ПОЛОЖЕННЯ про Регістр судноплавства України

ПОЛОЖЕННЯ про Регістр судноплавства України

  ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 червня 1998 р. N 814 
                            ПОЛОЖЕННЯ 
                про Регістр судноплавства України 
   { У тексті  Положення слово  \”Мінтранс\”  у всіх  відмінках 
     замінено словом \”Мінтрансзв\’язку\” згідно з Постановою КМ 
     N 1325 ( 1325-2007-п ) від 14.11.2007 } 
   { У тексті Положення слово \”Мінтрансзв’язку\” замінено словом 
     \”Мінінфраструктури\”    згідно    з   Постановою КМ   N 157 
     ( 157-2012-п ) від 29.02.2012 } 
 
     1. Регістр   судноплавства   України   (далі   –  Регістр)  є 
національним класифікаційним товариством,  яке здійснює  технічний 
нагляд  і  проводить класифікацію морських і річкових торгівельних 
суден відповідно до статті 22 Кодексу  торговельного  мореплавства 
України (  176/95-ВР  )  і  статей  26  і  29  Закону України \”Про 
транспорт\” ( 232/94-ВР ). 
     Регістр здійснює   в   межах   своєї  компетенції  нагляд  за 
виконанням вимог міжнародних конвенцій,  угод і договорів,  в яких 
бере участь Україна. 
     2. Регістр  заснований  на  державній власності,  належить до 
сфери  управління  Мінінфраструктури  та  діє на правах державного 
підприємства на засадах господарського розрахунку. 
     3. Регістр керується у своїй діяльності чинним законодавством 
України,  міжнародними та іншими нормативними актами, що регулюють 
діяльність таких органів, а також цим Положенням. 
     4. До  складу  Регістру  входять  головне управління з місцем 
розташування в м.Києві та територіальні структурні підрозділи. 
     5. Регістр  є  юридичною  особою,  має  самостійний   баланс, 
розрахунковий  та  інші  рахунки  в  установах банків,  печатку із 
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. 
     6. Головними завданнями Регістру є: 
     класифікація морських і річкових суден; 
     класифікація внутрішніх водних басейнів за  умовами  плавання 
суден,  встановлення  межі  районів  та  умов  морського  плавання 
піднаглядних суден; 
     розроблення та затвердження правил  і  технічних  вимог  щодо 
забезпечення виконання умов безпеки плавання суден,  охорони життя 
і здоров\’я пасажирів,  суднових екіпажів,  збереження вантажів, що 
перевозяться, екологічної безпеки суден; 
     технічний нагляд  за  виконанням  правил  і  технічних  вимог 
підприємствами,  організаціями та особами,  які проектують, ведуть 
будівництво  та  роботи з переобладнання,  модернізації,  ремонту, 
експлуатації суден,  суднових механізмів, пристроїв та обладнання, 
а також з виготовлення матеріалів і виробів для суден; 
     технічний нагляд за станом судноплавних гідротехнічних споруд 
та   гідротехнічних   споруд   портів,   водних  шляхів,  морських 
терміналів,  суднобудівних  і  судноремонтних  заводів;  { Пункт 6 
доповнено  абзацом  згідно  з Постановою КМ N 1325 ( 1325-2007-п ) 
від  14.11.2007;  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ 
N 1255 ( 1255-2009-п ) від 07.10.2009 } 
     ведення бази даних гідротехнічних споруд. { Пункт 6 доповнено 
абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N  1255  (  1255-2009-п  ) від 
07.10.2009 } 
     7. Класифікації  та  технічному  нагляду  Регістру підлягають 
морські судна,  судна  внутрішнього  і  змішаного  (ріка  –  море) 
плавання незалежно від форм власності та відомчої належності: 
     самохідні судна   –   незалежно   від   потужності   головних 
механізмів; 
     несамохідні судна і плавучі засоби спеціального призначення – 
незалежно від валової місткості; 
     парусні і парусно-моторні судна. 
     Військові  судна  та  судна  Держрибагентства  (самохідні – з 
головними  двигунами  потужністю  менш  як  55  кВт, несамохідні – 
валовою  місткістю менш як 80 регістрових тонн, спортивні судна, а 
також  судна  та  плавзасоби  з найбільшою довжиною корпусу до 2,5 
метра,   крім  водних  мотоциклів;  водні  атракціони;  дошки  для 
серфінгу, зокрема з вітрилом або приводом; антикварні та історичні 
судна  та їх копії, позначені як такі виробником; каное, байдарки, 
гондоли   і  водні  велосипеди)  технічному  нагляду  Регістру  не 
підлягають.  { Абзац п\’ятий пункту 7 в редакції Постанови КМ N 157 
( 157-2012-п ) від 29.02.2012 } 
     8.  Регістр згідно з укладеними угодами виконує такі функції: 
{  Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ N 1325 ( 1325-2007-п ) від 14.11.2007 } 
     погодження проектно-технічної документації і технічний нагляд 
за будівництвом, переобладнанням, модернізацією та ремонтом суден, 
суднових механізмів, обладнання, пристроїв, холодильних установок, 
