5.12. Акт про ушкодження вантажу

5.12. Акт про ушкодження вантажу

5.12. Акт про ушкодження вантажу
     5.12.1. При  ушкодженні  упакування  або   вмісту   вантажної 
відправки,   а   також  при  виявленні  часткової  нестачі  вмісту 
оформляється акт про ушкодження  вантажу  (Cargo-Damage  Report  – 
CDR).
     5.12.2. CDR служить для докладного опису характеру ушкодження 
і/або часткової нестачі вмісту вантажної відправки.
     Цей документ оформлюється на стандартному бланку (додаток 10) 
додатково до IRP у трьох примірниках і розподіляється таким чином:
     перший – направляється першому перевізнику або його агенту  з 
обробки в аеропорт відправки;
     другий – направляється в аеропорт, що оформив IRP;
     третій –       направляється       вантажоодержувачу      або 
вантажовідправнику (у залежності від того,  хто з  них  пред\’являє 
претензію). 
     5.13. Відправка вантажу частинами
     5.13.1. У разі відправки вантажу,  що складається  з  великої 
кількості  місць,  вантаж  поділяється на частини і відправляється 
партіями (частинами).
     5.13.2. Оригінал  2  авіаційної  вантажної  накладної повинен 
бути відправлений разом з першою  партією  вантажу.  При  цьому  в 
графу  \”Handling  Information\”  (\”Інформація з обробки\”) необхідно 
внести   запис:   \”Part   Consignment   Split   at……(airport). 
This…..(No)……Pieces…..(weight)…kg.\”
     (\”Часткова відправка   вантажу,    поділеного    на    партії 
в…..(аеропорт). Партія….. (номер). Кількість місць….., вага 
….. кг\”).
     5.13.3. При  відправленні  кожної  наступної  партії  вантажу 
повинні бути оформлені і направлені  разом  з  вантажем  не  менше 
трьох  копій авіаційної вантажної накладної,  а якщо в перевезенні 
вантажу бере участь  більше  ніж  один  перевізник,  то  по  одній 
додатковій копії для кожного наступного перевізника.
     Якщо в комплекті основної авіаційної вантажної  накладної  не 
достатньо  копій  для  такої  відправки,  дозволяється  виготовити 
необхідну кількість її ксерокопій.  При цьому така  копія  повинна 
бути   завірена   підписом   і  валідатором  посадової  особи,  що 
відправляє вантаж,  і мати напис  у  нижньому  полі  \”Extra  Copy\” 
(\”Додаткова копія\”).
     У графі авіаційної вантажної накладної \”Handling Information\” 
(\”Інформація з обробки\”) повинна бути зазначена фактична кількість 
місць і вага партії вантажу, що відправляється, а також інформація 
про раніше  відправлені  партії  вантажу:  \”Part Consignment Split 
at……(airport).    This…..(No)……Pieces…..(weight)…kg. 
(First/Second/Third/et   c)…..Part.   Forwarded   Flt…..  (Flt 
No/Date)…..Original  Air  Waybill  Forwarded  with  First  Part\” 
(\”Часткова     відправка    вантажу,    поділеного    на    партії 
в…..(аеропорт). Партія…..   (номер).   Кількість    місць….. 
вага….. кг.  Перша/Друга/Третя та ін…….. Частина відправлена 
рейсом…..  (номер рейсу і  дата  відправки).  Основна  авіаційна 
вантажна накладна була відправлена з першою партією вантажу\”).
     5.13.4. У графі  маніфесту  \”For  official  use  only\”  (\”Для 
службових   позначок\”)   повинно   бути   зазначено,   що   вантаж 
відправлений частинами:
     \”Part Shipment………. (No)…….. Pieces……\” (Часткова 
відправка……(номер). Кількість місць……..\”).
     5.13.5. Вантаж, перевезений в аеропорт призначення частинами, 
видається  вантажоодержувачу  перевізником  або  його  агентом   з 
оформлення  вантажу.  Якщо  частина такого вантажу доставляється в 
аеропорт призначення іншим перевізником,  то  ця  вантажна  партія 
повинна бути передана першому перевізнику,  що доставляє, або його 
агенту з оформлення вантажу для видачі вантажоодержувачу.
