ПРАВИЛА судноплавства на внутрішніх водних шляхах України

ПРАВИЛА судноплавства на внутрішніх водних шляхах України

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства 
                                      транспорту України 
                                      16.02.2004  N 91 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      12 липня 2004 р. 
                                      за N 872/9471 
 
                             ПРАВИЛА 
        судноплавства на внутрішніх водних шляхах України 
 
                   Розділ 1. Загальні положення 
     1.1. Визначення термінів
     У цих Правилах наведені нижче  терміни  вживаються  у  такому 
значенні:
     баржа, що штовхається,  – будь-яке судно,  сконструйоване  чи 
спеціально обладнане для руху за рахунок штовхання;
     білий вогонь,  червоний вогонь, зелений вогонь, жовтий вогонь 
і синій вогонь – вогні,  кольори яких відповідають вимогам додатка 
1 до цих Правил;
     вітрильне судно   –   будь-яке  судно,  що  пересувається  за 
допомогою вітрила;
     водний мотоцикл  – будь-яке мале судно,  що використовує свої 
власні механічні засоби руху,  яке здатне нести  на  своєму  борту 
одного  чи  кількох  людей  і  яке  побудоване  чи  призначене для 
ковзання по водній поверхні чи виконання спортивних фігур;
     день – період часу між сходом і заходом сонця;
     з\’єднання плавучого  матеріалу  –  пліт,  а  також   будь-яка 
споруда, з\’єднання чи пристрій, які призначені для плавання і не є 
судном чи плавучою спорудою;
     зчалена група – з\’єднання,  що складається зі зчалених бортом 
до борту суден, що забезпечує рух групи;
     короткий звук – звук тривалістю приблизно 1 секунди;
     ліхтер –   баржа,   що   штовхається,   сконструйована    для 
перевезення на борту морських суден і для здійснення судноплавства 
на внутрішніх водних шляхах;
     мале судно – будь-яке судно,  крім судна риболовного, довжина 
корпусу якого менша  20  м,  за  винятком  суден,  побудованих  чи 
обладнаних  для  буксирування,  штовхання  чи  ведення  в зчаленні 
суден,  що не є малими  суднами,  а також суден, на яких дозволено 
перевозити більше 12 пасажирів, і поромів;
     моторне судно – будь-яке судно, що використовує власну силову 
установку,  за винятком суден,  двигуни яких використовуються лише 
для  здійснення  невеликих  переміщень  (у  портах  чи  в   місцях 
навантаження  і  розвантаження) або для збільшення їх маневреності 
під час їх буксирування чи штовхання.  Судно,  що пересувається за 
допомогою вітрила та одночасно використовує свою силову установку, 
слід вважати моторним судном;
     на стоянці  –  стан  судна,  з\’єднання плавучого матеріалу чи 
плавучої споруди,  коли вони стоять на якорі чи  ошвартовані  біля 
берега;
     на ходу  –  стан  судна,  з\’єднання  плавучого  матеріалу  чи 
плавучої споруди,  коли вони не перебувають на стоянці і не стоять 
на мілині.  Для суден,  з\’єднань плавучого матеріалу  чи  плавучих 
споруд,  що  йдуть,  термін  \”зупинитися\” означає зупинку відносно 
берега;
     ніч – період часу між заходом і сходом сонця;
     плавуча споруда – будь-яка плавуча споруда,  яка звичайно  не 
призначена для переміщення;
     плавучий засіб – плавуча споруда,  що має механічні установки 
і призначена для роботи на водних шляхах або в портах;
     пором – судно, що забезпечує переправу через водний шлях;
     серія дуже коротких звуків – серія щонайменше із шести звуків 
тривалістю приблизно 1/4 секунди кожний, паузи між якими приблизно 
1/4 секунди;
     склад суден – два або більше суден, з\’єднаних між собою таким 
чином, що окремо взяте судно не має повної свободи руху;
     склад суден,  що  буксирується,  –  будь-яке  з\’єднання,   що 
складається  з  одного  чи  декількох  суден,  плавучих  споруд чи 
з\’єднань плавучих матеріалів,  що буксируються одним чи декількома 
моторними  суднами;  ці  моторні  судна  є частиною складу суден і 
називаються буксирами;
     склад суден,   що   штовхається,   –  жорстке  з\’єднання,  що 
