядку  і 
межах, установлених чинним законодавством України. 
     Стаття 64. Дії капітана судна у разі небезпеки загибелі 
                судна 
     Якщо, на думку капітана, судну  загрожує  неминуча  загибель, 
після вжиття всіх заходів для рятування пасажирів капітан дозволяє 
судновому екіпажу залишити судно. 
     Капітан залишає судно останнім  після  вжиття  всіх  можливих 
заходів для рятування суднового, радіо- і машинного журналів, карт 
цього рейсу, документів, цінностей. 
     У разі загибелі судна, куди б його екіпаж не було доставлено, 
капітан зберігає свої права і виконує обов\’язки стосовно екіпажу. 
     Стаття 65. Підтримання порядку на судні 
     Розпорядження капітана судна в межах його повноважень повинні 
беззаперечно виконуватися всіма особами, які перебувають на судні. 
     У разі невиконання ким-небудь  з  осіб,  які  перебувають  на 
судні, законних розпоряджень капітана він вживає  щодо  цих  осіб 
необхідних заходів. 
     Капітан судна має право  застосовувати  заходи  заохочення  і 
накладати дисциплінарні стягнення на осіб суднового екіпажу аж  до 
усунення  від  виконання  службових  обов\’язків  у  випадках  і  в 
порядку, передбачених чинним законодавством України про працю. 
     Якщо  дії  особи,  яка  перебуває  на  судні,   не    містять 
кримінально караного діяння,  але  загрожують  безпеці  судна  або 
людей і майна, що на ньому перебувають, капітан  судна  має  право 
ізолювати цю особу в окремому приміщенні. За незаконне утримання в 
окремому  приміщенні  або  інше  перевищення   повноважень    щодо 
підтримання порядку на судні капітан несе відповідальність  згідно 
з чинним законодавством України. 
     Стаття 66. Згода капітана судна на прийняття на роботу 
                членів екіпажу 
     Ніхто з осіб суднового екіпажу не може  бути  призначений  на 
судно без згоди капітана. 
     Відмова капітана судна прийняти до складу екіпажу особу,  яку 
направив на судно судновласник, повинна  бути  обгрунтована.  Така 
відмова з  відповідним  обгрунтуванням  оформляється  у  письмовій 
формі та передається судновласникові і особі,  якій  відмовлено  у 
прийнятті на роботу. 
     Стаття 67. Капітан судна як службова  особа, уповноважена на 
                вчинення процесуальних дій у кримінальному 
                провадженні 
     Якщо  на  судні,  що перебуває у плаванні, вчиняються діяння, 
передбачені  законом  України  про  кримінальну  відповідальність, 
капітан  судна  уповноважений  на  вчинення  процесуальних  дій  в 
порядку,  передбаченому  кримінальним процесуальним законодавством 
України та відповідною Інструкцією, яка затверджується Генеральним 
прокурором України за погодженням з центральним органом виконавчої 
влади,  що  забезпечує  формування та реалізує державну політику у 
сферах  морського  і  річкового транспорту, та центральним органом 
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у 
сфері рибного господарства.
{  Зміни  до  частини  першої  статті  67  див. в Законі N 5462-VI 
( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
{  Частина перша статті 67 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Капітан судна має право затримати особу, яка  підозрюється  у 
вчиненні кримінально караного діяння, до передачі  її  відповідним 
правоохоронним  органам  у  першому  порту   України.    У    разі 
необхідності  капітан  судна  може  направити  цю  особу і зібрані 
матеріали в Україну на іншому судні, зареєстрованому в Україні. 
     У  разі  вчинення  діяння,  передбаченого законом України про 
кримінальну  відповідальність,  під  час перебування судна в порту 
України   капітан   судна   зобов\’язаний   передати   особу,   яка 
підозрюється  у  вчиненні цього діяння, відповідним правоохоронним 
органам   в   порядку,  встановленому  кримінальним  процесуальним 
законодавством України.