     5.13.6. У  разі,  якщо  необхідно,  щоб збори були оплачені в 
аеропорту   призначення,   вони   сплачуються   вантажоодержувачем 
перевізнику, що доставив першу партію розділеного вантажу. 
             6. Обробка визначених категорій вантажу 
     6.1. Об\’єднаний вантаж
     6.1.1. Об\’єднаний    вантаж    складається    з     декількох 
індивідуальних   вантажних   відправлень,   об\’єднаних  агентом  з 
оформлення  вантажу  в  одну  партію  вантажу.  Об\’єднані  вантажі 
відправляються  по  одній  авіаційній  вантажній  накладній одному 
вантажоодержувачу. У пункті призначення агент з оформлення вантажу 
здійснює видачу вантажу окремим вантажоодержувачам.  Видача такого 
вантажу  може  здійснюватися  перевізником,  що   діє   як   агент 
вантажовідправника.
     6.1.2. До перевезення в об\’єднаних вантажах не приймаються:
     небезпечні вантажі   (виняток   складає   сухий   лід,   який 
використовується як охолоджувач);
     живі тварини;
     коштовний вантаж;
     дипломатичний вантаж;
     несупроводжуваний багаж, який перевозиться як вантаж;
     транспортні засоби;
     людські останки.
     Ці категорії   вантажів  можуть  перевозитися  в  об\’єднаному 
вантажі,  якщо вантажна  відправка  цілком  складається  тільки  з 
предметів кожної із зазначених категорій.
     6.1.3. В оформленні  перевізної  документації  на  об\’єднаний 
вантаж і його видачі є такі особливості:
     1) агенти  з  консолідації   вантажів   повинні   заповнювати 
авіаційну вантажну накладну для кожної партії об\’єднаного вантажу. 
Ця авіаційна вантажна накладна в даному  випадку  буде  називатися 
\”Master  Air  Waybill\” (\”Основна авіаційна вантажна накладна\”).  У 
графу основної авіаційної вантажної накладної \”Nature and Quantity 
of  Goods\”  (\”Тип  і  кількість вантажу\”) обов\’язково повинен бути 
внесений  такий  напис:  \”Consolidation  as  per  Attached   List\” 
(\”Об\’єднання вантажів відповідно до переліку, що додається\”);
     2) кожна  окрема  вантажна  відправка  всередині  об\’єднаного 
вантажу  повинна  бути  оформлена  авіаційною  вантажною накладною 
агента  (Home  Waybill),  яка  є  документом,   який   підтверджує 
укладання  договору  перевезення  між окремим вантажовідправником, 
але  не  розглядається  перевізником   як   перевізний   документ. 
Авіаційні  вантажні  накладні агента для кожної партії об\’єднаного 
вантажу повинні вручатися  перевізнику  в  запечатаному  конверті, 
який  супроводжує  основну  авіаційну  вантажну накладну.  Серійні 
номери   внутрішньої   авіаційної   вантажної   накладної   агента 
заносяться  в  спеціальний перелік – \”House Manifest\” (\”Агентський 
маніфест\”) або \”Extension List\” (\”Додатковий аркуш\”),  копія якого 
повинна   прикріплюватися   до   основної   авіаційної   вантажної 
накладної;
     3) перевізник є відповідальним за видачу на підставі основної 
авіаційної  вантажної   накладної   об\’єднаного   вантажу   особі, 
зазначеній  в  ній  як вантажоодержувач,  і не є відповідальним за 
видачу окремих відправок, що входять в об\’єднаний вантаж;
     4) за  домовленостями  між перевізником і вантажовідправником 
перевізник може бути зазначений в  основній  авіаційній  вантажній 
накладній  як  вантажоодержувач.  У  цьому  випадку перевізник або 
уповноважений   ним   агент   з   оформлення   вантажу    здійснює 
розкомплектування  вантажу і є відповідальним за видачу вантажу на 
підставі основної авіаційної вантажної  накладної  і  на  підставі 
окремих авіаційних вантажних накладних агента;
     5) при маркуванні об\’єднаного вантажу  кожне  упакування,  що 
входить  до  складу такого вантажу,  повинне маркуватися вантажним 
ярликом і биркою на вантаж.  І бирка на вантаж,  і  ярлик  повинні 
включати  номер  основної  авіаційної  вантажної накладної і номер 
авіаційної вантажної накладної агента. 
