ПОРЯДОК надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній

ПОРЯДОК надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
інфраструктури України 
23.04.2013  № 245
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
18 травня 2013 р. 
за № 765/23297
ПОРЯДОК надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок встановлює механізм надання, анулювання, внесення змін, відмови у наданні та обмеження обсягу прав на експлуатацію повітряних ліній українським та іноземним авіаперевізникам незалежно від форм власності, використовується для регулювання доступу авіаперевізників на ринок повітряних перевезень і є обов’язковим для виконання.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
документ про право на експлуатацію повітряної лінії – документ встановленої форми (додаток 1), що регулює доступ авіаперевізників на конкретний ринок повітряних перевезень і пов’язаний з наданням комерційних прав;
комерційні домовленості – угода або угоди щодо спільної комерційної експлуатації повітряної лінії між авіаперевізниками, які мають право на експлуатацію відповідної повітряної лінії;
призначення – формальне повідомлення однією державою іншої держави шляхом дипломатичної ноти про найменування авіаперевізника державою, що призначає, для використання всіх або деяких прав на доступ до конкретного ринку авіаперевезень, отриманих цією державою відповідно до угоди про повітряне сполучення з іншою державою.
Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Повітряному кодексі України та стандартах ІКАО.
1.3. У цьому Порядку використовуються такі скорочення:
ПС – повітряне судно;
IКAO – Міжнародна організація цивільної авіації.
ІІ. Порядок розгляду питань щодо надання, відмови у наданні або обмеження обсягу прав на експлуатацію повітряних ліній
2.1. Обов’язковою умовою надання та використання авіаперевізником права на експлуатацію повітряної лінії є наявність у авіаперевізника ліцензії на провадження діяльності з перевезення пасажирів та/або вантажу повітряним транспортом (далі – ліцензія) та сертифіката експлуатанта, для іноземного авіаперевізника – відповідної ліцензії та сертифіката або аналогічного документа, виданого авіаційним органом влади іншої держави чи компетентною організацією, якщо це передбачено міжнародним договором України та відповідними міжнародно-правовими актами, а також відсутність у авіаперевізника простроченої заборгованості з оплати послуг з аеронавігаційного обслуговування перед українськими провайдерами аеронавігаційного обслуговування та/або послуг з аеропортового обслуговування перед аеропортами державної форми власності.
2.2. Право на експлуатацію повітряної лінії не може бути передано та продано іншому авіаперевізнику.
2.3. Для розгляду питань щодо надання, анулювання, внесення змін, відмови у наданні та обмеження обсягу прав на експлуатацію повітряних ліній утворюється комісія з формування та реалізації державної політики щодо експлуатації повітряних ліній (далі – комісія), до складу якої входять представники Міністерства інфраструктури України та Державної авіаційної служби України. Склад комісії затверджується наказом Міністерства інфраструктури України. З числа членів комісії призначаються голова комісії, заступник голови комісії та секретар комісії. Засідання комісії проводяться за ініціативою голови комісії, який повідомляє про час і місце його проведення. Засідання комісії є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.
Засідання комісії можуть проводитись за участю представників авіаперевізників, а також інших заінтересованих сторін.
Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням членів комісії та оформлюються протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії та затверджується наказом Міністерства інфраструктури України (далі – рішення комісії). Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії.
2.4. Основними завданнями комісії є:
розгляд заяв авіаперевізників щодо надання, анулювання та внесення змін до документа про право на експлуатацію повітряної лінії;
прийняття рішень щодо надання, анулювання, внесення змін, відмови у наданні та обмеження обсягу прав на експлуатацію повітряних ліній відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України та домовленостей між авіаційними органами влади, уповноваженими на укладення цих домовленостей у встановленому законодавством порядку.
2.5. Право на експлуатацію повітряної лінії надається щодо певних повітряних ліній на виконання:
регулярних повітряних перевезень у межах України;
регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України;
чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію, не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць;
авіаційних перевезень в інших державах.
2.6. Заява на отримання права на експлуатацію повітряної лінії (далі – заява) подається до Міністерства інфраструктури України за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.