складається із суден,  із яких принаймні одне  розміщене  попереду 
моторного  судна,  що  забезпечує  рух  складу суден і називається 
штовхачем;
     стан утоми  –  стан,  що  настає  в  результаті недостатнього 
відпочинку чи захворювання і виявляється у  відхиленнях  від  норм 
поведінки і зниженні швидкості реакції;
     судно – судно  внутрішнього  плавання,  зокрема  мале  судно, 
пором, плавучий засіб, морське судно;
     судно риболовне – судно,  яке використовується на комерційній 
основі для промислу риби або інших живих ресурсів моря;
     тривалий звук – звук тривалістю приблизно 4 секунди,  причому 
інтервал між   двома   послідовними   звуками  дорівнює  приблизно 
1 секунді;
     тритональний звуковий  сигнал  – сигнал,  що повторюється три 
рази і становить серію із  трьох  звуків  різної  тональності,  що 
йдуть безпосередньо  один  за одним загальною тривалістю приблизно 
2 секунди.  Частота звуків має бути в межах від 165 до 297  Гц,  а 
між   найвищим   і  найнижчим  звуками  різниця  повинна  складати 
принаймні два повні тони.  Кожна серія має починатися з найнижчого 
тону і закінчуватися найвищим тоном;
     частий проблисковий   вогонь    –    ритмічний    вогонь    з 
50-60 проблисками за хвилину;
     яскравий вогонь,  ясний вогонь і звичайний  вогонь  –  вогні, 
світлосила яких відповідає вимогам додатка 2 до цих Правил. 
     1.2. Судноводій
     1.2.1. Кожне судно  або  з\’єднання  плавучого  матеріалу,  за 
винятком  суден  складу,  що штовхається,  крім штовхача,  повинні 
управлятися особою,  що має необхідну для цього  кваліфікацію.  Ця 
особа далі іменується \”судноводієм\”.
     1.2.2. Кожен склад суден повинен управлятися судноводієм,  що 
має  необхідну  для  цього  кваліфікацію.  Судноводій визначається 
таким чином:
     а) коли  до  складу  суден  входить  лише одне моторне судно, 
судноводієм складу суден є судноводій моторного судна;
     б) коли в голові складу суден,  що буксирується, йдуть два чи 
декілька моторних суден у кільватері,  судноводієм складу суден  є 
судноводій  першого  судна;  однак якщо першим судном є допоміжний 
буксир, що тимчасово використовується, то судноводієм складу суден 
є судноводій другого судна;
     в) коли в голові складу суден,  що буксирується, йдуть два чи 
декілька моторних суден, не розміщених у кільватері, і якщо одне з 
них  забезпечує  основну  тягу,  то  судноводієм  складу  суден  є 
судноводій цього судна;
     г) у  складі   суден,   що   штовхається,   штовхання   якого 
здійснюється   двома  зчаленими  штовхачами,  водій  штовхача,  що 
міститься праворуч, є водієм складу суден;
     ґ) в   інших   випадках   судноводій   складу  суден  повинен 
визначатися, коли в цьому виникає необхідність.
     1.2.3. Під  час  плавання  судноводій  повинен  бути на борту 
судна,  крім того,  судноводій плавучого засобу  повинен  бути  на 
борту під час роботи цього плавучого засобу.
     1.2.4. Судноводій  відповідає  за  дотримання  положень   цих 
Правил  на  своєму  судні,  складі  суден  чи  з\’єднанні плавучого 
матеріалу.  Судноводії  складу  суден,  що  буксируються,  повинні 
виконувати розпорядження судноводія складу суден, однак навіть без 
таких розпоряджень вони повинні вживати  всіх  заходів  за  даними 
обставинами   для   належного  управління  своїми  суднами,  ті  ж 
розпорядження стосуються судноводіїв кожного судна зчаленої групи, 
що не є судноводієм групи.
     1.2.5. За  будь-яку  плавучу  споруду   повинна   відповідати 
кваліфікована   особа,   на   яку  покладена  відповідальність  за 
дотримання положень цих Правил.
     1.2.6. При    керуванні   судном   судноводію   забороняється 
перебувати в стані втоми чи сп\’яніння. 
     1.3. Обов\’язки екіпажу та інших осіб, які є на борту
     1.3.1. Члени  екіпажу  зобов\’язані  виконувати  розпорядження 
судноводія судна в рамках покладених  на  нього  обов\’язків.  Вони 
повинні   сприяти   дотриманню   вимог   цих   Правил   та   інших 
нормативно-правових документів.
