Про транзит вантажів

Про транзит вантажів

                    З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
                       Про транзит вантажів 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 51, ст.446 ) 
 { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
   N 1297-IV ( 1297-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 14, ст.193 
   N 1721-IV ( 1721-15 ) від 18.05.2004, ВВР, 2004, N 36, ст.428 
   N  959-V  (  959-16 ) від 19.04.2007, ВВР, 2007, N 31, ст.403 
   N  885-VI (  885-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 24, ст.299 
   N 1349-VI ( 1349-17 ) від 19.05.2009, ВВР, 2009, N 39, ст.551 
   N 2189-VI ( 2189-17 ) від 13.05.2010, ВВР, 2010, N 30, ст.394 
   N 2300-VI ( 2300-17 ) від 01.06.2010, ВВР, 2010, N 30, ст.400 
                                   Кодексом 
   N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, 
                                           N 15-16, N 17, ст.112 
                                   Законом 
   N 4496-VI ( 4496-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2013, N  2, ст.4 } 
 
     Цей Закон  визначає засади організації та здійснення транзиту 
вантажів  авіаційним,  автомобільним,  залізничним,   морським   і 
річковим транспортом через територію України. 
     Стаття 1. Визначення термінів 
     У цьому  Законі  наведені  нижче  терміни вживаються у такому 
значенні: 
     засоби транзиту   –   механічні   засоби,   контейнери,    що 
використовуються   учасниками  транзиту  для  надання  (виконання) 
транзитних послуг (робіт); 
     контроль транзитних   вантажів   –   діяльність    спеціально 
уповноважених  органів  виконавчої  влади  та  їх службових осіб у 
пунктах пропуску  через  державний  кордон  України  по  перевірці 
відповідності  транзитних вантажів і транспортних засобів транзиту 
вимогам  митного,  санітарного,  ветеринарного,   фітосанітарного, 
радіологічного,   екологічного   та   інших   видів  контролю,  що 
встановлюються  виключно  законами  та   міжнародними   договорами 
України; 
     транзит вантажів   –   перевезення   транспортними   засобами 
транзиту транзитних вантажів під митним контролем через  територію 
України  між  двома  пунктами  або  в межах одного пункту пропуску 
через державний кордон України; 
     транзитні послуги  (роботи)  –  безпосередньо   пов\’язана   з 
транзитом  вантажів  підприємницька діяльність учасників транзиту, 
що  здійснюється  в  межах  договорів  (контрактів)   перевезення, 
транспортного експедирування, доручення, агентських угод тощо; 
     учасники    транзиту    –    вантажовласники    та   суб\’єкти 
підприємницької   діяльності   (перевізники,    порти,    станції, 
експедитори,   морські   агенти,   декларанти   та  інші),  які  у 
встановленому  порядку  надають  (виконують)   транзитні   послуги 
(роботи). 
     Стаття 2. Законодавство про транзит вантажів 
     Законодавство про   транзит   вантажів  складається  з  цього 
Закону,  Митного кодексу України, міжнародних договорів України та 
інших нормативно-правових актів про транзит вантажів. 
     Цей Закон  не  поширюється на транзит пошти,  багажу,  зброї, 
наркотичних  засобів,  психотропних речовин, небезпечних відходів, 
продукції  подвійного  призначення,  експорт  та  імпорт  товарів, 
переміщення  товарів з використанням трубопровідного транспорту та 
ліній електропередачі.
{  Частина  друга статті 2 з змінами, внесеними згідно із Законами 
N  2189-VI  (  2189-17 ) від 13.05.2010, N 4496-VI ( 4496-17 ) від 
13.03.2012 } 
     Стаття 3. Свобода транзиту вантажів 
     Свобода транзиту вантажів забезпечується шляхом: 
     відсутності будь-якої    дискримінації   стосовно   учасників 
транзиту,  транзитного вантажу за ознакою його  місця  походження, 
відправлення,  ввезення,  вивезення чи призначення або у зв\’язку з 
обставинами,  що відносяться до права власності на цей вантаж  або 
на  транспортний  засіб  транзиту,  місця  реєстрації  чи  прапора 
останнього,  а також  при  оподаткуванні  операцій,  пов\’язаних  з 
транзитом   вантажів,   за  винятками  адекватного  реагування  на 
дискримінаційні заходи стосовно  України  чи  економічних  санкцій 
міжнародних організацій, підтриманих Україною; 
     вільного вибору учасниками транзиту транзитних послуг,  робіт 
(крім випадків,  визначених законами  та  міжнародними  договорами 
України),  їх  надавачів (виконавців),  засобів транзиту,  а також 
маршрутів транзиту; 
     відсутності необгрунтованих затримок і обмежень, у тому числі 
стосовно  засобів  транзиту,  та  звільнення  від сплати будь-яких 
інших платежів,  крім єдиного збору,  що  справляється  у  пунктах 
пропуску через державний кордон України. 
