III. Реєстрація (перереєстрація) повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України

III. Реєстрація (перереєстрація) повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України

III. Реєстрація (перереєстрація) повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України
3.1. Вимоги до реєстрації (перереєстрації) повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України:
3.1.1. Повітряне судно може бути зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за умови, якщо воно:
є власністю юридичної особи України або фізичної особи – резидента;
отримується експлуатантом України в оренду чи у лізинг у власника – нерезидента.
3.1.2. Повітряне судно, яке реєструється в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, повинно:
бути виключено з реєстру повітряних суден держави попередньої реєстрації або з реєстру державних повітряних суден України або раніше ніде не зареєстровано;
мати сертифікат типу або еквівалентний до нього документ, виданий уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
бути визнано уповноваженим органом з питань цивільної авіації придатним до польотів.
3.1.3. Перереєстрація повітряного судна здійснюється за умови:
зміни власника повітряного судна;
зміни найменування/прізвища, ім’я, по батькові власника та (або) місцезнаходження/місця проживання власника повітряного судна;
зміни реєстраційного знака повітряного судна;
зміни позначення повітряного судна виробником;
продовження договору оренди чи лізингу повітряного судна з власником – нерезидентом;
зміни українського експлуатанта повітряного судна, яке орендується або береться в лізинг юридичною або фізичною особою України у нерезидента.
3.1.4. На підставі заявки на перереєстрацію повітряного судна та відповідних документів, що надані заявником до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, виконується перереєстрація повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України та видається нове реєстраційне посвідчення повітряного судна.
3.1.5. Перереєстрація повітряного судна, що пов’язана із заміною реєстраційного знака згідно з пунктом 7.3 розділу VII цих Правил, виконується при черговому продовженні строку дії дозволу на виконання польотів або отриманні сертифіката льотної придатності.
3.2. Надання державного і реєстраційного знаків
3.2.1. Кожному повітряному судну, яке реєструється у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, уповноважений орган з питань цивільної авіації надає державний і реєстраційний знаки, які повинні бути нанесені на повітряне судно.
3.2.2. Реєстраційний знак надається одному повітряному судну, може використовуватись багатократно цим повітряним судном протягом всього часу експлуатації і за жодних обставин не може передаватись іншому повітряному судну.
3.2.3. За бажанням заявника повітряному судну може бути надано реєстраційний знак на замовлення, у разі якщо цей знак не використовується іншим повітряним судном. Кількість замін реєстраційного знака для одного повітряного судна не обмежується.
3.2.4. Заявник подає до уповноваженого органу з питань цивільної авіації заявку на надання державного і реєстраційного знаків для повітряного судна на офіційному бланку заявника (за наявності) (додаток 2) разом з документами, зазначеними в абзаці другому підпункту 4.3.1, абзацах другому, четвертому підпункту 4.3.2 пункту 4.3 розділу IV цих Правил.
3.2.5. Заявка на надання державного і реєстраційного знаків для повітряного судна розглядається протягом десяти робочих днів від дня її реєстрації в уповноваженому органі з питань цивільної авіації. Якщо відомості, що включені в заявку, не відповідають вимогам цих Правил або виникла потреба в розгляді додаткових документів, то уповноважений орган з питань цивільної авіації надсилає заявнику відповідний письмовий запит. У цьому випадку строк розгляду заявки становить не більше десяти робочих днів з дня одержання всіх документів.
3.2.6. Рішення про надання повітряному судну державного і реєстраційного знаків приймається на підставі документів, які надані до уповноваженого органу з питань цивільної авіації згідно з підпунктом 3.2.4 цього пункту, та сплати державних зборів.
3.2.7. Сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків повітряному судну (додаток 3) дозволяє нанести на повітряне судно ці знаки перед початком реєстрації, але не дає права на виконання польотів.
3.2.8. Сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків втрачає чинність, якщо повітряне судно протягом шести місяців не було зареєстровано в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України. Строк дії сповіщення може бути продовжений, якщо реєстрація повітряного судна не відбулася своєчасно з поважних причин.
3.2.9. Якщо сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків втратило чинність, то власнику або іншій уповноважені ним особі необхідно усунути з поверхонь повітряного судна державний і реєстраційний знаки та письмово сповістити про це уповноважений орган з питань цивільної авіації.
