3.6. Зважування вантажів

3.6. Зважування вантажів

3.6. Зважування вантажів
     3.6.1. Вантаж,  що  складається з предметів різних розмірів і 
різної ваги,  приймається до перевезення з  урахуванням  того,  що 
розміри  вантажу не повинні перевищувати розмірів люків повітряних 
суден.  Приймання  вантажу,  розміри  і  вага  якого   перевищують 
установлені  правилами  перевізника  межі,  здійснюється тільки за 
попередньою згодою перевізника.
     3.6.2. Вага вантажу повинна бути перевірена під час приймання 
вантажу до перевезення.  Зважування вантажу,  вага якого перевищує 
шкалу ваг, що використовується перевізником, здійснюється в місці, 
де  є   необхідне   устаткування,   у   присутності   представника 
перевізника  або  його  агента з оформлення вантажу.  Вага вантажу 
також може бути визначена в документі,  що є стандартним технічним 
документом  на  вантаж  (технічні умови,  технічний паспорт і таке 
інше),  який пред\’являється перевізнику при прийманні  вантажу  до 
перевезення.
     Перевірка ваги всього вантажу є обов\’язковою для забезпечення 
безпеки польотів і експлуатації повітряного судна.
     3.6.3. Ваговимірювальна техніка  аеропорту,  перевізника  або 
агента,  що застосовується на території України, повинна проходити 
регулярну   перевірку   відповідно    до    встановлених    вимог. 
Ваговимірювальна  техніка  аеропортів,  перевізника  або агентів з 
оформлення вантажів за межами України повинна відповідати  вимогам 
державних    органів    відповідних   країн,   відповідальних   за 
стандартизацію та метрологію.
     3.6.4. Аеропорт,  перевізник,  агент  з  оформлення вантажу є 
відповідальними   за   забезпечення    правильної    експлуатації, 
збереження і своєчасність оформлення заявок на повірку й атестацію 
ваговимірювальних   засобів,   що    експлуатуються    аеропортом, 
перевізником або агентом з оформлення вантажу.
     3.6.5. Ваговимірювальні засоби перед перевіркою повинні  бути 
справними й укомплектованими та мати технічну документацію.
     3.6.6. На  ваговимірювальні  засоби  повинні  бути   заведені 
технічні картки (паспорти) обліку, у яких указуються:
     марка;
     номер і дата виготовлення;
     організація-виготовлювач;
     клас точності і межа виміру;
     періодичність перевірки;
     дати останньої і чергової перевірок.
     3.6.7. Ваговимірювальна   техніка   повинна   експлуатуватися 
відповідно до вимог експлуатаційної документації на ці засоби.
     3.6.8. Зважування  вантажу  неповіреними   ваговимірювальними 
засобами,  а  також  засобами  з  простроченим  терміном перевірки 
забороняється.  Відповідальним за дотримання цих вимог є аеропорт, 
перевізник чи агент з оформлення вантажу. 
     3.7. Оплата транспортування несупроводжуваного багажу
     3.7.1. Ордер різних зборів (Miscellaneous Charge Order – МСО) 
оформлюється:
     для оплати зборів за перевезення  несупроводжуваного  багажу, 
що перевозиться як вантаж;
     при оплаті перевезення вантажу у кредит;
     при попередній оплаті перевезення вантажу.
     При цьому авіаційна вантажна накладна може бути  оформлена  в 
обмін на МСО.
     3.7.2. МСО повинен бути оформлений і використаний  відповідно 
до  встановленого  порядку.  При цьому в поле МСО \”Type Senice for 
which Issued\” (\”Тип обслуговування,  для якого  виданий\”)  повинен 
бути   внесений   запис  \”Good  for  Unicom  Bag  Carriage\”  (\”Для 
перевезення несупроводжуваного багажу\”).
