Розділ 5. Забезпечення якості перевезень вантажів

Розділ 5. Забезпечення якості перевезень вантажів

 Розділ 5. Забезпечення якості перевезень вантажів 
     5.1. Ці Правила, Інструкція з організації перевезень вантажів 
повітряним транспортом ( z1403-05 ) і правила перевізника  повинні 
складати програму забезпечення якості при перевезенні вантажів. 
     5.2. Нові   правила,   стандарти,   норми,   технічні  умови, 
технології,  інструкції,  керівництва мають  відповідати  програмі 
забезпечення якості. 
                 Розділ 6. Авіавантажна накладна 
     6.1. Договір перевезення
     6.1.1. При   перевезенні   вантажу   видається   авіавантажна 
накладна.  Замість  авіавантажної накладної можуть застосовуватися 
інші засоби,  що  забезпечують  збереження  інформації  щодо  його 
транспортування  в  електронному  вигляді.  При застосуванні таких 
засобів перевізник має право видати  вантажовідправнику  документ, 
що  замінює  авіавантажну  накладну, а формат електронного вигляду 
таких  засобів повинен базуватися на міжнародних стандартах обміну 
інформації.
{ Підпункт 6.1.1 пункту 6.1 розділу 6 із змінами, внесеними згідно 
з  Наказом  Міністерства  інфраструктури  N  728  ( z2118-12 ) від 
30.11.2012 }
     6.1.2. Авіавантажна накладна підтверджує  існування  договору 
перевезення  вантажу  між перевізником і вантажовідправником,  які 
зазначені в цьому документі, і прийняття вантажу до перевезення на 
умовах, визначених у цьому документі.
     6.1.3. Будь-які дані в  авіавантажній  накладній  щодо  ваги, 
розмірів   та  упакування  вантажу,  а  також  кількості  місць  є 
свідченням повідомлених даних.  Дані  щодо  кількості,  об\’єму  та 
стану   вантажу  не  є  доказом  проти  перевізника,  за  винятком 
випадків,  коли такі дані стосуються фактичного  стану  вантажу  і 
перевізником   здійснена   перевірка   цих   даних  у  присутності 
вантажовідправника,  про  що  зроблена  відмітка  в  авіавантажній 
накладній.
     6.1.4. Умови договору перевезення,  наведені в  авіавантажній 
накладній, не повинні суперечити цим Правилам.
     6.1.5. Відсутність,  неправильність чи  втрата  авіавантажної 
накладної  не впливають ні на існування,  ні на дійсність договору 
перевезення. 
     6.2. Оформлення авіавантажної накладної
     6.2.1. Вантажовідправник  повинен  оформити чи мати оформлену 
від свого імені авіавантажну накладну у формі,  кількості копій  і 
способом,  установлені  перевізником,  та надати таку авіавантажну 
накладну перевізнику разом  з  вантажем  не  пізніше  ніж  у  час, 
визначений перевізником (його агентом).
     6.2.2. Якщо дані щодо тарифів і  зборів  не  були  визначені, 
перевізник  повинен  указати  в  авіавантажній накладній суму,  що 
підлягає оплаті вантажовідправником за транспортування вантажу.
     6.2.3. При  транспортуванні  декількох  місць  вантажу,  якщо 
товари неможливо транспортувати на одному  повітряному  судні  (на 
одному  транспортному  засобі) або якщо транспортування товарів за 
однією  авіавантажною  накладною   забороняється   застосовуваними 
законами  чи правилами перевізника,  перевізник має право вимагати 
від вантажовідправника оформлення авіавантажних  накладних  окремо 
на кожне місце вантажу.
     6.2.4. Перевізник за заявою вантажовідправника може  оформити 
авіавантажну  накладну  і  стягнути  за  це  з  вантажовідправника 
відповідну плату.  При цьому перевізник діє за згодою і від  імені 
вантажовідправника.  Якщо  вантажовідправником надана авіавантажна 
накладна (або інша інформація та  інструкції  щодо  товарів),  яка 
неправильно   заповнена,  не  містить  усіх  необхідних  даних  та 
інструкції щодо вантажу або містить будь-яку  помилку,  перевізник 
має право,  але не зобов\’язаний, зробити в авіавантажній накладній 
необхідні правки або  оформити  нову  авіавантажну  накладну.  При 
цьому  перевізник  діє від імені вантажовідправника,  не беручи на 
себе ніяких зобов\’язань щодо таких дій.