     Стаття 4. Маршрути та способи транзиту вантажів 
     Транзит вантажів  здійснюється  відповідними  автомобільними, 
залізничними,  водними  та  повітряними  шляхами  сполучення,   що 
пролягають  через  пункти пропуску через державний кордон України, 
визначені Кабінетом  Міністрів  України,  з  урахуванням  принципу 
свободи транзиту та вимог міжнародних договорів України. 
     Транзит вантажів  може  здійснюватися у прямому або змішаному 
(комбінованому) сполученні.  У прямому сполученні транзит вантажів 
передбачає   їх   транспортування   одним   видом  транспорту  без 
перевантаження на інший.  У змішаному сполученні транзит  вантажів 
може бути пов\’язаний з їх перевантаженням з одного виду транспорту 
на  інший,  переробкою,  сортуванням,  пакуванням,   обмірюванням, 
накопиченням,  формуванням  або  подрібненням  партій  транзитного 
вантажу, тимчасовим зберіганням тощо. Такі операції здійснюються в 
зонах   митного   контролю  виключно  за  вибором  вантажовласника 
(уповноваженої ним особи). 
     Транзит вантажів   у   прямому   сполученні   передбачає   їх 
перевезення  за  єдиним  транспортним  документом  протягом усього 
шляху слідування. 
     Стаття 5. Транзитні вантажі 
     Транзитними вантажами є насипні,  наливні, навалочні, штучні, 
тарно-штучні  товари,  вантажобагаж,  що  прийняті  до перевезення 
згідно з договором (контрактом). Такі вантажі, а також транспортні 
засоби транзиту і контейнери вважаються прохідними через територію 
України у разі,  якщо проходження цих вантажів з  перевантаженням, 
складуванням,  подрібненням на партії, зміною транспортного засобу 
транзиту  чи  без  таких  операцій  є  частиною  повного  маршруту 
перевезення,  що розпочинається і закінчується за межами території 
України. 
     Стаття 6. Документація транзиту вантажів 
     Транзит    вантажів    супроводжується   товарно-транспортною 
накладною,  складеною  мовою міжнародного спілкування. Залежно від 
обраного  виду  транспорту  такою  накладною  може  бути авіаційна 
вантажна  накладна (Air Waybill), міжнародна автомобільна накладна 
(CMR), накладна УМВС (СМГС), накладна ЦІМ (CIM), накладна ЦІМ/УМВС 
(CIM/SMGS,  ЦИМ/СМГС),  коносамент  (Bill  of Lading). Крім цього, 
транзит    вантажів    може    супроводжуватися   (за   наявності) 
рахунком-фактурою   (Invoice)  або  іншим  документом,  що  вказує 
вартість  товару,  пакувальним  листком (специфікацією), вантажною 
відомістю  (Cargo Manifest), книжкою МДП (Carnet TIR), книжкою ATA 
(Carnet  ATA).  При декларуванні транзитних вантажів відповідно до 
митного законодавства України до митних органів подається вантажна 
митна  декларація  (ВМД)  або  накладна  УМВС (СМГС), накладна ЦІМ 
(CIM),  накладна ЦІМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС), книжка МДП (Carnet 
TIR),  книжка  ATA  (Carnet ATA), необхідні для здійснення митного 
контролю.
