ПОВІТРЯНІ СУДНА ТА ЛЬОТНА ПРИДАТНІСТЬ

ПОВІТРЯНІ СУДНА ТА ЛЬОТНА ПРИДАТНІСТЬ

   Розділ V 
              ПОВІТРЯНІ СУДНА ТА ЛЬОТНА ПРИДАТНІСТЬ 
Стаття 38. Класифікація повітряних суден 
     1. Повітряні судна поділяються на цивільні і державні. 
     2. Прототипом   цивільного   повітряного   судна   вважається 
повітряне судно нової конструкції,  призначене для використання як 
цивільне  повітряне  судно,  на  якому  проводяться випробування з 
метою сертифікації типової конструкції. 
     3. Модифікованим  цивільним  повітряним   судном   вважається 
цивільне   повітряне  судно,  на  якому  вперше  встановлені  нові 
компоненти  або  обладнання,  що   впливають   на   характеристики 
повітряного    судна    або   призначені   для   розширення   його 
експлуатаційних обмежень,  і на якому проводяться  випробування  з 
метою  схвалення  встановлення цих компонентів або обладнання.  До 
модифікованого  цивільного  повітряного   судна   також   належить 
цивільне  повітряне  судно,  на  якому  проводяться випробування з 
метою розширення експлуатаційних обмежень без  встановлення  нових 
компонентів або обладнання. 
     4. Новим   цивільним  повітряним  судном  вважається  серійно 
виготовлене  цивільне  повітряне  судно,  на   якому   проводяться 
приймальні  випробування  з метою підтвердження його характеристик 
характеристикам схваленої типової конструкції. 
     Стаття 39. Реєстрація цивільних повітряних суден 
     1. Цивільне повітряне судно може бути  зареєстроване  лише  в 
одному реєстрі. 
     2. Внесення повітряного судна до Державного реєстру цивільних 
повітряних суден України визначає його національну  належність  до 
України. 
     Реєстрація повітряного  судна  в Державному реєстрі цивільних 
повітряних суден  України  не  є  свідченням  права  власності  на 
повітряне судно будь-якої юридичної або фізичної особи. 
     Уповноважений орган   з   питань   цивільної   авіації   несе 
відповідальність за контроль льотної придатності  та  експлуатації 
цього повітряного судна. 
     3. Цивільному  повітряному  судну,  внесеному  до  Державного 
реєстру цивільних повітряних суден України, надаються державний та 
реєстраційний знаки та видається реєстраційне посвідчення згідно з 
авіаційними правилами України. 
     Повітряне судно може бути зареєстроване за умови, що воно: 
     а) є власністю юридичної особи України або фізичної  особи  – 
резидента; 
     б) отримується  експлуатантом  України в оренду чи у лізинг у 
нерезидента. 
     4. Уповноважений  орган  з  питань  цивільної  авіації   може 
відмовити  в реєстрації цивільного повітряного судна у разі,  якщо 
повітряне судно не відповідає вимогам  щодо  льотної  придатності, 
охорони  навколишнього  природного  середовища або інших обмежень, 
встановлених уповноваженим органом з питань цивільної авіації. 
     5. З дня внесення цивільного повітряного судна до  Державного 
реєстру  цивільних  повітряних суден України всі записи,  зроблені 
раніше щодо цього судна у реєстрах повітряних суден інших  держав, 
Україною не визнаються. 
     6. У  разі  якщо  повітряне  судно  не виключено з Державного 
реєстру цивільних  повітряних  суден  України,  внесення  його  до 
реєстру повітряних суден іншої держави Україною не визнається. 
     7. Цивільні   повітряні  судна  підлягають  перереєстрації  у 
Державному реєстрі цивільних повітряних суден України у  випадках, 
передбачених авіаційними правилами України. 
     8. Не  підлягають  реєстрації  у Державному реєстрі цивільних 
повітряних суден України: 
     1) повітряні судна,  зліт яких здійснюється за допомогою  ніг 
пілота (дельтаплани, параплани, мотопараплани тощо); 
     2) метеорологічні     радіозонди     та    кулі-пілоти,    що 
використовуються виключно для метеорологічних потреб; 
     3) безпілотні некеровані аеростати без корисного вантажу; 
     4) безпілотні повітряні судна,  максимальна злітна вага  яких 
не  перевищує  20  кілограмів і які використовуються для розваг та 
спортивної діяльності. 