IV. Порядок реєстрації (перереєстрації) повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України
4.1. Заявник подає до уповноваженого органу з питань цивільної авіації заявку на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України на офіційному бланку заявника (за наявності). Заявка без повного комплекту документів не приймається.
4.2. Якщо власниками повітряного судна є декілька юридичних або фізичних осіб, заявка на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна або доручення, видане іншій особі на виконання цих дій, підписується всіма власниками.
4.3. До заявки на реєстрацію повітряного судна додають такі документи:
4.3.1. Для повітряного судна, що знаходиться у власності юридичних або фізичних осіб України:
документи, що підтверджують право власності на повітряне судно (надаються у вигляді нотаріально засвідчених копій, якщо зазначені документи викладені іноземною мовою, то вони надаються разом з офіційним перекладом українською або російською мовою відповідно до законодавства України);
власник повітряного судна аматорської конструкції надає письмові відомості про те, звідки бралися основні вузли, агрегати та матеріали, що використовувались при виготовленні повітряного судна (надаються в оригіналі);
оригінал документа про виключення повітряного судна з реєстру держави попередньої реєстрації або про виключення повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України (для повітряного судна, що орендується в Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, органах внутрішніх справ, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, охорони Державного кордону України, митної служби тощо) або документ від авіаційної влади держави виробника повітряного судна, що повітряне судно не було зареєстроване (для нового повітряного судна). Документ про виключення повітряного судна з реєстру держави попередньої реєстрації або документ від авіаційної влади держави виробника повітряного судна, що повітряне судно не було зареєстровано (для нового повітряного судна), може бути надано електронним повідомленням від авіаційної влади відповідної держави до уповноваженого органу з питань цивільної авіації);
оригінал документа про сплату державних зборів;
копію платіжного доручення про сплату збору за першу реєстрацію повітряного судна з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення (при першій реєстрації в Україні);
оригінал схеми розташування державного і реєстраційного знаків на повітряному судні з описом елементів його зовнішнього фарбування, що затверджена власником повітряного судна і узгоджена з уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
дві кольорові фотокартки повітряного судна: вид зліва і справа з нанесеними державними і реєстраційними знаками. Мінімальний розмір фотокартки – 10 Х 15 см (надаються після отримання сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків);
юридичні особи України надають:
копію сторінки установчого документа, де зазначено найменування юридичної особи українською та іноземною мовами (за наявності);
фізичні особи надають:
копію сторінок паспорта, де зазначені місце проживання, зразок підпису фізичної особи та проставлена відмітка (за наявності) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);
копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності).
4.3.2. Для повітряного судна, що орендується або береться в лізинг юридичною або фізичною особою України у власника-нерезидента з метою експлуатації українським експлуатантом:
документи, що підтверджують право власності на повітряне судно (надаються у вигляді нотаріально засвідчених копій, легалізованих в установленому законодавством порядку, якщо зазначені документи викладені іноземною мовою, то вони надаються разом з перекладом українською або російською мовою відповідно до законодавства України);
договір оренди або лізингу повітряного судна. Якщо повітряне судно береться в суборенду – письмовий дозвіл власника повітряного судна на передачу його в суборенду (надаються у вигляді оригіналів або нотаріально засвідчених копій, якщо зазначені документи викладені іноземною мовою, то вони надаються разом з перекладом українською або російською мовою відповідно до законодавства України);
акт приймання-передавання повітряного судна від власника (орендаря) повітряного судна до українського експлуатанта (надається у вигляді оригіналу або нотаріально засвідченої копії, якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, то він надається разом з перекладом українською або російською мовою відповідно до законодавства України);
документ про виключення повітряного судна з реєстру держави попередньої реєстрації або документ від авіаційної влади держави виробника повітряного судна, що повітряне судно не було зареєстроване (для нового повітряного судна) (надається у вигляді оригіналу або може бути надано електронним повідомленням від авіаційної влади відповідної держави до уповноваженого органу з питань цивільної авіації);
оригінал документа про сплату державних зборів;
копію платіжного доручення про сплату збору за першу реєстрацію повітряного судна з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення (при першій реєстрації в Україні);
оригінал схеми розташування державного і реєстраційного знаків на повітряному судні з описом елементів його зовнішнього фарбування, що затверджена власником повітряного судна і узгоджена з уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
дві кольорові фотокартки повітряного судна: вид зліва і справа з нанесеними державними і реєстраційними знаками. Мінімальний розмір фотокартки – 10 Х 15 см (надаються після отримання сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків).