     6.2.5. Перевізник   має  право  не  приймати  до  перевезення 
вантаж,  якщо  авіавантажна  накладна  має  виправлення,  зроблені 
неперевізником (його агентом), підтерті чи нерозбірливі записи. 
     6.3. Стан вантажу
     Якщо стан вантажу чи його упакування незадовільний чи  вантаж 
чи   упакування  ушкоджені  зовні,  то  вантажовідправник  повинен 
вказати в авіавантажній накладній  фактичний  стан  вантажу.  Якщо 
вантажовідправник  не  в  змозі  це  зробити або якщо вказані дані 
нечіткі,  перевізник має право включити  в  авіавантажну  накладну 
дані  про  фактичний  стан вантажу,  його особливі властивості або 
уточнити дані,  раніше включені в авіавантажну накладну. При цьому 
вважається, що перевізник діє від імені вантажовідправника. 
     6.4. Характер вантажу
     Перевізник має право вимагати від  вантажовідправника  надати 
письмові  відомості  щодо  характеру вантажу,  якщо це вимагається 
відповідними застосованими законами. 
     6.5. Відповідальність вантажовідправника
     6.5.1. Вантажовідправник    відповідає   перед   перевізником 
(іншими особами) за правильність,  точність  і  повноту  даних  та 
інструкцій  щодо  вантажу,  уключених  ним  (або від його імені) в 
авіавантажну накладну або  наданих  перевізнику  для  включення  в 
авіавантажну накладну.
     6.5.2. Вантажовідправник  відповідає  перед  перевізником  за 
будь-яку   шкоду,   заподіяну   йому   або   іншій   особі   через 
неправильність,  неточність чи неповноту даних та інструкцій  щодо 
вантажу,  уключених  ним  (або  від  його  імені)  в  авіавантажну 
накладну або наданих перевізнику щодо вантажу.
     6.5.3. Незважаючи  на  пункт 6.5.2 цього розділу,  перевізник 
відповідає перед вантажовідправником за будь-яку шкоду,  заподіяну 
вантажовідправнику   або   іншій   особі   через   неправильність, 
неточність   чи   неповноту   даних   та   інструкцій,   включених 
перевізником   (від  його  імені)  в  авіавантажну  накладну  щодо 
вантажу. 
     6.6. Абревіатури
     Назва перевізника, крім його повного найменування, може також 
наводитися в авіавантажній накладній у вигляді коду перевізника. 
                     Розділ 7. Тарифи і збори 
     7.1. Тарифи і збори, що застосовуються
     7.1.1. Тарифи і збори за транспортування вантажу, застосовані 
перевізником,  повинні бути опубліковані перевізником або від його 
імені (або якщо не опубліковані, то розраховані згідно з тарифними 
нормативами перевізника) і дійсні  на  день  видачі  авіавантажної 
накладної.  Якщо  тарифи  чи  збори  не відповідають опублікованим 
рівням, то різниця між опублікованим рівнем і застосованим тарифом 
чи    збором    повинна    бути    повернута    вантажовідправнику 
(вантажоодержувачу)    або    стягнута    з     вантажовідправника 
(вантажоодержувача).
     7.1.2. Якщо інше не  встановлено  перевізником,  опубліковані 
тарифи   і  збори  включають  повітряне  перевезення  вантажу  між 
визначеними перевізником аеропортами чи між  аеропортом  та  іншим 
пунктом  посадки або пунктом,  який міститься біля пункту посадки. 
До таких опублікованих тарифів і зборів не входять:
     1) оплата  за  навантаження,  доставку  і  міське термінальне 
обслуговування до/від аеропорту,  якщо  ці  послуги  не  надаються 
перевізником;
     2) оплата за зберігання і складські послуги,  а також надання 
засобів обслуговування;
     3) оплата за послуги зі страхування;
     4) здійснення авансових платежів;
     5) оплата за митне оформлення товарів;
     6) збори (у тому числі митні збори), податки, а також штрафи, 
накладені  чи  стягнуті  відповідними   державними   органами   чи 
адміністрацією аеропорту (визначені в пункті 7.1.5 цього розділу);
     7) витрати,  зазнані перевізником для відновлення ушкодженого 
упакування;
     8) оплата за  перевезення  у  зворотному  напрямку  з  пункту 
призначення до пункту відправлення чи до іншого пункту,  ніж пункт 
призначення,  якщо таке перевезення не  здійснюється  за  рішенням 
перевізника.