     1.3.2. Усі інші особи, які є на борту, зобов\’язані виконувати 
розпорядження судноводія в інтересах безпеки плавання  чи  порядку 
на борту.
     1.3.3. Члени  екіпажу  та  інші  особи,  які  є  на  борту  і 
тимчасово самі визначають маршрут і швидкість судна,  також несуть 
відповідальність за дотримання вимог цих Правил.
     1.3.4. Членам екіпажу,  які є на вахті, а також іншим особам, 
які є на борту судна і тимчасово беруть участь в управлінні  рухом 
судна, забороняється перебувати в стані втоми чи сп\’яніння. 
     1.4. Загальний обов\’язок виявляти пильність
     1.4.1. Судноводії  повинні  вжити  всіх  запобіжних  заходів, 
навіть   якщо   ці  заходи  не  передбачені  цими  Правилами,  але 
диктуються  загальним  обов\’язком  і  сталою  практикою  плавання, 
виявляти пильність з метою запобігання, зокрема:
     а) небезпеці для людського життя;
     б) пошкодженню суден чи з\’єднань плавучого матеріалу, берегів 
і всякого роду споруд і установок, що перебувають на судноплавному 
шляху чи в безпосередній близькості від них;
     в) створенню перешкод для судноплавства;
     г) завданню шкоди довкіллю.
     1.4.2. Наведені вище положення застосовуються також до  осіб, 
яким доручена охорона плавучих споруд. 
     1.5. Управління судном в особливих обставинах
     Для запобігання    безпосередньо    загрозливій     небезпеці 
судноводії повинні вживати всіх заходів, що зумовлені обставинами, 
навіть якщо вони змушені через це відступити від цих Правил. 
     1.6. Використання водного шляху
     Довжина, ширина, надводний габарит, осадка і швидкість суден, 
складів суден і з\’єднань плавучого матеріалу  повинні  відповідати 
технічним даним водного шляху, гідротехнічних споруд та мостів. 
     1.7. Максимальне завантаження, максимальне число пасажирів
     1.7.1. Забороняється завантажувати судна так,  щоб ватерлінія 
була над нижньою межею вантажної марки.
     1.7.2. Завантаження має виконуватися так,  щоб не  порушувати 
остійності  судна  та  міцності корпусу судна.  При цьому воно має 
виконуватися таким чином,  щоб зона, що не проглядається, попереду 
судна чи складу суден була не більше 350 метрів.
     1.7.3. Судна,  призначені для перевезення пасажирів,  повинні 
мати  на  борту  кількість  пасажирів не більшу,  ніж це дозволено 
Регістром судноплавства України. 
     1.8. Конструкція, устаткування та екіпаж суден
     1.8.1. Конструкція та устаткування суден і з\’єднань плавучого 
матеріалу   повинні   відповідати    вимогам    Правил    Регістру 
судноплавства  України  та  забезпечувати  безпеку осіб,  які є на 
борту, безпеку судноплавства, а також дотримання вимог цих Правил.
     1.8.2. Усі судна,  за винятком суден складу,  що штовхається, 
крім штовхачів, повинні мати достатній і кваліфікований екіпаж для 
забезпечення  безпеки  осіб,  які  є  на  борту,  а  також безпеки 
плавання.  Однак немоторні судна,  які зчалені  попарно,  і  деякі 
судна,  що  буксируються в жорстко зчаленому з\’єднанні,  можуть не 
мати екіпажу,  якщо  спарене  чи  жорстко  зчалене  з\’єднання  має 
достатній  і  кваліфікований екіпаж для забезпечення безпеки осіб, 
які є на борту, а також безпеки плавання. 
     1.9. Управління судном
     1.9.1. За  румпелем  чи  штурвалом  під  час плавання повинна 
бути, принаймні, одна кваліфікована особа не молодше 18 років.
     1.9.2. Для забезпечення належного управління судном стерновий 
повинен мати можливість одержувати і передавати всі повідомлення і 
команди,  що надходять до стернової рубки чи з неї.  Зокрема,  він 
повинен мати можливість чути звукові сигнали і мати досить широкий 
огляд у всіх напрямках.  Якщо досить широкий огляд неможливий,  то 
він повинен мати можливість користуватися оптичним  пристроєм,  що 
забезпечує  при  достатньому  полі  зору  чітке  і  не  викривлене 
зображення.
