ІНСТРУКЦІЯ про огляд баз для стоянки маломірних (малих) суден

ІНСТРУКЦІЯ про огляд баз для стоянки маломірних (малих) суден

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства 
                                      транспорту України 
                                      16.07.2004  N 641 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      23 липня 2004 р. 
                                      за N 914/9513 
 
                            ІНСТРУКЦІЯ 
        про огляд баз для стоянки маломірних (малих) суден 
     { У тексті Інструкції слова \”Головна державна  інспекція 
       України  з   безпеки    судноплавства\” та   \”Державний 
       департамент морського і річкового  транспорту\”  у всіх 
       відмінках замінено словами \”Державна інспекція України 
       з безпеки на морському  та   річковому   транспорті\” у 
       відповідних відмінках; 
       У     тексті    Інструкції    та  додатку до неї слово 
       \”Держфлотінспекція\” у всіх відмінках замінено   словом 
       \”Укрморрічінспекція\” у відповідному відмінку; 
       У   тексті   Інструкції  слово \”Укрморрічфлот\” у  всіх 
       відмінках   замінено   словом  \”Укрморрічінспекція\”  у 
       відповідному відмінку згідно з  Наказом   Міністерства 
       інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 } 
 
                       1 Загальні положення 
     1.1 Ця Інструкція розроблена на виконання вимог статей  3,  4 
Закону  України  \”Про  транспорт\”  (  232/94-ВР  ),  Положення про 
Міністерство транспорту України,  затвердженого Указом  Президента 
України від 11.05.2000 N 678/2000 ( 678/2000 ). 
     1.2 Інструкція  встановлює  порядок  огляду  баз  для стоянки 
маломірних (малих) суден,  які  належать  юридичним  або  фізичним 
особам,  діяльність  яких  пов\’язана з експлуатацією і схоронністю 
маломірних (малих) суден (крім Міноборони,  Державної прикордонної 
служби України, СБУ, МВС та суден флоту рибного господарства).
     Огляд баз,  які  розташовані   в   прикордонній   смузі   або 
контрольованих  прикордонних  районах,  здійснюється відповідно до 
постанови Кабінету  Міністрів  України   від   27.07.98   N   1147 
( 1147-98-п ) \”Про прикордонний режим\”. 
     1.3 Нормативні посилання
     При розробці  Інструкції  використовувалися  такі  нормативні 
акти:
     Закон України \”Про транспорт\” ( 232/94-ВР );
     Кодекс торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР );
     Водний кодекс України ( 213/95-ВР );
     Порядок здійснення  нагляду  за забезпеченням безпеки руху на 
транспорті, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
04.03.97 N 204 ( 204-97-п );
     постанова Кабінету Міністрів  України  від  27.07.98  N  1147 
( 1147-98-п ) \”Про прикордонний режим\”;
     Положення про    Держфлотінспекцію    України,    затверджене 
постановою Кабінету   Міністрів   України   від  30.12.98  N  2098 
( 2098-98-п ), із змінами;
     Положення  про  порядок  видання  Держфлотінспекцією  України 
обов\’язкових   для  виконання  посадовими  особами  приписів  щодо 
усунення  порушень  вимог  нормативних  актів  з  питань   безпеки 
судноплавства  та  контроль за їх виконанням,  затверджене наказом 
Мінтрансу  України  від  09.06.2003  N  428  (   z0700-03   )   та 
зареєстроване в Мін\’юсті України 08.08.2003 за N 700/8021;
     Положення про систему управління  безпекою  судноплавства  на 
морському  і  річковому транспорті,  затверджене наказом Мінтрансу 
України від 20.11.2003 N 904  (  z1193-03  )  та  зареєстроване  в 
Мін\’юсті України 19.12.2003 за N 1193/8514.
{  Пункт  1.3  глави  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 }
     1.4 Скорочення
     АП – аварійна подія;
     база – база для стоянки маломірних (малих) суден;
     БС – безпека судноплавства;
     ВВШ – внутрішні водні шляхи;
     Укрморрічінспекція  – Державна інспекція України з безпеки на 
морському та річковому транспорті;
     ДМРКЦ – Державний морський рятувально-координаційний центр;
     СУБ – система управління безпекою. 