     3.7.3. При    використанні   МСО   для   оплати   перевезення 
несупроводжуваного   багажу   можуть   бути   використані   обидва 
передбачених  методи  розрахунків  за  МСО, тобто метод фіксованої 
вартості обмінного купона і метод вирахування, з урахуванням таких 
особливостей:
     метод фіксованої вартості обмінного купона –  обмінні  купони 
можуть  використовуватися  в  будь-якому  порядку.  Якщо  вартість 
прийнятого обмінного купона менше, ніж загальні збори, зазначені в 
авіаційній    вантажній    накладній,    різниця   добирається   з 
вантажовідправника.  Якщо  вартість  обмінного  купона   перевищує 
вартість  авіаційної  вантажної накладної,  новий MCO повинен бути 
оформлений для забезпечення повернення зайвої суми в місці першого 
оформлення МСО;
     метод вирахування  –  якщо  вартість  прийнятого   в   оплату 
перевезення  МСО дорівнює сумі,  зазначеній в авіаційній вантажній 
накладній, варто позначити купони МСО, що залишаються, як такі, що 
мають  нульову  вартість.  Усі  обмінні  купони  МСО вилучаються і 
прикріплюються до авіаційної вантажної  накладної.  Якщо  вартість 
прийнятого  МСО  менше  суми,  зазначеної  в  авіаційній вантажній 
накладній,  різниця добирається з вантажовідправника,  і на купоні 
МСО необхідно вказати суму, унесену в авіаційну вантажну накладну. 
Обмінні купони МСО, що залишилися невикористаними, варто позначити 
як  такі,  що мають нульову вартість,  вилучити їх і прикріпити до 
авіаційної  вантажної  накладної.  Якщо  вартість  прийнятого  МСО 
перевищує збори,  унесені в авіаційну вантажну накладну,  то збір, 
зазначений  в  авіаційній  вантажній   накладній,   повинен   бути 
позначений  на  прийнятому  купоні  МСО,  а  в наступний купон МСО 
вноситься нова залишкова сума. 
               4. Обробка вантажів (загальні умови) 
     4.1. Декларація безпеки
     4.1.1. При   прийманні   вантажу  для  перевезення  агенти  з 
оформлення вантажу зобов\’язані  здійснювати  перевірку  й  обробку 
вантажу  за правилами і стандартами,  установленими перевізником і 
державними органами країн,  з території  на  територію  або  через 
територію яких здійснюється перевезення.
     4.1.2. Якщо агент приймає для  перевезення  вантаж,  що  може 
спричинити  загрозу безпеці польотів,  при наданні і підтвердженні 
даних  про  походження  вантажу  необхідне   заповнення   Security 
Declaration (Декларація безпеки) (додаток 5). 
     4.2. Вантажний трансферний маніфест
     4.2.1. Вантажний трансферний  маніфест  (Air  Cargo  Transfer 
Manifest – АСТМ, TRM або Transfer Manifest – TFM) – документ, який 
оформлюється  на  трансферний  вантаж,  що  перевозиться   різними 
перевізниками.   Вантажний   трансферний   маніфест   оформлюється 
перевізником,  що здійснює трансферне перевезення,  і підписується 
перевізником,  що приймає вантаж.  Підпис перевізника, що приймає, 
розглядається як розписка за переданий вантаж,  а  також  як  факт 
передання   відповідальності   за  вантаж.  Вантажний  трансферний 
маніфест (разом з авіаційною вантажною накладною) використовується 
для  взаєморозрахунків  між авіакомпаніями за виконані перевезення 
вантажів.
     4.2.2. Якщо  інше не визначено в угоді між перевізниками,  то 
вантажний   трансферний   маніфест    складається    передавальним 
перевізником у чотирьох копіях, що розподіляються таким чином:
     оригінал –  для  служби  взаєморозрахунків  перевізника,   що 
передає;
     копія 2 – для служби перевезень (представництва) перевізника, 
що передає (укладається в конверт з документами на рейс);
     копія 3  –  для  служби  взаєморозрахунків  перевізника,   що 
приймає;
     копія 4 – для служби перевезень (представництва) перевізника, 
що приймає (вкладається в конверт з документами на рейс).
     4.2.3. При перевезенні трансферного  вантажу  перевізник,  що 
передає вантаж, повинен відправляти з вантажем принаймні дві копії 
підписаного трансферного маніфесту.
