ПРАВИЛА безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден

ПРАВИЛА безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства 
                                      транспорту України 
                                      16.07.2004  N 642 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      23 липня 2004 р. 
                                      за N 915/9514 
 
                             ПРАВИЛА 
              безпечної експлуатації баз для стоянки 
                     маломірних (малих) суден 
                      1. Загальні положення 
     1.1. Ці  Правила  розроблені  на виконання вимог статей 3,  4 
Закону України  \”Про  транспорт\”  (  232/94-ВР  ),  Положення  про 
Міністерство  транспорту України,  затвердженого Указом Президента 
України від 11.05.2000 N 678/2000 ( 678/2000 ). 
     1.2. Правила встановлюють вимоги  до  організації  безпечного 
утримання баз для стоянки маломірних (малих) суден (далі – судна).
     Вимоги до  баз  також  установлені  Положенням  про   систему 
управління   безпекою   судноплавства  на  морському  і  річковому 
транспорті,  затвердженим наказом Мінтрансу України від 20.11.2003 
N 904 ( z1193-03 ) (далі – Положення).
     Вимоги для баз,  які розташовані  в  прикордонній  смузі  або 
контрольованому  прикордонному  районі,  установлюються постановою 
Кабінету Міністрів України від 27.07.98 N 1147 ( 1147-98-п )  \”Про 
прикордонний режим\”. 
     1.3. Дія  Правил  поширюється  на юридичних та фізичних осіб, 
діяльність яких пов\’язана з експлуатацією маломірних (малих) суден 
(крім  суден  Міноборони,  Державної  прикордонної служби України, 
СБУ, МВС та суден флоту рибного господарства). 
     1.4. Нормативні посилання
     При розробці Правил використовувалися такі нормативні акти:
     Закон України \”Про транспорт\” ( 232/94-ВР );
     Кодекс торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР );
     Водний кодекс України ( 213/95-ВР );
     Порядок здійснення  нагляду  за забезпеченням безпеки руху на 
транспорті, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
04.03.97 N 204 ( 204-97-п );
     Положення про    Держфлотінспекцію    України,    затверджене 
постановою Кабінету   Міністрів   України   від  30.12.98  N  2098 
( 2098-98-п ), із змінами;
     Положення про систему управління  безпекою  судноплавства  на 
морському  і  річковому транспорті,  затверджене наказом Мінтрансу 
України від 20.11.2003 N 904  (  z1193-03  )  та  зареєстроване  в 
Мін\’юсті України 19.12.2003 за N 1193/8514.
{  Пункт  1.4  глави  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 } 
     1.5. Скорочення
     АП – аварійна подія;
     база – база для стоянки маломірних (малих) суден;
     БС – безпека судноплавства;
     ВВШ – внутрішні водні шляхи;
     Укрморрічінспекція  – Державна інспекція України з безпеки на 
морському та річковому транспорті;
     ДМРКЦ – Державний морський рятувально-координаційний центр;
     СУБ – система управління безпекою. 
     {  Абзац  дев\’ятий  пункту  1.5 глави 1 виключено на підставі 
Наказу   Міністерства  інфраструктури  N  487  (  z1312-11  )  від 
01.11.2011 } 
     1.6. Визначення
     У цих Правилах терміни мають такі визначення:
     аварійна подія  (АП) – аварія,  інцидент з маломірним (малим) 
судном;
     база для   стоянки   маломірних   (малих)   суден  –  суб\’єкт 
господарювання,  одним зі статутних напрямів  діяльності  якого  є 
надання  послуг  з безпечного утримання маломірних (малих) суден і 
який  утримує  і  використовує  спеціально  обладнані  для   цього 
гідротехнічні  споруди або природні берегові об\’єкти,  за винятком 
баз та інших пунктів базування суден флоту рибного господарства;
     маломірне (мале)  судно  –  судно,  найбільша довжина корпусу 
якого  20  метрів  і  менше,  за  винятком  буксирів,   штовхачів, 
криголамів,  суден,  які перевозять понад 12 пасажирів,  вантажних 
суден, плавкранів і суден технічного флоту;
     прокатна база – спеціалізована база, на якій маломірні (малі) 
судна  надаються  у  користування  (експлуатацію)  юридичним   або 
фізичним особам у встановленому порядку;
     система управління   безпекою   (СУБ)   –   структурована   і 
документована  система,  яка  дає  змогу  персоналу бази ефективно 
провадити її політику в галузі  забезпечення  безпеки  та  захисту 
довкілля;
     спортивна база – спеціалізована  база,  де  базуються  тільки 
судна,  що  використовуються  виключно для тренувань із спортивною 
метою, та судна, що їх обслуговують. 