контейнерів,  випробуванням та виготовленням виробів і  матеріалів 
суднового постачання тощо з оформленням відповідних документів; 
     технічний нагляд   за   суднами,  що  експлуатуються,  шляхом 
проведення  періодичних  і   позачергових   оглядів,   та   видача 
документів про придатність суден до плавання; 
     технічний нагляд за станом судноплавних гідротехнічних споруд 
та   гідротехнічних   споруд   портів,   водних  шляхів,  морських 
терміналів,  суднобудівних  і  судноремонтних  заводів;  { Пункт 8 
доповнено  абзацом  згідно  з Постановою КМ N 1325 ( 1325-2007-п ) 
від  14.11.2007;  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ 
N 1255 ( 1255-2009-п ) від 07.10.2009 } 
     ведення   бази   даних   гідротехнічних   споруд  у  порядку, 
визначеному  Мінінфраструктури; { Пункт 8 доповнено абзацом згідно 
з Постановою КМ N 1255 ( 1255-2009-п ) від 07.10.2009 } 
     технічний нагляд за екологічною безпекою суден; 
     технічний нагляд    за    іншими   об\’єктами   та   процесами 
промисловості і транспорту за дорученням Мінінфраструктури; 
     ведення обліку  піднаглядних  суден  з  веденням  Регістрової 
книги; 
     погодження проектів    стандартів,    керівних    документів, 
технічних умов та інших нормативних документів із  суднобудування, 
судноремонту та технічної експлуатації флоту; 
     експертиза технічного  стану  суден та інших об\’єктів нагляду 
згідно з нормативними документами; 
     інші послуги із класифікації та сертифікації систем якості  і 
виробів  промисловості  України,  а також закордонних виробів,  за 
погодженням з Держстандартом та відповідно  до  вимог  Української 
державної системи сертифікації продукції (УкрСЕПРО); 
     видання інструкцій,    інформаційних    та    роз\’яснювальних 
матеріалів з  питань  технічного  нагляду,  обмірювання  і  обліку 
суден, суднобудування і судноплавства; 
     у межах  своєї  компетенції  видає  на судна,  які здійснюють 
закордонні рейси, свідоцтва, передбачені міжнародними договорами з 
питань торгівельного мореплавства. 
     9. Регістр  для  виконання  покладених  на  нього завдань має 
право: 
     1) вимагати від адміністрації суден,  підприємств  і  установ 
подання   відомостей   і  документів,  а  також  іншої  необхідної 
інформації; 
     2) визначати номенклатуру піднаглядних матеріалів, виробів та 
обладнання; 
     3) припиняти роботи на тих суднах і об\’єктах,  що будуються і 
ремонтуються під його наглядом,  забороняти їх експлуатацію у разі 
порушення  встановлених правил і вимог,  забруднення навколишнього 
природного середовища; 
     4) приймати на підставі відповідних обгрунтувань (розрахунки, 
результати  досліджень,  досвід  експлуатації  та  інші матеріали) 
рішення,  не   регламентовані   правилами   Регістру,   за   умови 
забезпечення необхідного рівня безпеки; 
     5) взаємодіяти в установленому порядку з питань,  що належать 
до компетенції Регістру,  з міжнародними організаціями, іноземними 
установами,  фірмами  та  їх представниками,  а також з іноземними 
громадянами; 
     6) провадити зовнішньоекономічну діяльність і здійснювати  на 
зовнішньоторгівельному  ринку  комерційні  операції,  пов\’язані із 
забезпеченням  діяльності  Регістру,  згідно  з  вимогами  чинного 
законодавства; 
     7) засновувати  філіали,  представництва,  відділення та інші 
відособлені   підрозділи   (з   правом   відкриття   поточних    і 
розрахункових  рахунків в Україні та за її межами) і затверджувати 
положення про них,  розробляти тарифи  на  оплату  робіт,  що  ним 
виконуються; 
     8) встановлювати форми документів,  клейм,  печаток і штампів 
Регістру відповідно до законодавства; 
     9) укладати в установленому порядку як в Україні,  так  і  за 
кордоном, угоди, що випливають з його статутної діяльності, в тому 
числі   здійснювати   кредитні   та    банківські    операції    з 
підприємствами,  організаціями,  установами,  фірмами  та окремими 
особами; 
     10) представляти  інтереси  України  в  Міжнародній  морській 
організації (ІМО), Міжнародній асоціації класифікаційних товариств 
(МАКТ)  та  інших  організаціях,  діяльність  яких   пов\’язана   з 
класифікацією  суден  та  плавучих споруд і наглядом за виконанням 
міжнародних конвенцій; 
     11) брати участь у розробленні науково-технічних проектів для 
розв\’язання  найважливіших  проблем розвитку морського і річкового 
транспорту,  в  проведенні  науково-дослідних  робіт;   утворювати 
міжвідомчу    науково-технічну    раду    за    участю    фахівців 
заінтересованих   міністерств   та   інших   центральних   органів 
виконавчої влади,  основних судновласників,  наукових та проектних 
організацій, суднобудівних і судноремонтних підприємств; 
 