     7.1.3. Опубліковані  перевізником  тарифи   і   збори   мають 
пріоритет   щодо   комбінації  проміжних  тарифів  і  зборів,  які 
застосовуються між тими самими пунктами за тим самим маршрутом.
     7.1.4. Якщо  два  чи більше зборів відповідають одному й тому 
самому  товару,  у  тій  самій  формі  відправки,  за  тим   самим 
маршрутом, то застосовується найнижчий із зазначених зборів:
     1) збір,  розрахований до кількості  товару,  який  має  бути 
відправлений за тарифом, що застосовується до такої кількості;
     2) збір,  розрахований до більшої кількості товару,  який має 
бути  відправлений  за нижчим тарифом,  що застосовується до такої 
більшої кількості;
     3) збір, що застосовується до партій вантажів.
     7.1.5. Усі  податки,  мито  й  збори,  що  накладаються   при 
перевезенні   вантажу   державними   органами   чи  адміністрацією 
аеропорту будь-якої країни,  на території,  з території або  через 
територію   якої   здійснюється  перевезення,  не  включаються  до 
опублікованих   тарифів   і   зборів    та    підлягають    оплаті 
вантажовідправником чи вантажоодержувачем. Перевізник може (але не 
зобов\’язаний) оплачувати такі податки, мито й збори. 
     7.2. Оплата тарифів і зборів
     7.2.1. Оплата  тарифів  і  зборів  може бути зроблена в іншій 
валюті, ніж та, у якій опубліковані ці тарифи і збори. Курс обміну 
розраховується таким чином:
     1) у разі попередньої оплати тарифів і зборів за  перевезення 
(тобто  оплати  тарифів  і зборів вантажовідправником під час його 
прийняття  перевізником  вантажу  до  перевезення)  застосовується 
банківський  курс  обміну  валюти,  який використовує перевізник у 
день видачі авіавантажної накладної;
     2) у  разі  оплати за перевезення при доставці вантажу (тобто 
оплати  тарифів  і  зборів  вантажоодержувачем  під  час  доставки 
вантажу) застосовується банківський курс обміну валюти, дійсний на 
день,  коли  повідомлення  про  прибуття  вантажу  було  надіслано 
вантажоодержувачу, або на день оплати таких тарифів і зборів.
     7.2.2. Усі суми,  збори, податки й авансові платежі, сплачені 
перевізником,   і   будь-які   інші  суми,  що  підлягають  сплаті 
перевізником,  уважаються  застосовними  до  договору  перевезення 
незалежно від того, чи вантаж уважається втраченим, ушкодженим або 
таким, що не може бути доставлений у пункт призначення, зазначений 
в авіавантажній накладній.  Ніякі претензії, позови та вимоги щодо 
компенсації  у  разі  втрати  чи  ушкодження  вантажу  не  повинні 
розглядатися  перевізником,  доки  всі  застосовані  суми,  збори, 
податки й авансові платежі щодо  його  транспортування  не  будуть 
оплачені,  за винятком випадків, коли яка-небудь частина товару не 
доставлена.  Претензії,  позови  та  вимоги  щодо   недоставленого 
вантажу повинні розглядатися перевізником, навіть якщо не оплачені 
всі суми,  збори,  податки й  авансові  платежі,  витрати  з  його 
транспортування. Суми за транспортування частини вантажу не можуть 
відніматися  від   загальної   суми,   що   підлягає   сплаті   за 
транспортування усього вантажу.
     7.2.3. Якщо розмір  витрат  чи  виплат  щодо  транспортування 
вантажу  не  може  бути  визначений  під  час передачі вантажу для 
транспортування,    перевізник    має    право    вимагати,    щоб 
вантажовідправник   уніс   перевізнику   суму,  визначену  ним  як 
достатню,  щоб  покрити  такі  витрати   і   виплати.   Остаточний 
перерахунок  між  перевізником  і  вантажовідправником у зв\’язку з 
таким  депозитом  має  бути  зроблений  після  виконання  договору 
перевезення  вантажу  і  визначення  точної  суми  таких  витрат і 
виплат.
