ПОРЯДОК накладення і стягнення штрафів за порушення вимог законодавства на повітряному транспорті

ПОРЯДОК накладення і стягнення штрафів за порушення вимог законодавства на повітряному транспорті

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
інфраструктури України 
26.12.2011  № 637
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
19 січня 2012 р. 
за № 73/20386
ПОРЯДОК накладення і стягнення штрафів за порушення вимог законодавства на повітряному транспорті
І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок встановлює процедуру розгляду справ про правопорушення у галузі цивільної авіації, накладення і стягнення штрафів за порушення вимог законодавства на повітряному транспорті.
1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів авіаційної діяльності (далі – Суб\’єкт) у разі здійснення ними правопорушення у галузі цивільної авіації та фізичних осіб у разі здійснення ними адміністративного правопорушення на повітряному транспорті.
1.3. Терміни, які застосовані у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Повітряному кодексі України.
ІІ. Оформлення матеріалів про правопорушення у галузі цивільної авіації
2.1. Підставою для розгляду справи про правопорушення у галузі цивільної авіації є протокол про правопорушення у галузі цивільної авіації, складений за формою згідно з додатком 1.
Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, стосовно якої він складений.
2.2. Протоколи про правопорушення в галузі цивільної авіації мають право складати Голова Державіаслужби України, його заступники, державні інспектори та уповноважені на проведення перевірок посадові особи Державіаслужби України, керівники аеропортів, начальники служб авіаційної безпеки аеропортів або їх заступники.
2.3. Повноваження державних інспекторів підтверджуються посвідченням державного інспектора з авіаційного нагляду у Державіаслужбі України, а уповноважених на проведення перевірок посадових осіб Державіаслужби України – наказом Державіаслужби України про проведення перевірки та службовим посвідченням.
2.4. У разі скоєння Суб’єктом правопорушення  на території аеропорту керівники аеропортів, начальники служб авіаційної безпеки аеропортів або їх заступники складають протокол про правопорушення у галузі цивільної авіації та у триденний строк направляють його до Державіаслужби України.
2.5. Протокол складається за кожним виявленим фактом правопорушення у галузі цивільної авіації.
2.6. Протокол підписується посадовою особою, що склала протокол, та керівником або уповноваженим представником Суб’єкта. У разі наявності свідків протокол підписується також і цими особами.
2.7. У разі відмови керівника або уповноваженого представника Суб’єкта підписати протокол посадова особа, що склала протокол, вносить до такого протоколу відповідний запис. Відмова від підписання протоколу не є підставою для припинення справи про правопорушення у галузі цивільної авіації.
Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати в протоколі пояснення і зауваження щодо його змісту, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання та робити заяви і подавати клопотання. У разі якщо правопорушник викладає свої пояснення на окремому аркуші, у протоколі про це робиться відповідна відмітка.
2.8. Протокол складається у двох примірниках. Перший примірник протоколу вручається під розписку керівнику або уповноваженому представнику Суб’єкта чи надсилається рекомендованим листом поштою. Другий примірник протоколу надсилається до Державіаслужби України.
III. Розгляд справ про правопорушення у галузі цивільної авіації
3.1. Розглядає справи про правопорушення у галузі цивільної авіації Державіаслужба України, за результатами розгляду виноситься постанова про накладення штрафу за правопорушення у галузі цивільної авіації (додаток 2) або постанова про закриття провадження у справі про правопорушення у галузі цивільної авіації (додаток 3).
3.2. Від імені Державіаслужби України розглядати справи про правопорушення і накладати стягнення мають право Голова Державіаслужби України, його заступники, державні інспектори та уповноважені на проведення перевірок посадові особи Державіаслужби України.
3.3. Штраф за невиконання (неналежне виконання) Суб\’єктом вимог законодавства, що регулює діяльність у галузі цивільної авіації, накладається у розмірах, визначених в статті 127 Повітряного кодексу України.
3.4. Державні інспектори та уповноважені на проведення перевірок посадові особи Державіаслужби України мають право накладати стягнення у розмірі до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3.5. Штраф може бути накладено на юридичну особу – суб\’єкта авіаційної діяльності протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.