     1.7. База організовується для забезпечення:
     цілодобової безпечної стоянки суден;
     безпечного виконання суднових робіт;
     безпечної посадки  на  судна  та  висадки з суден пасажирів і 
екіпажу;
     схоронності суден, двигунів та іншого суднового обладнання. 
     1.8. У   залежності   від   граничної   кількості  суден,  що 
утримуються на базі, їй присвоюється один з таких класів:
     1-й клас – понад 3000 одиниць;
     2-й клас – від 2001 одиниці до 3000 одиниць;
     3-й клас – від 1001 одиниці до 2000 одиниць;
     4-й клас – від 501 одиниці до 1000 одиниць;
     5-й клас – від 101 одиниці 500 одиниць;
     6-й клас – від 51 одиниці до 100 одиниць;
     7-й клас – від 26 одиниць до 50 одиниць;
     8-й клас – від 11 одиниць до 25 одиниць;
     9-й клас – до 10 одиниць. 
            2. Реєстрація баз маломірних (малих) суден 
     2.1.  Усі  бази  підлягають  реєстрації  в Укрморрічінспекції 
України. 
     2.2. Реєстрація бази здійснюється на підставі письмової заяви 
адміністрації бази.  До заяви додаються такі документи, завірені в 
установленому порядку:
     копія правовстановлювального документа бази;
     реєстраційна картка (додаток 1);
     копія акта відводу земельної ділянки;
     довідка про  балансову  належність   основних   фондів   бази 
(споруд, плавзасобів тощо);
     копія технічного паспорта (технічного звіту) бази;
     копії свідоцтв     Регістра    судноплавства    України    на 
гідротехнічні споруди, що належать базі або експлуатуються нею (за 
наявності);
     схема бази з  визначенням  основних  технічних  характеристик 
бази;
     копія наказу  про  призначення   особи,   відповідальної   за 
забезпечення БС на базі;
     довідка про кількість суден на базі (окремо для  фізичних  та 
юридичних осіб). 
     2.3.  Укрморрічінспекція  у  місячний термін перевіряє надані 
документи і приймає рішення про реєстрацію (відмову в  реєстрації) 
бази.  При  цьому  робиться відповідний запис у Журналі реєстрації 
баз (додаток  2)  та  видається  (у  разі  прийняття  рішення  про 
реєстрацію) Свідоцтво про реєстрацію бази (додаток 3). 
            3. Вимоги до організації експлуатації баз 
     3.1. Відповідальність  за  безпечну експлуатацію та утримання 
бази,  організацію контролю за схоронністю суден та їх випуском  у 
плавання  несе  адміністрація  бази.  Основні організаційні засади 
функціонування  бази  повинні  бути  включені  до   СУБ   бази   і 
відповідати вимогам, установленим цим Положенням ( z1193-03 ). 
     3.2. Бази  повинні  розміщуватись  на  ділянках  з  невеликою 
швидкістю течії,  де є захист від негативної дії вітру,  хвиль  та 
криги. 
     3.3. Бази  не  можуть  бути  розташовані ближче ніж 100 м від 
дебаркадерів та інших причальних споруд та не ближче ніж 500 м від 
гідротехнічних споруд та мостів. 
     3.4. Межа акваторії та території бази повинна бути огороджена 
(у тому числі понтонами, бонами або плавучими знаками на воді). 
     3.5. Для безпечного  утримання  суден  та  причалів  на  базі 
можуть бути побудовані захисні споруди (дамби, хвилеломи та інше). 
     3.6. Якщо захисні споруди бази при паводках затоплюються,  то 
на них повинні бути встановлені знаки навігаційного огородження. 
     3.7. Габарити   суднових   проходів    на    базах    повинні 
забезпечувати  безпечний  прохід  та  розходження  найбільшого  із 
суден, що перебуває на базі. 
     3.8. Не менше одного разу за навігацію акваторія бази повинна 
бути протралена,  про що організацією бази складається відповідний 
акт. 
     3.9. Адміністрація   бази    повинна    постійно    сповіщати 
судноводіїв   про   фактичну   гарантовану  глибину  акваторії  та 
наявність перешкод до плавання маломірних (малих) суден. 
     3.10. Територія бази повинна мати:
     під\’їзні автомобільні шляхи;
     спеціальну ділянку (місце) з ємностями для сухого  сміття  та 
відходів нафтопродуктів;
     спеціально обладнаний   причал   для   посадки   та   висадки 
пасажирів;
     обладнану штрафну площадку  для  зберігання  суден,  плавання 
яких заборонено в порядку,  установленому законодавством,  та тих, 
що не мають власника. 
     3.11. База повинна бути обладнана телефонним  та  гучномовним 
зв\’язком. 
     3.12. Розміщення  на  території  бази  паливних та мастильних 
матеріалів  допускається  тільки  в  порядку,  визначеному  чинним 
законодавством. 