     1.9.3. При  особливих  обставинах для інформування стернового 
на судні повинен бути спостережний  пост  чи  пост  для  приймання 
звукових сигналів. 
     1.10. Суднові документи
     1.10.1. Судно повинне мати такі основні суднові документи:
     свідоцтво про право плавання (судновий патент);
     свідоцтво про право власності на судно;
     свідоцтво про придатність до плавання;
     класифікаційне свідоцтво та інші  свідоцтва  класифікаційного 
товариства стосовно класу;
     свідоцтво про мінімальний склад екіпажу;
     пожежно-контрольний формуляр;
     суднова роль (список осіб суднового екіпажу);
     судновий журнал (вахтовий журнал, єдиний вахтовий журнал);
     машинний журнал (для суден з механічним двигуном);
     санітарний журнал;
     суднове санітарне свідоцтво;
     єдину книгу оглядів суден;
     дозвіл на право користування судновою радіостанцією;
     пасажирське свідоцтво (для пасажирських суден);
     мірильне свідоцтво  (тільки  для   суден,   призначених   для 
перевезення вантажів).
     Малим суднам достатньо мати  судновий  білет,  свідоцтво  про 
придатність судна до плавання.
     Безекіпажному судну  достатньо  мати  свідоцтво   про   право 
плавання,  свідоцтво  про право власності на судно,  свідоцтво про 
придатність  до  плавання,  класифікаційне   свідоцтво   та   інші 
свідоцтва класифікаційного товариства стосовно класу.
     Судно, що здійснює міжнародні рейси,  повинне мати документи, 
передбачені міжнародними договорами, стороною яких є Україна.
     1.10.2. Документи,   наявність   яких   на   борту   потрібна 
відповідно  до  цих  Правил  чи  інших  застосовуваних нормативних 
документів,  повинні  пред\’являтися  на  вимогу   посадових   осіб 
Держфлотінспекції.
     1.10.3. Однак  наявність  суднового  свідоцтва  і  мірильного 
свідоцтва не є обов\’язковою на борту барж, що штовхаються, на яких 
є металева пластинка з такими даними: 
     Ці дані повинні бути  вигравірувані  чи  проштамповані  таким 
чином,  щоб  їх можна було легко прочитати,  причому висота букв і 
цифр повинна бути не менше 6 мм.  Така металева пластинка  повинна 
мати  ширину  не  менше 60 мм,  а довжину – не менше 120 мм;  вона 
повинна міцно кріпитися на правому борту, ближче до корми баржі.
     Відповідність інформації,  що вказана на металевій пластинці, 
і інформації,  що міститься в судновому свідоцтві  баржі,  повинна 
підтверджуватися Держфлотінспекцією,  штамп якої проставляється на 
пластинці.  Суднове і мірильне  свідоцтва  повинні  зберігатися  у 
власника баржі. 
     1.11. Правила судноплавства
     Один примірник цих  Правил  повинен  бути  на  борту  кожного 
судна,  за  винятком малих суден та суден складу,  що штовхається, 
крім штовхача, і на кожному з\’єднанні плавучого матеріалу. 
     1.12. Небезпечні  предмети  на   борту;   втрата   предметів; 
перешкоди
     1.12.1. Забороняється виставляти за  борт  суден  і  з\’єднань 
плавучого  матеріалу  предмети,  що можуть становити небезпеку для 
суден,  з\’єднань плавучого матеріалу, плавучих споруд і пристроїв, 
що   перебувають  на  водному  шляху  чи  на  прилеглій  до  нього 
місцевості.
     1.12.2. Коли якорі підняті,  вони не повинні бути нижче рівня 
дна  чи  кіля  судна  або  нижньої  площини  з\’єднання   плавучого 
матеріалу.
     1.12.3. Коли судно,  з\’єднання плавучого матеріалу чи плавуча 
споруда втрачає який-небудь предмет, унаслідок чого може виникнути 
перешкода чи небезпека для судноплавства,  судноводій  або  особа, 
відповідальна  за  плавучу  споруду,  повинні  негайно  сповістити 
структурні  підрозділи  Держфлотінспекції   і   ДП   \”Укрводшлях\”, 
вказавши якомога точніше місце, де загубився предмет, а також, при 
можливості, позначити це місце віхою.