{  Стаття  67  із  змінами, внесеними згідно із Законами N 4652-VI 
( 4652-17 ) від 13.04.2012 } 
     Стаття 68. Права капітана судна у разі нестачі продовольства 
     Якщо усі життєві припаси, у  тому  числі  незнижуваний  запас 
продовольства, вичерпані, з  метою  загального  розподілу  капітан 
судна  має  право  провести  реквізицію    необхідної    кількості 
продовольства, що є  в  розпорядженні  осіб,  які  перебувають  на 
судні, і реквізицію вантажу, що перебуває на  судні  і  який  може 
бути використаний для харчування. Про реквізицію складається акт. 
     Вартість    реквізованого    продовольства    та      вантажу 
відшкодовується судновласником. 
     Стаття 69. Права капітана судна у разі невідкладної потреби 
                в грошах 
     Якщо під час рейсу виникла невідкладна потреба в  грошах  для 
продовження плавання, особливо для  ремонту  судна  або  утримання 
екіпажу, у разі відсутності  можливості  або  часу  для  отримання 
розпорядження  судновласника,  капітан  судна  має  право  продати 
частину дорученого йому майна, яке не є необхідним для продовження 
плавання. 
     Капітан судна має право обрати той  спосіб  придбання  грошей 
для  продовження  плавання,   який   є   найменш   збитковим   для 
судновласника і вантажовласника. 
     Вартість проданого вантажу  повинна  бути  відшкодована  його 
власнику,  за  винятком  випадків,  коли  викликані  цим    збитки 
підпадають під  ознаки  загальної  аварії  або  коли  продаж  було 
проведено тільки в інтересах вантажу. 
     Стаття 70. Засвідчення факту народження дитини і укладення 
                шлюбу 
     Про кожний випадок  народження  дитини,  укладення  шлюбу  на 
судні капітан зобов\’язаний скласти акт у присутності двох свідків, 
а також зробити запис у судновому журналі. 
     Цей  акт  підлягає  поданню  до  органів  реєстрації    актів 
цивільного стану для одержання свідоцтва про народження чи шлюб. 
{  Стаття  70  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 5462-VI 
( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
     Стаття 71. Засвідчення заповіту і факту смерті 
     Капітан судна зобов\’язаний засвідчити складений  особою,  яка 
перебуває на судні, заповіт, взяти його на зберігання і  зберігати 
по  одному  примірнику  посвідчених  ним  заповітів  до   передачі 
начальникові порту України  або  консулові  України  в  іноземному 
порту  для  наступного  надсилання  їх до державного нотаріального 
архіву за місцем проживання заповідача. 
     Про кожний  випадок  смерті  на  судні  капітан  зобов\’язаний 
скласти акт у присутності двох свідків, а якщо на  судні  є  лікар 
або фельдшер, то і в його присутності, а  також  зробити  запис  у 
судновому журналі. 
     До акта про смерть додається опис майна померлого  на  судні. 
Капітан судна вживає заходів до збереження майна померлого. 
     Капітан судна передає акт про смерть  і  опис  майна  консулу 
України, якщо  судно  прибуває  в  іноземний  порт,  де  є  консул 
України, або судновласнику, якщо судно прибуває в порт України,  і 
вживає заходів до поховання померлого.  У  надзвичайних  випадках, 
коли судно має тривалий час перебувати у відкритому  морі  і  тіло 
померлого не може бути збережено, капітан судна має право  віддати 
тіло  морю  згідно  з  морськими  звичаями,  про  що   складається 
відповідний  акт  і  вноситься  відповідний  запис  до   суднового 
журналу.
{  Стаття  71 із змінами, внесеними згідно із  Законами  N 1276-VI 
( 1276-17 ) від 16.04.2009, N 2435-VI ( 2435-17 ) від 06.07.2010 } 
     Стаття 72. Взаємовідносини з консулами України 
     Взаємовідносини  капітана  судна  та  інших  осіб   суднового 
екіпажу з  консулами  України  регулюються  Консульським  статутом 
України. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code