Стаття 14. Визнання сертифікації суб\’єктів та об\’єктів авіаційної діяльності

Стаття 14. Визнання сертифікації суб\’єктів та об\’єктів авіаційної діяльності

Стаття 14. Визнання сертифікації суб\’єктів та об\’єктів 
                авіаційної діяльності 
     1. Уповноважений орган  з  питань  цивільної  авіації  визнає 
сертифікат  або  аналогічний  документ, виданий авіаційним органом 
влади  іншої  держави  чи  компетентною  організацією,   якщо   це 
передбачено   міжнародним   договором   України   та  відповідними 
міжнародно-правовими актами або якщо вимоги до його видачі були не 
нижчими, ніж ті, що застосовуються в Україні. 
     2. Порядок  визнання  сертифікатів та аналогічних документів, 
виданих авіаційними органами влади інших держав  чи  компетентними 
організаціями,   визначається   авіаційними  правилами  України  з 
урахуванням правил відповідних міжнародно-правових актів  і  вимог 
законодавства. 
     Стаття 15. Сертифікаційні перевірки та нагляд 
     1. Уповноважений  орган  з питань цивільної авіації проводить 
сертифікаційні  перевірки  на  відповідність  вимогам   авіаційних 
правил   України,   інших  нормативно-правових  актів  та  нагляд, 
здійснюючи  аудит   та   інспектування   щодо   дотримання   вимог 
нормативно-правових актів та виконання приписів у галузі цивільної 
авіації. 
     Безпосередньо сертифікаційні    перевірки,    контроль     та 
інспектування    здійснюють    державні   інспектори   та   особи, 
уповноважені на проведення перевірок. 
     2. Уповноважений орган з питань цивільної  авіації  проводить 
планові  та позапланові перевірки з метою визначення відповідності 
утримувача  сертифіката  вимогам,  які   встановлені   авіаційними 
правилами   України   або   іншими   нормативно-правовими  актами. 
Необхідність  проведення   позапланової   перевірки   визначається 
уповноваженим органом з питань цивільної авіації. 
     Окремі види   перевірок,   визначені   авіаційними  правилами 
України, проводяться без попереднього повідомлення. 
     Стаття 16. Державні інспектори та особи, уповноважені 
                на проведення перевірок 
     1. Державні  інспектори та особи,  уповноважені на проведення 
перевірок,  на підставі  службового  посвідчення  та  спеціального 
завдання на проведення перевірки відповідно до частини шостої цієї 
статті мають право: 
     1) доступу до всіх приміщень і об\’єктів,  що стосуються  мети 
перевірки,   підприємства,   організації   чи   установи,  в  яких 
проводиться перевірка; 
     2) проводити   перевірку   будь-якого   повітряного    судна, 
аеропорту,   аеродрому   чи   обладнання,   діяльності   служб  та 
організацій,  що перебувають  у  межах  аеродрому,  аеропорту  або 
використовуються  для  провадження  діяльності  у  сфері цивільної 
авіації; 
     3) доступу  до  матеріалів,  документів  і  будь-якої   іншої 
інформації, необхідної для проведення перевірки, а також знімати з 
матеріалів і документів копії,  крім  копій  з  інформації,  що  є 
конфіденційною  або  має  статус  комерційної  таємниці  згідно із 
законом; 
     4) вчиняти контрольно-вимірювальні дії,  перевіряти повітряні 
судна   чи   обладнання,   що   використовуються  для  провадження 
авіаційної діяльності; 
     5) на підставі письмового рішення (звіту  про  перевірку)  не 
допускати  до  подальшої  експлуатації  будь-яке  повітряне судно, 
технічний  стан  якого   є   незадовільним   або   не   відповідає 
встановленим  вимогам,  а  також  під  час користування повітряним 
судном особами без відповідних повноважень; 
     6) не допускати до подальшої експлуатації  або  отримання  на 
зберігання   обладнання   у   незадовільному   технічному   стані, 
призначене для провадження авіаційної діяльності,  чи  обладнання, 
що використовується особами без відповідних повноважень; 
     7) перебувати  на  борту  повітряного судна під час виконання 
польотів згідно із завданням на перевірку та за умови внесення  до 
завдання на політ; 
     8) складати    протоколи    та    розглядати    справи    про 
адміністративні правопорушення і застосовувати фінансові санкції. 
     2. Державні інспектори та особи,  уповноважені на  проведення 
перевірок,    зобов\’язані    проводити    перевірки,   здійснювати 
сертифікацію,  державний   нагляд   і   контроль   з   додержанням 
законодавства,  у тому числі авіаційних правил України,  та несуть 
персональну відповідальність за  об\’єктивність  і  неупередженість 
результатів перевірки. 
     3. Уповноважений   орган  з  питань  цивільної  авіації  може 
проводити  перевірки  та  здійснювати  нагляд  спільно  з   іншими 
державними органами. 
     4. Процедури  перевірки,  визначені  уповноваженим  органом з 
питань  цивільної   авіації,   можуть   проводитися   дистанційно. 