3.6. У разі вчинення юридичною особою – суб\’єктом авіаційної діяльності двох або більше правопорушень штрафи накладаються за кожне вчинене правопорушення окремо.
IV. Порядок розгляду справ про накладення стягнень державними інспекторами та уповноваженими на проведення перевірок посадовими особами Державіаслужби України
4.1. У разі складання протоколу про правопорушення, що тягне накладення штрафу на суму, яка не перевищує розмір п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, державний інспектор або уповноважена на проведення перевірки посадова особа Державіаслужби України, що склала протокол, виносить постанову про накладення штрафу за правопорушення у галузі цивільної авіації за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку. Постанова виноситься в день складання протоколу.
4.2. Постанова складається у двох примірниках. Перший примірник постанови у триденний строк після її прийняття вручається під розписку керівнику або уповноваженому представнику Суб’єкта чи надсилається рекомендованим листом поштою. Другий примірник постанови надсилається до Державіаслужби України.
4.3. Факти правопорушень, визначених у статті 127 Повітряного кодексу України, виявляються державними інспекторами та уповноваженими на проведення перевірок посадовими особами Державіаслужби України  шляхом проведення планових та позапланових перевірок, а також керівниками аеропортів, начальниками служб авіаційної безпеки та їх заступниками під час виконання ними своїх посадових обов’язків.
V. Порядок розгляду справ про накладення стягнень Головою Державіаслужби України або його заступниками
5.1. Справи про правопорушення у галузі цивільної авіації розглядають Голова Державіаслужби України та його заступники за напрямами діяльності.
5.2. Справи про правопорушення у галузі цивільної авіації розглядаються в п’ятнадцятиденний строк з дня одержання Державіаслужбою України протоколу про правопорушення.
5.3. Акти перевірок Суб\’єкта, документи, які підтверджують факти правопорушень у галузі цивільної авіації, заперечення до актів перевірок (у разі наявності) та інші матеріали перевірок подаються разом з протоколом про правопорушення у галузі цивільної авіації для розгляду та прийняття відповідного рішення.
5.4. За результатами розгляду матеріалів справи про правопорушення у галузі цивільної авіації Голова Державіаслужби України або його заступники (за напрямом діяльності) протягом 15 днів з дня отримання Державіаслужбою України протоколу про правопорушення у галузі цивільної авіації виносять постанову про накладення штрафу на Суб\’єкта або про закриття провадження у справі згідно з додатками 2, 3 до цього Порядку.
5.5. Підставами закриття провадження у справі є установлення під час розгляду справи факту відсутності правопорушення у галузі цивільної авіації.
5.6. При визначенні розміру штрафу враховується характер вчиненого правопорушення, ступінь вини порушника, наслідки вчиненого правопорушення.
5.7. Постанова складається у двох примірниках. Перший примірник постанови у триденний строк після її прийняття вручається під розписку керівнику або уповноваженому представнику Суб’єкта чи надсилається рекомендованим листом поштою, про що робиться запис у справі. Другий примірник постанови залишається у справі.
VI. Порядок сплати штрафу Суб’єктом за правопорушення у галузі цивільної авіації та оскарження постанови Державіаслужби України
6.1. Суб’єкт повинен сплатити штраф у п’ятнадцятиденний строк з дня вручення або отримання надісланої копії постанови Державіаслужби України про накладення штрафу. Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу у повному обсязі, надсилається до Державіаслужби України у триденний строк. Зазначена копія документа підшивається до справи.
6.2. У разі якщо штраф не сплачено у встановлені строки, примусове виконання постанови здійснюється державною виконавчою службою в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».
6.3. Застосування штрафів до Суб’єкта за правопорушення у галузі цивільної авіації не звільняє від відповідальності посадових осіб, винних у вчиненні цих правопорушень.
6.4. Постанову у справі про правопорушення у галузі цивільної авіації може бути оскаржено до суду в порядку, встановленому законом.
VII. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення на повітряному транспорті
7.1. Про вчинення адміністративного правопорушення на повітряному транспорті фізичною особою уповноважені на те посадові особи складають протокол про адміністративне правопорушення (додаток 4).