{  Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N  1721-IV  (  1721-15  )  від  18.05.2004, N 959-V ( 959-16 ) від 
19.04.2007, N 1349-VI ( 1349-17 ) від 19.05.2009 } 
     У  разі  транзиту  вантажів залізничним транспортом до митних 
органів  на  дільницях,  на  які  поширюється  сфера  застосування 
Конвенції    про   міжнародні   залізничні   перевезення   (КОТІФ) 
(  994_291  ),  подається  накладна  ЦІМ  (СІМ).  У  разі транзиту 
вантажів  залізничним  транспортом  на  інших  дільницях до митних 
органів  подається  накладна  УМВС  (СМГС)  або  накладна ЦІМ/УМВС 
(СІМ/SMGS,   ЦИМ/СМГС),   що   містить  відомості,  необхідні  для 
здійснення  митного контролю.
{  Статтю  6  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N  1721-IV 
(  1721-15  )  від  18.05.2004;  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом N 959-V ( 959-16 ) від 19.04.2007 } 
     У  разі транзиту вантажів автомобільним транспортом до митних 
органів  подається  вантажна митна декларація (ВМД) або книжка МДП 
(Carnet  TIR).
{  Статтю  6  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N  1721-IV 
( 1721-15 ) від 18.05.2004 } 
     Декларування  транзиту  вантажів, що переміщуються авіаційним 
транспортом,  здійснюється  за авіаційною вантажною накладною (Air 
Waybill)  та/або  вантажною  відомістю (Cargo Manifest) з поданням 
митним  органам  вантажної  митної  декларації.  У  разі  транзиту 
вантажу  в  межах одного пункту пропуску вантажна митна декларація 
не подається.
{  Статтю  6  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N  1297-IV 
( 1297-15 ) від 20.11.2003 } 
     Декларування  транзитних  вантажів, що переміщуються морським 
і річковим транспортом,  відповідно до вимог законодавства України 
здійснюється за  поданням  митним  органам  коносамента  (BILL  of 
Lading) та вантажної митної декларації.
{  Статтю  6  доповнено новою частиною згідно із Законом N 2300-VI 
( 2300-17 ) від 01.06.2010 } 
     На товари  (крім  підакцизних),  що  переміщуються  транзитом 
морським  і  річковим  транспортом  у  контейнерах  та   під   час 
зберігання  залишаються  в  межах  одного  пункту пропуску чи зони 
митного контролю морського порту,  вантажна  митна  декларація  не 
подається
{  Статтю  6  доповнено новою частиною згідно із Законом N 2300-VI 
( 2300-17 ) від 01.06.2010 } 
     Митне  оформлення  транзиту  підакцизних  вантажів  будь-яким 
видом  транспорту, крім транзиту вантажів авіаційним транспортом у 
межах  одного  пункту  пропуску,  провадиться  виключно  за  умови 
подання митним органам вантажної митної декларації (ВМД).
{  Статтю  6  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N  1721-IV 
( 1721-15 ) від 18.05.2004 } 
     Службовим особам  спеціально уповноважених органів виконавчої 
влади,  які здійснюють контроль транзитних вантажів, забороняється 
вимагати   від  учасників  транзиту  іншої  документації  транзиту 
вантажів,  крім  визначеної  частиною  першою   цієї   статті   та 
міжнародними договорами України. 
     Стаття 7. Транзитні послуги (роботи) 
     Транзитні послуги  (роботи)  призначаються  для споживання та 
використання  за  межами  митної  території  України  і  надаються 
(виконуються)  на  підставі  відповідних  дво-  чи багатосторонніх 
договорів (контрактів) між учасниками транзиту. 
     Договори (контракти)  про  надання   (виконання)   транзитних 
послуг (робіт) укладаються як між резидентами і нерезидентами, так 
і між самими резидентами  і  нерезидентами,  які  вільно  обирають 
комплекс транзитних послуг (робіт),  їх надавачів (виконавців),  а 
також засоби транзиту залежно від умов перевезень. 
     Стаття 8. Тарифи і розрахунки при транзиті вантажів 
     Тарифи на транзитні послуги (роботи) визначаються  договорами 
(контрактами),  зазначеними у статті 7 цього Закону,  якщо інше не 
передбачено  нормативно-правовими  актами,  для  забезпечення   їх 
конкурентоспроможності    порівняно   з   відповідними   послугами 
(роботами) у суміжних державах.  Розрахунки між  вантажовласниками 
та іншими учасниками транзиту здійснюються у порядку,  визначеному 
цими договорами  (контрактами),  згідно  з  якими  вантажовласники 
можуть   попередньо  перераховувати  на  рахунки  інших  учасників 
транзиту кошти, що не є власністю останніх і використовуються ними 
виключно  для  розрахунків від імені вантажовласників за транзитні 
послуги (роботи) з їх надавачами (виконавцями),  після  чого  такі 
операції  оподатковуються  відповідно  до законодавства України як 
оплата цих послуг (робіт). 
