МОРСЬКИЙ ПОРТ

МОРСЬКИЙ ПОРТ

Р О З Д І Л   IV 
                      МОРСЬКИЙ ПОРТ 
        ГЛАВА 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС І ФУНКЦІЇ МОРСЬКОГО ПОРТУ 
     Стаття 73. Правовий статус морського порту 
     ( Положення частини першої статті 73 про визначення морського 
порту  державним  підприємством  визнано  конституційним  згідно з 
Рішенням  Конституційного  Суду  N  21-рп/2004 ( v021p710-04 ) від 
15.12.2004 ) Морський порт є державним транспортним підприємством, 
призначеним  для  обслуговування  суден,  пасажирів  і вантажів на 
відведених  порту  території  і  акваторії,  а  також  перевезення 
вантажів і пасажирів на суднах, що належать порту.
     Перелік морських портів  України,  відкритих  для  заходження 
іноземних  суден,  визначається  Кабінетом  Міністрів  України  та 
оголошується в Повідомленнях мореплавцям.
     На території порту можуть діяти  підприємства  та організації 
всіх  форм  власності,  метою  і  видом    діяльності    яких    є 
обслуговування  суден,  пасажирів   і    вантажів    у    порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України.
     Морський  порт  не  має  права  перешкоджати  діяльності  цих 
підприємств і організацій на території порту, а також втручатися в 
їх господарську діяльність,  за  винятком  випадків,  передбачених 
законодавством України, установчими документами цих підприємств  і 
організацій.
     На території України  існують  торговельні,  рибні  та  інші 
спеціалізовані морські порти. 
     Стаття 74. Територія та акваторія морського порту 
     Територією  морського  порту  є  відведені  порту  землі.  До 
території морського порту  також  належать  намиті,  насипані  або 
створені із застосуванням інших гідротехнічних  технологій  площі, 
створені за рахунок порту і за користування  якими  не  стягується 
плата.
     Акваторією морського порту є відведені порту водні простори.
     Територія і акваторія морського порту є державною власністю і 
надаються порту в  користування.  Відведення  земельних  і  водних 
ділянок  для  морського  порту,  а  також  вилучення  цих  ділянок 
здійснюються  в  порядку,  встановленому  чинним    законодавством 
України. 
     Стаття 75. Функції морського порту щодо забезпечення 
                безпеки мореплавства 
     Для  забезпечення  безпеки  мореплавства  на  морські   порти 
покладається здійснення таких функцій:
     1) забезпечення безпечного руху в портових  водах,  безпечної 
стоянки  та обробки суден;
     2) утримання у справному стані гідротехнічних споруд, засобів 
зв\’язку і електрорадіонавігації, що перебувають у володінні порту;
     3)  утримання  у  справному  стані   засобів    навігаційного 
устаткування на підхідних каналах і акваторії порту;
     4) контроль і підтримання оголошених глибин;
     5) визначення районів обов\’язкового використання буксирів;
     6) забезпечення виконання вимог чинного законодавства України 
щодо охорони навколишнього природного середовища;
     7) надання допомоги потерпілим;
     8)  вжиття  ефективних  заходів  для  прийняття    з    суден 
забруднених і  стічних  вод  (для  нафтоперевантажувальних  портів 
також вод, що містять нафту), сміття та інших  речовин,  шкідливих 
для навколишнього природного середовища і здоров\’я людини, а також 
зменшення  обсягів  утворення  та  для  знешкодження,   переробки, 
безпечного складування або захоронення  виробничих,  побутових  та 
інших відходів. 
     Стаття 76. Господарська діяльність морського порту 
     Морський порт забезпечує:
     1)  навантаження,  розвантаження  і  обслуговування  суден  у 
порядку черговості їх приходу в порт.
     Обслуговування  лінійних  суден   здійснюється    згідно    з 
оголошеним розкладом ліній.
     Аварійні судна  обслуговуються  позачергово.  Аварійний  стан 
судна визначається капітаном порту;
     2) перевантаження вантажів з інших видів транспорту на  судно 
і у зворотному порядку, складські операції з вантажами;
     3) обслуговування пасажирів морського транспорту, перевезення 
вантажів, пасажирів, багажу та пошти;
     4)  допоміжні   операції,    необхідні    для    забезпечення 
життєдіяльності порту;
     5) інші види діяльності відповідно до статусу порту. 
     Стаття 77. Управління морським портом 
     Морський порт  очолює  начальник  порту,  який  призначається 
згідно з чинним законодавством України. 
     Стаття 78. Функції начальника морського порту 
     Начальник морського порту  видає  обов\’язкові  постанови,  що 
регулюють питання безпеки руху, охорони вантажів,  майна  порту  і 
громадського  порядку,  проведення  санітарних  і    протипожежних 
заходів у  порту,  охорони  навколишнього  природного  середовища, 
порядку заходу суден у морські порти і виходу з  них,  видає  звід 
звичаїв порту, а також розпорядження про затримку суден і вантажів 
у випадках і у порядку, передбачених  статтею  80  цього  Кодексу, 
забезпечення безпечного руху в портових водах, безпечної стоянки і 
обробки суден. 