     7.2.4. Крім   тих   випадків,  коли  перевізник  погоджується 
продовжити  надання   кредиту,   усі   застосовані   до   договору 
перевезення   суми  підлягають  оплаті  способом,  прийнятним  для 
перевізника під час прийняття вантажу до перевезення.
     7.2.5. Вантажовідправник   повинен   гарантувати  перевізнику 
оплату всіх неоплачених виплат і авансових платежів,  які зроблені 
або  які  повинен  зробити  перевізник,  і  всіх  витрат,  виплат, 
штрафів,  утрат часу, збитків та інших сум, що зазнав перевізник у 
зв\’язку з:
     1) уключенням до вантажу виробів, перевезення яких заборонене 
згідно із застосованими законами;
     2) неправильним  чи  недостатнім   маркуванням,   нумерацією, 
адресацією, упакуванням товарів чи описом вантажу;
     3) відсутністю, затримкою чи нечіткістю будь-якого дозволу на 
експорт   чи  імпорт,  чи  будь-якого  необхідного  свідоцтва  або 
документа, який вимагається відповідними державними органами;
     4) неправильною митною оцінкою;
     5) неправильною  заявою  щодо  ваги  чи  об\’єму  товарів,  що 
підлягають транспортуванню.
     При здійсненні постачання або при виконанні  будь-яких  інших 
зобов\’язань  перевізником,  що  є результатом договору перевезення 
вантажу,  вантажоодержувач зобов\’язаний  сплатити  всі  неоплачені 
авансові платежі і виплати,  які зробив перевізник, і всі витрати, 
виплати,  штрафи,  утрати часу,  збитки й інші суми,  яких  зазнав 
перевізник,   крім   заздалегідь   оплачених   зборів,   але  таке 
зобов\’язання не звільняє від зобов\’язань  вантажовідправника  щодо 
надання  перевізнику гарантій оплати зазначених сум,  якщо інше не 
передбачено  договором.  Перевізник   має   право   розпоряджатися 
заставою  щодо  кожної  з  попередніх  операцій  з транспортування 
вантажу і  в  разі  несплати  належних  йому  платежів  має  право 
реалізувати  товар  для погашення своїх витрат за умови,  що перед 
тим,  як  продавати,  перевізник  відправить  усі  зауваження   та 
повідомлення  про  це  вантажовідправнику  (вантажоодержувачу)  за 
адресою, зазначеною в авіавантажній накладній. Ніякий такий продаж 
не  звільняє  перевізника від зобов\’язань за договором перевезення 
вантажу,   а   також   від   відповідальності   вантажовідправника 
(вантажоодержувача) щодо сплати будь-яких відповідних сум,  за які 
вони відповідатимуть усі разом чи кожний окремо відповідно до вини 
кожного  з  них.  Ніяке  таке  право  розпоряджатися  заставою  чи 
здійснювати продаж не повинно бути використане перевізником  після 
постачання   товару   чи   передачі   його   під  відповідальність 
вантажоодержувачу.
     7.2.6. Якщо вага брутто вантажу,  його розміри,  кількість чи 
оголошена цінність вантажу  при  транспортуванні  перевищать  вагу 
брутто,   розміри,   кількість   чи  оголошену  цінність  вантажу, 
відповідно  до   яких   була   попередньо   розрахована   вартість 
перевезення,     перевізник     має    право    вимагати    оплати 
вантажовідправником чи вантажоодержувачем таких змін у вартості.
     7.2.7. Зміни  у  вартості  попередньо  сплаченого перевезення 
вантажу можуть бути застосовані до договору перевезення за  умови, 
що запит з цього приводу зроблений у письмовій формі до постачання 
вантажу вантажоодержувачу (його агенту). 
     7.3. Округлення величин
     7.3.1. Якщо  при  розрахунку тарифу (збору) його величина має 
дробову частину,  то округлення  такої  величини  здійснюється  до 
найближчої цілої величини згідно з правилами перевізника.