     4.2.4. Вантажний трансферний маніфест (додаток 6) складається 
з таких граф, що підлягають заповненню :
     1 –  \”No\”  (\”Serial  number\”)  (\”Серійний номер\”) – необхідно 
вказати реєстраційний номер вантажного трансферного маніфесту,  що 
складається з шести цифр;
     2 – \”Airport\” (\”Аеропорт відправлення\”) –  необхідно  вказати 
аеропорт відправлення;
     3 – \”Date\”  (\”Дата\”)  –  необхідно  вказати  дату  оформлення 
вантажного трансферного маніфесту;
     4 – \”Transferred to ……….\” (Name of  Receiving  Carrier) 
(\”Передано   до……..\”)   –   необхідно   вказати   найменування 
перевізника, що приймає;
     5 –   \”Air   Waybill  Number\”  (\”Номер  авіаційної  вантажної 
накладної\”)  –  необхідно  вказати  номер   авіаційної   вантажної 
накладної, що супроводжує вантаж;
     6 – \”Air Waybill Destination Airport\” (\”Аеропорт призначення, 
зазначений  в авіаційній вантажній накладній\”) – необхідно вказати 
аеропорт призначення, зазначений в авіаційній вантажній накладній;
     7 – \”Number of Packages\” (\”Кількість упакувань\”) – необхідно 
вказати кількість упакувань;
     8 –  \”Weight\”  (Specify  kg or lb) (\”Вага в кг або фунтах\”) – 
необхідно вказати вагу;
     9 – \”Remarks\” (\”Примітки\”);
     10 – \”Transferred by ……\” (Name of Transferring Carrier)
     (\”Передане ким   …..\”)  –  необхідно  вказати  найменування 
перевізника,  що передає. Перевізник, що передає, або його агент з 
оформлення   вантажу   повинен   підписати  вантажний  трансферний 
маніфест;
     11 –   \”Received   by……\”   (Name  of  receiving  Carrier) 
(\”Отримане   ким…….\”)   –   необхідно   вказати   найменування 
перевізника,  що приймає. Перевізник, що приймає, або його агент з 
оформлення  вантажу  повинен   підписати   вантажний   трансферний 
маніфест, указати час і дату приймання вантажу. 
     4.3. Повідомлення про зміну зборів за транспортування вантажу
     4.3.1. \”Повідомлення  про  зміну  зборів  за  транспортування 
вантажу\”  (\”Cargo Charges Correction Advice – ССА\”) застосовується 
для  повідомлення  перевізника,  що  оформив  авіаційну   вантажну 
накладну,  про  те,  що  в  розмір  зборів або спосіб оплати,  які 
зазначені в авіавантажній накладній,  потрібно  внести  зміни.  Ця 
форма  застосовується  у  разі  виконання  перевезення  декількома 
перевізниками, що мають угоду про визнання перевізної документації 
(інтерлайн) щодо перевезення вантажу.
     Ця форма може бути оформлена на стандартному бланку,  а також 
може  бути сформована автоматизованою системою у вигляді телеграми 
(\”FCC\”) у форматі повідомлень \”Cargo-IMP\”.
     4.3.2. Помилково  зазначені  в авіаційній вантажній накладній 
збори  і  способи  оплати  можуть  бути  змінені   тільки   шляхом 
використання ССА.
     4.3.3. У разі потреби одержати  від  вантажовідправника  інші 
збори перевізник,  що видав авіаційну вантажну накладну,  оформлює 
форму ССА.
     4.3.4. ССА  повинно  бути  направлено  перевізнику,  що видав 
авіаційну вантажну накладну,  протягом  шести  місяців  з  моменту 
видачі авіаційної вантажної накладної.
     4.3.5. ССА перевізнику, що видав авіаційну вантажну накладну, 
може направити будь-який перевізник,  що бере участь у перевезенні 
вантажу і виявив помилку.
     4.3.6. Якщо перевізник, що видав авіаційну вантажну накладну, 
або перевізник, що бере участь у перевезенні, одержав повідомлення 
про помилку, він повинен інформувати про це всіх перевізників, які 
вже  виконали  перевезення   на   своїх   секторах   маршруту,   і 
перевізників,   що   виконуватимуть   подальше   перевезення.  Усі 
перевізники  після  одержання  повідомлення  ССА  повинні   внести 
відповідні  зміни у свої документи і повідомити про зроблені зміни 
перевізника, що направив ССА.
     4.3.7. ССА, що оформлюється вручну, повинно містити шість або 
сім примірників (шоста і сьома копія вимагаються тільки тоді, коли 
перевізник є учасником системи CASS/CASS Collect).