     {  Абзац  дев\’ятий  пункту  1.4 глави 1 виключено на підставі 
Наказу   Міністерства  інфраструктури  N  487  (  z1312-11  )  від 
01.11.2011 } 
     1.5 Визначення
     У цій Інструкції терміни мають такі визначення:
     аварійна подія  (АП) – аварія,  інцидент з маломірним (малим) 
судном;
     база для   стоянки   маломірних   (малих)   суден  –  суб\’єкт 
господарювання,  одним зі статутних напрямів  діяльності  якого  є 
надання  послуг  з безпечного утримання маломірних (малих) суден і 
який  утримує  і  використовує  спеціально  обладнані  для   цього 
гідротехнічні  споруди або природні берегові об\’єкти,  за винятком 
баз та інших пунктів базування суден флоту рибного господарства;
     маломірне (мале)  судно  –  судно,  найбільша довжина корпусу 
якого  20  метрів  і  менше,  за  винятком  буксирів,   штовхачів, 
криголамів,  суден,  які перевозять понад 12 пасажирів,  вантажних 
суден, плавкранів і суден технічного флоту;
     прокатна база – спеціалізована база, на якій маломірні (малі) 
судна  надаються  у  користування  (експлуатацію)  юридичним   або 
фізичним особам у встановленому порядку;
     система управління   безпекою   (СУБ)   –   структурована   і 
документована  система,  яка  дає  змогу  персоналу бази ефективно 
провадити її політику в галузі  забезпечення  безпеки  та  захисту 
довкілля;
     спортивна база – спеціалізована  база,  де  базуються  тільки 
судна,  що  використовуються  виключно для тренувань із спортивною 
метою, та судна, що їх обслуговують. 
                 2 Порядок проведення огляду баз 
                     маломірних (малих) суден 
     2.1 Метою  огляду  є  перевірка  стану забезпечення безпечної 
експлуатації  баз,  безаварійного   використання   і   схоронності 
маломірних (малих) суден. 
     2.2 Огляд баз здійснюється Укрморрічінспекцією. 
     2.3 Огляди  баз  маломірних  (малих)  суден розподіляються на 
комплексні та оперативний контроль. Вони можуть бути виконані як у 
навігаційний, так і в міжнавігаційний періоди. 
     2.4 Комплексний  огляд бази проводиться щороку перед початком 
експлуатації бази,  а також при її реєстрації з метою встановлення 
стану   безпечної   експлуатації  бази  та  охорони  довкілля.  До 
комплексного  огляду  можуть  залучатися  за  згодою  представники 
природоохоронних органів, санітарного та пожежного нагляду. 
     2.5 При  комплексному  огляді  баз  маломірних  (малих) суден 
перевіряються такі документи:
     Свідоцтво про   реєстрацію   бази  маломірних  (малих)  суден 
(тільки при щорічному огляді);
     акт відводу земельної ділянки;
     довідка про  балансову  належність   основних   фондів   бази 
(споруд, плавзасобів тощо);
     технічний паспорт (технічний звіт) бази;
     СУБ бази;
     наказ про призначення особи,  відповідальної за  експлуатацію 
бази;
     акт виконання тральних робіт;
     документи Регістру  судноплавства  України  про відповідність 
гідроспоруд (при  наявності  таких  гідроспоруд  на  базі)  чинним 
стандартам;
     Журнал випуску суден у плавання;
     акти огляду бази органами державного нагляду;
     правила користування    базою    і    суднами,    установлені 
адміністрацією бази;
     правила користування базою і суднами для спортивних тренувань 
та змагань, установлені адміністрацією бази;
     розпорядок роботи бази;
     Журнал обліку приписного флоту;
     Інструкція з випуску суден у плавання;
     акти випробування трапів, містків, сходень. 
     2.6 Також   під  час  комплексного  огляду  перевіряються  та 
встановлюються:
     виконання приписів, що видані органами державного нагляду;
     відповідність фактичних   характеристик   бази   записам    у 
технічному  паспорті  (технічному звіті),  реєстраційній картці та 
інших документах;
     відповідність стану   бази  вимогам,  установленим  Правилами 
безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден та 
СУБ бази;
     відповідність наявних на базі суден проектній місткості бази;
     відповідність санітарного, екологічного, протипожежного стану 
бази вимогам чинного законодавства, виконання приписів відповідних 
органів державного нагляду;
     виконання базою встановленої системи випускного режиму суден;
     наявність обладнаного   рятувального   поста   і   готовність 
чергового рятувального судна (для прокатних баз та баз стоянки 1-7 
класу);
     наявність переліку діючих контактів  для  повідомлень  ДМРКЦ, 
Укрморрічінспекції;
     наявність переліку діючих адрес та номерів телефонів пожежної 
охорони,   міліції,  медичних  та  рятувальних  служб,  підрозділу 
Державної прикордонної служби України (у  прикордонній  смузі  або 
контрольованому прикордонному районі). 
     2.7 Оперативний  контроль  баз проводиться посадовими особами 
Укрморрічінспекції  з  метою  перевірки дотримання стану безпечної 
експлуатації бази та охорони довкілля. 