4.4. До заявки на перереєстрацію повітряного судна додають такі документи:
4.4.1. При зміні власника повітряного судна, що знаходиться у власності юридичних або фізичних осіб України:
документи, що підтверджують право власності на повітряне судно (надаються у вигляді нотаріально засвідчених копій, якщо зазначені документи викладені іноземною мовою, то вони надаються разом з перекладом українською або російською мовою відповідно до законодавства України);
оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;
оригінал документа про сплату державних зборів;
оригінал схеми розташування державного і реєстраційного знаків на повітряному судні з описом елементів його зовнішнього фарбування, що затверджена власником повітряного судна і узгоджена з уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
дві кольорові фотокартки повітряного судна: вид зліва і справа з нанесеними державними і реєстраційними знаками. Мінімальний розмір фотокартки – 10 х 15 см (надаються після отримання сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків);
юридичні особи України надають:
копію сторінки установчого документа, де зазначено найменування юридичної особи українською та іноземною мовами (за наявності);
фізичні особи надають:
копію сторінок паспорта, де зазначені місце проживання, зразок підпису фізичної особи та проставлена відмітка (за наявності) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);
копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності).
4.4.2. При зміні права власності на повітряне судно, яке орендується або береться в лізинг юридичною або фізичною особою України в іноземного власника з метою експлуатації українським експлуатантом:
документи, що підтверджують право власності на повітряне судно (надаються у вигляді нотаріально засвідчених копій, легалізованих в установленому законодавством порядку, якщо зазначені документи викладені іноземною мовою, то вони надаються разом з перекладом українською або російською мовою відповідно до законодавства України);
договір оренди або лізингу повітряного судна. Якщо повітряне судно береться в суборенду – письмовий дозвіл власника повітряного судна на передачу його у суборенду (надаються у вигляді нотаріально засвідчених копій, легалізованих в установленому законодавством порядку, якщо зазначені документи викладені іноземною мовою, то вони надаються разом з перекладом українською або російською мовою відповідно до законодавства України);
акт приймання-передавання повітряного судна від власника (орендаря) повітряного судна до українського експлуатанта (надається у вигляді оригіналу або нотаріально засвідченої копії, якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, то він надається разом з перекладом українською або російською мовою відповідно до законодавства України);
оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;
оригінал документа про сплату державних зборів;
оригінал схеми розташування державного і реєстраційного знаків на повітряному судні з описом елементів його зовнішнього фарбування, що затверджена власником повітряного судна і узгоджена з уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
дві кольорові фотокартки повітряного судна: вид зліва і справа з нанесеними державними і реєстраційними знаками. Мінімальний розмірфотокартки – 10 х 15 см (надаються після отримання сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків).
4.4.3. При зміні українського експлуатанта повітряного судна, яке орендується або береться в лізинг юридичною або фізичною особою України у власника – нерезидента:
договір оренди або лізингу повітряного судна. Якщо повітряне судно береться в суборенду – письмовий дозвіл власника повітряного судна на передачу його в суборенду (надаються у вигляді оригіналів або нотаріально засвідчених копій, якщо зазначені документи викладені іноземною мовою, то вони надаються разом з перекладом українською або російською мовою відповідно до законодавства України);
акт приймання-передавання повітряного судна від власника (орендаря) повітряного судна до українського експлуатанта (надається у вигляді оригіналу або нотаріально засвідченої копії, якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, то він надається разом з перекладом українською або російською мовою відповідно до законодавства України);
оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;
оригінал документа про сплату державних зборів;
оригінал схеми розташування державного і реєстраційного знаків на повітряному судні з описом елементів його зовнішнього фарбування, що затверджена власником повітряного судна і узгоджена з уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
дві кольорові фотокартки повітряного судна: вид зліва і справа з нанесеними державними і реєстраційними знаками. Мінімальний розмір фотокартки – 10 х 15 см (надаються після отримання сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків).