     Примірники ССА розподіляються таким чином:
     оригінал – перевізнику, що оформив ССА;
     копія 1 – розрахунковій службі перевізника, що оформив
     авіаційну вантажну накладну;
     копія 2 – першому перевізнику;
     копія 3 – другому перевізнику;
     копія 4 – третьому перевізнику;
     копія 5 – для вантажної служби перевізника, що оформив ССА;
     копія 6 – для CASS (розрахункового центру CASS);
     копія 7    –    для    CASS/CASS    Collect   Agent/Associate 
(вантажоодержувачу).
     4.3.8. Графи ССА (додаток 7),  що підлягають заповненню:
     1 – Number fff-Cfffff (\”Номер ССА\”). Номер складається з:
     \”fff\” – трицифрового коду перевізника, що оформив ССА;
     \”-\” – дефіса;
     \”С\” –  указує  на  ССА;
     \”fffff\” – п\’ятизначного серійного номера;
     2A – \”AWB No\”  (\”Номер  авіаційної  вантажної  накладної\”)  – 
необхідно  вказати  трицифровий  код  перевізника і серійний номер 
авіаційної вантажної накладної, до якої належить ССА;
     2B – \”Origin\”  (\”Пункт  відправлення\”)  –  необхідно  вказати 
трилітерний  код аеропорту відправлення,  зазначеного в авіаційній 
вантажній накладній;
     2C –  \”Destination\” (\”Пункт призначення\”) – необхідно вказати 
трилітерний  код  аеропорту  або  міста   призначення   останнього 
перевізника, який визначено в авіаційній вантажній накладній;
     2D – \”Date and Place of Issue\” (\”Дата і місце оформлення\”)  – 
необхідно  вказати  дату  і  місце оформлення авіаційної вантажної 
накладної;
     3A –  \”Name  and  City\”  (\”Найменування  і місто\”) – ця графа 
заповнюється тільки тоді,  коли  перевізник  є  учасником  системи 
CASS/CASS Collect;
     3B – \”Code\” (\”Код\”) – ця графа заповнюється тільки тоді, коли 
перевізник є учасником системи CASS/CASS Collect;
     4 – \”То 1/То 2/То 3\” (\”Маршрут\”) – необхідно вказати дані про 
перший  сектор  маршруту  з  указівкою  першого  пункту трансферу, 
номера і дати рейсу. Перевізники, що беруть участь у перевезенні і 
одержали ССА,  повинні у свою чергу внести дані про наступний рейс 
і  відправити  ССА  перевізнику,  який  виконує   перевезення   на 
наступному секторі маршруту;
     5 –  \”Air  Waybill  charges  have  been  corrected/added   as 
follows\”   –  необхідно  вказати  збори,  зазначені  в  авіаційній 
вантажній накладній, які були змінені/додані;
     5A –  \”Currency\”  (\”Валюта\”)  – необхідно вказати трилітерний 
код валюти, у якій була оформлена авіаційна вантажна накладна;
     5B –    \”Revised/Corrected   Charges\”   (\”Переглянуті/змінені 
збори\”)  –  необхідно  вказати  суму   всіх   виправлених   зборів 
відповідно  до  форми  оплати,  зазначеної  в авіаційній вантажній 
накладній – передоплата (Prepaid) або  збори  з  вантажоодержувача 
(Collect);
     5C –  \”Original/Incorrect  Charges\”   (\”Початкові/неправильні 
збори\”)  – у відповідній графі необхідно вказати суму всіх зборів, 
які спочатку були вказані в  авіаційній  вантажній  накладній,  та 
форму оплати – передоплату (Prepaid) або збори з вантажоодержувача 
(Collect);
     5D –  \”Remarks  and  reason  for issuing advice\” (\”Примітки і 
причина оформлення повідомлення\”) –  необхідно  вказати  примітки, 
уключаючи пояснення ситуації,  яка є причиною оформлення ССА.  При 
пред\’явленні недоплачених зборів перевізнику, що оформив авіаційну 
вантажну  накладну,  необхідно внести дату і місце оформлення IRP, 
копія  якого  повинна  бути  направлена  в   розрахункову   службу 
перевізника,  що  оформив  авіаційну  вантажну  накладну.  ССА має 
містити докладний опис усіх неоплачених  зборів,  що  виникли  при 
перевезенні на маршруті,  а також зборів у пункті призначення, які 
необхідно одержати з вантажовідправника;
     5E – графи без найменування. Ці графи використовуються тільки 
перевізниками, що є учасниками системи CASS/CASS Collect;
     6 –  \”Shipper\” (\”Вантажовідправник\”) – необхідно вказати ім\’я 
й   адресу   вантажовідправника,   зазначеного   в   авіавантажній 
накладній;
     7 – \”Consignee\” (\”Вантажоодержувач\”) – необхідно вказати ім\’я 
й  адресу  вантажоодержувача,  зазначеного  в авіаційній вантажній 
накладній;
     8A –  \”Airline\”  (\”Перевізник\”)  –  необхідно  вказати  назву 
перевізника, що оформив ССА;
     8B –  \”Date and Place of Issue\” (\”Дата і місце оформлення\”) – 
необхідно вказати дату і місце оформлення ССА;
     8C –  \”Signature\”  (\”Підпис\”)  – підпис особи,  уповноваженої 
оформлювати ССА;
     9 –   \”Confirmation  Slip\”  (\”Відрізна  підтвердна  картка\”). 
