Стаття 43. Схвалення типової конструкції виробів авіаційної техніки, їх компонентів та обладнання

Стаття 43. Схвалення типової конструкції виробів авіаційної техніки, їх компонентів та обладнання

 Стаття 43. Схвалення типової конструкції виробів авіаційної 
                техніки, їх компонентів та обладнання 
     1. Виріб  авіаційної  техніки  серійного  виробництва повинен 
мати сертифікат типу.  Сертифікат  типу  і  сертифікація  змін  до 
нього,   у   тому  числі  додаткові  сертифікати  типу,  видаються 
розробнику  за  його  заявкою,  якщо  заявник  довів,   що   виріб 
відповідає   сертифікаційному   базису  для  типової  конструкції, 
встановленому з метою забезпечення відповідності  вимогам  льотної 
придатності  та  вимогам  щодо  захисту  навколишнього  природного 
середовища, визначеним авіаційними правилами України, а також якщо 
відсутні   особливі  риси  або  характеристики,  що  роблять  його 
небезпечним під час експлуатації. Сертифікат типу охоплює виріб, у 
тому числі всі компоненти і обладнання, встановлені на ньому. 
     2. Основні    компоненти   і   обладнання,   призначені   для 
встановлення на виробах,  повинні мати свідоцтво про схвалення або 
схвальний лист.  Компоненти і обладнання,  що підлягають схваленню 
окремо від  схвалення  типової  конструкції  виробу,  визначаються 
авіаційними  правилами  України.  Усі  положення авіаційних правил 
України,   що   застосовуються   до   сертифікації   типу,   також 
застосовуються  до схвалення шляхом видання свідоцтв про схвалення 
або схвальних листів для компонентів і обладнання,  якщо  інше  не 
передбачено авіаційними правилами України. 
     3. Для   повітряних   суден  одного  типу  з  урахуванням  їх 
кількості може бути виданий обмежений сертифікат  типу.  У  такому 
разі встановлюється відповідний сертифікаційний базис, що гарантує 
забезпечення  адекватного  рівня  безпеки   з   урахуванням   мети 
використання,  незважаючи на відхилення від визначених авіаційними 
правилами України вимог  з  льотної  придатності  для  відповідної 
категорії повітряних суден. На видання обмежених сертифікатів типу 
поширюються положення,  що застосовуються до видання  сертифікатів 
типу. 
     Стаття 44. Льотна придатність екземпляра цивільного 
                повітряного судна 
     1. На кожне цивільне повітряне судно,  внесене до  Державного 
реєстру  цивільних повітряних суден України,  видається відповідно 
до  авіаційних  правил  України  уповноваженим  органом  з  питань 
цивільної авіації   сертифікат  льотної  придатності  відповідного 
зразка,  який  засвідчує   відповідність   його   конструкції   та 
експлуатаційної  документації  схваленій  типовій  конструкції,  а 
також стан придатності повітряного судна до польотів. 
     2. У разі невідповідності повітряного судна  вимогам  льотної 
придатності уповноважений орган з питань цивільної авіації замість 
сертифіката льотної придатності може видати  дозвіл  на  виконання 
польотів,  якщо  встановлено,  що  повітряне судно здатне безпечно 
виконувати  основний  політ  за  умови   дотримання   встановлених 
обмежень. 
     Перелік умов,  за  яких  може бути видано дозвіл на виконання 
польотів,  установлюється авіаційними правилами України.  На таких 
повітряних   суднах   не   дозволяється   здійснювати   комерційні 
перевезення багажу,  вантажу,  пошти  та  пасажирів  і  виконувати 
авіаційні  роботи  за  плату,  наймом  або  договором  чартеру  та 
проводити навчання. 
     На імпортоване  в  Україну  повітряне  судно,  що  планується 
використовувати  в  авіації загального призначення,  маса якого не 
перевищує 5700 кілограмів  для  літаків  та  3180  кілограмів  для 
гелікоптерів    і    типова    конструкція   якого   сертифікована 
уповноваженим  органом  держави-розробника   або   спеціалізованою 
установою,  видається  дозвіл  на виконання польотів без схвалення 
його типової конструкції уповноваженим органом з питань  цивільної 
авіації за  умови  позитивного  висновку  зазначеного  органу  про 
можливість та умови його  експлуатації  і  подання  уповноваженому 
органу з питань цивільної авіації необхідної інформації для видачі 
такого висновку та забезпечення нагляду. 
     3. У разі виконання  польоту  в  повітряному  просторі  інших 
держав  експлуатант  повітряного  судна,  на  яке видано дозвіл на 
виконання польотів,  перед початком польоту  має  отримати  дозвіл 
відповідних уповноважених органів цих держав. 
     4. Цивільне  повітряне  судно  в  разі  застосування до нього 
вимог  щодо  шуму  на  місцевості  та  емісії  шкідливих   речовин 
авіаційних  двигунів  повинно  бути сертифіковане на відповідність 
авіаційним правилам України. 