     Стаття 9. Контроль транзитних вантажів 
     Контроль транзитних вантажів встановлюється виключно законами 
і  міжнародними  договорами  України  та  здійснюється  у  пунктах 
пропуску  через  державний  кордон  України.  Контроль  транзитних 
вантажів   та   обробка  супроводжувальної  документації  транзиту 
вантажів здійснюються за  технологічними  схемами  пропуску  через 
державний  кордон  України  відповідних  транспортних засобів,  що 
визначають терміни його проведення та регламентують дії  службових 
осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади. 
     Обов\’язковими умовами здійснення контролю транзитних вантажів 
є: 
     чітка регламентація проведення контролю та дій службових осіб 
спеціально   уповноважених   органів   виконавчої  влади  виключно 
нормативно-правовими актами; 
     кваліфіковані службові особи спеціально уповноважених органів 
виконавчої  влади,  що  утримуються  виключно  за  рахунок  коштів 
державного бюджету; 
     наявність необхідних сертифікованих засобів контролю; 
     спрощений та прискорений порядок контролю; 
     комплексне, одночасне та безперервне  проведення  всіх  видів 
контролю,  а  за  наявності  угод з відповідними органами суміжних 
держав – спільно з ними. 
     Спеціально уповноважені  органи  виконавчої   влади   та   їх 
службові  особи,  які здійснюють контроль транзитних вантажів,  не 
можуть передавати свої повноваження іншим особам. 
     Стаття 10. Регулювання та координація діяльності в сфері 
                транзиту вантажів 
     Регулювання діяльності   спеціально   уповноважених   органів 
виконавчої  влади,  що  проводять  контроль  транзитних  вантажів, 
здійснює  Кабінет  Міністрів  України,  який  визначає заходи щодо 
вдосконалення цього контролю відповідно до міжнародних  стандартів 
та сприяння нарощуванню обсягів транзитних вантажів. 
     Координацію    діяльності    учасників    транзиту   здійснює 
центральний  орган виконавчої влади в галузі транспорту. Основними 
завданнями  координації є: { Абзац перший частини другої статті 10 
із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 885-VI ( 885-17 ) від 
15.01.2009 } 
     забезпечення взаємодії    учасників    транзиту    з    метою 
безперебійності транзиту вантажів та усунення простоїв і  затримок 
транспортних засобів транзиту; 
     забезпечення високої якості транзитних послуг (робіт); 
     розробка та  реалізація  заходів,  спрямованих  на приведення 
національних  транзитних  послуг   (робіт)   у   відповідність   з 
міжнародними стандартами. 
     Стаття 11. Відповідальність за порушення законодавства про 
                транзит вантажів 
     Особи, винні у порушенні законодавства про транзит  вантажів, 
несуть   дисциплінарну,   адміністративну,   цивільно-правову  або 
кримінальну відповідальність згідно з законами України. 
 
                       ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
     2. Нормативно-правові   акти  діють  в  тій  частині,  що  не 
суперечить цьому Закону. 
     3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін: 
     подати на розгляд  Верховної  Ради  України  пропозиції  щодо 
приведення законів України у відповідність із цим Законом; 
     привести свої  нормативно-правові  акти у відповідність з цим 
Законом; 
     забезпечити перегляд і скасування  міністерствами  та  іншими 
центральними  органами  виконавчої  влади  їх  нормативно-правових 
актів, що суперечать цьому Закону; 
     відповідно     до     компетенції    забезпечити    прийняття 
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; 
     здійснити заходи  щодо  укладання  міжнародних  договорів про 
проведення спільного контролю транзитних  вантажів  та  приєднання 
України  до  Міжнародної  конвенції про узгодження умов проведення 
контролю вантажів на кордонах,  підписаної в Женеві  у  1982  році 
( 995_267 ). 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code