Останній перевізник  після  одержання  ССА  повинен  повернути  цю 
частину документа,  підтверджуючи, що запитувана дія була виконана 
щодо перевізника, який оформив авіаційну вантажну накладну. Картка 
заповнюється таким чином:
     9A –  \”То\”  (\”Куди\”)   –   необхідно   вказати   найменування 
перевізника,   якому   надсилається  підтвердна  картка,  а  також 
перевізника, зазначеного в графі 8А;
     9B –  \”Ref.  ССА  No\” (\”Номер ССА\”) – необхідно вказати номер 
ССА, зазначений у графі 1;
     9C – \”Ref. AWB No\” (\”Номер авіаційної вантажної накладної\”) – 
необхідно вказати номер авіаційної вантажної накладної, зазначений 
у графі 2А;
     9D – \”From……\” (\”Від……\”)  –  необхідно  вказати  назву 
перевізника, що повертає підтвердну картку;
     9E – \”At…\”  (\”У…..\”)  –  необхідно  вказати  найменування 
представництва перевізника, зазначеного в графі 9D;
     9F – \”Date\” (\”Дата\”)  –  необхідно  вказати  дату  оформлення 
підтвердної картки;
     9G – \”Signature\” (\”Підпис\”) – підпис особи,  що  вповноважена 
повернути підтвердну картку. 
     4.4. Авіаційна вантажна накладна – дублікат
     4.4.1. Якщо  авіаційна   вантажна   накладна   втрачена   або 
загублена,  то оформлюється авіаційна вантажна накладна – дублікат 
(Substitute  AWB),  яка  дозволяє  у  цих   випадках   забезпечити 
перевезення і видачу вантажу.
     4.4.2. Авіаційна вантажна накладна – дублікат оформлюється  у 
шести примірниках,  один із яких залишається у перевізника,  що її 
оформив.  Інші  примірники  авіаційної   вантажної   накладної   – 
дубліката відправляються з вантажем і розподіляються так само,  як 
і примірники авіаційної вантажної накладної основної.