2.7. До заяви додаються такі документи:
копії ліцензії та сертифіката експлуатанта (для іноземного авіаперевізника – відповідної ліцензії та сертифіката або аналогічного документа, виданого авіаційним органом влади іншої держави чи компетентною організацією, якщо це передбачено міжнародним договором України та відповідними міжнародно-правовими актами);
відомості про парк ПС (тип, кількість, пасажиромісткість, державні реєстраційні номери), які виконуватимуть польоти;
копії сертифікатів льотної придатності зазначених ПС;
копії полісів з обов’язкового авіаційного страхування відповідальності за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу та третім особам (у тому числі згідно з вимогами тих країн, куди будуть виконуватись польоти); членів екіпажу ПС та іншого авіаційного персоналу; ПС;
програма авіаційної безпеки авіаперевізника;
відомості про фінансове становище авіаперевізника (копії балансів підприємства та звітів про фінансові результати за останні три роки) за згодою заявника;
інформація щодо сплати державних зборів до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях.
2.8. При прийнятті комісією рішення щодо надання права на експлуатацію повітряної лінії враховуються такі критерії:
фактичне використання авіаперевізником раніше наданих прав на експлуатацію повітряних ліній (відношення кількості маршрутів, за якими фактично виконуються польоти, до загальної кількості маршрутів, на які авіаперевізнику надані права на експлуатацію);
рівень регулярності виконання польотів за останній період навігації;
дотримання авіаперевізником Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 735, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2219/22531 (відсутність або наявність у авіаперевізника порушень зазначених Правил, а також кількість скарг та претензій, розрахована відносно кількості перевезених пасажирів та багажу);
кількість виконання авіаперевізником польотів у межах України та суспільно-важливих повітряних перевезень;
використання авіаперевізником власного парку ПС або використання ПС на умовах лізингу без екіпажу (відношення загальної кількості виконаних рейсів до кількості виконаних рейсів на власних ПС);
показники, зазначені в розрахунковому бізнес-плані (для отримання права на експлуатацію повітряної лінії на виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України);
наявність у авіаперевізника відносин контролю з авіаперевізниками, яким уже надано право на експлуатацію даної повітряної лінії.
2.9. Рішення комісії щодо розглянутих питань можуть повністю або частково задовольняти заяву авіаперевізника, містити відмову в наданні або обмеження обсягу права на експлуатацію повітряної лінії відповідно до частини восьмої статті 94 Повітряного кодексу України.
2.10. Строк розгляду заяви авіаперевізника та прийняття рішення про надання, анулювання, внесення змін, відмову в наданні або обмеження обсягу прав на експлуатацію повітряної лінії становить до 30 календарних днів з дати надходження заяви до Міністерства інфраструктури України.
2.11. У разі прийняття комісією рішення про надання права на експлуатацію повітряної лінії Державна авіаційна служба України протягом 5 робочих днів з дня прийняття відповідного наказу Міністерства інфраструктури України оформлює документ про право на експлуатацію повітряної лінії та надсилає авіаперевізнику рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення.
2.12. У разі прийняття комісією рішення про відмову в наданні або обмеження обсягу права на експлуатацію повітряної лінії Державна авіаційна служба України протягом 5 робочих днів з дня прийняття відповідного наказу Міністерства інфраструктури України надсилає авіаперевізнику рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення із зазначенням підстав для такого рішення.
2.13. Авіаперевізник має право експлуатувати повітряну лінію згідно з комерційними домовленостями з іншими авіаперевізниками, які мають право на експлуатацію відповідної повітряної лінії.
ІІІ. Особливості розгляду питань щодо надання авіаперевізникам прав на експлуатацію повітряних ліній для регулярних міжнародних перевезень, чартерних повітряних перевезень та авіаційних перевезень в інших державах
3.1. Право на експлуатацію повітряної лінії на виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України видається на кожну повітряну лінію окремо згідно з міжнародними договорами України та домовленостями між авіаційними органами влади, уповноваженими на укладення цих домовленостей у встановленому законодавством порядку. Якщо міжнародний договір України та домовленості між авіаційними органами влади, уповноваженими на укладення цих домовленостей у встановленому законодавством порядку, передбачають надання права на експлуатацію міжнародної повітряної лінії трьом і менше авіаперевізникам, рішенням комісії визначається строк дії права на експлуатацію такої повітряної лінії з урахуванням критеріїв, наведених у пункті 2.8 розділу ІІ цього Порядку.