     7.3.2. Геометричні виміри розраховуватимуться  з  урахуванням 
найбільших вимірів за висотою, шириною і довжиною, а якщо упаковки 
товарів  зв\’язані  між  собою,  –  найбільших  вимірів  зв\’язаного 
упакування.
     При округленні   геометричних   вимірів   величина   дробової 
частини:
     буде знижена до  цілого  сантиметра  (дюйма),  якщо  величина 
дробової частини менша, ніж половина одного сантиметра (дюйма);
     буде збільшена до цілого сантиметра  (дюйма),  якщо  величина 
дробової частини більша, ніж половина одного сантиметра (дюйма).
     7.3.3. Округлення  дробової  частини,  меншої,  ніж  половина 
одного кілограма,  здійснюється до половини кілограма,  округлення 
половини кілограма або дробової  частини,  більшої,  ніж  половина 
одного кілограма, здійснюється до цілого кілограма більшої ваги.
     7.3.4. Округлення  дробової  частини  фунта  здійснюється  до 
цілого фунта більшої ваги. 
     7.4. Розрахунок тарифів і зборів
     7.4.1. Тарифи і  збори  за  транспортування  вантажу  повинні 
розраховуватися  в  аеропорту  відправлення,  виходячи  з  більшої 
величини ваги чи об\’єму, таким чином:
     1) якщо застосовані тарифи і збори опубліковані за фунт ваги, 
то вони повинні розраховуватися,  виходячи з ваги брутто вантажу з 
урахуванням  того,  що  тарифи і збори за транспортування вантажу, 
геометричні виміри якого перевищують 6 000 кубічних сантиметрів на 
один   кілограм,   повинні   розраховуватися,  виходячи  з  одного 
кілограма на кожні 6 000 кубічних сантиметрів;
     2) якщо застосовані тарифи і збори опубліковані за фунт ваги, 
то вони повинні розраховуватися,  виходячи з ваги брутто вантажу з 
урахуванням  того,  що  тарифи і збори за транспортування вантажу, 
геометричні виміри якого перевищують 166 кубічних дюймів  на  один 
фунт,  повинні  розраховуватися,  виходячи з одного фунта на кожні 
166 кубічних дюймів.
     7.4.2. Вантажовідправник  повинен  оголосити цінність вантажу 
незалежно від  застосованих  тарифів  і  зборів.  Така  декларація 
цінності  може  бути  будь-якою  за  умови,  що  NVD  (неоголошена 
цінність) може відповідати такій задекларованій цінності.
     Збір за   транспортування   вантажу   з  оголошеною  цінністю 
розраховується  згідно  з  правилами  перевізника.   Цінність   за 
кілограм  (фунт)  вантажу  визначається  шляхом ділення оголошеної 
цінності,  заявленої вантажовідправником,  на фактичну вагу брутто 
вантажу. 
     7.5. Мінімальна плата
     Перевізник має   право   встановити   мінімальну   плату   за 
транспортування    вантажу.    Така    мінімальна    плата    буде 
застосовуватися,  якщо збір,  розрахований згідно зі застосованими 
тарифами  (зборами)  і  фактичною  вагою (об\’ємом) вантажу,  менше 
встановленої перевізником мінімальної плати. 
     7.6. Отримання сум від вантажоодержувача
     На вимогу  вантажовідправника  перевізник  має право одержати 
від вантажоодержувача  в  пункті  призначення  суму,  зазначену  в 
авіавантажній накладній, як оплату за транспортування вантажу. 
     7.7. Відмовлення  в  перевезенні  через  несплату  тарифів  і 
зборів
     Перевізник не  зобов\’язаний здійснювати перевезення вантажу і 
має право відмовити в продовженні такого  перевезення,  якщо  таке 
перевезення  не  було  оплачене відповідно до діючого тарифу та не 
були оплачені збори й інші належні перевізнику платежі. 
                       Розділ 8. Бронювання 
     8.1. Загальні положення
     8.1.1. Вантажі до перевезення повинні прийматися перевізником 
у  залежності  від  наявності  придатних  транспортних  засобів  і 
вільних   вантажних  ємностей.  Для  цього  необхідно  здійснювати 
попереднє  бронювання.  Без  попереднього  бронювання  вантаж   до 
перевезення може прийматися на визначених перевізником маршрутах і 
за встановленої перевізником ваги (об\’єму).