     4.4.3. Авіаційна  вантажна  накладна  –  дублікат (додаток 8) 
складається з таких граф,  що підлягають заповненню (за  наявності 
відповідної інформації):
     1A і  1B  –  необхідно  вказати  код  першого  перевізника  і 
серійний   номер   оригінальної  авіаційної  вантажної  накладної, 
розділивши їх знаком \” – \”;
     1C –   \”Issued  by….\”  (\”Ким  оформлено….\”)  –  необхідно 
вказати найменування й  адресу  головного  офісу  перевізника,  що 
видав авіаційну вантажну накладну – дублікат;
     2 –  \”Shipper\’s  Name   and   Address\”   (\”Ім\’я   та   адреса 
вантажовідправника\”) – необхідно вказати ім\’я, адресу, країну (або 
дволітерний код  країни)  вантажовідправника  й  один  або  більше 
способів контакту з ним (телефон/телекс/телефакс);
     4 –  \”Consignee\’s  Name  and  Address\”   (\”Ім\’я   та   адреса 
вантажоодержувача\”) – необхідно вказати ім\’я,  адресу, країну (або 
дволітерний  код  країни)  вантажоодержувача  й  один  або  більше 
способів контакту з одержувачем (телефон/телекс/телефакс);
     9B – \”Executed  on  (date)  at  (place)/Signature  of  Issing 
Carrier    or    its   Agent\”   (\”Оформлено   (дата)   та   (місце 
оформлення)/Підпис перевізника,  що оформив,  або  його  агента  з 
оформлення  вантажу\”)  –  необхідно вказати дату видачі авіаційної 
вантажної  накладної  –  дубліката,   телетайпну   адресу   пункту 
оформлення  і підпис представника перевізника,  що видав авіаційну 
вантажну накладну – дублікат;
     9 –  \”Airport  of  Departure  (Addr.  of  First  Carrier) and 
Requested   Routing\”   (\”Аеропорт   відправки   (адреса    першого 
перевізника)  і  заявлений  маршрут\”) – необхідно вказати назву чи 
код аеропорту або пункту відправки, дані про першого перевізника і 
дані про заявлений маршрут;
     з 11A до 11F – \”By  First  Carrier/To/By/To/By/  Routing  and 
Destination\”  (\”Маршрут і пункти призначення\”) – необхідно вказати 
код(и) пунктів і перевізника(ів) за маршрутом перевезення  вантажу 
до пункту призначення;
     18 – \”Airport  of  Destination\”  (\”Аеропорт  призначення\”)  – 
необхідно вказати назву чи код аеропорту або пункту призначення;
     21 – \”Handling  Information\”  (\”Інформація  про  обробку\”)  – 
необхідно вказати таку інформацію:
     маркування і   номер(а)   упакувань   з   указівкою   способу 
упакування;
     документи, додані до упакування;
     інструкції із спеціальної обробки;
     якщо допоміжна авіаційна вантажна накладна видана на  частину 
вантажного  відправлення,  необхідно вказати кількість упакувань і 
вагу усього вантажного відправлення;
     пункти трансферу;
     номер рейсу або перевізник, від якого був отриманий вантаж;
     причина відсутності виданої авіаційної вантажної накладної;
     інша додаткова інформація з обробки вантажу;
     22A –  \”No  of  Pieces  RCP\”  (\”Кількість місць\”) – необхідно 
вказати кількість місць;
     22B –  \”Gross  Weight\”  (\”Загальна вага\”) – необхідно вказати 
загальну вагу всіх упакувань;
     22C –  \”kg/lb\”  (\”кг/фунти\”) – необхідно вказати одиницю ваги 
(кг (К) або фунт (L));
     22I –  \”Nature  and  Quantity  of Goods (incl.  Dimensions or 
Volume)\” (\”Найменування і кількість вантажу /включаючи  розміри  і 
об\’єм/\”)  –  необхідно  надати опис вантажу,  а також вказати його 
найбільшу довжину, ширину, висоту з указівкою одиниць виміру.
     Інші графи авіаційної вантажної накладної – дубліката повинні 
залишатися незаповненими.
     4.4.4. Авіаційна вантажна накладна – дублікат повинна містити 
\”Notice to Carriers\” (\”Повідомлення перевізникам\”) такого змісту:
     \”Перевізник, що  оформив  цю  авіаційну  вантажну  накладну – 
дублікат,  звільняє усіх інших перевізників,  що беруть  участь  у 
перевезенні,    від   претензій,   вимог,   витрат   і   юридичної 
відповідальності,  що можуть виникнути внаслідок  приймання  такої 
авіаційної   вантажної   накладної   –   дубліката,   за  винятком 
перевізника, що оформив основну авіаційну вантажну накладну\”.
     4.4.5. Графа   авіаційної  вантажної  накладної  –  дубліката 
\”Amount  of  Insurance\”   (\”Сума   страховки\”)   повинна   містити 
повідомлення такого змісту:
     \”Перевізник надає  послуги  страхування,  і  сума   страховки 
вказана в графі \”Amount of Insurance\”.
     4.4.6. При   одержанні   вантажу   вантажоодержувач   повинен 
ознайомитися    з    \”Notice    to    Consignee\”   (\”Повідомленням 
вантажоодержувачу\”) і підписати повідомлення такого змісту:
     \”Погоджуюсь з   умовами  \”Повідомлення  вантажоодержувачу\”  і 
підтверджую, що одержав вантаж вчасно та в належному стані\”. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code