     6.2. Несупроводжуваний багаж
     6.2.1. Несупроводжуваний  багаж  –  це багаж,  перевезений як 
вантаж  і  вміст  якого  складається  тільки  з  особистого  майна 
пасажира.  Ця  категорія вантажу приймається до перевезення тільки 
між пунктами (аеропортами), що зазначені в пасажирському квитку.
     Багаж, перевезений  як вантаж,  може містити тільки особистий 
одяг  і  особисті  речі  пасажира,  включаючи   невеликі   музичні 
інструменти, портативні друкарські машинки і спортивний інвентар.
     У несупроводжуваному багажі заборонено перевозити  механізми, 
машини   або   запасні   частини  до  них,  гроші,  цінні  папери, 
коштовності,  годинники,  посуд  і  столове срібло, хутра, фільми, 
фото-   і   кінокамери,  документи,  напої,  парфумерію,  побутову 
техніку, торгові зразки.
     6.2.2. Несупроводжуваний   багаж   може   бути  прийнятий  до 
перевезення  тільки  з  оголошеною  цінністю,   яка   не   повинна 
перевищувати   його  дійсну  вартість.  У  разі  потреби  вартість 
несупроводжуваного особистого майна,  яке не було у  використанні, 
повинна бути підтверджена рахунками, чеками чи іншими документами.
     6.2.3. Пасажир зобов\’язаний пред\’явити перелік предметів,  що 
містяться у багажі, і забезпечити виконання митних процедур.
     Пасажира необхідно попередити,  що перевезення такого  багажу 
підпадає  під  дію  митних  правил  країни  вильоту,  трансферу  і 
призначення,  що  використовуються  для   перевезення   звичайного 
вантажу  і  для  проходження  митних процедур в пункті призначення 
може бути потрібний митний брокер.
     6.2.4. Несупроводжуваний  багаж не повинен містити небезпечні 
вантажі.
     Пасажир може   використовувати   інформацію,   надруковану  в 
пасажирському  квитку,  як інструкцію про  те,  що  не  може  бути 
включено  в багаж (займисті господарські рідини,  їдкі окислювачі, 
гази, сірники, відбілювачі, розпилювачі аерозолів та ін.).
     6.2.5. В   авіаційній   вантажній   накладній   повинні  бути 
зазначені  повне  ім\’я   і   адреса   вантажоодержувача.   Повинні 
вказуватися    також    ім\’я    і    постійна    домашня    адреса 
вантажовідправника,  навіть якщо місце його проживання не в  місті 
або країні,  де багаж приймається до перевезення.  Не дозволяється 
вносити запис \”To be Collected\” (\”До запитання\”).
     У  графу  \”Handling  Information\”  (\”Інформація  з  обробки\”) 
авіаційної   вантажної   накладної   повинні    вноситися    номер 
пасажирського  квитка,  номер  рейсу  і  дата  прибуття в аеропорт 
призначення пасажира – власника багажу.
     6.2.6. При  прийманні  для  перевезення багаж (валізи та ін.) 
закривається на замок,  а ключі від нього зберігаються в конверті, 
прикріпленому надійно до авіаційної вантажної накладної.
     6.2.7. Кожне місце  несупроводжуваного  багажу  повинно  бути 
упаковане в тару або обшите міцним цільним матеріалом,  однаковими 
нитками і обв\’язане міцною, без вузлів, мотузкою.
     6.2.8. Кожне  місце  багажу повинне маркуватися на внутрішній 
стороні ім\’ям і домашньою адресою власника і мати ярлик (або бирку 
на вантаж), прикріплений до зовнішньої сторони, що вказує прізвище 
та адресу одержувача в пункті призначення. 
     6.3. Дипломатичний вантаж
     6.3.1. Дипломатичні  відправлення  можуть перевозиться або як 
дипломатична пошта, або як дипломатичний вантаж.
     При перевезенні    дипломатичної    пошти    використовується 
спеціальна міжнародна поштова документація.  Обробка  такої  пошти 
вимагає забезпечення високого рівня схоронності.
     Дипломатичний вантаж відправляється з оформленням  авіаційної 
вантажної    накладної   з   використанням   звичайної   вантажної 
документації і  стандартних  процедур  обробки,  передбачених  для 
відповідних   категорій   вантажів.   Якщо   дипломатичний  вантаж 
оголошений коштовним,  то він  перевозиться  з  урахуванням  вимог 
пункту 6.8 цієї Інструкції.