     8.1.2. Підтверджене   бронювання  дає  право  на  перевезення 
вантажу тільки в той день і на  тому  рейсі,  на  якому  здійснене 
бронювання  відповідної  ємності,  і  між  тими пунктами,  що були 
визначені при бронюванні між перевізником і вантажовідправником  і 
внесені в авіавантажну накладну.
     Бронювання вважається попереднім  доти,  доки  перевізник  не 
видав  вантажовідправнику  належним  чином  оформлену авіавантажну 
накладну.
     8.1.3. Визначені   категорії   вантажів,   а  також  вантажі, 
визначені  перевізником,  не  приймаються   до   перевезення   без 
підтвердженого бронювання за всім маршрутом перевезення.
     8.1.4. Заява   вантажовідправника   на   бронювання   повинна 
включати такі дані:
     найменування вантажу, кількість місць, загальну вагу і об\’єм;
     розміри кожного місця;
     маршрут, рейс і дату відправлення;
     найменування і    номер   документа,   що   гарантує   оплату 
перевезення;
     особливі властивості  вантажу,  що вимагають спеціальних умов 
транспортування чи запобіжних заходів при його  транспортуванні  і 
зберіганні.
     8.1.5. Якщо   запитуваний   вантажовідправником   маршрут   є 
неприйнятним  для  перевізника,  то  перевізник  має право вибрати 
маршрут на власний розсуд.
     8.1.6. Заява про бронювання вважається прийнятою перевізником 
з  моменту  повідомлення  про  це  особи  (вантажовідправника   чи 
перевізника), яка зробила запит про бронювання.
     8.1.7. Бронювання на  визначений  рейс  недійсне  і  не  буде 
покладати на перевізника будь-яких зобов\’язань, якщо:
     1) вантажовідправник не сплатив за транспортування вантажу  в 
терміни, що встановлені перевізником;
     2) вантажовідправнику не видана (з  вини  вантажовідправника) 
належним  чином  оформлена  авіавантажна  накладна  на перевезення 
вантажу відповідним рейсом і у  відповідних  графах  авіавантажної 
накладної не зроблена відмітка про бронювання. 
     8.2. Час доставки вантажу до місця відправлення
     8.2.1. Вантажовідправник  зобов\’язаний  доставити  вантаж   в 
аеропорт  чи  в  інше  місце  відправлення  не  пізніше ніж у час, 
визначений   перевізником    (його    агентом)    для    виконання 
адміністративних   формальностей   і   відповідних  процедур  щодо 
відправлення вантажу.
     8.2.2. Якщо   вантажовідправник   не   доставив   вантаж   до 
встановленого строку чи доставив його  з  неправильно  оформленими 
документами,  чи  не  підготував  вантаж до відправлення згідно із 
застосованими законами,  то перевізник має право анулювати  раніше 
зроблене для цього вантажу бронювання.
     8.2.3. Перевізник не відповідає перед вантажовідправником  чи 
вантажоодержувачем   за   збитки,  які  є  наслідком  несвоєчасної 
доставки вантажовідправником вантажу в аеропорт або в  інше  місце 
відправлення, визначене перевізником. 
          Розділ 9. Прийняття товарів до транспортування 
     9.1. Межі оцінки
     9.1.1. Будь-який   товар   з   оголошеною   цінністю    понад 
20 дол. США (двадцять доларів США чи еквівалент в іншій валюті) за 
один кілограм не приймається до  транспортування  без  попередньої 
домовленості.
     9.1.2. Будь-який   товар   з   оголошеною   цінністю    понад 
1 000 000 дол. США (один мільйон доларів США чи еквівалент в іншій 
валюті) приймається до транспортування лише на спеціальних умовах.
     9.1.3. Оголошена  цінність товару при транспортуванні не може 
перевищувати оголошеної вартості для митних органів. 