     3.13. На кожній базі повинні бути обладнані рятувальні пости, 
а на прокатних базах та базах  стоянки  1-7  класів  повинне  бути 
чергове  рятувальне  судно  в  постійній  готовності  до негайного 
виходу. 
     3.14. Судноводій чергового рятувального  судна  повинен  бути 
проінструктований,    знати   свої   обов\’язки,   уміти   надавати 
невідкладну медичну допомогу, знати прийоми рятування потопаючих. 
     3.15. Протипожежне та рятувальне обладнання бази в кількості, 
яка передбачена встановленими законодавством нормами, повинно бути 
справним,  розміщуватися на  штатних  місцях  і  бути  готовим  до 
негайного використання. 
     3.16. У  темний  час доби акваторія та територія бази повинні 
мати  необхідне  освітлення,  установлене  таким  чином,  щоб   не 
заважати  судноводіям  суден,  що  проходять в районі розташування 
бази. 
     3.17. На  краю  причалів  повинні  бути  встановлені   \”білі\” 
кругові вогні на висоті не менше 2 метрів від настилу причалу. 
     3.18. На  базі  обладнуються  не  менше одного інформаційного 
стенда, на якому розміщуються:
     схема бази;
     план стоянки суден біля пірсів (причалів);
     схема руху суден на акваторії бази;
     правила користування    базою    і    суднами,    встановлені 
адміністрацією бази;
     правила користування базою і суднами для спортивних тренувань 
та змагань, установлені адміністрацією бази;
     правила попередження нещасних випадків з людьми;
     розклад дій при пожежі або падінні людини у воду;
     гідрометеорологічні дані на кожну добу та прогноз погоди;
     інформація про   аварійні   випадки   та   порушення   правил 
користування суднами;
     комплексний план природоохоронних заходів;
     плакати, пам\’ятки,  інша   наочна   агітація   з   безпечного 
користування  маломірними  (малими)  суднами та базами,  з охорони 
праці, довкілля, протипожежної та протиепідемічної тематики тощо. 
     3.19. Стенди  повинні  бути  розташовані  таким  чином,   щоб 
забезпечити   легкий  доступ  до  них  судноводіїв  та  осіб,  які 
користуються прокатними суднами. 
     3.20. Адміністрація кожної бази повинна мати  і  представляти 
на вимогу посадових осіб Укрморрічінспекції:
     документи, що входять до СУБ бази;
     свідоцтво про реєстрацію бази;
     технічний паспорт бази;
     свідоцтва Регістра  судноплавства  України  на  гідротехнічні 
споруди, що належать базі або експлуатуються нею (за наявності);
     акти огляду бази органами державного нагляду;
     правила користування    базою    і    суднами,    установлені 
адміністрацією бази;
     Журнал обліку приписного флоту (додаток 4);
     Журнал випуску суден у плавання (додаток 5);
     Інструкцію з випуску суден у плавання;
     акти випробування   трапів,   містків,   сходень   та  іншого 
обладнання;
     перелік діючих     контактів     для    повідомлень    ДМРКЦ, 
Укрморрічінспекції;
     перелік діючих  адрес  та номерів телефонів пожежної охорони, 
міліції,  медичних  та  рятувальних  служб,  підрозділу  Державної 
прикордонної    служби   України   (у   прикордонній   смузі   або 
контрольованому прикордонному районі). 
     3.21. Причали, трапи, сходні, містки для сполучення з берегом 
і сусідніми причалами повинні мати:
     цілісний настил;
     достатню площу  для  безпечного розміщення людей та виконання 
необхідних робіт;
     достатню ширину,  що повинна забезпечити прохід не менше двох 
чоловік;
     необхідні швартовні засоби;
     відбійні пристрої;
     протипожежне та    рятувальне    обладнання   відповідно   до 
встановлених норм;
     надійне кріплення до берега (ґрунту);
     написи про допустиму кількість ошвартованих суден;
     написи \”Випробувано\” з указівкою року та місяця випробування;
     вільні під\’їзди для пожежних машин.
     Випробування причалів,  трапів,  сходів, містків здійснюється 
відповідно до встановлених законодавством вимог. 
     3.22. Відповідальність за організацію робіт  із  забезпечення 
БС,   стан   БС,   функціонування  СУБ,  профілактичну  роботу  із 
попередження АП,  у тому числі безпечну експлуатацію та  утримання 
бази,  організацію  контролю за схоронністю суден та їх випуском у 
плавання покладається на керівника бази. 
     3.23. Для   організації   роботи    із    забезпечення    БС, 
функціонування  СУБ призначається особа (особи),  відповідальна за 
забезпечення   БС;   можуть   створюватися    відповідні    служби 
(підрозділи). 