     {  Підпункт  12  пункту  9 виключено на підставі Постанови КМ 
N 1325 ( 1325-2007-п ) від 14.11.2007 } 
 
     13) укладати  угоди  з  визнаними  у  світі  класифікаційними 
товариствами   про  співпрацю  та  узгодження  вимог  національних 
класифікаційних товариств щодо забезпечення безпеки мореплавства; 
     спостерігати за  роботою  згідно  з  Резолюцією  ІМО  від   4 
листопада 1993 р. N А.739(18) іноземних класифікаційних товариств, 
які мають доручення Кабінету Міністрів України на технічний нагляд 
за  суднами,  що  плавають під Державним Прапором України; { Абзац 
другий  підпункту  13  пункту  8  із  змінами,  внесеними згідно з 
Постановою КМ N 1325 ( 1325-2007-п ) від 14.11.2007 } 
     безперешкодно відвідувати судна, суднобудівні і судноремонтні 
заводи та верфі,  порти,  а також організації та підприємства,  що 
проектують  і  виготовляють  матеріали,  вироби  та обладнання для 
суднобудування та судноремонту,  у разі виконання  цих  робіт  під 
його наглядом; 
     при задовільних  результатах чергового і позачергового огляду 
видавати  на  судна  та  інші  плавучі   споруди   документи,   що 
засвідчують  технічну здатність судна до плавання і дають право на 
його експлуатацію,  а  також  документи  на  окремі  механізми  та 
пристрої,  продовжувати  строк  дії  таких документів та анулювати 
документи,  якщо технічний стан суден чи пристроїв  не  відповідає 
вимогам правил Регістру; 
     видавати посвідчення його працівникам. 
     Працівники Регістру   мають   право   носити   формений  одяг 
працівників водного транспорту. 
     10.  Управління  Регістром здійснюється його керівником, який 
призначається    Мінінфраструктури   з   укладенням   відповідного 
контракту. 
     Керівник Регістру: 
     керує діяльністю Регістру; 
     розподіляє обов\’язки між своїми заступниками; 
     призначає на  посаду  та звільняє з посади своїх заступників, 
керівників і фахівців підрозділів апарату управління, керівників і 
головних бухгалтерів структурних підрозділів; 
     несе персональну   відповідальність  за  стан  та  діяльність 
Регістру, за формування та виконання фінансових планів; 
     діє без доручення від імені Регістру, представляє його в усіх 
установах та організаціях; 
     затверджує правила  та  інші нормативні документи,  положення 
про структурні підрозділи, посадові інструкції, штатні розписи; 
     у межах своєї компетенції видає накази і вказівки; 
     застосовує заохочення за успіхи  в  роботі  та  стягнення  за 
порушення трудової дисципліни; 
     укладає договори,  видає  доручення,  відкриває  в  установах 
банків розрахунковий та інші рахунки; 
     розпоряджається коштами  та  майном  Регістру  відповідно  до 
чинного законодавства. 
     11. Майно  Регістру  становлять  основні  фонди  та  оборотні 
кошти,  а також матеріальні цінності, вартість яких відображається 
у самостійному балансі Регістру. 
     Майно Регістру  є  державною власністю і закріплюється за ним 
на праві повного господарського відання.  Здійснюючи право повного 
господарського   відання,   Регістр   володіє,   користується   та 
розпоряджається  зазначеним  майном  на  свій   розсуд,   вчиняючи 
стосовно   нього   будь-які   дії,   що   не   суперечать  чинному 
законодавству та цьому Положенню. 
     Регістр веде оперативний та бухгалтерський облік  результатів 
своєї   діяльності,  статистичну  та  бухгалтерську  документацію, 
звітує про  результати  своєї  діяльності  в  порядку  і  терміни, 
встановлені законодавством. 
     12. Перевірки  та  ревізії  результатів  діяльності  Регістру 
здійснюються згідно із законодавством. 
     13. Ліквідація  Регістру  проводиться  за  рішенням  Кабінету 
Міністрів України в порядку, встановленому законодавством. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code