Результати  вимірювань,  отриманих  дистанційно,  повинні включати 
дані,  що дають можливість ідентифікувати використані  інструменти 
вимірювання.    Положення    частини   п\’ятої   цієї   статті   не 
застосовуються до перевірок, які проводяться дистанційно. 
     5. За  результатами  перевірки   у   випадках,   передбачених 
авіаційними  правилами  України,  державні  інспектори  та  особи, 
уповноважені  на  проведення  перевірок,  складають   звіт,   який 
підписується   керівником   чи   уповноваженою   особою   суб\’єкта 
авіаційної  діяльності  або   фізичною   особою,   стосовно   якої 
проводилася   перевірка.  У  разі  відмови  підписати  такий  звіт 
уповноважений на перевірку  представник  уповноваженого  органу  з 
питань  цивільної  авіації робить у звіті про перевірку відповідну 
відмітку. 
     6. Порядок проведення перевірок,  процедури перевірки, умови, 
які  суб\’єкт  авіаційної  діяльності,  що  перевіряється,  повинен 
забезпечити для державних інспекторів та  осіб,  уповноважених  на 
проведення перевірок, визначаються авіаційними правилами України. 
     7. Керівники експлуатантів України,  які здійснюють повітряні 
перевезення,  за запитом уповноваженого органу з питань  цивільної 
авіації  або  Експертної установи з розслідування авіаційних подій 
повинні забезпечити бронювання та виділення  необхідної  кількості 
місць   на  рейсах,  які  здійснює  експлуатант,  для  працівників 
вищезазначеного  органута/або  установи   з   метою   забезпечення 
виконання покладених на них завдань. 
     Стаття 17. Захист державних інспекторів та осіб, 
                уповноважених на проведення перевірок 
     1. Держава гарантує захист  державних  інспекторів  та  осіб, 
уповноважених на проведення перевірок,  від втручання з боку осіб, 
які перевіряються,  у тому числі з боку керівництва уповноваженого 
органу з питань цивільної авіації,  інших органів виконавчої влади 
з  метою  запобігання   необ\’єктивному   висвітленню   результатів 
перевірки. 
     2. Умови   оплати   праці  державних  авіаційних  інспекторів 
визначаються Кабінетом Міністрів України. 
     3. Держава гарантує захист життя,  здоров\’я,  честі, гідності 
державних   інспекторів   та  осіб,  уповноважених  на  проведення 
перевірок,  і членів їхніх сімей від злочинних посягань  та  інших 
протиправних  дій  у  зв\’язку  з  виконанням  ними своїх службових 
обов\’язків. 
     4. За образу державних інспекторів та осіб,  уповноважених на 
проведення   перевірок,   погрозу,   насильство  та  за  дії,  які 
перешкоджають виконанню покладених на них обов\’язків,  винні особи 
притягаються до відповідальності згідно із законом. 
     Стаття 18. Обов\’язки керівників суб\’єктів авіаційної 
                діяльності, що перевіряються 
     1. Керівник суб\’єкта авіаційної діяльності, що перевіряється, 
зобов\’язаний  забезпечити надання всієї необхідної інформації,  що 
стосується мети  перевірки,  а  також  забезпечити  для  державних 
інспекторів та осіб, уповноважених на проведення перевірки: 
     1) умови для ефективного проведення перевірки; 
     2) доступ до матеріалів, документів, даних та обладнання; 
     3) доступ до об\’єктів і приміщень, що перевіряються. 
     2. Положення частини першої цієї статті також  застосовуються 
до фізичних осіб, стосовно яких проводиться перевірка. 
     Стаття 19. Відносини уповноваженого органу з питань 
                цивільної авіації з правоохоронними органами 
     1. Працівники  правоохоронних  органів  зобов\’язані  надавати 
допомогу  державним  інспекторам  та  особам,   уповноваженим   на 
проведення  перевірок,  у виконанні ними службових обов\’язків щодо 
інспектування і перевірок та припиняти  незаконні  дії  осіб,  які 
перешкоджають виконанню цих обов\’язків. 
     2. Порядок взаємодії уповноваженого органу з питань цивільної 
авіації  з  правоохоронними  органами   встановлюється   Кабінетом 
Міністрів України. 
     3. У  разі  виявлення державним інспектором або представником 
правоохоронних  органів  факту  незаконного  польоту   повітряного 
судна, яке перебуває поза межами місця базування або аеродрому, що 
охороняється,  державний інспектор або представник  правоохоронних 
органів   складають  відповідний  акт  про  правопорушення  та/або 
видають припис. 
     Стаття 20. Розгляд скарг на рішення уповноваженого органу 
                з питань цивільної авіації та його посадових осіб 
     1. Дії,  рішення  та  висновки уповноваженого органу з питань 
цивільної авіації та його посадових  осіб  можуть  бути  оскаржені 
суб\’єктами  авіаційної діяльності, стосовно  яких  вони вчинені чи 
прийняті,  до керівника уповноваженого органу з  питань  цивільної 
авіації шляхом подачі вмотивованої та обґрунтованої скарги. 