     3.24. Перелік  завдань для адміністрації бази,  особи (осіб), 
відповідальної за забезпечення БС,  працівників відповідних  служб 
(підрозділів) затверджується керівником бази (додаток 6). 
     3.25. Для  попередження  АП  та  забезпечення  системності  в 
роботі з  питань  безпеки  на  базі  під  час  навігації  щомісяця 
проводяться дні безпеки. 
     3.26. Перед проведенням дня безпеки видається наказ, у якому:
     указуються відповідальні  особи  або  структурні   підрозділи 
бази, які підлягають перевірці;
     призначається склад комісії з перевірки і термін її роботи;
     визначаються питання, які підлягають перевірці. 
     3.27. Адміністрація  бази  повинна організувати такий порядок 
її роботи,  роботи персоналу бази,  при якому  інформація  про  АП 
передається   негайно.   Цей   порядок   має   бути  документально 
закріплений в СУБ. 
     3.28. Керівник  або  інший  працівник  бази  повинен  негайно 
повідомити про АП:
     ДМРКЦ (АП у морських водах);
     Укрморрічінспекцію.
     Перелік  контактів для повідомлень ДМРКЦ, Укрморрічінспекції, 
публікується у повідомленнях мореплавцям. 
             4. Вимоги до суден, що приписані до бази 
     4.1. Після  реєстрації  в  Судновій   книзі   України   кожне 
маломірне (мале) судно приписується до конкретної бази. 
     4.2. Судно,  що  приписане  до  бази,  повинно  мати  на базі 
постійно закріплене за ним місце,  біля  якого  фарбою  вказується 
реєстраційний номер судна. 
     4.3. Судна  повинні  відповідати чинним вимогам з БС стосовно 
придатності до плавання та безпечного утримання на базі. 
     4.4. Судновий  інвентар  під  час   стоянки   судна   повинен 
зберігатись у складському приміщенні. 
     4.5. Судна,  приписані до бази, реєструються в Журналі обліку 
приписного флоту (додаток 4). 
                        5. Випускний режим 
     5.1. Для забезпечення  контролю  за  виходом  у  плавання  та 
поверненням   суден  на  кожній  базі  повинен  бути  встановлений 
випускний   режим.   Випуск   у   плавання   суден    здійснюється 
чергово-вахтовою службою відповідно до інструкції з випуску суден. 
     5.2. Інструкція    з    випуску    суден    погоджується    з 
Укрморрічінспекцією (структурним підрозділом Укрморрічінспекції) і 
затверджується   адміністрацією  бази;  для  баз,  розташованих  у 
прикордонній  смузі  або  контрольованому   прикордонному   районі 
інструкція затверджується відповідно до законодавства. 
     5.3. Для  перевірки  суден,  що виходять у плавання,  на базі 
повинні бути організовані контрольний пост та випускні ворота. 
     5.4. Якщо адміністрація бази не має змоги обладнати  випускні 
ворота,  то  контрольні  пости повинні бути організовані в зручних 
місцях. 
     5.5. Вихід  та  повернення  судна   повинно   фіксуватись   у 
спеціальному  Журналі  випуску  суден  у плавання (додаток 5),  де 
зазначаються:
     номер судна, прізвище та ініціали судновласника;
     склад екіпажу та пасажирів;
     маршрут плавання;
     час виходу судна;
     орієнтовний та фактичний час приходу судна.
     Запис у  журналі   підтверджується   підписом   судновласника 
(судноводія). 
     5.6. Перед  виходом  судна  у плавання чергово-вахтова служба 
перевіряє:
     свідоцтво судноводія на право керування судном,  у тому числі 
відмітки про своєчасне проходження перевірки знань;
     судновий білет;
     свідоцтво про придатність судна до плавання;
     акт технічного огляду;
     наявність суднового обладнання та рятівних засобів  згідно  з 
установленими нормами;
     виконання вимог щодо пасажиромісткості та навантаження судна, 
а також правильності розміщення пасажирів та вантажу;
     наявність необхідних написів на бортах судна;
     відповідність технічного   стану   судна   вимогам   суднових 
документів.
     Випуск суден  у  плавання у разі невиконання хоча б однієї із 
зазначених вимог забороняється. 
     5.7. Вихід судна  в  плавання  забороняється  також  у  таких 
випадках:
     якщо очевидно,  що  судноводій  чи  пасажири  перебувають   у 
нетверезому стані або в стані наркотичного сп\’яніння;
     коли фактичний чи прогнозований стан вітру,  хвиль  та  інших 
гідрометеорологічних умов не забезпечує безпечного плавання;
     коли база не має Свідоцтва про реєстрацію бази. 
     5.8. Рух суден на акваторії бази або їхній  вихід  може  бути 
обмежений  адміністрацією  бази  або Укрморрічінспекцією: за часом 
доби, за погодними умовами та типами суден. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code