     5. З  метою  встановлення  відповідності  повітряного   судна 
нормативам  у  сфері  захисту  навколишнього природного середовища 
уповноважений орган з  питань  цивільної авіації видає  сертифікат 
повітряного судна щодо шуму на місцевості. 
     6. Сертифікація планерів,  дельтапланів,  надлегких літальних 
апаратів,  інших   повітряних   суден   спортивного   призначення, 
повітряних  суден аматорської конструкції,  аеростатичних апаратів 
та  допоміжних  пристроїв,  що  впливають  на  безпеку   польотів, 
здійснюється установою,  визначеною уповноваженим органом з питань 
цивільної авіації,  за  участю  розробника  зазначених  повітряних 
суден і відповідних федерацій та асоціацій. 
     Видача дозволів  на  виконання  польотів  з метою засвідчення 
льотної придатності,  а також  контроль  за  підтриманням  льотної 
придатності   у  процесі  експлуатації  зазначених  у  цій  статті 
повітряних суден здійснюються в порядку,  передбаченому правилами, 
встановленими уповноваженим органом з питань цивільної авіації. 
                            Розділ VI 
                     ПОЛЬОТИ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН 
     Стаття 45. Організація польотів 
     1. Правила  та   порядок   організації   польотів   цивільних 
повітряних  суден  установлюються  уповноваженим  органом з питань 
цивільної авіації. 
     2. Правила  та   порядок   організації   польотів   державних 
повітряних суден установлюються Міністерством оборони України. 
     Стаття 46. Польоти повітряних суден 
     1. Авіаційними   правилами   України   з   урахуванням  вимог 
міжнародних договорів України  установлюється  класифікація  видів 
польотів,   визначаються  детальні  умови  та  правила  здійснення 
польотів в межах України,  польотів з/до  України  українських  та 
іноземних   цивільних  повітряних  суден  у  повітряному  просторі 
України та поза межами України, здійснення випробувальних польотів 
для українських цивільних повітряних суден. 
     2. Міжнародні   польоти   у   повітряному   просторі  України 
виконуються на підставі відповідних міжнародних договорів  України 
та  авіаційних правил України,  основні засади яких публікуються у 
збірнику аеронавігаційної інформації. 
     3. Регулярні міжнародні польоти, під час яких повітряні судна 
перетинають  державний кордон більш як однієї країни,  виконуються 
на підставі міжнародних договорів та домовленостей між авіаційними 
органами  влади,  уповноваженими  на укладення цих домовленостей у 
встановленому законодавством порядку. 
     4. Випробувальні польоти повітряних суден  цивільної  авіації 
на   території   України   виконуються   лише   з  аеродромів  або 
злітно-посадкових майданчиків,  сертифікованих  або  допущених  до 
експлуатації згідно з авіаційними правилами України. 
     5. Міжнародні   польоти   іноземних   безпілотних   цивільних 
повітряних суден  виконуються  на  підставі  спеціального  дозволу 
уповноваженого органу з питань цивільної авіації,  що видається за 
погодженням   з   Міністерством   оборони   України   в   порядку, 
встановленому авіаційними правилами України. 
     6. Для    виконання    польоту    необхідно    отримати   від 
уповноваженого органу з питань цивільної авіації дозвіл  на  виліт 
цивільного   повітряного   судна   з   аеродрому  України,  приліт 
повітряного судна до аеродрому України або  на  проліт  територією 
України,  за винятком випадків, установлених авіаційними правилами 
України. 
     7. Порядок подання запиту щодо видачі такого  дозволу,  умови 
та   порядок  його  видачі  встановлюються  авіаційними  правилами 
України. 
     8. Експлуатант  зобов\’язаний  виконувати  польоти   лише   на 
повітряному судні, яке перебуває у справному стані та підготовлене 
до   польотів   згідно   з    вимогами    експлуатаційно-технічної 
документації. 
     Стаття 47. Бортова документація повітряного судна 
     1. На  борту  цивільного  повітряного судна під час виконання 
польотів повинні бути: 
     1) реєстраційне посвідчення; 
     2) сертифікат льотної придатності  або  дозвіл  на  виконання 
польотів; 
     3) повний  перелік  бортової  документації,  що  визначається 
авіаційними правилами України. 
     Стаття 48. Зв\’язок під час виконання польотів 
     1. Екіпаж    повітряного    судна,    обладнаного    засобами 
радіозв\’язку,   повинен  здійснювати  безперервне  прослуховування 
відповідних каналів радіозв\’язку органу обслуговування повітряного 
руху. 
     2. Порядок   ведення   зв\’язку  під  час  виконання  польотів 
визначається авіаційними правилами України. 
     3. Заборонено   виконання   польоту   повітряного   судна   в 
контрольованому    повітряному    просторі    без   двостороннього 
радіозв\’язку з органом обслуговування повітряного руху. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code