     1.12.4. Коли судно зустрічає невідому перешкоду, що захаращує 
водний шлях,  судноводій  повинен  негайно  сповістити  структурні 
підрозділи  Держфлотінспекції і ДП \”Укрводшлях\”,  вказавши якомога 
точніше місце, де була виявлена перешкода. 
     1.13. Оберігання сигнальних знаків водного шляху
     1.13.1. Забороняється   користуватися   сигнальними   знаками 
водного  шляху  для  швартування  чи  виводу  суден  або  з\’єднань 
плавучого   матеріалу,   пошкоджувати   ці   знаки  чи  робити  їх 
непридатними для використання за призначенням.
     1.13.2. Якщо   судно   чи   з\’єднання   плавучого   матеріалу 
перемістило предмет чи пошкодило установки,  що є частиною системи 
сигналізації   водного   шляху,   то  судноводій  повинен  негайно 
сповістити про це найближчі органи, які регулюють судноплавство.
     1.13.3. Як   правило,   кожний   судноводій  повинен  негайно 
сповіщати структурні      підрозділи      Держфлотінспекції      і 
ДП   \”Укрводшлях\”   про   всі   випадки  чи  аварії,  помічені  на 
сигналізаційних пристроях. 
     1.14. Пошкодження гідротехнічних споруд і мостів
     Якщо судно   чи   з\’єднання   плавучого  матеріалу  пошкодить 
гідротехнічну споруду або  міст,  то  судноводій  повинен  негайно 
сповістити структурні      підрозділи      Держфлотінспекції     і 
ДП \”Укрводшлях\”. 
     1.15. Забороняється викидати,  виливати чи допускати  падіння 
або стік у водний шлях яких-небудь предметів чи речовин, що можуть 
створити перешкоду чи небезпеку для судноплавства  або  для  інших 
користувачів водного шляху. 
     1.16. Рятування і надання допомоги
     1.16.1. При аварії,  що становить  небезпеку  для  осіб,  які 
перебувають  на  борту,  судноводій  повинен  використовувати  всі 
наявні в його розпорядженні засоби для порятунку цих осіб.
     1.16.2. Кожний  судноводій,  який перебуває поблизу від судна 
чи з\’єднання плавучого матеріалу,  що зазнало  лиха,  пов\’язане  з 
небезпекою  для  людей  чи  створює загрозу захаращення фарватеру, 
зобов\’язаний – у тій мірі,  в якій  це  сумісно  з  безпекою  його 
власного судна, – негайно надати допомогу. 
     1.17. Судна, що сіли на мілину або затонули
     1.17.1. Судноводій судна,  що сіло на мілину чи затонуло, або 
з\’єднання плавучих матеріалів,  що сіло на мілину чи роз\’єдналося, 
повинен сповістити  в  найкоротший  термін  структурні  підрозділи 
Держфлотінспекції і ДП \”Укрводшлях\”.  Судноводій чи один із членів 
екіпажу судна,  що сіло на мілину чи затонуло,  повинен залишатися 
на   борту   чи   поблизу   від  місця  аварії  до  одержання  від 
Держфлотінспекції дозволу залишити своє місце.
     1.17.2. Якщо  судно або з\’єднання плавучого матеріалу сіло на 
мілину  чи  затонуло  на  фарватері  або  поблизу  від  нього,  то 
судноводій  цього судна чи з\’єднання плавучого матеріалу повинен у 
найкоротший термін і  з  дотриманням  зобов\’язань  щодо  сигналів, 
зазначених у пункті 3.25 цих Правил,  попередити судна і з\’єднання 
плавучого матеріалу,  що наближаються у відповідних  місцях  і  на 
достатній  відстані  від  місця  аварії,  для  того щоб вони могли 
вчасно вжити необхідних заходів.
     1.17.3. Якщо  аварія  відбулася  при  проході через шлюз,  то 
судноводій повинен негайно повідомити диспетчера шлюзу.
     1.17.4. Якщо  судно,  згадане  у  пунктах 1.17.1 і 1.17.2 цих 
Правил,  входило до складу суден або  зчаленої  групи,  обов\’язки, 
зазначені цими пунктами,  виконуються судноводієм складу суден або 
зчаленої групи.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code