7.2. Складати протокол про адміністративні правопорушення за порушення правил безпеки польотів (стаття 111 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП); порушення правил поведінки на повітряному транспорті (стаття 112 КУпАП); порушення правил міжнародних польотів (стаття 113 КУпАП); порушення правил пожежної безпеки на повітряному транспорті (частина друга статті 120 КУпАП), а також порушення правил перевезення небезпечних речовин або предметів на повітряному транспорті (частина третя статті 133 КУпАП) мають право Голова Державіаслужби України та його заступники, державні інспектори, уповноважені на проведення перевірок посадові особи Державіаслужби України, керівники аеропортів, начальники служб авіаційної безпеки аеропортів та їх заступники.
7.3. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, стосовно якої він складений.
7.4. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол складається на кожну особу окремо. Протокол складається за кожним фактом адміністративного правопорушення.
7.5. Протокол підписується особою, яка притягується до адміністративної відповідальності, та особою, яка його склала; у разі наявності свідків і потерпілих протокол підписується також і цими особами. У разі відмови особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, підписати протокол у ньому про це робиться відповідний запис, який засвідчується підписами особи, яка склала протокол, та інших осіб, які брали участь у виявленні правопорушення. Відмова особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу не є підставою для припинення справи про адміністративне правопорушення.
Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, має право надати в протоколі пояснення і зауваження щодо його змісту, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання та подавати клопотання. У разі якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, викладає свої пояснення на окремому аркуші, у протоколі про це робиться відповідна відмітка.
Посадова особа, яка розглядає протокол, виносить рішення про задоволення чи відхилення клопотання, про що робиться відповідний запис у протоколі.
7.6. Протокол складається у двох екземплярах, один з яких надсилається посадовій особі, яка розглядатиме справу про адміністративне правопорушення, а другий вручається особисто особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.
У разі складення протоколу за порушення, відповідальність за яке передбачена частиною другою статті 112, частиною третьою статті 133 КУпАП, а також у разі складення протоколу щодо неповнолітньої особи, екземпляр протоколу надсилається до суду для розгляду справи про адміністративне правопорушення.
Згідно зі статтею 253 КупАП, якщо при розгляді справи орган (посадова особа) дійде висновку, що в порушенні є ознаки злочину, він передає матеріали прокурору, органу досудового слідства або дізнання.
VIII. Розгляд справ про адміністративні правопорушення на повітряному транспорті
8.1. Відповідно до вимог статті 228 КУпАП розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення за їх скоєння від імені Державіаслужби України мають право Голова Державіаслужби України та його заступники, державні інспектори, уповноважені на проведення перевірок посадові особи Державіаслужби України, керівники аеропортів, начальники служб авіаційної безпеки аеропортів та їх заступники.
8.2. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 113 КУпАП (порушення правил міжнародних польотів), розглядають і накладають адміністративні стягнення тільки Голова Державіаслужби України та його заступники. Зазначені посадові особи, які уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні стягнення у межах своїх повноважень лише під час виконання службових обов\’язків.
8.3. Розмір штрафу, що накладається державними інспекторами та уповноваженими на проведення перевірок посадовими особами Державіаслужби України, керівниками аеропортів, начальниками служб авіаційної безпеки аеропортів та їх заступниками, не може перевищувати ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
8.4. Відповідно до статті 277 КУпАП справа про адміністративне правопорушення розглядається в п’ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. Особі, яка притягується до адміністративної відповідальності, надсилається повідомлення про розгляд справи про адміністративне правопорушення, форма якого наведена у додатку 5 до цього Порядку.
8.5. Посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і відомчої належності підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення на повітряному транспорті, пов’язані з порушенням установлених правил безпеки авіації та інших норм на повітряному транспорті, у разі якщо дотримання встановлених правил безпеки авіації та інших норм на повітряному транспорті входить до їх службових обов\’язків. В інших випадках ці особи в разі скоєння ними правопорушень на повітряному транспорті притягуються до адміністративної відповідальності на загальних підставах.
8.6. За результатами розгляду справи посадова особа, уповноважена розглядати справу про адміністративне правопорушення, приймає постанову по справі про адміністративне правопорушення, у якій виноситься рішення про накладення адміністративного стягнення або про закриття справи (додатки 6, 7).