     6.3.2. Дипломатичний вантаж звичайно перевозиться в  закритих 
мішках або пакетах.  Пакети повинні бути маркіровані відповідно до 
вимог цієї Інструкції.
     Найменування вмісту   повинне  бути  позначене  в  авіаційній 
вантажній  накладній  і  інших  перевізних  документах  (маніфест, 
ярлики,  бирки на вантаж) як \”Dip Cargo\” (\”Дипломатичний вантаж\”), 
але не як \”Dip Mail\” (\”Дипломатична пошта\”).
     6.3.3. До   дипломатичного  вантажу  застосовуються  звичайні 
процедури обробки вантажу. 
     6.4. Людські рештки
     6.4.1. Людські  рештки  можуть  бути  прийняті до перевезення 
тільки за наявності всієї необхідної і належним  чином  оформленої 
документації,  а  також  при повному виконанні вантажовідправником 
вимог щодо упакування такого роду вантажу.  Для  приймання  такого 
вантажу  до  перевезення  з  аеропорту  призначення  повинно  бути 
отримано підтвердження про наявність дозволу на  ввіз,  отриманого 
від   місцевих   органів,  і,  якщо  це  потрібно,  про  виконання 
дипломатичних   формальностей.   Обов\’язково    також    виконання 
карантинних вимог країни призначення, якщо такі є.
     6.4.2. Вантажі з людськими рештками повинні  супроводжуватися 
офіційним свідоцтвом про смерть і,  якщо це кремировані рештки,  – 
свідоцтвом про кремацію.  Правила країни  призначення  щодо  ввозу 
такого вантажу можуть вимагати, щоб ці документи були підтверджені 
місцевими дипломатичними представниками.  Ця документація  повинна 
бути  додана  до  авіаційної  вантажної  накладної,  оформленої на 
вантаж,  але не до вантажу.  В окремих випадках до того, як надати 
дозвіл  на ввіз,  за правилами країни призначення може знадобитися 
надання конкретної інформації, що стосується причини смерті.
     6.4.3. При  прийманні  людських  рештків  у  трунах  у  графі 
авіаційної  вантажної  накладної  \”Chargeable  Weight\”  (\”Сплачена 
вага\”) вказується вага,  що підлягає оплаті.  Кремировані рештки в 
урнах приймаються до перевезення за їх фактичною вагою.
     6.4.4. Людські  рештки не повинні прийматися до перевезення в 
складі об\’єднаного вантажу,  що завантажується  на  палети  або  в 
контейнери.  Виняток  складають  випадки,  коли  об\’єднаний вантаж 
цілком складають людські рештки.
     6.4.5. Характеристики  вантажу,  який містить людські рештки, 
повинні включатися в повідомлення про спеціальний вантаж командиру 
(\”Special  Load  Notification  to  Captain  –  NOTOC\”).  Авіаційна 
вантажна  накладна  і  вантажний  маніфест  повинні  містити   код 
спеціальної обробки \”HUM\”.
     6.4.6. Рештки  повинні  перевозитися   усередині   герметично 
закритого,  запаяного контейнера зі свинцю або цинку, укладеного в 
дерев\’яну труну.  Вільний  простір  між  металевим  контейнером  і 
дерев\’яною  труною  повинен  бути  засипаний  тирсою,  вугіллям чи 
торфом.  Ця труна повинна бути укладена в інше упакування,  обшите 
дошками або обернуте брезентом чи толем для захисту від ушкодження 
при перевезенні.
     За можливості  зовнішнє  упакування  повинне  мати  ручки або 
пристосування для підіймання.
     6.4.7. Кремировані   рештки  повинні  перевозитися  в  урнах, 
розміщених у  міцному  зовнішньому  контейнері,  що  маскує  вміст 
упаковки,   і   надійно  захищених  від  ушкодження  перекладочним 
матеріалом.
     6.4.8. В  ярлик  зовнішнього  упакування вантажу,  що містить 
людські рештки, вноситься така інформація: ім\’я покійного, а також 
ім\’я та адреса вантажоодержувача.
     6.4.9. Завантаження людських рештків у пасажирські  повітряні 
судна   здійснюється  до  посадки  пасажирів,  вивантаження  їх  в 
аеропорту  призначення  здійснюється  після  висадки  пасажирів  і 
багажу.