3.2. До заяви на отримання права на експлуатацію повітряної лінії на виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України, крім документів, зазначених у пункті 2.7 розділу ІІ цього Порядку, додається розрахунковий бізнес-план на експлуатацію повітряної лінії на строк не менше 36 місяців (із зазначенням, зокрема, прогнозованого пасажиропотоку, плану операційних витрат та доходів, цінової політики та середньої вартості авіаквитків, рівня послуг на борту ПС, маркетингового аналізу ринку повітряної лінії, цільової категорії пасажирів, розгалуженості систем продажу та бронювання авіаквитків тощо).
3.3. Після надання авіаперевізнику права на експлуатацію повітряної лінії на виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України Державна авіаційна служба України направляє до Міністерства закордонних справ відповідну інформацію для оформлення призначення у встановленому законодавством порядку.
3.4. До заяви на отримання права на експлуатацію повітряної лінії для виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію, не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, крім документів, зазначених у пункті 2.7 розділу ІІ цього Порядку, додаються копії договорів чартерного перевезення з замовниками та перелік маршрутів у паперовому та електронному вигляді.
3.5. Право на експлуатацію повітряних ліній на виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію, не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць надається на кожний період навігації.
3.6. До заяви на отримання права на експлуатацію повітряної лінії для виконання авіаційних перевезень в інших державах, крім документів, зазначених у пункті 2.7 розділу ІІ цього Порядку, додається перелік країн (з визначенням аеропортів), де планується виконання польотів, у паперовому та електронному вигляді та копії договорів з відповідними юридичними або фізичними особами, на замовлення яких виконуватимуться польоти.
3.7. Право на експлуатацію повітряної лінії для виконання авіаційних перевезень в інших державах надається строком на 2 роки.
IV. Порядок розгляду питань щодо анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній
4.1. Державна авіаційна служба України здійснює контроль за дотриманням авіаперевізником зазначених у документі про право на експлуатацію повітряної лінії особливих умов, вимог цього Порядку та у разі наявності порушення інформує комісію.
4.2. Право на експлуатацію повітряної лінії анулюється за таких умов:
у разі порушення авіаперевізником зазначених у документі про право на експлуатацію повітряної лінії особливих умов, обмежень та обов’язків авіаперевізника, а також вимог цього Порядку;
встановлення між авіаперевізниками, які мають права на експлуатацію однієї повітряної лінії, відносин контролю відповідно до законодавства України (у випадку регулярних міжнародних перевезень з/до України);
подання авіаперевізником заяви про анулювання права на експлуатацію повітряної лінії;
нездійснення авіаперевізником експлуатації повітряної лінії протягом 12 місяців або припинення її експлуатації на 12 місяців (у випадку регулярних міжнародних перевезень з/до України);
припинення дії чи анулювання сертифіката експлуатанта або анулювання ліцензії (для іноземного авіаперевізника – відповідної ліцензії та сертифіката або аналогічного документа, виданого авіаційним органом влади іншої держави чи компетентною організацією, якщо це передбачено міжнародним договором України та відповідними міжнародно-правовими актами);
подання авіаперевізником України недостовірних даних для отримання права на експлуатацію повітряної лінії.
4.3. Рішення комісії про анулювання права на експлуатацію повітряної лінії у письмовій формі направляється авіаперевізнику протягом 1 робочого дня з дня видання відповідного наказу Міністерства інфраструктури України. Авіаперевізник повинен повернути документ, що надає право на експлуатацію повітряної лінії, до Державної авіаційної служби України в п’ятиденний строк з дня отримання повідомлення про таке рішення.
V. Порядок розгляду питань щодо внесення змін до документа про право на експлуатацію повітряної лінії
5.1. Унесення змін до документа про право на експлуатацію повітряної лінії здійснюється в разі зміни:
найменування авіаперевізника;
місцезнаходження юридичної особи;
відомостей, зазначених у документі про право на експлуатацію повітряної лінії.
5.2. Зміни до документа про право на експлуатацію повітряної лінії вносяться на підставі відповідної заяви авіаперевізника з наданням документів, що підтверджують зазначені зміни, які розглядаються у порядку, передбаченому для отримання документа про право на експлуатацію повітряної лінії.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code