     2.8 При  оперативному  контролі  перевіряється стан виконання 
приписів органів державного нагляду, дотримання випускного режиму, 
вимог  СУБ  та  Правил  безпечної  експлуатації  баз  для  стоянки 
маломірних (малих) суден, наявність обладнаного рятувального поста 
і  готовність  чергового  рятувального судна (для прокатних баз та 
баз стоянки 1-7 класу).
     При цьому також перевіряються такі документи:
     свідоцтво про реєстрацію бази маломірних (малих) суден;
     акт виконання тральних робіт;
     документи Регістру судноплавства  України  про  відповідність 
гідроспоруд  (при  наявності  таких  гідроспоруд  на  базі) чинним 
стандартам;
     Журнал випуску суден у плавання;
     Журнал обліку приписного флоту;
     акти огляду бази органами державного нагляду. 
     2.9 Виходячи   з   результатів   огляду,   посадовою   особою 
Укрморрічінспекції   складається   акт   (додаток)   та   (або)  у 
встановленому порядку надається припис. 
     2.10  Посадова  особа  Укрморрічінспекції, яка здійснює огляд 
бази,  несе  відповідальність  за  відповідність  записів  в  акті 
фактичному стану бази згідно з чинним законодавством. 
            3 Обмеження або заборона експлуатації бази 
     3.1 Якщо  під  час  проведення  огляду бази виявлені будь-які 
недоліки,   залежно   від   ступеня   небезпеки   посадова   особа 
Укрморрічінспекції  повинна  в установленому порядку видати припис 
щодо:
     заборони експлуатації бази, або
     заборони виходу суден з бази, або
     обмеження руху суден на акваторії бази, або
     установлення терміну   усунення   виявлених   недоліків   без 
додаткових обмежень. 
     3.2  Посадова  особа  Укрморрічінспекції  повинна  заборонити 
подальшу експлуатацію бази в таких випадках:
     у разі відсутності (або закінчення терміну дії):
     – свідоцтва про реєстрацію бази маломірних (малих) суден;
     – технічного паспорта (технічного звіту) бази;
     – призначення особи, відповідальної за забезпечення БС;
     – правил   користування   базою   і   суднами,   установлених 
адміністрацією бази;
     якщо виявлена   істотна   фактична   невідповідність  наявних 
характеристик бази та її  стану  записам  у  технічному  паспорті, 
реєстраційній   картці,   СУБ   бази,   вимогам  Правил  безпечної 
експлуатації баз маломірних (малих) суден;
     у разі відсутності:
     – обладнаного рятувального поста,  а на  прокатних  базах  та 
базах стоянки 1-7 класу – чергового рятувального судна;
     – протипожежного та рятувального обладнання бази в кількості, 
передбаченій    встановленими    законодавством    нормами;   його 
несправності або неможливості негайного використання. 
     3.3  Посадова  особа  Укрморрічінспекції  повинна  заборонити 
вихід суден з бази в таких випадках:
     у разі відсутності:
     – Журналу випуску суден у плавання;
     – Журналу обліку приписного флоту;
     – Інструкції з випуску суден у плавання;
     – актів виконання тральних робіт;
     – актів випробування трапів, містків, сходень;
     якщо не забезпечуються:
     – цілодобова  безпечна  стоянка  суден,  а  кількість  суден, 
розташованих на базі, перевищує допустиму;
     – безпека виконання судноводіями суднових робіт;
     – безпечна посадка на судна та висадка з  суден  пасажирів  і 
екіпажу;
     – установлений порядок випуску суден;
     – негайна передача в установленому порядку інформації про АП;
     якщо судноводій чергового  рятувального  судна  на  прокатних 
базах та базах стоянки 1-7 класу не знає своїх обов\’язків, не може 
надати невідкладної медичної допомоги,  не знає прийомів рятування 
потопаючих;
     якщо акваторія бази не протралена. 
     3.4  Посадова  особа  Укрморрічінспекції  повинна  встановити 
обмеження руху суден на акваторії бази в таких випадках:
     наявності плавучих або підводних  перешкод  для  плавання  на 
акваторії бази;
     з несприятливих погодних умов;
     в  інших випадках, якщо посадова особа Укрморрічінспекції має 
підстави вважати плавання на акваторії бази небезпечним. 
     3.5 Якщо  немає  підстав  для  заборони  експлуатації   бази, 
заборони  виходу  суден з бази,  обмеження руху суден на акваторії 
бази, посадова особа Укрморрічінспекції встановлює термін усунення 
виявлених недоліків (у разі їх наявності) без додаткових обмежень. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code