     6.4.10. Забороняється    проведення    офіційних    проводів, 
зустрічей  і  обрядів при завантаженні і вивантаженні з повітряних 
суден людських рештків.
     6.4.11. Людські  рештки,  за  винятком тих,  що кремировані і 
перевозяться в урнах,  не повинні розміщуватися поруч з вантажами, 
що  містять  продукти  харчування,  і  повинні  бути за можливості 
ізольовані від живих тварин.
     6.4.12. Людські   рештки,   як   правило,   перевозяться   із 
супровідником.
     6.4.13. Некремировані    людські    рештки   приймаються   до 
перевезення  на  вантажному  і  пасажирському  повітряних  суднах. 
Перевезення на пасажирському повітряному судні допускаються,  якщо 
є ізольовані від пасажирів багажні приміщення.
     На пасажирських  повітряних  суднах,  що не мають ізольованих 
багажних  приміщень,  некремировані  людські  рештки  перевозяться 
тільки  чартерними  рейсами.  Забороняється  перевезення  людських 
рештків в одному салоні з пасажирами. 
     6.5. Важкий, великогабаритний і довгомірний вантаж
     6.5.1. Для   перевезення   вантажу,  розмір  або  вага  якого 
вимагають  використання  спеціального  устаткування  для  обробки, 
завантаження, вивантаження, необхідна згода перевізника.
     6.5.2. При  оформленні  перевізних   документів   для   таких 
вантажів використовуються такі коди:
     \”BIG\” – для предметів,  що завантажуються на два  або  більше 
палетів;
     \”OHG\” – для предметів,  що завантажуються на один або  більше 
палетів і виступають за їх контури;
     \”НЕА\” –  для  предметів,  вага  яких  150  кг  і  більше,  що 
завантажуються   у  вантажний  відсік,  без  використання  засобів 
пакування  для  усього  або  визначеного   сектору   маршруту   їх 
перевезення.
     6.5.3. Важкі вантажі перевозяться як в  упакованому  вигляді, 
так  і  без  упакування,  якщо  це дозволено технічними умовами їх 
транспортування. Тара для важких вантажів повинна бути розрахована 
на  навантаження,  що  відповідають  вазі  вантажу,  з урахуванням 
коефіцієнта навантаження на підлогу.
     6.5.4. Важкі вантажі без тари (електромотори,  двигуни і таке 
інше)  повинні   прийматися   до   перевезення   змонтованими   на 
спеціальних   дерев\’яних  палетах  або  повинні  бути  забезпечені 
матеріалом  у  вигляді  дерев\’яних  брусів  або  дощок   з   таким 
розрахунком,  щоб  навантаження  на  підлогу  повітряного судна не 
перевищувало  встановленої  норми  і  забезпечувалася   можливість 
роботи підйомників.
     6.5.5. У разі  потреби  використання  спеціальних  допоміжних 
пристроїв  для  безпечного перевезення вантажу,  запобігання зсуву 
вантажу  у  вантажному  відсіку  повітряного  судна  при   польоті 
вантажовідправник  повинен  забезпечити  наявність  таких  засобів 
(вимикач   підресорювання,   розподільник   навантаження,   упорні 
страхові стінки, канати, тощо).
     6.5.6. При завантаженні,  швартуванні  і  розрахунку  упорних 
страхових стінок,  при транспортуванні важких,  великогабаритних і 
довгомірних вантажів необхідно керуватися технічними  інструкціями 
з завантаження,  розвантаження, швартування і перевезення вантажів 
у відповідних типах повітряних суден.
     6.5.7. До   приймання   вантажу,   що   вимагає  використання 
спеціального устаткування для  завантаження  та/або  вивантаження, 
від аеропортів і перевізників, що беруть участь у транспортуванні, 
повинна  бути  отримана  попередня  згода  на  перевезення   таких 
вантажів.  Запит повинен містити інформацію про вагу кожного місця 
вантажу,  найменування,  розміри і загальний опис форми  предмета, 
його піднімальні характеристики.
     6.5.8. При перевезенні  даної  категорії  вантажів  необхідно 
оформити  і  передати  на  борт повідомлення командиру повітряного 
судна про спеціальний вантаж – \”NOTOC\”. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code