4.4.4. При зміні найменування/прізвища, ім’я, по батькові власника та (або) місцезнаходження/місця проживання власника повітряного судна:
документи, що підтверджують зміну найменування/прізвища, ім’я, по батькові власника та (або) місцезнаходження/місця проживання власника повітряного судна;
оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;
оригінал документа про сплату державних зборів.
4.4.5. При зміні реєстраційного знака повітряного судна:
оригінал заявки на надання державного і реєстраційного знаків для повітряного судна;
оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;
оригінал документа про сплату державних зборів;
дві кольорові фотокартки повітряного судна: вид зліва і справа з нанесеними державними і реєстраційними знаками. Мінімальний розмір фотокартки – 10 х 15 см (надаються після отримання сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків).
4.4.6. При зміні позначення повітряного судна виробником:
оригінал або копія документів, що підтверджують зміну позначення повітряного судна;
оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;
оригінал документа про сплату державних зборів.
4.4.7. У разі закінчення строку дії реєстраційного посвідчення:
якщо повітряне судно орендується або береться в лізинг юридичною або фізичною особою України у власника-нерезидента з метою експлуатації українським експлуатантом – новий договір оренди (лізингу) повітряного судна чи пролонгація попереднього договору оренди (лізингу) (подаються у вигляді нотаріально засвідчених копій, які легалізовані в установленому законодавством порядку, якщо ці документи викладені іноземною мовою, то вони надаються разом з перекладом українською або російською мовою відповідно до законодавства України);
якщо повітряне судно знаходиться у власності юридичних або фізичних осіб України – рішення уповноваженого органу з питань цивільної авіації щодо продовження строку дії реєстраційного посвідчення;
оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;
оригінал документа про сплату державних зборів.
4.5. Заявка на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна розглядається протягом десяти робочих днів від дня її реєстрації в уповноваженому органі з питань цивільної авіації. Якщо відомості, що включені до заявки, не відповідають вимогам цих Правил або виникла потреба в розгляді додаткових документів, то уповноважений орган з питань цивільної авіації надсилає заявнику відповідний письмовий запит. У цьому випадку строк розгляду заявки не може перевищувати десяти робочих днів з дня одержання всіх документів.
4.6. Рішення про реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України приймається на підставі документів, які надані до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, інспекторського огляду повітряного судна спеціалістами уповноваженого органу з питань цивільної авіації або особами, уповноваженими на це уповноваженим органом з питань цивільної авіації, та сплати державних зборів.
4.7. Інспекторські огляди повітряного судна з метою його реєстрації в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України і встановлення льотної придатності, як правило, виконуються одночасно.
4.8. У разі якщо при експлуатації на повітряне судно були нанесені інші реєстраційні знаки або змінилось його зовнішнє фарбування, то спеціалістами уповноваженого органу з питань цивільної авіації або особами, уповноваженими на це уповноваженим органом з питань цивільної авіації, виконується інспекторський огляд повітряного судна.
4.9. При реєстрації (перереєстрації) повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України уповноважений орган з питань цивільної авіації видає заявнику реєстраційне посвідчення повітряного судна (додаток 6).
4.10. На повітряне судно, власником якого є нерезидент, видається реєстраційне посвідчення повітряного судна із зазначенням строку його дії. Дія реєстраційного посвідчення повітряного судна обмежується строком дії договору оренди чи лізингу.
4.11. На повітряне судно, що реєструється в Державному реєстрі цивільних повітряних суден згідно з пунктами 2.16 і 2.17 розділу II цих Правил, видається реєстраційне посвідчення повітряного судна із зазначенням строку його дії.
4.12. У разі недотримання заявником вимог цих Правил щодо реєстрації (перереєстрації) повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України уповноважений орган з питань цивільної авіації письмово повідомляє заявника про відмову у реєстрації (перереєстрації) та її підстави.
4.13. Заявка на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України втрачає чинність, якщо протягом трьох місяців повітряне судно не було пред’явлено для інспекторського огляду.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code