     2. Скарга  на  дії  уповноваженого  органу з питань цивільної 
авіації  та  його  посадових  осіб  може  бути  подана   суб\’єктом 
авіаційної  діяльності  протягом  десяти днів з дня вчинення такої 
дії, а щодо оскарження рішення чи висновків – протягом десяти днів 
з дня отримання рішення чи висновку. 
     3. Для  розгляду  скарги  на  висновок  про  перевірку та дії 
посадових осіб за результатами перевірки  керівник  уповноваженого 
органу  з  питань  цивільної  авіації  утворює апеляційну комісію, 
повноваження та строки діяльності  якої  визначаються  відповідним 
положенням. 
     4. Скарга  на  рішення,  звіт  про перевірку та дії посадових 
осіб за результатами перевірки розглядаються апеляційною  комісією 
у п\’ятнадцятиденний строк з дня отримання скарги. 
     5. У разі необхідності у проведенні детальної перевірки,  яка 
потребує певного часу, строк розгляду скарги може бути продовжено, 
але не більше як до тридцяти днів. 
     6. Рішення,  звіт  про перевірку та дії посадових осіб можуть 
бути оскаржені в установленому порядку до суду. 
     Стаття 21. Система обов\’язкових сповіщень щодо безпеки 
                цивільної авіації 
     1. Експертна   установа   з  розслідування  авіаційних  подій 
спільно  з  уповноваженим  органом  з  питань  цивільної   авіації 
створюють  систему  обов\’язкових  сповіщень  про інциденти з метою 
сприяння збору інформації про фактичні чи  потенційні  недоліки  в 
забезпеченні безпеки польотів. 
     2. Уповноважений  орган  з  питань цивільної авіації визначає 
перелік подій та обсяг інформації щодо безпеки в галузі  цивільної 
авіації,   які   підлягають  обов\’язковому  сповіщенню  суб\’єктами 
авіаційної  діяльності,  аналізу  та/або  розслідуванню,  а  також 
встановлює порядок сповіщення,  розгляду отриманої інформації,  її 
аналізу та вжиття відповідних заходів. 
     3. Інформація про авіаційні  події  та  інциденти,  надана  в 
рамках  системи  обов\’язкових  сповіщень,  вноситься до бази даних 
добровільних і обов\’язкових сповіщень.  До бази даних добровільних 
і  обов\’язкових сповіщень не вносяться жодні імена чи адреси осіб. 
Зазначеною   базою   даних   користуються    уповноважені    особи 
уповноваженого  органу  з  питань  цивільної  авіації та Експертна 
установа  з  розслідування  авіаційних   подій   у   межах   своїх 
повноважень з метою систематичного аналізу інформації в базі даних 
для виявлення тривожних тенденцій, пов\’язаних з безпекою польотів, 
та вжиття запобіжних заходів у встановленому порядку. 
     4. Інформація,   зібрана   в   базі   даних   добровільних  і 
обов\’язкових сповіщень, охороняється відповідно до закону. 
     5. Для забезпечення конфіденційності інформації, зазначеної в 
частині    третій    цієї    статті,   інформація   розголошується 
заінтересованим особам відповідно до  частини  другої  статті  122 
цього Кодексу. 
     Стаття 22. Система добровільних сповіщень щодо безпеки 
                цивільної авіації 
     1. З  метою  сприяння  збору  інформації  про   фактичні   чи 
потенційні  недоліки  у  забезпеченні  безпеки  польотів,  які  на 
нерегулярній  основі  фіксуються  в  рамках  системи  обов\’язкових 
сповіщень,   створюється  та  підтримується  система  добровільних 
сповіщень про події з безпеки у сфері цивільної авіації. 
     2. Система добровільних сповіщень надає кожному громадянинові 
можливість  інформувати  відповідний  уповноважений орган з питань 
цивільної авіації про події негативного характеру,  які  були  ним 
зафіксовані  чи  до яких заявник був причетний.  Зазначена система 
створюється відповідно до принципів та процедур,  що  визначаються 
уповноваженим органом з питань цивільної авіації. 
     3. Громадянин, який сповіщає про події небезпечного характеру 
щодо цивільної  авіації  або  про  чинники,  які  можуть  створити 
загрозу  життю  та  здоров\’ю  пасажирів,  авіаційного персоналу та 
експлуатаційних служб,  а також інші загрози, у разі підтвердження 
такої  інформації не може підлягати дискримінації,  переслідуванню 
чи обмеженню його прав і свобод. 
     4. Громадянин,  який надав завідомо  недостовірну  інформацію 
про  факти,  події  небезпечного  характеру  або про чинники,  які 
можуть створити загрозу життю та здоров\’ю  пасажирів,  авіаційного 
персоналу  та  експлуатаційних  служб,  а  також інші загрози,  що 
стосуються цивільної авіації,  несе відповідальність,  передбачену 
законом України. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code