Відповідно до статті 280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов\’язаний з\’ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом\’якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з\’ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
При накладенні адміністративного стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, визначені у статтях 34, 35 КУпАП.
8.7. Адміністративне стягнення може бути накладено уповноваженою посадовою особою, визначеною у пункті 8.1 цього Порядку, не  пізніше  ніж через  два місяці з дня вчинення правопорушення,  а при триваючому правопорушенні – не  пізніше  ніж  через  два  місяці  з  дня  його виявлення відповідно до статті 38 КУпАП.
При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.
Якщо справи про вчинені правопорушення розглядаються одночасно однією і тією самою посадовою особою, стягнення накладається в межах санкції, установленої за серйозніше правопорушення з числа вчинених правопорушень.
У разі заподіяння адміністративним правопорушенням майнової шкоди громадянинові, підприємству, установі або організації питання про її відшкодування вирішується в порядку цивільного судочинства.
8.8. Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується посадовою особою, яка її винесла.
8.9. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Один екземпляр постанови зберігається у Державіаслужбі України протягом трьох років, а другий протягом трьох днів вручається під розписку або висилається рекомендованим листом особі, щодо якої винесено постанову, про що робиться відповідна відмітка у справі із зазначенням дати відправлення.
8.10. Постанова по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена або опротестована в порядку, визначеному статтями 287-297 КУпАП.
IX. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень
9.1. Відповідно до статті 299 КУпАП постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення.
У разі оскарження або опротестування вона підлягає виконанню після залишення скарги або протесту без задоволення.
Постанова про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання уповноваженою посадовою особою центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації шляхом вручення. Відповідно до статті 303 КУпАП не підлягає виконанню постанова про накладення  адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення.
У разі зупинення виконання постанови у зв\’язку з розглядом скарги або протесту строк давності зупиняється на цей період, а також у зв\’язку з відстрочкою виконання постанови перебіг строку давності також зупиняється до закінчення строку відстрочки.
9.2. Згідно зі статтею 305 КУпАП контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється уповноваженою посадовою особою органу цивільної авіації та іншими органами державної влади в порядку, встановленому законом.
9.3. Штраф має бути сплачений порушником не пізніше ніж через п\’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови – не пізніше ніж через п\’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення (стаття 307  КУпАП).
У разі несплати правопорушником штрафу в зазначений строк постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання правопорушника, роботи  правопорушника або за місцезнаходженням його майна.
X. Діловодство у справах про накладення і стягнення штрафів за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у галузі цивільної авіації, та адміністративних правопорушень на повітряному транспорті
10.1. Усі матеріали, що стосуються одного правопорушення Суб’єкта або фізичної особи, посадова особа уповноваженого органу з питань                цивільної авіації, яка уповноважена розглядати справи про правопорушення та накладати стягнення, формує в одну справу про правопорушення. Справа формується з протоколу про правопорушення, відповідних актів обстеження об\’єкта, висновків  експертів, письмових пояснень, повідомлень, постанови про накладення стягнення, листування з порушником та інших документів, що мають значення для правильного вирішення справи.
Справа має бути прошита, сторінки пронумеровані та скріплені печаткою, з описом документів, що в ній зберігаються, з указівкою на номер аркуша (сторінки), завіряється підписом особи, яка винесла постанову, і здається на зберігання до архіву Державіаслужби України.
Справи про правопорушення в галузі цивільної авіації зберігаються в архіві в установленому порядку протягом трьох років.
10.2. Постанови після винесення реєструються у спеціальних журналах реєстрації винесених постанов по справах про правопорушення (додаток 8).
Журнали мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписом керівника уповноваженого органу з питань цивільної авіації та відповідною печаткою.
Журнал реєстрації винесених постанов по справах про правопорушення заводиться на кожен рік і після його заповнення по закінченні поточного року зберігається в архіві в установленому порядку протягом трьох років.
10.3. Інформація щодо суб’єктів та осіб, стосовно яких було складено протокол та винесено постанову, заноситься до електронної бази даних.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code