     Начальник морського  торговельного  порту  за  погодженням  з 
начальниками  рибних,    річкових    портів    і    адміністрацією 
судноремонтних  підприємств,  що  мають  акваторії,   суміжні    з 
акваторією морського торговельного порту, встановлює порядок  руху 
суден в портах і на підходах до них. 
     У морських портах, що мають акваторії, суміжні з  військовими 
портами, порядок заходу і  виходу  суден  встановлює  командування 
військового порту за погодженням з начальниками морських портів. 
     На вимогу начальника порту судна, що знаходяться в  порту,  а 
також особи, які перебувають на території  порту,  повинні  надати 
плавучі та інші технічні засоби, які  вони  мають,  для  рятування 
людей і суден, що зазнають лиха. 
     Стаття 79. Повноваження начальника порту при провадженні 
                у справах про адміністративні правопорушення 
     Начальник    морського    порту    розглядає    справи    про 
адміністративні  правопорушення   і    накладає    адміністративні 
стягнення відповідно до чинного законодавства України. 
     Стаття 80. Затримання суден і вантажів 
     Судно  або  вантаж  можуть  бути  затримані в морському порту 
начальником  порту  до  достатнього  забезпечення  морської вимоги 
судновласником або вантажовласником на: 
     прохання особи,  яка   має   морську   вимогу,   обґрунтовану 
загальною  аварією,  рятуванням,  договором  перевезення  вантажу, 
зіткненням суден або іншим заподіянням шкоди; 
     морську вимогу порту, зумовлену пошкодженням портових споруд, 
іншого майна та навігаційного обладнання, розташованого в порту; 
     морську  вимогу  центрального  органу  виконавчої  влади,  що 
реалізує   державну  політику  із  здійснення  державного  нагляду 
(контролю)  у  сфері  охорони навколишнього природного середовища, 
зумовлену порушенням природоохоронного законодавства України. 
     Відповідальність  за    збитки,    завдані    необгрунтованим 
затриманням судна  або  вантажу,  несуть  особи,  на  вимогу  яких 
відбулося затримання.
{  Стаття  80  із  змінами,  внесеними згідно із Законами N 885-VI 
( 885-17 ) від 15.01.2009, N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
     Стаття 81. Термін затримання суден і вантажів 
     Розпорядження начальника морського порту про затримання судна 
або вантажу  на  морські  вимоги,  зазначені  у  статті  80  цього 
Кодексу, дійсне протягом  трьох  діб.  Якщо  протягом  визначеного 
терміну не прийнято рішення суду, господарського суду або Морської 
арбітражної комісії про накладення на судно чи вантаж арешту, вони 
підлягають негайному звільненню. 
     Стаття 82. Судновий імунітет іноземних державних суден 
     На вимогу майнового характеру не підлягають затриманню судна, 
що перебувають у  власності  зарубіжної  держави,  якщо  ці  судна 
використовуються  виключно  для  несення  державної  служби,    за 
винятком випадків, передбачених Цивільним  процесуальним  кодексом 
України ( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06 ). 
     Стаття 83. Забезпечення приміщеннями державних органів 
                нагляду 
     Морський порт забезпечує державні органи нагляду, а в портах, 
відкритих для заходження іноземних  суден, –  митні органи, органи 
прикордонної  служби  необхідними  приміщеннями  і створює для них 
нормальні умови для роботи.
(  Стаття  83  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 662-IV 
( 662-15 ) від 03.04.2003 ) 
     Стаття 84. Портові збори 
     У морському порту справляються такі  цільові  портові  збори: 
корабельний, причальний, якірний, канальний, маяковий,  вантажний, 
адміністративний та санітарний.
     Інші види зборів можуть встановлюватися законодавчими  актами 
України.
     Розмір   портових   зборів  (  1544-2000-п  )  установлюється 
Кабінетом Міністрів України.
     Використання портових  зборів  допускається  виключно  за  їх 
цільовим призначенням. 
     Стаття 85. Обов\’язки судна щодо дотримання режиму порту 
     Під  час  перебування  в  морському  порту  будь-яке    судно 
зобов\’язане дотримувати чинних законів і правил України, у  тому 
числі тих, що стосуються безпеки порту і  судноплавства  в  порту, 
митного,  прикордонного,  санітарного  (фітосанітарного)  режимів, 
лоцманського    проведення,    буксирування,    рятувальних      і 
суднопіднімальних робіт, якірної  стоянки  і  надання  місць  біля 
причалів, навантаження і вивантаження вантажів, посадки і  висадки 
людей,  послуг,  пов\’язаних  з  навантажувально-розвантажувальними 
роботами, і будь-яких  інших  портових  послуг,  портових  зборів, 
запобігання забрудненню навколишнього природного середовища. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code