     Ці повітряні  судна   підлягають   обліку   в   організаціях, 
зазначених у частині дев\’ятій статті 4 цього Кодексу. 
     9. Нові  та  модифіковані  повітряні  судна,  не  внесені  до 
Державного реєстру цивільних повітряних  суден  України,  на  яких 
проводяться  приймальні  випробування,  та  модифіковані повітряні 
судна  іноземної  реєстрації,  на  яких   проводяться   приймальні 
випробування  в  Україні,  підлягають обліку з наданням тимчасових 
позначень та виданням тимчасового  облікового  посвідчення.  Облік 
таких  повітряних  суден  здійснюється  уповноваженим  центральним 
органом з  питань  цивільної  авіації.  Порядок  обліку  та  форма 
тимчасового  облікового  посвідчення  для  таких  повітряних суден 
визначаються авіаційними правилами України. 
     10. Реєстрацію планерів,  дельтапланів,  надлегких  літальних 
апаратів,   інших   повітряних   суден   спортивного  призначення, 
повітряних суден аматорської конструкції,  аеростатичних апаратів, 
а також видачу посвідчень про їх реєстрацію здійснює уповноважений 
орган  з  питань  цивільної  авіації  чи  установи,  що  визначені 
уповноваженим органом з питань цивільної авіації. 
     Стаття 40. Міжнародні договори відповідно 
                до статті 83 bis ( 995_040 ) до Конвенції 
                про міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ) 
     1. Керівник   уповноваженого   органу   з   питань  цивільної 
авіації  відповідно  до  Закону України \”Про ратифікацію Протоколу 
про  введення  нової  статті  83 bis  до  Конвенції про міжнародну 
цивільну авіацію\” ( 67/95-ВР ) може укласти з авіаційним   органом 
влади іншої держави договір про взяття на себе  певних  функцій та 
обов\’язків  держави  реєстрації  щодо   повітряного   судна,   яке 
зареєстроване в цій державі,  якщо експлуатантом цього повітряного 
судна є український експлуатант. 
     2. Керівник  уповноваженого   органу   з   питань   цивільної 
авіації може укласти  договір  з  авіаційним  органом  влади іншої 
держави про передачу цій  державі  певних  функцій  та  обов\’язків 
держави  реєстрації  щодо  повітряного  судна,  зареєстрованого  в 
Україні. 
     3. Про будь-який договір, укладений згідно з частинами першою 
і другою цієї статті,  щодо передачі функцій та обов\’язків держави 
реєстрації щодо повітряного судна керівник уповноваженого органу з 
питань цивільної  авіації  повідомляє Раду Міжнародної організації 
цивільної авіації. 
     Стаття 41. Виключення повітряного судна з Державного реєстру 
                цивільних повітряних суден України 
     1. Повітряне   судно   виключається   з   Державного  реєстру 
цивільних повітряних суден України у разі: 
     1) припинення експлуатації типу повітряного судна; 
     2) подання власником повітряного судна або уповноваженою  ним 
особою заявки на виключення повітряного судна з Державного реєстру 
цивільних повітряних суден України; 
     3) непродовження  дії  сертифіката  льотної  придатності  або 
дозволу на виконання польотів протягом 24 місяців; 
     4) припинення  договору  оренди чи лізингу такого повітряного 
судна. 
     2. У разі виключення повітряного судна з  Державного  реєстру 
цивільних   повітряних   суден  України  реєстраційне  посвідчення 
втрачає чинність. 
     Стаття 42. Льотна придатність повітряних суден 
     1. Льотна придатність повітряного судна встановлюється шляхом 
сертифікації  типової конструкції виробу авіаційної техніки,  що є 
первинним визначенням льотної придатності. 
     2. Льотна   придатність    екземпляра    повітряного    судна 
забезпечується  відповідністю  його  конструкції,  компонентів  та 
обладнання,   що   встановлені   на   ньому,   схваленій   типовій 
конструкції,  виконанням заходів з підтримання льотної придатності 
та підтвердженням того,  що воно перебуває у стані, придатному для 
виконання польоту. 
     3. Система  підтримання  льотної придатності повітряних суден 
встановлюється авіаційними правилами України. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code