     9.2. Упакування і маркування товарів
     9.2.1. Вантажовідправник  відповідає  за  належне  упакування 
товарів,  що  приймаються  до  транспортування   і   які   можливо 
транспортувати за звичайних умов,  не зашкоджуючи пасажирам, іншим 
вантажам, повітряному судну (іншим транспортним засобам, що беруть 
участь у транспортуванні),  терміналам аеропортів.  Перевізник має 
право  відмовитися  прийняти  товари  до  перевезення,  якщо  вага 
брутто,  розміри, кількість або оголошена цінність не відповідають 
попередньо    заявленим    чи    погодженим    з     перевізником. 
Вантажовідправник  і  вантажоодержувач  разом  чи  кожний  окремо, 
відповідно до вини кожного з  них,  повинні  відшкодувати  збитки, 
завдані   перевізнику  (іншим  перевізникам,  що  брали  участь  у 
перевезенні),  пасажирам,  іншим вантажовідправникам,  аеропортам, 
якщо при перевезенні виявився характер вантажу, про який раніше не 
було заявлено і через який була  заподіяна  шкода,  якщо  інше  не 
передбачено договором.
 9.2.2. Товари  повинні  бути  упаковані  таким   чином,   щоб 
гарантувати   їх   безпечне   транспортування  за  звичайних  умов 
перевезення  і  обробки.  Кожне   місце   вантажу   повинне   бути 
промарковане   з   нанесенням   назви  і  повної  поштової  адреси 
вантажовідправника і вантажоодержувача,  а якщо адреса  фактичного 
вантажоодержувача  інша,  ніж  та,  що  зазначена  в авіавантажній 
накладній,  то в авіавантажній накладній  повинна  бути  зазначена 
така інша адреса фактичного вантажоодержувача. 
     9.3. Приймання вантажу
     Перевізник зобов\’язаний перевірити придатність вантажу і його 
впакування    для    транспортування,   придатність   відповідного 
обладнання для обробки вантажу та забезпечити відповідні умови для 
безпечного транспортування вантажу, якщо:
     1) транспортування,   експедирування,   імпорт   вантажу   не 
заборонений застосованими законами;
     2) упакування вантажу придатне для  його  транспортування  на 
повітряному судні;
     3) вантаж супроводжується необхідними документами;
     4) вантаж   не   завдає   шкоди  пасажирам,  іншим  вантажам, 
повітряному судну. 
     9.4. Особливі умови прийняття до транспортування вантажів
     9.4.1. Вантаж   приймається  до  транспортування  лише  після 
попередньої оплати, якщо:
     1) вантажоодержувач – недієздатна особа;
     2) вантажоодержувач – урядове агентство (крім випадків,  коли 
відповідне   урядове  агентство  надає  належним  чином  оформлені 
гарантії оплати);
     3) вантаж   швидкопсувний  або  вантаж  складається  з  інших 
визначених перевізником категорій;
     4) застосовані  закони  країни призначення забороняють оплату 
транспортування вантажу безпосередньо при його доставці.
     9.4.2. Великогабаритний  і  довгомірний вантаж не приймається 
до транспортування без попередньої домовленості.  Якщо для обробки 
великогабаритного  і  довгомірного  вантажу  необхідні  спеціальні 
засоби,  то він приймається до транспортування,  якщо такі  засоби 
забезпечені  і  застосовуються  за  рахунок  вантажовідправника чи 
вантажоодержувача.
     9.4.3. Важкі  вантажі,  які  мають тиск на одиницю площі,  що 
перевищує  встановлені  перевізником   обмеження,   повинні   бути 
забезпечені  відповідними додатковими засобами для використання на 
повітряному судні для зменшення тиску на одиницю площі. Вага таких 
додаткових засобів включається до ваги всього вантажу.
     9.4.4. Вантажовідправник чи довіритель відповідають усі разом 
чи  кожний  окремо,  у  межах вини кожного з них,  за недотримання 
особливих умов прийняття до транспортування вантажів і зобов\’язані 
компенсувати перевізнику будь-які виплати і витрати,  що здійснені 
перевізником   чи   стягнуті   з   перевізника   у    зв\’язку    з 
транспортуванням   такого   вантажу,   якщо  інше  не  передбачено 
договором. 
     9.5. Огляд вантажу
     Перевізник має  право  зробити  огляд  упакувань і товарів та 
вимагати від вантажовідправника додаткові документи та  інформацію 
щодо характеру упакування і вантажу. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code